W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr LI/653/2010

Wersja strony w formacie XML

Uchwała unieważniona w części,

w załączeniu rozstrzygnięcie nadzorcze
UCHWAŁA NR LI/653/2010

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust.1 w związku żart. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala

 

§ 1. 1. Środki finansowe przeznaczone corocznie na podstawie art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela na pomoc zdrowotną dla nauczycieli tworzą fundusz zdrowotny.

2. Funduszem zdrowotnym, o którym mowa w ust.1 dysponuje dyrektor szkoły.

 

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1.  szkołach - rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój,

2.  nauczycielach - rozumie się przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach, o których mowa w ust. 1 oraz byłych nauczycieli tych szkół, którzy przeszli na emeryturę lub rentę,

 

§3.1. Pomoc zdrowotna jest udzielana w formie zasiłku pieniężnego, wypłacanego z budżetu szkoły jako częściowy zwrot kosztów poniesionych na:

a) leczenie w poradni specjalistycznej,

b} leczenie {w tym zakup lekarstw) z powodu długotrwałego leczenia lub choroby przewlekłej,

c) zakup okularów, aparatu słuchowego lub protezy zębowej,

2. Wysokość jednorazowego zasiłku pieniężnego ustala dyrektor szkoły w zależności od wysokości środków funduszu zdrowotnego, sytuacji materialnej wnioskodawcy oraz ilości złożonych wniosków.

 

§4.1. Pomoc zdrowotna udzielana jest na podstawie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały, złożonego przez zainteresowanego nauczyciela dyrektorowi szkoły z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  W uzasadnionych przypadkach, w szczególności kiedy stan zdrowia nauczyciela nie pozwala na podejmowanie czynności w tym zakresie wniosek, o którym mowa w ust.1 może złożyć w imieniu nauczyciela członek jego rodziny lub inna osoba.

3.  Do wniosku należy dołączyć:

a)  kserokopię wypisu ze szpitala lub zaświadczenie lekarskie poświadczające okoliczności, o których mowa w §3 ust.1 pkt. a i b,

b)  rachunki poświadczające poniesione koszty, związane z leczeniem, w tym zakup lekarstw,

c)  oświadczenie o wysokości dochodów brutto, przypadających na jednego członka rodziny nauczyciela ze wszystkich źródeł dochodu wyliczonej jako średnia z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 zainteresowani składają do dyrektora szkoły, będącej podstawowym miejscem zatrudnienia nauczyciela lub dyrektora szkoły, z której nauczyciel przeszedł na emeryturę lub rentę.

5. Dyrektor szkoły przyznaje pomoc zdrowotną po zaopiniowaniu wniosków przez komisję, powołaną przez dyrektora szkoły w składzie:

a)  dwóch nauczycieli szkoły, wybranych przez radę pedagogiczną, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego komisji,

b)  emerytowany nauczyciel danej szkoły,

c)  po jednym przedstawicieli związków zawodowych działających w danej szkole, reprezentujących pracowników oświaty i wychowania,

6. Posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 5 odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

7.  Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków komisji.

8.  Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który komisja przedstawia dyrektorowi szkoły.

 

§ 5. Pomoc zdrowotna może być udzielona nauczycielowi nie częściej niż raz w roku.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Jednocześnie traci moc Uchwała Nr IX/93/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane