W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 11 września 2008 roku (In.0055-7/08)

RSS

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 11 września 2008 roku

 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXXI Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 26 czerwca 2008 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

           

            - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- 8 lipca podpisana została umowa ramowa na realizację projektu pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”, wpisanego jako Projekt Kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (koszt inwestycji to 187 mln zł.),

- trwają prace projektowe dotyczące adaptacji budynku Łazienki III na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego,

- rozpoczęto roboty budowlane dotyczące adaptacji budynku przy ul. Opolskiej 9 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz budynku przy ul. Opolskiej 7 na potrzeby Ogniska Wychowawczego (zakończenie robót planowane jest na koniec 2009 roku),

- trwają roboty remontowo-budowlane:

- budowa chodnika przy ul. Świerczewskiego,

- budowa parkingu przy ul. Harcerskiej,

- remont miejsc parkingowych przy ul. Poznańskiej,

- budowa dróg publicznych na terenie byłej KWK “Moszczenica”

 

- zakończono przebudowę linii teletechnicznej i kanalizacji deszczowej przy ul. Szkolnej,

- dokonano odbioru końcowego remontowanych ulic: Zdziebły, Ranoszka, Żwirki i Wigury, Traugutta, Spokojnej, Świerklańskiej oraz pobocza ul. Pochwacie,

- trwa procedura przetargowa na wykonanie:

- remontu ul. Powstańców Śląskich,

- sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Rybnicką w rejonie skrzyżowania z ul. Ruchu Oporu

- rozstrzygnięto przetargi na wykonanie:

- budowy obwodnicy ul. Staszica,

- remontu nawierzchni ulic: Wiśniowej, Akacjowej, Zioły, Klonowej, Kościelnej

 

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- 23 czerwca odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku,

- 27 czerwca miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Żorach,

- 25 lipca odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą w Cieszynie,

- złożono do Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 partnerski projekt pn. „Rozwój Współpracy Kulturalnej i Gospodarczej Władz Samorządowych i Przedsiębiorców w Regionie Przygranicznym ČR – PL”. Przygotowany wspólnie z Miastem Karwina oraz Izbą Gospodarczą z Karwiny projekt zakłada  ogłoszenie konkursu dla wyróżniających się podmiotów gospodarczych po obu stronach granicy,  a także zorganizowanie forum gospodarczego,

- złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosek o dofinansowanie przeprowadzenia kampanii promocyjnej ofert inwestycyjnych pn. „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w Województwie Śląskim (poddziałanie 1.1.2.),

- 19 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w związku z ogłoszonym otwartym konkursem na logo, hasło promocyjne oraz maskotkę miasta Jastrzębie Zdrój. Łącznie nadesłano 30 propozycji logo, 163 propozycje hasła promocyjnego oraz 17 propozycji maskotki.
Po dokładnym zapoznaniu się ze wszystkimi pracami Komisja Konkursowa postanowiła o nierozstrzygnięciu żadnego z konkursów. Wysłano zapytania do profesjonalnych agencji reklamowych zajmujących się marketingiem miast,

- w dniach 8 lipca oraz 22 sierpnia w Gminnym Centrum Informacji odbyły się bezpłatne konsultacje w związku z konkursem dla mikroprzedsiębiorców ogłoszonym przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Konsultacje polegały na indywidualnych poradach m.in. z zakresu dostępnych środków unijnych na rozwój firm, sposobów przygotowania wniosku aplikacyjnego i niezbędnych załączników

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- statystyki prowadzone przez urząd pracy wskazują na stały spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Według danych na dzień 31 lipca w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 2.661 osób bezrobotnych,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 6,5% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do lipca 2008r.),

- w lipcu w urzędzie pracy zostały zarejestrowane jako bezrobotne 443 osoby, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 622 osoby,

- w lipcu zarejestrowano 439 ofert pracy, z czego 123 to oferty subsydiowane (głównie staże i przygotowania zawodowe),

- trwa realizacja projektów: „Aktywni na rynku pracy” (poddziałanie 6.1.3.) oraz „Skuteczny urząd” (poddziałanie 6.1.2.), współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- trwa także realizacja programu pn. „Inwestycja w przedsiębiorczość”, finansowanego ze środków Funduszu Pracy z „rezerwy” Samorządu Województwa Śląskiego

 

 

 

- w zakresie edukacji

 

- przeprowadzono postępowanie przetargowe na wydawanie posiłków dla uczniów jastrzębskich szkół na okres od 1 września 2008r. do 31 sierpnia 2009r. Zadanie to realizować będzie Firma Dussman Sp. z o.o. (cena jednego posiłku wynosi 5,26 zł. brutto),

- dokonano wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych w Jastrzębiu Zdroju następujących szkół:

- Niepubliczne Technikum Uzupełniające „Notus” w Jastrzębiu Zdroju,

- Niepubliczne  Liceum Ogólnokształcące „Notus” w Jastrzębiu Zdroju,

- Niepubliczne  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Notus” w Jastrzębiu Zdroju,

- Niepubliczne  Liceum Ogólnokształcące „Żak” w Jastrzębiu Zdroju,

- Niepubliczne  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Żak” w Jastrzębiu Zdroju,

- Niepubliczna Szkoła Policealna „AP Edukacja” w Jastrzębiu Zdroju,

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „AP Edukacja” w Jastrzębiu Zdroju,

- Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „AP Edukacja” w Jastrzębiu Zdroju

- Niepubliczna Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego „AP Edukacja” w Jastrzębiu Zdroju

 

- 27 sierpnia odbyło się spotkanie, na którym wręczono akty powołania dyrektorom szkół
i placówek oświatowych. Akty powołania otrzymali:

- Pani Elżbieta Polnik na stanowisko Dyrektora PP Nr 10,

- Pani Elżbieta Adamowicz na stanowisko Dyrektora PP Nr 19,

- Pani Barbara Pachońska na stanowisko Dyrektora PP Nr 24,

- Pani Elżbieta Dylewska na stanowisko Dyrektora SP Nr 9,

- Pan Grzegorz Węgliński na stanowisko Dyrektora SP Nr 19,

- Pani Krystyna Jeż na stanowisko Dyrektora SP Nr 21,

- Pani Krystyna Matera na stanowisko Dyrektora G Nr 11,

- Pani Lidia Wachowiec na stanowisko Dyrektora ZS Nr 1,

- Pani Alicja Brzózka na stanowisko Dyrektora ZSH,

- Pani Dobrosława Czop na stanowisko Dyrektora NKJO

 

- uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
Dofinansowanie do monitoringu wizyjnego otrzymały: SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 5 i SP Nr 6 oraz Zespół Szkół Zawodowych,

- utworzono dodatkowe oddziały w Publicznym Przedszkolu Nr 11, 21, 24 i 26 (liczba dzieci w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 91)

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- 30 czerwca na użytek Oddziału Nefrologiczno–Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju przekazano urządzenia medyczne - dwa aparaty do hemodializy, 

- 7 września odbył się Festyn Zdrowia, zorganizowany w ramach X Jastrzębskich Dni Promocji Zdrowia,

- ogłoszono konkurs ofert na realizację programu profilaktycznego pn. „Wykrywanie wad postawy wśród dzieci klas piątych wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Jastrzębie Zdrój oraz dzieci sześcioletnich wszystkich przedszkoli z terenu miasta Jastrzębie Zdrój”

 

 

- w zakresie ochrony środowiska

 

- rozpatrzono wnioski o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań proekologicznych, złożone przez mieszkańców miasta w II kwartale 2008 roku.

Wnioski dotyczyły dofinansowania:

- 19 ekologicznych kotłów grzewczych,

- 2 przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,

- 2 przydomowych oczyszczalni ścieków,

- 7 kolektorów słonecznych,

- unieszkodliwienia azbestu z 7 budynków

 

Łączna kwota dofinansowań wyniosła 59.000,00 zł.

 

- na terenie Parku Zdrojowego została uruchomiona ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza. W ramach projektu ustawiono kolorowe tablice informacyjne, wydany został także przewodnik (w formie broszury, którą przekazano do jastrzębskich szkół i przedszkoli)

 

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- dokonano nabycia od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej powierzchni 0.5021 ha pod poszerzenie gminnej drogi ulicy Pochwacie,

- dokonano nabycia od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej  o łącznej powierzchni 0.0047 ha pod gminną drogę ulicę Podleśną,

- dokonano nabycia od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej  o powierzchni 0.0571 ha pod rozbudowę ulicy Podhalańskiej oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,0677 ha, będącego własnością Gminy Jastrzębie Zdrój,

- dokonano nabycia od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej  o powierzchni 0.0032 ha pod pas drogi gminnej ul. Przemysłowej,

- na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego własność Miasta, położonego przy ulicach: Miłej (grunt o pow. 0,1326 ha oraz grunt o pow. 0.0629 ha), Reymonta (grunt o pow. 0.0395 ha), Przybosia (grunt o pow. 0.0512 ha), Jagodowej (grunt o pow. 0.0450 ha), Traugutta (grunt o pow. 0. 0755 ha), Gałczyńskiego (grunt o pow. 0.0450 ha), Ligonia (grunt
o pow. 0.0650 ha),

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 2.444 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 392.300,66 zł.,

- przedłużano umowy najmu lokali socjalnych położonych w Jastrzębiu Zdroju przy ulicach: Pszczyńskiej, Armii Krajowej i Gagarina,

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Jastrzębiu Zdroju osobom znajdującym się w „Wykazie osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych wynajętych na czas nieoznaczony wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na rok 2008” oraz do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego osobie widniejącej w „Wykazie osób do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na rok 2008”,

- w dniach 1 i 28  lipca odbyły się posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

- zakończono kontrolę w spółdzielniach mieszkaniowych, dotyczącą zaległych odszkodowań dla spółdzielni mieszkaniowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych za lata 2005 i 2006

 

                                                                                                                                

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- rozstrzygnięto przetargi nieograniczone na wykonanie:

- malowania klatek schodowych wraz z wymianą okien na klatkach schodowych, drzwi wejściowych do klatek schodowych, drzwi do piwnic oraz remontu dojść i chodnika przed budynkiem przy ul. Dunikowskiego 5-7 w Jastrzębiu Zdroju – przetarg odbył się    w dniu 03.07.2008r. - postępowanie zakończono, podpisano umowę w dniu 18.07.2008r.,

- wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej w lokalach mieszkalnych  (123 szt.)  –  przetarg odbył się w dniu 03.07.2008r. - postępowanie unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- remontu pomieszczeń wewnętrznych w budynku użytkowym przy ul. Wrzosowej – przetarg odbył się 28.07.2008r. - postępowanie zakończono, podpisano umowę w dniu 08.08.2008r.,

- wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej w lokalach mieszkalnych  (123 szt.)  –  przetarg odbył się w dniu 07.08.2008r. - postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta,

- wymiany drzwi stalowych i witryn stalowych w lokalach użytkowych – przetarg  odbył się w dniu 11.08.2008r. - postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna ważna oferta

 

 

- w ramach prowadzonych inwestycji:

- Modernizacja obiektu przy ul. Klubowej 2 – trwają prace wykończeniowe zewnętrzne (elewacja, kanalizacja deszczowa),

- „Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne przy ul. Pszczyńskiej 292” - trwa
przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 

 

            - w zakresie kultury i sportu

 

- przyjmowane były rozliczenia pierwszych transz dotacji dla klubów sportowych wykonujących zadanie publiczne pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w 2008 roku” oraz „Organizacja imprez sportowych i kulturalnych”,

- przyjmowano sprawozdania z realizacji programu stypendialnego od osób, którym przyznano stypendium na działalność w dziedzinie kultury,

- 30 sierpnia upłynął termin składania wniosków o udzielenie dotacji na rok 2009 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta,

- do 30 września przyjmowane będą wnioski o udzielenie stypendiów na rok 2009 w dziedzinie kultury osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na rzecz Miasta Jastrzębie Zdrój,

- w każdą niedzielę lipca i sierpnia w Parku Zdrojowym organizowane były koncerty zespołów muzycznych i estradowych w ramach  cyklu „Popołudnia z promenadą”,

- również w lipcu i sierpniu w ramach cyklu „Muzyczne środy”, odbywały się koncerty zespołów reprezentujących jastrzębską scenę muzyczną,

- 31 sierpnia w Parku Zdrojowym odbyła się XII Sierpniowa Promenada Trzeźwości,

- najmłodsi mieszkańcy naszego miasta w ramach cyklu  „Wakacyjne spotkania z teatrem” mogli obejrzeć spektakle prezentowane w Domu Zdrojowym i klubie „Metronom” oraz uczestniczyć
w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktorów scen śląskich,

- ponadto dla dzieci spędzających wakacje w mieście zorganizowane zostały w świetlicach i klubach MOK-u liczne imprezy, zabawy, turnieje i konkursy oraz nieodpłatne zajęcia nauki gry na keyboardzie czy nauki tańca breakdance,

- zorganizowano  wystawy:

- wystawę wycinanek Zofii Tomeczek pt. „Kolorowe ogrody” (wystawę można było oglądać od 26 czerwca do 22 sierpnia w Galerii Historii Miasta), 

-  wystawę prac uczestników Studium Rysunku i Grafiki działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury pt. „Szkicownik” (wystawa była prezentowana od 27 czerwca do 31 lipca w galerii „Epicentrum”),

- wystawę fotografii Mariana Miełka pt. „Tryptyk – oblicza tej Ziemi: „Nie tylko węgiel”, „Sól ziemi”, „Jak na Marsie” (wystawa eksponowana była do 29 sierpnia)

 

- podczas tegorocznych wakacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował dla dzieci i młodzieży m.in.: zajęcia wspinaczki na sztucznej ścianie, letnią akademię tańca, rozgrywki piłki nożnej, siatkówki plażowej, zawody rowerowe, zawody dla amatorów rolek, czynne było także Kąpielisko „Zdrój” oraz Kryta Pływalnia „Laguna”,

- nagroda finansowa, jaka przypadła Miastu za udział i zajęcie czołowych lokat w Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2008, umożliwiła organizację dwutygodniowego wypoczynku dla dzieci - podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju. Podczas zorganizowanych półkolonii dzieci uczestniczyły m.in. w zajęciach tańca nowoczesnego, zajęciach sportowych, zorganizowano także wyjście do kina, Figlolandii oraz wycieczkę do Brennej,

- rozpoczęły się rozgrywki piłkarskie. Najwcześniej rywalizację rozpoczęli piłkarze pierwszoligowego GKS Jastrzębie (inauguracyjny mecz ze Zniczem Pruszków na  Stadionie Miejskim odbył się 26 lipca),

- 3 września juniorzy Szkółki Piłkarskiej MOSiR zainaugurowali udział w rozgrywkach Pucharu Viszegrad (odpowiednik europejskiej ligi młodzieżowej) z udziałem zespołów z Polski, Węgier, Czech i Słowacji

 

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

- kontynuowano integracyjne warsztaty edukacyjne pod hasłem „Radość Życia”, w ramach których  odbyły się m.in.:

- warsztaty fotograficzne pn. „Fotografuj, a nie rób zdjęć” (od 8 do 10 lipca w Bibliotece Głównej),

- zajęcia sztuki walki dla każdego pn. „Kung Fu”  (od 15 do 17 lipca w Bibliotece Głównej),

- warsztaty relaksacyjne „Joga”  (od 22 do 24 lipca w Bibliotece Głównej),

- kurs językowy „Angielski w podróży” (od 29 do 31 lipca w Bibliotece Głównej),

- zajęcia prowadzone przez Terapeutę Medycyny Chińskiej pn. „Naturoterapia
i ziołolecznictwo” (od 6 do 7 sierpnia w Bibliotece Głównej),

- warsztaty kosmetyczne „Sztuka wizażu” (od 12 do 14 sierpnia w Bibliotece Głównej),

- warsztaty językowe „Kurs języka hiszpańskiego” (od 19 do 21 sierpnia w Bibliotece Głównej),

- warsztaty tańca „Salsa” (od 26 do 28 sierpnia w Bibliotece Głównej),

- warsztaty komputerowe pn. „Komputer bez barier” (1-3.07.2008r., 29-31.07.2008r., 12-14.08.2008r., 26-28.08.2008r. - Biblioteka Główna)

 

- zorganizowano wystawy:

- wystawę twórczości Justyny Gruszczyk pt. „ABSTRAKCJE/NARRACJE” (wystawę można było oglądać od 1 do 31 lipca w Galerii „Pod Sową”),

- wystawę pokonkursową w Konkursie Fotografii Przemysłowej i Industrialnej  pt. „Fotopein” (wystawę można było oglądać od 2 do 31 lipca w Galerii „Da Vinci”),

- wystawę fotografii Dominika Gajdy pt. „Silesia Press Photo” (wystawę można było oglądać od 1 do 31 sierpnia w Galerii „Da Vinci”),

- wystawę fotografii Natalii Chmielowiec pt. „Por-The-Rety!” (wystawę można było oglądać od 1 do 31 sierpnia w Galerii „Pod Sową”)

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego odbyły się uroczystości przy tablicy upamiętniającej męczeńską śmierć 15 więźniów KL Auschwitz-Birkenau w czasie ewakuacji obozu od 19-20 stycznia 1945 roku z Oświęcimia do Wodzisławia,

- 1 września dla uczczenia 69. rocznicy wybuchu II wojny światowej o godz. 12.00 na terenie miasta Jastrzębie Zdrój zostały włączone syreny alarmowe

 

 

            - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- w ramach prowadzonych inwestycji:

- zakończono II etap przebudowy budynków garaży 5-13 na terenie zaplecza Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego przy ul. Dworcowej. Koszt inwestycji wyniósł 204.456,00 zł. Prace obejmowały roboty tynkarskie wewnętrzne i zewnętrzne, posadzkarskie, malarskie, brukarskie, drenarskie fundamentów, montażowe bram segmentarnych, montażowe instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,

- zakończono prace przy budowie dróg i chodników na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Połomskiej,

- wykonano roboty ziemne związane z niwelacją terenu pod kwatery grzebalne „K” oraz „L” na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei. Koszt robót wyniósł  22.487,04 zł. 

 

 - rozstrzygnięto postępowania przetargowe:

- na dostawę paliw płynnych - łączna wartość zamówienia to 62.122,40 zł.,

- na dostawę oraz montaż bram garażowych na kwotę 6.301,30 zł.

 

- w ramach utrzymania zieleni m.in.:

- wykoszono tereny zielone na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei oraz przy ul. Połomskiej, pobocza dróg,

- wykonano wycinkę gałęzi i krzewów zasłaniających widoczność na jezdni przy  ul.  Zdziebły i ul. Świerklańskiej,

- prowadzono bieżącą obsadę kwiatami skrzyżowań, ulic, cmentarzy komunalnych, pomników pamięci narodowej i grobów wojennych

 

  - w ramach utrzymania oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnej wykonano m.in.:

- ustawienie znaków (48 szt.),

- poprawienie tarczy znaku (197 szt.),

- usunięcie znaku (15 szt.),

- wymiana znaku (31 szt.),

- przestawienie znaku (2 szt.),

- dokonano napraw sygnalizatorów sygnalizacji świetlnej spowodowanych kolizjami, dewastacjami i usterkami (ul. Górnicza, Arki Bożka, Al. Piłsudskiego/Harcerska,  Al. Piłsudskiego/Mazowiecka)

  

 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

 

- 8 września odbyło się spotkanie, podczas którego opracowano zarys projektu dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych, aktywizacji zawodowej absolwentów szkół i placówek specjalnych z terenu Jastrzębia Zdroju,

- 26 sierpnia minął termin składania ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” na zadanie pn. „Organizacja plenerowych zajęć i imprez na orientację”,

- Stowarzyszenia Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj”, na zadanie pn. „Psychodrama – profilaktyka, terapia, zabawa” 

 

 

Ponadto informuję, że 

 

- 22 sierpnia gościł w naszym mieście Ambasador USA w Polsce -  p. Victor Ashe,

- 2 września odbyło się spotkanie, dotyczące promocji publikacji albumowej pt. „Nasza Solidarność Jastrzębie Rok 1988”, opisującej jedno z najważniejszych wydarzeń ostatniej dekady Polski Ludowej – sierpniowe strajki górników Kopalni „Manifest Lipcowy” oraz robotników innych jastrzębskich i śląskich kopalń,

- również 2 września w Galerii Historii Miasta miało miejsce otwarcie wystawy pn. „1988- Strajk, który przyniósł wolność” (ekspozycję będzie można oglądać do końca listopada br.),

- 3 września obchodziliśmy 20. rocznicę strajków górniczych oraz 28. rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła, a następnie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego. Obchody zakończyła sesja Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, połączona z konferencją popularno-naukową,        

- 3 września na antenie programu I TVP został wyemitowany dokumentalny reportaż telewizyjny pod tytułem „Piasek w tryby – Jastrzębie’88”, ukazujący wydarzenia roku 1988. Celem dokumentu było ukazanie roli Kopalni „Zofiówka”, ówczesnej „Manifest Lipcowy”, jako kopalni zaczynającej strajk, a także roli innych kopalń, bez których ogólnopolski protest nie miałby szans powodzenia. Miasto nabyło licencję do korzystania z reportażu w celach związanych z działalnością edukacyjną
i promocyjną

- rozpoczęły się roboty budowlane dotyczące realizacji następujących inwestycji:

- budowa Stacji Paliw PKN ORLEN – Al. Piłsudskiego/ul. Graniczna,
- budowa Centrum Handlowego - Al. Piłsudskiego/ul. Warszawska (zakończenie robót planowane jest na koniec 2009 roku)   

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 30.10.2008 13:54
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 502
Drukuj Zapisz do PDF