W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr LI/650/2010

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR LI/650/2010

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych miasta Jastrzębie Zdrój, mających charakter cywilnoprawny

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15,art.40 ust.1, art. 41 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) art. 12 pkt.11,art.40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr.142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240).

 

Rada Miasta w Jastrzębiu Zdroju

uchwala

 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających miastu Jastrzębie Zdrój zwanych dalej „należnościami", od osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami".

 

§ 2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do należności, których zasady, tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy,

 

§ 3. Umorzenie należności z urzędu stosuje się:

1)  w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240),

2)  gdy jej wysokość nie przekracza kwoty 50 zł a przewidywany koszt jej dochodzenia w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do tej należności

 

§ 4. Umorzenie należności, w całości lub w części może nastąpić na wniosek dłużnika jeżeli:

1) pobranie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu,

2) uzasadnione jest ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi,

3)  inne szczególne okoliczności związane z ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym uzasadniają dokonanie umorzenia.

 

§ 5. Umarzanie należności obciążającej więcej niż jednego dłużnika może nastąpić tylko wtedy, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna. Wysokość odsetek ustala się na dzień złożenia wniosku

 

§ 6.  1, W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym kierownik jednostki organizacyjnej może odroczyć termin spłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Miasta.

2.  Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie terminu płatności na raty może być udzielone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia uwzględnienia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności może być dłuższy.

3.  Od należności w stosunku do których zastosowano jedną z ulg wymienionych w ust 1 nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów zapłaty, chyba że przy zastosowaniu ulgi

postanowiono inaczej.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, wierzytelność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę o których mowa w ust 3.

 

§ 7. 1. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania (zwanego dalej „przedsiębiorcą"), stanowiące pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z 28.12.2006 r.),

2. Zgodnie z art. 1 art 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 pomoc de minimis przyznawana jest podmiotom we wszystkich sektorach z wyjątkiem:

1)  pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,

2)  pomocy przyznawanej podmiot gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu

3)  pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:

a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,

b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców,

4) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,

5)  pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,

6)  pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002,

7)  pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego

8) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji.

3. Ulgi w postaci umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności mogą zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy wartość pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez niego w różnych formach i z różnych źródeł w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających latach kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro; a dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.

4. Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności przedkłada dodatkowo:

1)  oświadczenie, iż nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244

z 1.10.2004 r.)

2)  oświadczenie lub kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających latach kalendarzowych

3)  informację o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, co do których wnosi o udzielenie ulgi na podstawie niniejszej uchwały

 

§ 8. 1. Po wniesieniu przez dłużnika pisemnego wniosku, a także w przypadku skorzystania z możliwości udzielenia ulgi z urzędu, kierownik jednostki organizacyjnej, której zakresu działania należność dotyczy, przeprowadza postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie czy zachodzą przestanki wskazane w § 3 lub w § 4 a w przypadku przedsiębiorcy, czy spełnione są warunki określone w § 7.

2.  W przypadku ulg udzielanych na wniosek osoba wymieniona w ust 1 zbiera szczegółowe informacje o sytuacji rodzinnej i majątkowej dłużnika.

3.  Osoba wymieniona w ust 1 może wezwać dłużnika do złożenia lub uzupełnienia dokumentów uzasadniających przesłanki zastosowania ulg w spłacie należności. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do rozstrzygnięcia sprawy a nie jest sprzeczne z przepisami prawa.

 

§ 9.  1. Do umarzania wierzytelności uprawnieni są:

1)  Kierownicy jednostek organizacyjnych jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 3000,00 zł. (słownie: trzech tysięcy złotych),

2)  Kierownicy jednostek organizacyjnych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu, jeżeli kwota należności przekracza kwotę wymienionąw ust.1 a nie przekracza kwoty 18000,00 zł (słownie: osiemnastu tysięcy złotych).

3)  Rada Miasta jeżeli kwota należności przekracza kwotę 18000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

 

§ 10. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu zapłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości lub części należności na raty następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie pisemnej,

 

§11.  1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta przedstawiają Prezydentowi Miasta sprawozdanie z przyznanych ulg dotyczących należności z zakresu działania jednostek według załączonego wzoru.

2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 sporządza się według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku w terminie 30 dni od upływu okresu sprawozdawczego. Dane w sprawozdaniu wykazuje się narastająco od początku roku.

 

§12. Traci moc uchwała Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XXIX/381/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, spłat należności pieniężnych Miasta Jastrzębie Zdrój,

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta i kierownikom jednostek organizacyjnych.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane