W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 23 października 2008 roku (In.0055-8/08)

RSS

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 23 października 2008 roku

 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXXII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 11 września 2008 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

            - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- 30 września złożono wniosek o dofinansowanie na realizację projektu dotyczącego budowy Etapu I Drogi Głównej Południowej. Ten wniosek zakłada, że kurs euro wynosi 3,54 zł., podczas gdy dziś za euro płaci się 3, 77 zł. Te różnice kursowe są wielkim problemem,

- złożony w czerwcu br. do Urzędu Marszałkowskiego projekt pn. „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno–techniczną.
Kolejnym etapem jest 
podpisanie umowy, po której moglibyśmy ogłosić przetarg,

- Miasto nie otrzymało dofinansowania na realizację projektu dotyczącego przebudowy boiska sportowego przy ZSZ, w związku z czym odstąpiło od wykonania tego zadania,

- kończą się prace remontowe w szkołach:

- remont sali gimnastycznej w ZS Nr 2,

- remont dachu nad salą gimnastyczną oraz roboty wykończeniowe sali i zaplecza sanitarnego w ZS  Nr 12,

- ogłoszono przetarg na remont dachu w SP Nr 5,

- rozpoczęto roboty dotyczące realizacji zadania – budowa chodnika przy ul. Gagarina (wykonywana jest przebudowa infrastruktury – teletechnika i energetyka),

- rozstrzygnięto przetarg na remont ul. H. Sławika oraz chodników przy ulicach: Wrocławskiej i Ruchu Oporu

 

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- trwają prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Jastrzębia Zdroju na lata 2008-2015.
W dniach od 5 do 17 września mieszkańcy mieli możliwość składania własnych propozycji projektów rewitalizacyjnych. Ankiety zostały przesłane także do organizacji pozarządowych, instytucji oraz lokalnych pracodawców,

- 25 września odbyło się pierwsze posiedzenie nowowybranej Powiatowej Rady Zatrudnienia, 

- 29 września miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o., 

- 7 października odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Katowicach,

- podpisano umowę pomiędzy Politechniką Częstochowską a Miastem Jastrzębie Zdrój na opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta,

- 10 października w Urzędzie Miasta odbyło się bezpłatne spotkanie informacyjne poprowadzone przez pracowników Regionalnej Izby Gospodarczej z Katowic pt. „Możliwości pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”,

- 13 października miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. z siedzibą w Katowicach,

- zawarto porozumienie w sprawie współpracy w ramach kontynuacji projektu pt. „INFOREG 2006”, przygotowanego i realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą w Cieszynie

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- statystyki prowadzone przez urząd pracy wskazują na stały spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Według danych na dzień 30 września w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 2.585 osób bezrobotnych,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 6,3% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do sierpnia 2008r.),

- we wrześniu w urzędzie pracy zostało zarejestrowanych jako bezrobotne 641 osób, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 634 osoby,

- we wrześniu zarejestrowano 276 ofert pracy, z czego 50 to oferty subsydiowane. Wśród ofert subsydiowanych przeważały staże i przygotowania zawodowe,  

- trwa realizacja projektów: „Aktywni na rynku pracy” (poddziałanie 6.1.3.) oraz „Skuteczny urząd” (poddziałanie 6.1.2.), współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- trwa także realizacja programu pn. „Inwestycja w przedsiębiorczość”, finansowanego ze środków Funduszu Pracy z „rezerwy” Samorządu Województwa Śląskiego,

- rozpoczęto także realizację programu „45/50 Plus”, finansowanego z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Program ten zakłada aktywizację poprzez udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku powyżej 45 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

- złożony we wrześniu przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju wniosek o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu „Zrób to sam – wsparcie dla przedsiębiorczych” został zaopiniowany pozytywnie. Program zakłada aktywizację osób bezrobotnych poprzez:

- przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej,

- zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

 

 

- w zakresie edukacji

 

- 10 października odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których wręczono nagrody wyróżniającym się nauczycielom: Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymał 1 nauczyciel, Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty – 3 nauczycieli,  natomiast Nagrody Prezydenta Miasta - 41 nauczycieli. Przy tej uroczystej okazji 4 nauczycieli, którzy w bieżącym roku uzyskali stopień nauczyciela mianowanego złożyło ślubowanie i odebrało akty mianowania,

- rozpoczęto procedurę uzgadniania ze związkami zawodowymi, reprezentującymi pracowników oświaty w mieście, regulaminu dodatków dla nauczycieli na rok 2009,

- przekazano do Kuratorium Oświaty dane Systemu Informacji Oświatowej wraz z raportem zbiorczym dotyczące ogólnej liczby szkół i placówek oświatowych, 

- sporządzono Aneksy do Porozumień z Miastem Rybnik i Powiatem Wodzisławskim
w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych w Rybnickim Centrum Kształcenia Zawodowego – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.,

- dokonano rozliczenia Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia na zadania gminy w wysokości 852.277,00 zł.,

- rozliczono dotację z tytułu przeprowadzonych egzaminów maturalnych na kwotę 12.237,24 zł.,

- przeprowadzono kontrole w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, Publicznym Przedszkolu Nr 7 oraz Publicznym Przedszkolu Nr 8 celem dokonania oceny cząstkowej pracy dyrektorów.
W kontrolowanych placówkach nie stwierdzono nieprawidłowości,

- trwa weryfikacja wniosków złożonych przez placówki oświatowe o przyznanie stypendium szkolnego – świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2008/2009 dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój,

- podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę dotacji na kwotę 13.550,00 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2008/2009, tzw. zielone szkoły”

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- wyłoniono realizatora programu profilaktycznego pn. „Wykrywanie wad postawy wśród dzieci klas piątych wszystkich szkół podstawowych z terenu Miasta Jastrzębie Zdrój oraz dzieci sześcioletnich wszystkich przedszkoli z terenu miasta Jastrzębie Zdrój”. Zadanie to realizować będzie Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Badaniem
w kierunku wykrycia wady postawy objętych zostanie ponad dwa tysiące dzieci z terenu naszego miasta,

- Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, a także prowadzi zajęcia dla rodziców, borykających się z problemami wychowawczymi, tzw. ,,Szkołę Rodzica”,

- w miesiącu wrześniu i październiku odbywają się szkolenia w ramach projektu pn. „O krok do przodu” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ze szkoleń skorzysta łącznie 170 klientów OPS,

- 17 października w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem odbyła się akcja wydawania gorącego posiłku. Punkt wydawania darmowych posiłków został zorganizowany przy parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju

                                  

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- dokonano nabycia od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych o pow. 0.0014 ha pod drogę gminną ulicę Podleśną,

- dokonano nabycia od osoby fizycznej prawa użytkowania wieczystego gruntu o pow. 0.0238 ha, będącego własnością Gminy Jastrzębie Zdrój z przeznaczeniem pod budowę układu dróg publicznych na terenie byłej KWK „Moszczenica”,

- dokonano nabycia od osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa o pow. 0.2784 ha z przeznaczeniem pod budowę obwodnicy na osiedlu Staszica wraz z parkingami przekazując w ramach zamiany prawo własności gruntu  o łącznej pow. 0.0248 ha, stanowiącego własność Gminy Jastrzębie Zdrój,

- dokonano przyjęcia od osoby prawnej darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu o pow. 0.0033 ha, stanowiącego własność Skarbu Państwa zajętego pod boisko sportowe przy ul. Kościelnej,

- dokonano zbycia w drodze bezprzetargowej:

- gruntu o pow. 0.0234 ha, położonego przy ul. B. Czecha,

- gruntu o łącznej pow. 0.0047 ha, położonego przy ul. 1 Maja

- dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego własność Miasta na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych gruntów, położonych przy ulicach:

- Kasztanowej – grunt o pow. 0.1466 ha, 

- Skrzyszowskiej – grunt o pow. 0.0557 ha

- kontynuowano powiadamianie nabywców o wysokości opłaty obowiązującej w 2008 roku, w związku z prowadzoną przez spółdzielnie mieszkaniowe sprzedażą na rzecz osób fizycznych wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Miasta Jastrzębie Zdrój,

- kontynuowano prowadzenie spraw związanych z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój i Skarbu Państwa, zabudowanych garażami, budynkami mieszkalnymi oraz handlowo–usługowymi

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 2.305 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 370.594,84 zł.,

- trwają czynności związane z procedurą sprzedaży 45 lokali mieszkalnych,

- prowadzona jest weryfikacja należnych odszkodowań za lata 2005-2006 w związku z zakończoną kontrolą w spółdzielniach mieszkaniowych,  

- przedłużano umowy najmu lokali socjalnych położonych w Jastrzębiu Zdroju przy ulicach: Pszczyńskiej, Armii Krajowej i Gagarina,

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Jastrzębiu Zdroju osobom znajdującym się w „Wykazie osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych wynajętych na czas nieoznaczony wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na rok 2008” oraz do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego rodzinie figurującej w „Wykazie osób do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na rok 2008”,

- 24 września odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

- odbyło się 10 zebrań Wspólnot Mieszkaniowych

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- 26 września w trakcie obchodów Dnia Budowlanych 2008, zorganizowanych przez Konfederację Budownictwa i Nieruchomości z siedzibą w Warszawie Dyrektor MZN pani Beata Olszok – jako jedna z 50-ciu osób wybranych z całego kraju otrzymała Złotą Odznakę im. Króla Kazimierza Wielkiego w uznaniu zasług dla budownictwa  i gospodarki nieruchomościami,

- unieważniono postępowania na wykonanie:

- wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej w lokalach mieszkalnych (123 szt.)  postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Ponownie ogłoszono przetarg, który odbędzie się w dniu 30.10.2008r.,

- opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu Zdroju w zakresie ich  przystosowania na potrzeby Galerii Historii Miasta – przetarg został unieważniony z powodu braku ofert 

           

- została zawarta umowa na wykonanie wymiany drzwi stalowych i witryn stalowych w lokalach użytkowych,

- trwa postępowanie na wykonanie adaptacji pomieszczeń na lokale socjalne przy ul. Pszczyńskiej 292,                                                     

           

- w ramach prowadzonych inwestycji:

- Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. 1 Maja 55 – została dostarczona inwentaryzacja budowlana i wstępna koncepcja rozbudowy budynku,

- Modernizacja obiektu przy ul. 1 Maja 61 - opracowano dokumentację projektową  ogrodzenia i podnośnika dla niepełnosprawnych oraz wykonano ekspertyzę budowlaną

 

 

            - w zakresie kultury i sportu

 

- 14 września odbyły się tegoroczne dożynki, których współorganizatorem była rada sołecka Ruptawy, 

- 4 października odbyła się uroczystość z okazji 45-lecia pracy twórczej dr. Józefa Musioła połączona z promocją jego książki pt. „Dramaty historii i nasza codzienność w oczach Ślązaka”,

- 30 września upłynął termin przyjmowania wniosków o udzielenie stypendiów na rok 2009 w dziedzinie kultury osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na rzecz Miasta Jastrzębie Zdrój,  

- przyjmowane były rozliczenia pierwszych transz dotacji dla klubów sportowych wykonujących zadanie publiczne pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w 2008 roku” oraz „Organizacja imprez sportowych i kulturalnych”,

- przyjmowano sprawozdania z realizacji programu stypendialnego od osób, którym przyznano stypendium na działalność w dziedzinie kultury,

- odbyły się spektakle:

- 13 września - spektakl pt. „Intercity”, w którym wystąpili aktorzy „Teatru Polskiego”  z Bielska Białej,

- 28 września - spektakl „Pluskacz i Mąciwoda” w wykonaniu aktorów Teatru Lalek „Bajka” z Czeskiego   Cieszyna

- 12 października odbył się występ grupy teatralno–kabaretowej Mumio w ramach cyklu „Śmiechoterapia”,

- w dniach 17–19 października w kościołach Dekanatów Jastrzębskich w ramach
X Międzynarodowego Festiwalu Chórów im. ks. Anzelma Skrobola wystąpiły chóry
z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec i Ukrainy,

- zorganizowano wystawy:

- wystawę ilustracji komiksowych Gabrieli Becli oraz Zbigniewa Tomeckiego  pt. „Rysowane w kadrze” (wystawę można było oglądać od 12 do 30 września w Galerii „Epicentrum”), 

- wystawę fotografii podwodnej Piotra Poloka pt. „Morska kraina Faraonów”  (wystawę można będzie oglądać do 31 października w Galerii „Epicentrum”)

- w październiku została otwarta nowa placówka Miejskiego Ośrodka Kultury – Świetlica „PROMYK” (przy ul. Gagarina 116). Świetlica będzie czynna w poniedziałki, środy, czwartki
i piątki w godz. 10.00 – 18.00, natomiast we wtorki w godz. 14.00 – 18.00,

- 4 października odbyły się Zawody Rowerowe „Złoty Stok”, w których uczestniczyli zawodnicy z Rybnika, Cieszyna, Katowic, Tychów, Żor, Pawłowic i Jastrzębia Zdroju,

- 21 października o tytuł najlepszego przedszkola walczyły przedszkolaki w ramach kolejnej edycji Rambit dla przedszkolaków – „Ole, ole przedszkole”

 

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

- zorganizowano następujące przedsięwzięcia kulturalno - edukacyjne:

 

- odbyło się m.in. spotkanie z Hanną Pasterny połączone z promocją książki pt. . „Jak z białą laską zdobywałam Belgię”,

            - zorganizowano wykłady, m.in.:

- 15 września - wykład pt. „Emil Zegadłowicz – biografia niezwykła” towarzysząc wystawie pn. „Życie i twórczość Emila Zegadłowicza”, prezentowanej w Galerii „Pod Sową”, 

- 30 września - wykład z cyklu „Spotkania z kulturą” pt. „W dążeniu do perfekcji –czyli jak zmieniał się wizerunek mężczyzny na przestrzeni wieków” – prowadzenie Ewa Madej,

- 6 października - spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk - autorką książek dla najmłodszych,  

- 7 października wykład pt. „Stalowym szlakiem do kolei magnetycznej”   z okazji 125. rocznicy otwarcia linii Orient Expresu – Paryż-Konstantynopol, zorganizowany w ramach cyklu „Na ścieżkach nauki”, który poprowadził prof. dr hab. inż. Marek Sitarz (wykładowca Politechniki Śląskiej)

- zorganizowano wystawy:

-  wystawę pamiątek ze zbiorów Muzeum w Gorzeniu Górnym pt. „Życie i twórczość Emila Zegadłowicza” (wystawę można było oglądać od 4 do 30 września),

-  wystawę fotografii Łukasza Wall pt. „Krajobrazy Tybetu” (wystawę można było  oglądać od 4 do 30 września),

-  wystawę plakatów z Galerii Plakatu z Galerii Plakatu Kraków pt. „Muzyczne klimaty” (wystawę będzie można oglądać do 31 października),

- wystawę fotografii autorów: Krzysztofa Łapki, Sebastiana Fusa, Andrzeja Wiśnika, Piotra Kulika pt. „Gdzieś w Bieszczadzie" (wystawę będzie można oglądać do 31 października)

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 17 września na cmentarzu komunalnym w Jastrzębiu Ruptawie odbyły się uroczyste obchody Dnia Sybiraka, podczas których złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze przy Symbolicznym Grobie poświęconym obrońcom Ojczyzny w czasie II wojny światowej oraz Sybirakom
i pomordowanym w Katyniu i łagrach sowieckich,

- wydana została broszura informacyjna pt. „Co zrobić, gdy pojawi się zagrożenie?”. Broszury zostały udostępnione w szkołach i zakładach pracy,  

- od 1 do 31 października Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony przeprowadza rejestrację przedpoborowych rocznika 1990 (mężczyźni w wieku 18 lat wg rocznika kalendarzowego) oraz roczników starszych, którzy nie zgłosili się do rejestracji,

- 16 października odbyło się spotkanie z Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi OSP Jastrzębie Górne, które uczestniczyły w VII Krajowych i V Europejskich zawodach sikawek konnych Cichowo 2008

 

 

            - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- w ramach prowadzonych inwestycji trwają prace przy budowie dróg i chodników na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei,

- rozstrzygnięto postępowanie i zawarto umowy na:

- dostawę materiałów biurowych na okres wrzesień-grudzień 2008r.,

- dostawę środków czystości dla Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego,

- wykonanie projektu budowlanego rozbudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt przy  ul. Norwida 50  w Jastrzębiu Zdroju

- w ramach utrzymania zieleni m.in.:

- wykoszono pobocza dróg ulic: Cieszyńskiej, Podleśnej, Okrzei, Świerczewskiego,  Libowiec, Spacerowej, Maryjowiec, Budowlanej, Ułańskiej, Husarskiej, Kosynierów, Klubowej, Rolniczej, Wiosennej, Wspólnej, Spółdzielczej,

- wykoszono tereny zielone przy cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei oraz przy ulicach: Połomskiej i Norwida, na targowisku przy ul. Północnej, wykonano przycięcie żywopłotu  przy ul. Świerczewskiego

 - w ramach utrzymania czystości w gminie wykonano m.in.‎:         

- wykonano prace porządkowe na przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na    terenie sołectw,

- usunięto dzikie wysypiska przy ulicach: Spacerowej, Cichej, Libowiec

 - w ramach utrzymania oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnej wykonano m.in.:       

- ustawienie znaków (34 szt.)

- poprawienie tarczy znaku (71 szt.)

- poprawienie tarczy z betonowaniem (31 szt.)

- usunięcie znaku (15 szt.)

- wymianę znaku (18 szt.)

 

 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

 

- opracowano Projekt „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok”,

- przyznano dotację w wysokości 6.208,00 zł. na realizację zadania publicznego w dziedzinie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną - zadanie pn. „Psychodrama – profilaktyka, terapia, zabawa”. Zadanie to realizować będzie Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj”,

- rozpoczęto realizację projektu „WES – wsparcie ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego”, 

- w dniach od 13 do 20 września w Warszawie podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych dwie jastrzębskie organizacje: Fundacja do Walki z Chorobami Cywilizacji oraz Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzież „Sprawni Inaczej” zaprezentowały jastrzębskie środowisko III sektora,

- Zarząd Klubu Sportowego „Fight Club” w Jastrzębiu Zdroju podjął uchwałę o postawieniu Klubu, z dniem 16 października 2008r., w stan likwidacji. Na likwidatora wyznaczono pana Zdzisława Nalepkę

 

 

Ponadto informuję, że:

 

- w przyszłym tygodniu odbędzie się nabór na stanowisko komendanta Straży Miejskiej,

- 18 września w naszym mieście gościła delegacja władz miasta Prievidza na Słowacji. Goście odwiedzili m.in. stadion miejski, pomnik „Porozumień Jastrzębskich”, tereny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, lodowisko „Jastor”, Kąpielisko „Zdrój”, a także Park Zdrojowy,

- w dniach od 26 do 28 września wraz z moim zastępcą Krzysztofem Baradziejem przebywałem w Ibbenbüren w Niemczech z partnerską wizytą, która miała na celu podjęcie rozmów nt. wzajemnej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi szkołami. W miesiącu marcu lub kwietniu spodziewamy się wizyty kilkuosobowej grupy nauczycieli niemieckich, którzy chcą się spotkać z wybranymi szkołami. Podczas wizyty uczestniczyliśmy także w targach gospodarczych pt. „3 punkt widzenia”, podczas których były prezentowane oferty inwestycyjne Miasta Jastrzębie Zdrój. Stoisko udostępniło nam miasto  Ibbenbüren,

- z informacji, jaką otrzymałem od Wojewody Śląskiego (pismo z dnia 26 września br.) wynika, że począwszy od roku 2009 środki finansowe na wynagrodzenia pracowników jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej nie będą już przekazywane  z budżetu wojewody, ale muszą zostać zabezpieczone w budżetach tych jednostek. Decyzja ta została podjęta w oparciu o opinię prawną dot. art. 17 ust. 6 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 241, poz. 2416), który w obecnym brzmieniu stanowi, iż „terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miasta na prawach powiatu)”, wskazując tym samym, że zadania obrony cywilnej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego są zadaniami własnymi gmin i powiatów,        

- 21 października wraz z przedstawicielami firmy Polimeni International – panem Vincentem Polimeni i panem Karolem Kalickim oraz dyrektorem regionalnym Mostostalu Warszawa S.A. - panem Alojzym Malczakiem dokonałem wmurowania kamienia węgielnego na placu budowy przy Al. Piłsudskiego, gdzie powstać ma „Galeria Jastrzębie”. Ukończenie inwestycji planowane jest na koniec 2009 roku

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 28.11.2008 14:07
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 422
Drukuj Zapisz do PDF