W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 29 maja 2008 roku (In.0055-5/08)

RSS

  

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 29 maja 2008 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXVII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 24 kwietnia 2008 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- 25 kwietnia dokonano oficjalnego odbioru ul. Armii Krajowej. W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia jezdni. Zmodernizowany odcinek drogi posiada na całej długości pasy ruchu o szer. 3,5m. Szerokość jezdni wynosi na odcinku od Al. Jana Pawła II do ulicy Karola Miarki - 10,5m, a na pozostałym odcinku – 7,0m (przy czym w obrębie skrzyżowań ulicy Armii Krajowej z drogami dojazdowymi do terenów byłej KWK „Moszczenica” jezdnia została poszerzona o dodatkowy pas dla lewoskrętów). Wzdłuż całej ulicy zlokalizowany jest jednostronny chodnik. Ponadto zlikwidowany został stary ślad drogi, a wjazd na pętlę autobusową jest możliwy tylko z drogi głównej. Oprócz pętli, wykonane zostały także dwie zatoki autobusowe. Droga ta stanowi jedyne połączenie z rewitalizowanym terenem KWK „Moszczenica”, gdzie zlokalizowana jest m.in. Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej. W niedalekiej przyszłości droga ta będzie stanowić także połączenie z budowaną autostradą A1. Koszt realizacji tego zadania to prawie 12 mln zł., w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) wyniosło 5,2 mln zł.,

- rozpoczęły się remonty:

- nawierzchni dróg i ulic: ul. Ranoszka, ul. Ździebły, ul. Żwirki i Wigury, ul. Traugutta, pobocze ul. Pochwacie,

- schodów: ul. Jagiełły, Al. Piłsudskiego – ul. Harcerska, ul. Wielkopolska - Jar Południowy

 

- trwają roboty remontowo-budowlane:

            - budowa zatoki autobusowej przy ul. Kusocińskiego,

            - budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich

- zakończono budowę miejsc parkingowych przy ul. Mazurskiej,

- 15 maja odbyło się spotkanie z Radą Pracowniczą Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju w sprawie komunalizacji przedsiębiorstwa

 

 

- w zakresie polityki gospodarczej

 

- odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. aktualizacji ofert inwestycyjnych (dobiegł końca etap prac polegający na gromadzeniu informacji odnośnie posiadanych terenów inwestycyjnych, zgodnie z wytycznymi Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych),

- uruchomiono proces oceny dezaktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie Zdrój do 2010 roku. Aktualizacja do 2015 roku”. Zgodnie z procedurą Zespół ds. oceny dezaktualizacji Strategii sporządzi raport, określający czy przeprowadzenie aktualizacji dokumentu jest wskazane,

- przeprowadzono audyt dotyczący realizacji projektu Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych. Kontrolę przeprowadziło trzech pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,

- 22 kwietnia odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.,

- 24 kwietnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku w sprawie przystąpienia do projektu pn. ”Tym Razem Śląskie! – Promocja turystyczna województwa śląskiego podczas targów krajowych i zagranicznych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych”,

- 25 kwietnia miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju
i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą w Cieszynie,

 - 7 maja odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,

- 12 maja miało miejsce Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.,

- przygotowano porozumienie pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą, Jastrzębską Spółką Węglową S.A. oraz Miastem Jastrzębie Zdrój w sprawie realizacji Listu Intencyjnego podpisanego przez strony porozumienia w ubiegłym roku. Podejmowane działania mają na celu określenie zasad i metod zagospodarowania metanu z JSW S.A. z uwzględnieniem jego komunalnego wykorzystania  

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- statystyki prowadzone przez urząd pracy wskazują na stały spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Według danych na dzień 30 kwietnia w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 3.300 osób bezrobotnych,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 8,7% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do marca 2008r.),

- w kwietniu w urzędzie pracy zostało zarejestrowanych jako bezrobotne 382 osoby, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 733 osoby,

- w kwietniu zarejestrowano 395 ofert pracy, z czego 132 to oferty subsydiowane (głównie staże i przygotowania zawodowe),

- 15 maja odbyło się spotkanie partnerów EURES-T Beskidy – pierwszego w Polsce partnerstwa transgranicznego, z udziałem przedstawicieli urzędów pracy, ministerstw właściwych ds. pracy oraz organizacji pozarządowych z Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji. Podczas spotkania  zatwierdzono plan działań oraz budżet Partnerstwa na lata 2008-2009,

- trwa realizacja projektu pn. „Aktywni na rynku pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.3,

- Powiatowy Urząd Pracy otrzymał środki na realizację programu „Inwestycja
w przedsiębiorczość”, finansowanego ze środków Funduszu Pracy z „rezerwy” Samorządu Województwa Śląskiego. Realizacja tego programu będzie kontynuacją działań urzędu pracy w zakresie promocji przedsiębiorczości. Programem objęci zostaną bezrobotni, którzy planują prowadzenie działalności gospodarczej oraz pracodawcy - na doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy dla kierowanych osób bezrobotnych. Budżet programu wyniesie 400,3 tys. zł.                

 

 

- w zakresie edukacji

 

- rozpatrzono wnioski o dofinansowanie do czesnego dla dokształcających się nauczycieli, złożone przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Pozytywnie rozpatrzono 24 wnioski na łączną kwotę 12.000,00 zł.,

- kontynuowano procedurę powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego Panu Dariuszowi Przygodzkiemu. W wyniku uzyskania pozytywnej opinii  Rady Pedagogicznej CKP oraz Kuratorium Oświaty powierzenie stanowiska Dyrektora CKP zostało udzielone na okres od 13 maja br. do 31 sierpnia 2012 r.,

- rozpoczęto procedurę powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 Pani Elżbiecie Dylewskiej, dotychczasowemu dyrektorowi likwidowanego Gimnazjum Nr 7. Kandydaturę przedstawiono Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej Szkoły i wystąpiono o stosowne opinie, które są podstawą podjęcia dalszych działań w tej sprawie,

- ogłoszono konkursy na stanowiska dyrektorów w następujących placówkach: Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Handlowych, Szkoła Podstawowa Nr 10 i 19, Publiczne Przedszkole Nr 10,

- trwają prace związane z analizą projektów organizacyjnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na rok szkolny 2008/2009. Zebrane projekty przekazano do zatwierdzenia Delegaturze Kuratorium Oświaty w Rybniku,

- przekazano Powiatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej raport o stanie mebli szkolnych i posiadaniu certyfikatów zgodności z obowiązującymi normami,

- zakończono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z firmą „NEDERPOL” s.c. Marcin Schreiber, Renata Schreiber z siedzibą w Krzyżanowicach na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Katowic i Dąbrowy Górniczej w roku szkolnym 2008/2009. Całkowity koszt zadania wyniesie187.790,40 zł.,

- zakończono procedury związane z podwyżkami dla pracowników pedagogicznych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach opiekuńczo–wychowawczych. Łączny koszt podwyżek wyniósł: 4.510.475,00 zł. (średni skutek na etat kalkulacyjny to kwota około 250,00 zł.),

- rozpatrzono 830 wniosków o ustalenie prawa do otrzymywania pomocy materialnej o charakterze    socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój,

- złożono wniosek do Śląskiego Kuratorium Oświaty o dofinansowanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych Jastrzębia Zdroju w ramach „Rządowego programu wspierania w latach 2007–2013 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach”

 

 

            - w zakresie polityki społecznej

 

- w wyniku rozstrzygnięto postępowania przetargowego na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – 280 dzieci wyjedzie na trzy dwutygodniowe turnusy kolonijne do Ośrodka Wypoczynkowego w Lewinie Kłodzkim (organizatorem jest ,,HARCTUR” Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi). Koszt jednego skierowania wynosi – 828,00 zł.

           

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- dokonano nabycia od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0.2098 ha przeznaczonej pod poszerzenie gminnej drogi ulicy Pochwacie,

- na mocy porozumienia zawartego z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. dokonano w drodze przetargu zbycia gruntu będącego własnością Miasta Jastrzębie Zdrój, położonego przy ul. Jagiełły o powierzchni 2.5115 ha. Spisanie umowy notarialnej miało miejsce 24.04.2008r. Nieruchomość została nabyta przez Inter Papier S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju,

- na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, gruntów stanowiących własność Miasta:

            - przy ul. Skrzyszowskiej - gruntu o powierzchni 0.0588 ha,

            - przy ul. Leśmiana - gruntu o powierzchni 0.0401 ha

- w związku z prowadzoną przez spółdzielnie mieszkaniowe sprzedażą na rzecz osób fizycznych wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Miasta Jastrzębie Zdrój, wysyłano do nabywców  powiadomienia o wysokości opłaty obowiązującej w 2008 roku. Do chwili obecnej powiadomiono ponad 400 nabywców,

- kontynuowano prowadzenie spraw związanych z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój i Skarbu Państwa, zabudowanych garażami, budynkami mieszkalnymi oraz handlowo – usługowymi

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 1.342 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 216.324,30 zł.,

- przedłużono umowy najmu lokali socjalnych położonych przy ulicach: Pszczyńskiej, Armii Krajowej, Gagarina, Wodzisławskiej i Stodoły,

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Pszczyńskiej i Piastów osobom znajdującym się w „Projekcie wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych wynajętych na czas nieoznaczony wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na rok 2008”,     

- podpisano 168 umów podnajmu lokali socjalnych, osobom zamieszkującym w zasobach spółdzielni mieszkaniowych,

- 23 kwietnia odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- ogłoszono przetarg na wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej w lokalach mieszkalnych (123 szt.) – przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2008r.

- rozstrzygnięto przetargi nieograniczone:

           

- na wywóz i utylizację nieczystości płynnych – przetarg odbył się w dniu 29.04.2008r. -postępowanie zakończono i podpisano  umowę z Wykonawcą w dniu 07.05.2008r., 

- na usuwanie usterek ogólnobudowlanych, usterek instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez MZN – przetarg odbył się w dniu 06.05.2008r., postępowanie zakończono i podpisano umowę z Wykonawcą w dniu 21.05.2008r.,

- na obsługę całodobową instalacji elektrycznych oraz wykonywanie drobnych remontów bieżących związanych z eksploatacją instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez MZN – przetarg odbył się w dniu 08.05.2008r., postępowanie zakończono i podpisano umowę z Wykonawcą w dniu 21.05.2008r.,

 

- w ramach prowadzonych inwestycji:

- ul. Pszczyńska 292 – została przedstawiona koncepcja adaptacji pomieszczeń na lokale socjalne. Prowadzone są uzgodnienia z wykonawcą i dalsze prace projektowe

 

 

            - w zakresie kultury i sportu

 

- 29 maja odbędzie się impreza studencka - JUWENALIA 2008,

- zakończono procedury związane z przyznaniem indywidualnej Nagrody Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz Zbiorowej Nagrody Miasta. Nagrodzeni otrzymają nagrodę pieniężną, srebrną odznakę i dyplom. Uroczystość wręczenia nagród nastąpi 30 maja w Domu Zdrojowym,

- zorganizowano koncerty: 

- 18 kwietnia - koncert piosenek Edith Piaf „Uwierzyłam miłości, milordzie” w wykonaniu Katarzyny Dendys – Koseckiej przy akompaniamencie Tomasza Pali,

- 24 kwietnia - koncert jazzowy „IREK GŁYK MULTISOUND” w wykonaniu instrumentalistów: Irka Głyka, Arka Skolika oraz Roberta Szydło, 

- odbywały się przedstawienia teatralne:

- 27 kwietnia w ramach cyklu „Teatr Rodzinny” aktorzy Teatru „Bajkolandia” z Rzeszowa wystąpili ze spektaklem dla najmłodszych pt. „Bajka o Czerwonym Kapturku”,

- 18 maja odbył się spektakl dla dzieci pt. „Alicja w Krainie Czarów” w wykonaniu Dziecięcego Teatrzyku „Złota Gęś”

 

- 11 maja z okazji obchodów „Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej” odbywały się imprezy współorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury i Zespół Szkół nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera (m.in. występy zespołów artystycznych, prezentacje działalności organizacji  pozarządowych), 

- 22 i 23 maja odbywał się Jarmark Sztuki „Wiosna Ludów”, podczas którego można było  m.in. obejrzeć pokazy grupy teatralno-cyrkowej „KLAN GRUS”, wysłuchać koncertów muzycznych  oraz zapoznać się z twórczością ludową, artystyczną i rzemieślniczą,

- zorganizowano wystawy:

-  wystawę „Grafika Jerzego Pawłowicza” (wystawę można było zwiedzać do 30 kwietnia w Galerii „Epicentrum”),

- wystawę pt. „Zbigniew Jujka. Żart  Prasowy. Spóźniony Jubileusz” ze zbiorów Muzeum  Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie zorganizowaną pod Honorowym Patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza (wystawę można było zwiedzać do 27 maja w Galerii „Epicentrum”),

- wystawę pt. „Jastrzębskie medale” ze zbiorów Kazimierza Grabińskiego (ekspozycję można będzie oglądać do 20 czerwca w Galerii Historii Miasta)

 

- 26 kwietnia na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego przy ul. Cieszyńskiej odbył się Rajd Rowerowy „Pierwszy Dzwonek”,

- 3 maja odbyła się „Majówka z MOSiR-em”,

- 11 maja odbył się finał Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów sezonu 2007/2008. W tym roku zwyciężyła drużyna KRS TKKF Jastrząb,

- w dniach 14 i 15 maja odbyły się Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Jastrzębia Zdroju w Biegach Przełajowych Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych,

- 18 maja odbyły się rozgrywki Pucharu Ligi Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów. W Pucharze zwyciężyli kadeci trenujący przy KS „Jastrzębski Węgiel”,

- 24 maja odbyły się „VII Otwarte Mistrzostwa Jastrzębia Zdroju w Siatkówce Plażowej”,

- zakończył się sezon dla drugoligowych piłkarzy MKS GKS Jastrzębie. Jako beniaminek nasz zespół zajął ostatecznie miejsca w środku tabeli

 

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne:

- wykłady:

- 5 maja - wykład z cyklu „Na ścieżkach nauki”  pt. „Film animowany a       postrzeganie rzeczywistości” poprowadził red. Mieczysław Woźny ze Studia Filmów Rysunkowych
w Bielsku-Białej,

- 5 maja - wykład pt. „Kampania Wrześniowa na Górnym Śląsku 1939” wygłosił dr Grzegorz Bębnik z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach,

- 8 maja z okazji 60-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej odbył się wykład z cyklu „Spotkania z kulturą” pt. „Słynne 60-latki”, który poprowadziła Ewa Madej,

- 9 maja - wykład z cyklu „Salon pisarzy” pt. „Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach” wygłosiła dr Marta Graczyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie   

 

- odbyły się spotkania:

- w dniu 5 maja odbyło się spotkanie z Hirkiem Wroną, a także spotkanie z Maksymilianem Lipusem,

- w dniu 6 maja odbyło się spotkanie z Izabellą Klebańską, spotkanie z Edwardem Lutczynem, a także spotkanie z Wiesławem Weissem,

- w dniu 8 maja odbyło się spotkanie z Ewą Stadtműller, a także spotkanie z Łukaszem Zabdyrą,

- w dniu 9 maja odbyło się spotkanie z Michałem Zabłockim, a także spotkanie z Grażyną Wolszczak

 

- zorganizowano wystawy:

- interaktywną wystawę przygotowaną przez Centrum Nauki Kopernik z Warszawy pt. „Eksperymentuj” (wystawę można było oglądać w dniach 7-9 maja w Bibliotece Głównej),

- wystawę fotografii przygotowaną przez Bibliotekę Śląską w Katowicach pt. „Zaczytany Śląsk” (wystawę można było oglądać do 15 maja w Galerii „Pod Sową”),  

- wystawę fotografii z okazji 60-lecia Biblioteki pt. „60 lat z Miejską Biblioteką Publiczną” (wystawę można będzie obejrzeć do 31 maja w Czytelni MBP),

- wystawę fotografii Agnieszki Jaros „Enargit” pt. „Opowieść życia” (wystawę będzie można obejrzeć do 31 maja w Galerii „Da Vinci”),

- wystawę malarstwa i grafiki Karoliny Gajewskiej pt. „Nieobecni” (wystawę będzie można oglądać do 2 czerwca w Filii nr 1 MBP)

 

- odbyły się koncerty:

            - 7 maja – koncert Zespołu D.A.S.H,

            - 8 maja – występ Józefa Skrzeka

 

- w dniach od 5-9 maja odbył się Kiermasz książek i artykułów muzycznych,

- w dniach 9 i 14 maja w ramach VII Ogólnopolskiej Akcji Poetyckiej odbył się Happening „Wiersze chodnikowe”,

 

- dla dzieci i młodzieży zorganizowano warsztaty:

- 5 maja - „Warsztaty lalkarskie” – prowadzone przez Kamila Katolika z Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie,

- 6 maja -  warsztaty literacko-plastyczne pt. „Bajkolandia”,

- 6 maja – warsztaty plastyczne prowadzone przez Katarzynę Serwatka pt. „Decopuage”,

- 7 maja -  warsztaty artystyczne pt. „Książka – to więcej niż tylko czytanie”,

- 9 maja – warsztaty perkusyjne prowadzone przez Karola Niezgodę pt. „ABC perkusji”

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 3 maja zorganizowano uroczyste obchody 217. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym dniu pod pomnikiem w Jastrzębiu Bziu złożono wiązanki kwiatów, a program artystyczny przygotowany na tę okazję przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 11. W intencji Ojczyzny odprawiona została także uroczysta msza św. w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła,     

- w dniach 7 i 9 maja zorganizowano szkolenia w formie treningu z zakresu zarządzania kryzysowego oraz  pokazu pierwszej pomocy przedmedycznej,

- 8 maja odbyły się uroczystości z okazji 63. rocznicy zakończenia II wojny światowej, w których udział wzięli przedstawiciele związków kombatanckich, władz miasta, harcerze i młodzież szkolna. Uczestnicy przemaszerowali trasą od ronda Zdrojowego do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zdroju, gdzie została odprawiona msza polowa. O godzinie 12.00 zostały włączone syreny alarmowe,

- 15 maja odbyło się szkolenie obronne, którego tematem było „Funkcjonowanie organów samorządu terytorialnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Utrzymanie stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższenie. System kierowania bezpieczeństwem narodowym”,

- 26 maja odbyło się miejskie ćwiczenie obronne na temat: „Rozwinięcie wybranych elementów systemu bezpieczeństwa przez organy administracji publicznej miasta Jastrzębie Zdrój w stanie gotowości obronnej czasu kryzysu”,

- 27 maja odbyła się uroczystość „Adopcji miejsca pamięci związanego z marszem więźniów oświęcimskich przez Jastrzębie Górne w styczniu 1945 roku”. Od tej pory miejscem tym będą się opiekowali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 

 

 

- Wydział Architektury

                                               

- na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych wydano dwie decyzje dotyczące budowy dróg gminnych dojazdowych. Decyzje te ustalają lokalizację, zatwierdzają podział geodezyjny oraz przenoszą własność gruntu pasa drogowego na rzecz Miasta.

Pierwsza z decyzji dotyczy budowy łącznika ulic Podhalańskiej i Małopolskiej, który będzie stanowił bezpośredni dojazd do budowanych obiektów wielkopowierzchniowych w związku z tym, że po zakończeniu przebudowy ul. Podhalańska będzie drogą dwupasmową.

 

Druga decyzja dotyczy przebudowy ulicy Prostej, która obecnie jest drogą ślepą. Po przebudowie zostanie włączona do Alei Jana Pawła II tworząc nowe skrzyżowanie

 

 

            - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- zakończono inwestycję związaną z budową biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Koszt inwestycji wyniósł 39.350,49 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 11.424,69 zł.,

- rozstrzygnięto postępowania przetargowe m.in. na wykonanie:

- dostawy tablic i gablot ogłoszeniowych dla sołectwa Szeroka, Borynia i Skrzeczkowice na kwotę 6.500,16 zł.,

- dostawy płyt nagrobnych, ozdób płyt nagrobnych, urn kamiennych, numerów grobów oraz grawerowanie napisów na płytach nagrobnych na łączną kwotę 11.590,00 zł.,

- wykonywanie usług grabarskich na łączną kwotę 5.254,98 zł.,

- wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją garaży przy ul. Dworcowej 17d (etap II) na kwotę 126.914,90 zł.

 

- wykoszono i zebrano trawę z poboczy ulic: Wyszyńskiego, Czyża, Płonki,  Świerklańskiej, cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei,

- wykonano obsadę kwiatami skrzyżowań ulic, cmentarzy komunalnych, pomników pamięci narodowej i grobów wojennych,

- usunięto dzikie wysypiska zlokalizowane przy ulicach: Ranoszka, Ruptawskiej, Małopolskiej, Wieczorka, Granicznej i Al. Jana Pawła II,

- w ramach utrzymania oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnej:

- poprawiono 43 szt. znaków drogowych,

- ustawiono 38 szt. nowych znaków drogowych,

- wymieniono na nowe 20 szt. zdewastowanych znaków drogowych,

- dokonano napraw sygnalizatorów sygnalizacji świetlnej spowodowanych kolizjami, dewastacjami i usterkami (przy ulicach: Podhalańskiej, A. Bożka, Wodzisławskiej,
Pszczyńskiej, Świerczewskiego, Cieszyńskiej, Górniczej, Rybnickiej i Al. Piłsudskiego)

- prowadzona jest akcja wymiany piasku w piaskownicach i placach zabaw: na Oś. 1000-lecia, Oś. Tuwima oraz przy ulicach: Jasnej, Turystycznej, Pomorskiej, Kaszubskiej, Krakowskiej, Śląskiej, Mazowieckiej, Miodowej, Wrzosowej i w Parku im. Witczaka

           

 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

 

- w związku z realizacją projektu „Upowszechnianie ekonomii społecznej wśród jastrzębskiej społeczności lokalnej” przeprowadzone zostały następujące szkolenia z zakresu działalności Punktu Doradztwa Merytorycznego dla organizacji pozarządowych:

5 maja - „Kontakt z mediami”,

15 i 16 maja - „Zarządzanie projektem”,

19 maja - „Budowanie relacji z partnerami społecznymi”

 

- w ramach w/w projektu odbyły się szkolenia z zakresu ekonomii społecznej i profesjonalizacji
III sektora:

            - 19 kwietnia - „Przedsiębiorczość społeczna”,

            - 10 maja - „Dobre praktyki ekonomii społecznej”, 

            - 17 maja - „Pomysł na biznes w III sektorze”

 

 

- 16 maja minął termin składania wniosków na realizację zadania publicznego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia. W ramach konkursu, do Biura Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych wpłynęły trzy oferty  

           

 

Ponadto informuję, że:

 

- 12 maja odbył się w Urzędzie Miasta audit odnowieniowy, który przeprowadzili auditorzy z jednostki certyfikującej - Polskiego Rejestru Statków z siedzibą w Gdańsku. Celem auditu było sprawdzenie czy spełniamy wymagania normy ISO 9001:2000 oraz czy system zarządzania jakością działa skutecznie. Ocenie poddane zostały m.in. procesy udzielania dotacji, wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, postanowień i zezwoleń oraz planowania i realizacji inwestycji. W badanych obszarach auditorzy nie stwierdzili żadnych niezgodności z normą ISO,

- 15 maja odbyła się uroczystość otwarcia Wszechnicy Edukacyjnej Technicznego Uniwersytetu Otwartego w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Jastrzębiu Zdroju. Placówka będzie otwarta dla wszystkich chcących pozyskiwać i rozszerzać wiedzę bez względu na wiek i wykształcenie, m.in. w takich dziedzinach jak: technika, informatyka, ekonomia, ochrona środowiska, integracja europejska. Działalność placówki skierowana jest do mieszkańców regionu, tj. Jastrzębia Zdroju, Żor, Wodzisławia Śląskiego, Rybnika czy Cieszyna,

- od 1 czerwca zmianie ulegają godziny pracy Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania godzin pracy do przepisów Kodeksu Pracy. Z uwagi na to, że w czwartki urząd będzie czynny do godz. 17.00 (a więc 9 i pół godziny), w związku z tym w piątki będzie czynny krócej, tj. do godz. 14.00.

Harmonogram przedstawia się następująco: 

     - w poniedziałki, wtorki i środy – Urząd Miasta będzie czynny w godzinach: 7.30-15.30,

     - w czwartki – Urząd Miasta będzie czynny w godzinach: 7.30-17.00,

     - w piątki – Urząd Miasta będzie czynny w godzinach: 7.30-14.00

 

Sala obsługi interesantów będzie czynna w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach: 7.30 -15.00 (od 15.00 do 15.30 – praca w biurach), w czwartki w godzinach: 7.30-17.00, a w piątki w godzinach: 7.30-14.00.  

 

 

Odpowiedzialny za treść: Olga Majkowska
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 03.07.2008 14:08
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 391
Drukuj Zapisz do PDF