W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 24 kwietnia 2008 roku (In.0055-4/08)

RSS

 

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 24 kwietnia 2008 roku

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXVI Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 27 marca 2008 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- 25 kwietnia odbędzie się odbiór końcowy przebudowy ul. Armii Krajowej. Wartość zadania wynosi 11.982.869,35 zł. (w tym dotacja ze środków unijnych -  5.206.055,06 zł.), 

- trwają prace remontowo – budowlane:

            - zatoka przy ul. Kusocińskiego,

            - budowa parkingu przy ul. Mazurskiej,

- remont chodnika przy ul. Brzechwy,

- remont rowu przy ul. Świerklańskiej

 

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- trwają prace nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich oraz Programu Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych w celu dostosowania do wymogów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w nowym okresie programowania 2007-2013,

- w dniach od 4 do 6 kwietnia uczestniczono w 11. edycji Targów REGION w Ostrawie (Republika Czeska),

- 9 kwietnia w ramach kontynuacji projektu INFOREG 2006 odbyło się spotkanie robocze, w którym wzięli udział przedstawiciele strony polskiej i czeskiej Euroregionu Śląsk Cieszyński,

- złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Poddziałania 7.2.1 - „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu to: „Rozwiń swoje możliwości - wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju”. Wartość projektu to 568.135,00 zł., a przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie 100%,

- złożono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Poddziałania 6.1.1 - „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu to: „Aktywność popłaca - wsparcie szkoleniowo-doradcze osób pozostających bez zatrudnienia”. Wartość projektu to 417.875,00 zł., a planowana wysokość dofinansowania wyniesie 100%

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- statystyki prowadzone przez urząd pracy wskazują na stały spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Według danych na dzień 31 marca w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 3.651 osób bezrobotnych,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 9,4% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do lutego 2008r.),

- w marcu w urzędzie pracy zostało zarejestrowanych jako bezrobotne 409 osób, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 729 osób,

- w marcu zarejestrowano 401 ofert pracy, z czego 162 to oferty subsydiowane (głównie staże i przygotowania zawodowe),

- 22 kwietnia odbyły się Targi Pracy, podczas których oferty przedstawiały firmy
i przedsiębiorstwa, instytucje szkoleniowe oraz Powiatowe Urzędy Pracy,        

- podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „Aktywni na rynku pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach programu wsparciem objętych zostanie 475 osób. Budżet projektu wynosi 2.766,78 tys. zł.   

 

 

- w zakresie edukacji

 

- zebrano i przekazano do Kuratorium Oświaty w Katowicach bazę danych Systemu Informacji Oświatowej (według stanu na dzień 31 marca 2008r.), która obejmuje dane ze 153 jednostek - przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych. Dane te przedstawiają się następująco: ogólna liczba uczniów – 18.874, ogólna liczba oddziałów – 780, ogólna liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć – 1.282, ogólna liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć – 732, liczba pracowników nie będących pracownikami pedagogicznymi – 558. Baza zawiera również dane dotyczące spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat zameldowaną na terenie Jastrzębia Zdroju (z obowiązków tych wywiązuje się 3.838 uczniów),

- zawarto porozumienia:

-  z Miastem Rybnik w sprawie kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju,

- z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju

- trwa procedura wprowadzenia w roku szkolnym 2008/2009 w Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 6 w Jastrzębiu Zdroju nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik analityk oraz w Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu Zdroju kierunku kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej oraz utworzenia w roku szkolnym 2008/2009 w Gimnazjum Nr 1
w Zespole Szkół Nr 5 klasy sportowej realizującej szkolenie sportowe w dyscyplinie piłka nożna,

- rozpoczęto procedurę naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych,

- uzyskano dofinansowanie w kwocie 128.350,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na organizację wyjazdów dzieci z klas III szkół podstawowych na tzw. „zielone szkoły”,

- wszczęto procedurę przetargową w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych w Katowicach i Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2008/2009. Termin otwarcia ofert zaplanowano na 30.04.2008r.

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

                                                     

- rozstrzygnięto następujące konkursy w dziedzinie promocji i profilaktyki zdrowia:

- „Profilaktyka oraz wczesna diagnostyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców Miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2008”,

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanek Miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2008, w zakresie badań mammograficznych i sonomammograficznych”,

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka narządu rodnego wśród mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2008”,

- „Profilaktyka oraz wykrywanie czerniaka skóry wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój  w roku 2008”

- zakończono postępowanie przetargowe na dostawę urządzenia medycznego – przenośnego echokardiografu na użytek Oddziału Kardiologiczno–Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

 

 

- w zakresie ochrony środowiska

 

- rozpatrzono wnioski o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań proekologicznych, złożone przez mieszkańców miasta w I kwartale 2008 r.

Wnioski dotyczyły dofinansowania:

            - 23 ekologicznych kotłów grzewczych,

            - 3 przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,

            - 4 przydomowych oczyszczalni ścieków,

            - 2 kolektorów słonecznych,

            - unieszkodliwienia azbestu z 1 budynku

 

Łączna kwota dofinansowań wyniosła 58.000,00 zł.

 

- ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono ponad 2,5 tys. sadzonek drzew i krzewów oraz 18 tys. sztuk krzewów żywopłotowych. Zakupiony materiał został przekazany m.in.: Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości, Jastrzębskiemu Zakładowi Komunalnemu, Rodzinnym Ogrodom Działkowym, Zarządom Osiedli: Pionierów, Zdrój, Staszica, Chrobrego, 1000-lecia, Morcinka, Bogoczowiec, Przyjaźń, Arki Bożka, Zofiówka, Sołectwom: Szeroka i Bzie oraz szkołom i przedszkolom celem nasadzenia na terenach miejskich i osiedlowych

 

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- kontynuowano prowadzenie spraw związanych z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój i Skarbu Państwa, zabudowanych garażami, budynkami mieszkalnymi oraz handlowo – usługowymi,

- dokonano nabycia od osoby fizycznej na rzecz gminy Jastrzębie Zdrój prawo własności nieruchomości o pow. 148 m 2 przy ul. Chlebowej pod budowę układu gminnych dróg na terenie byłej KWK Moszczenica,

- w związku z prowadzoną przez spółdzielnie mieszkaniowe sprzedażą na rzecz osób fizycznych wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Miasta Jastrzębie Zdrój wysyłano do nabywców  powiadomienia o wysokości opłaty obowiązującej w 2008 roku

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 1.349 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 217.487,93 zł.,

- przedłużano umowy najmu lokali socjalnych położonych przy ulicach: Pszczyńskiej i Gagarina,

- zakończono proces sprzedaży 26 lokali mieszkalnych,

- trwają zebrania „Wspólnot mieszkaniowych”,

- w dniach 9 i 14 kwietnia odbyły się posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- zakończono coroczne zebrania Wspólnot Mieszkaniowych. Zebrania zwołano i przeprowadzono zgodnie z zapisami Ustawy o własności lokali. MZN jako Zarządca we Wspólnotach Mieszkaniowych otrzymał  100% absolutorium. Dokonano wyrównania zaliczki części gminnej na koszty eksploatacji za okres 01.01.2008r. – 31.03.2008r., zgodnie z podjętymi uchwałami. Obecnie trwają prace nad sporządzeniem sprawozdania z przeprowadzonych zebrań oraz przygotowaniem informacji zbiorczej o podjętych uchwałach,

- sporządzono bilans jednostki za okres 01.01.2007r. – 31.12.2007r. wraz z rachunkiem zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2007 rok,

- rozstrzygnięto przetargi nieograniczone:

- na wymianę stolarki okiennej drewnianej w lokalach mieszkalnych (184 szt.) o łącznej powierzchni 407 m2 – przetarg odbył się w dniu 17.03.2008r. - postępowanie zakończono i podpisano umowę z Wykonawcą,

- na wymianę stolarki okiennej z tworzyw sztucznych (PCW) w lokalach mieszkalnych (49 szt.) o łącznej powierzchni 132 m2  – przetarg odbył się w dniu 17.03.2008r. -postępowanie zakończono i podpisano umowę z Wykonawcą,

- na wymianę drzwi wejściowych do mieszkań lokatorskich – przetarg odbył się w dniu 02.04.2008r. - postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta,

- na obsługę całoroczną instalacji elektrycznych oraz wykonywanie drobnych remontów bieżących związanych z eksploatacją instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach administrowanych przez MZN – przetarg odbył się w dniu14.04.2008r., postępowanie unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu

 

- w ramach prowadzonych inwestycji

- ul. Pszczyńska 292 – została przedstawiona koncepcja adaptacji pomieszczeń na lokale socjalne. Prowadzone są uzgodnienia z wykonawcą i dalsze prace projektowe. Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji określono na dzień 26.05.2008r.

           

 

            - w zakresie kultury i sportu

 

- zakończono procedury związane z przyznaniem dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta Jastrzębie Zdrój. Łączna kwota przyznanych dotacji właścicielom czterech zabytków wynosi 110.600,00 zł.,

- 2 kwietnia w III. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II odbyło się misterium poetycko-muzyczne pt. „Z obłoków na ziemię” z udziałem Jana Nowickiego wraz z zespołem De Profundis, 

- do 30 kwietnia można składać wnioski w sprawie przyznania corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wnioski o przyznanie nagród mogą być złożone przez: komisję Rady Miasta właściwą ds. kultury, dyrektorów placówek kulturalnych, stowarzyszenia twórców i artystów oraz inne instytucje i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej. Nagrody zostaną przekazane laureatom podczas uroczystości Święta Działacza Kultury, która odbędzie się 30 maja,

- 27 marca odbył się koncert zespołu „SZTYWNY PAL AZJI”,

 - 29 marca w trakcie imprezy „Dzień bez monitora” można było obejrzeć wystawę fotografii „Zderzenia 2007”, pokaz filmu dokumentalnego pod tym samym tytułem oraz wziąć udział w projekcie „Uchooko” prezentującym muzykę połączoną z wizualizacjami wideo,

- 30 marca w ramach „Teatru Rodzinnego” aktorzy sceny śląskiej zaprezentowali spektakl dla dzieci pt. „Taka sobie bajeczka”,

- 3 kwietnia przed jastrzębską publicznością wystąpił z nowym programem kabaret
ANI MRU MRU. Była to kolejna impreza z popularnego cyklu „Śmiechoterapia”,

- 4 kwietnia odbył się koncert przebojów operowych, operetkowych i musicalowych w wykonaniu gwiazd Polskiej Opery Kameralnej. Imprezę zatytułowaną „W krainie uśmiechu” poprowadził Kazimierz Kowalski,

- zorganizowano wystawy:   

- 11 kwietnia w Galerii „Epicentrum” odbył się wernisaż wystawy „Grafika Jerzego Pawłowicza” (ekspozycję można zwiedzać do 30 kwietnia),

- wystawę broni białej z warsztatu Stanisława Górskiego Komesa Bractwa Rycerskiego Drużyny Czarnego Jastrzębia pt. „Arma Nobilium – Oręż Szlachetnych” (wystawę będzie można obejrzeć do 25 kwietnia w Galerii Historii Miasta)

 

- 27 marca w Hali Sportowej „OMEGA” z udziałem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych odbył się Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Najlepszymi umiejętnościami sprawnościowymi i wiedzą z zakresu bezpieczeństwa wykazali się uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5, a w kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyło Gimnazjum Nr 11,

- 10 kwietnia odbyły się Międzyszkolne Zawody Pływackie dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych i  Ponadgimnazjalnych,

- 12 kwietnia odbyła się I Edycja Subregionalnej Ligi Biegów na Orientację współorganizowana z Uczniowskim Klubem Sportowym „Jedynka” oraz Zespołem Szkół  Zawodowych,

- zakończyły się rozgrywki Grand Prix Miejskiej Ligi Piłki Halowej 2007/2008,

- kolejne mecze rundy play off Polskiej Ligi Siatkówki rozegrali zawodnicy „Jastrzębskiego Węgla”. Remis w dwumeczu w Jastrzębiu Zdroju oraz porażka w Częstochowie w spotkaniu z AZS Wkręt-Metem zadecydowały, iż jastrzębscy siatkarze nie zakwalifikowali się do finału. Także w walce o brązowy medal musieli uznać wyższość drużyny z Olsztyna

 

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

           

- w dniach od 7 do 11 kwietnia dla dzieci zorganizowano blok imprez związanych z historią rycerstwa polskiego pn. „Średniowieczne wojowanie”. W ramach tego projektu odbyły się:

- 7 i 8 kwietnia - warsztaty literacko-plastyczne pt. „Legendy rycerskie” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,

- 9 kwietnia - spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko,

- 10 kwietnia - pokaz walk rycerskich „Zwyczaje rycerskie” w wykonaniu członków Bractwa Rycerskiego Drużyna Czarnego Jastrzębia

 

- zorganizowano wykłady:

- 16 kwietnia odbył się wykład z cyklu „Na ścieżkach nauki” pt. „Wokół teorii kwantowej”  który wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Wójcik z Uniwersytetu Śląskiego,

- 23 kwietnia wykład z cyklu „Spotkania z kulturą” pt. „Wlepkarze - wandale czy nowocześni artyści?” poprowadził Mirosław Parylak

 

- odbyły się spotkania:

- 16 kwietnia - z himalaistą Marianem Hudkiem (Filia Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej), 

- 15 kwietnia - z astrologiem Ewą Kornafel (Filia Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej),

- 23 kwietnia - w Kawiarence „Pod Sową” pt.: „Cucina Italiana – czyli co i jak jeść we Włoszech”

 

- zorganizowano wystawy:

-  wystawę fotografii Sebastiana Fusa pt. „Teatr z mojej szafy” w Galerii „Pod Sową” (wystawę można było oglądać od 1 do 21 kwietnia br.),

- fotografie Barbary Szewczyk–Szelki pt. „Teatr jednego aktora” w Galerii „Da Vinci” (wystawę będzie można oglądać do 30 kwietnia br.),

- wystawę fotografii Mariana Hudka pt. „Góra Gór – człowiek, jego marzenia!”  w Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej (wystawę będzie można oglądać do 30 kwietnia br.)

 

- 16 kwietnia podczas wernisażu wystawy pt.: „Teatr z mojej szafy” odbył się występ Teatru Tańca „NAVRAS”

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 17 kwietnia o godz. 13.00 zgodnie z rocznym planem zamierzeń Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego został przeprowadzony wojewódzki test sprawności systemu ostrzegania i alarmowania ludności,

- w dniach 18 oraz 21 kwietnia odbywała się kontrola poboru, przeprowadzona przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Komisja dokonała oceny, m.in. lokalu oraz wyposażenia, ksiąg orzeczeń lekarskich, orzeczeń Powiatowej Komisji Lekarskiej i ich uzasadnienia, trybu ustalenia zdolności poborowych do służby wojskowej,

- w dniach 29-30 kwietnia odbędzie się kontrola problemowa, dotycząca realizacji zadań w zakresie utrzymania stanu technicznego budowli ochronnych i urządzeń specjalnych Obrony Cywilnej znajdujących się na terenie miasta. Kontrolę przeprowadzą przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

 

 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

 

- w związku z realizacją projektu „Upowszechnianie ekonomii społecznej wśród jastrzębskiej społeczności lokalnej” przeprowadzone zostały następujące szkolenia z zakresu działalności Punktu Doradztwa Merytorycznego dla organizacji pozarządowych:

            - 29 marca - szkolenie pn. „Zarządzanie organizacją pozarządową”,

            - w dniach 7-8 kwietnia - szkolenie pn. „Księgowość dla NGO”

 

- w ramach w/w projektu odbyły się także szkolenia z zakresu ekonomii społecznej
i profesjonalizacji III sektora:

            - 5 kwietnia - szkolenie pn. „Praca w III sektorze”,

            - 12 kwietnia - szkolenie pn. „Kierowanie zespołem w przedsiębiorstwie społecznym”

 

- odbyły się także szkolenia zorganizowane przez Ośrodek Partnerstwa Lokalnego działający przy Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. organizacji pozarządowych Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój:

            - 28 marca – spotkanie dla urzędników,

            - 1 kwietnia - spotkanie dla organizacji pozarządowych,

            - 9 kwietnia – spotkanie dla przedsiębiorców

 

- został rozstrzygnięty konkurs z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

Jastrzębski Katolicki Klub Trzeźwości na zadanie pn. „Działania skierowane do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia”
– 45.000,00 zł.,

Klub Abstynenta „Arka” na zadanie pn. „Działania skierowane do osób uzależnionych
i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia” – 45.000,00 zł.

 

Łącznie na powierzenie zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Miasto Jastrzębie Zdrój przekazało 90.000,00 zł.

                       

 

Ponadto informuję, że

 

- nasze miasto znalazło się w gronie laureatów w rankingu „Europejska Gmina, Europejskie Miasto” przygotowanym przez redakcję „Gazety Prawnej” wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Uroczysta gala, podczas której, wspólnie z moim zastępcą Krzysztofem Baradziejem, odebrałem wyróżnienie dla Jastrzębia Zdroju, odbyła się 9 kwietnia w Krakowie. Wyróżnienia wręczono samorządom województw: łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego
i śląskiego, które mogły pochwalić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. W rankingu „Europejska Gmina, Europejskie Miasto” brano pod uwagę wszystkie projekty unijne realizowane zarówno przez władze samorządowe, jak i innych beneficjentów, w tym lokalnych przedsiębiorców i rolników,

- 17 kwietnia rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny ogłoszony na miejskich stronach internetowych, który tym razem odbywał się pod hasłem „Reportaż z miasta Jastrzębia Zdroju”.
Na konkurs można było nadsyłać zdjęcia, na których z pomysłem uchwycony był moment z życia naszego miasta. Jury przyznało dwa pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 28.04.2008 10:46
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 559
Drukuj Zapisz do PDF