W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 27 marca 2008 roku (In.0055-3/08)

RSS

 

 

 

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 27 marca 2008 roku

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXV Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 28 lutego 2008 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

            - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- remonty szkół - odbył się przetarg na wymianę stolarki okiennej, aktualnie trwa procedura przetargowa,

- przetarg na wykonanie wentylacji sal gimnastycznych w Zespole Szkół Nr 4 i 5 odbędzie się w dniu 28.03.2008r.,

- aktualnie trwają prace przygotowawcze procedur przetargowych na remonty sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych Nr 6, 9 i 10 oraz Zespole Szkół Nr 2,

- rozstrzygnięto przetargi na przebudowę kanalizacji deszczowej (ul. Szkolna), remonty chodników (ulice: Brzechwy, Kusocińskiego, Harcerska) oraz remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta,

- w związku z planowanym złożeniem wniosku o pozyskanie środków pomocowych opracowana  została koncepcja adaptacji budynku Gimnazjum Nr 7 na potrzeby filii Akademii Wychowania Fizycznego w Jastrzębiu Zdroju,

- w terminie od 31 marca do 12 kwietnia zostanie zamknięta dla ruchu ulica Powstańców Śl. na odcinku od ul. Gagarina do ul. Wolności. Objazd zamkniętego odcinka odbywał się będzie ulicami: Reja, Węglową, Szeroką i Boryńską w Świerklanach, Świerklańską i Powstańców Śl. Zamknięcie spowodowane jest przebudową przepustów pod ulicą Powstańców Śląskich

 

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- sporządzono i przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej informację o nie udzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie za miesiąc luty 2008r.,

- 3 marca odbyło się bezpłatne seminarium informacyjne dla przedsiębiorców  pn. „Możliwości pozyskiwania środków pomocowych w latach 2007-2013,

- trwają prace nad przygotowaniem  wniosku  aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 - „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Celem projektu jest podwyższenie lub zmiana kwalifikacji i kompetencji zawodowych, zdobycie nowych umiejętności przez osoby  zagrożone wykluczeniem społecznym,

- trwają prace nad sporządzeniem informacji na temat przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego – w tym spółek, których udziałowcem lub akcjonariuszem jest Miasto. Obowiązek przygotowania informacji wynika z Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 roku w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego (Dz.U. z 2003r. Nr 206, poz. 2004),

- 4 marca odbyło się Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, na któryum  rozpatrzono uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonanego planu finansowego za 2007r. oraz uchwalenia ramowego programu pracy na rok 2008,

- 5 marca odbyło się badanie dot. projektu  „Modernizacja ul. Libowiec  jako drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Jastrzębiu Zdroju”. Projekt został wybrany jako przykład do studium przypadku w  obszarze Infrastruktura drogowa/regionalny układ transportowy,

- w dniach 6-7 marca odbyło się XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich w Jeleniej Górze,

- w dniach 17-18 marca odbyło się bezpłatne szkolenie dot. „Procedur prowadzenia, rozliczania i monitorowania projektów z EFS” współorganizowane przez Regionalny Ośrodek EFS z Bielska Białej. Szkolenie miało na celu zapoznanie potencjalnych beneficjentów środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) z procesem realizacji projektu unijnego po uzyskaniu decyzji
o dofinansowaniu 

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- statystyki prowadzone przez urząd pracy wskazują na stały spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Według danych na dzień 29 lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 3.971 osób bezrobotnych,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 9,6% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do stycznia 2008r.),

- w lutym w urzędzie pracy zostało zarejestrowanych jako bezrobotne 424 osoby, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 515 osób,

- w lutym zarejestrowano 253 oferty pracy, z czego 100 to oferty subsydiowane (głównie staże i przygotowania zawodowe),

- 26 lutego odbył się Dzień Otwarty Urzędu Pracy dla Pracodawców, w trakcie którego przedstawiono informację o sytuacji na rynku pracy, o możliwościach pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz formach współpracy z urzędem pracy. Spotkanie  zorganizowano w ramach projektu „Urząd pracy partnerem dla pracodawców – modernizacja systemu współpracy publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i budżetu państwa,

- złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Aktywni na rynku pracy” w ramach Poddziałania 6.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych

 

     

- w zakresie edukacji

 

- zgodnie z art. 36 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zwrócono się z wnioskami o zajęcie stanowiska przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach (dotyczącymi: Publicznego Przedszkola Nr 19, 24 i Zespołu Szkół Nr 12) oraz Ministra Edukacji Narodowej (wniosek dotyczący Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych) w sprawie powierzenia kandydatom wyłonionym w drodze konkursów stanowisk dyrektorów wymienionych placówek,

- 5 marca odbyła się Jastrzębska Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych,

- 10 marca odbyło się posiedzenie Społecznej Oświatowej Komisji Mieszkaniowej,

- 12 marca odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, podczas którego przedstawiono „Instrukcje postępowania egzekucyjnego w przypadku niespełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki obowiązującą w Mieście Jastrzębie Zdrój”, przekazano informacje związane ze stypendiami oraz projektami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytetu VII – Infrastruktura edukacyjna,

- 14 marca odbył się egzamin na stopień nauczyciela mianowanego,

- w oparciu o informacje ze szkół podstawowych sporządzono wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły”,

- sporządzono raport finansowania zadań oświatowych w Jastrzębiu Zdroju w roku 2007

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w  zakresie ochrony  i promocji zdrowia na zadania:

- prowadzenie rehabilitacji poprzez gimnastykę leczniczą i masaże miejsc z objawami degeneracji tkanek, psychoterapii i rehabilitacji społecznej – Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek AMAZONKI w Jastrzębiu Zdroju,

- prowadzenie poradnictwa rehabilitacyjnego dla niewidomych i szczątkowo widzących, w zakresie wykonywania  czynności metodami bezwzrokowymi, poruszania się z białą laską,  poprawy kondycji zdrowotnej inwalidów wzroku, działania psychoterapeutyczne, zajęcia edukacyjne z obsługi internetu - Polski Związek Niewidomych Koło w Jastrzębiu Zdroju

 

- w okresie przedświątecznym z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kół charytatywnych działających przy jastrzębskich parafiach zorganizowano spotkania wielkanocne dla osób starszych, samotnych i chorych oraz dzieci w ochronkach. Pomocą objętych zostało 41 dorosłych i 53 dzieci. Spotkania odbywały się przy parafiach p.w.: Św. Katarzyny, Najświętszego Serca Pana Jezusa,
Św. Barbary i Józefa oraz w Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca”,

- 13 marca podpisano porozumienie w sprawie powołania siedmiu Zespołów Interdyscyplinarnych, które mają służyć pomocą osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.
W Zespołach pracują stali członkowie wytypowani z grona dzielnicowych rejonów, zespołów kuratorskich, pedagogów szkolnych i pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Miastu Jastrzębie Zdrój zostały przyznane środki w wysokości 1.009.841,00 zł. na realizację projektu - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

 

           

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- kontynuowano prowadzenie spraw związanych z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój i Skarbu Państwa, zabudowanych garażami, budynkami mieszkalnymi oraz handlowo – usługowymi,

- dokonano zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ulicy B. Czecha o pow. 0.1147 ha,

- dokonano zbycia w drodze bezprzetargowej:

nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Olszowej o pow. 0.0746 ha,

nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. B. Czecha o pow. 0.0189 ha

 

- w związku z prowadzoną przez spółdzielnie mieszkaniowe sprzedażą na rzecz osób fizycznych wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Miasta Jastrzębie Zdrój wysyłano do nabywców  powiadomienia o wysokości opłaty obowiązującej w 2008 roku

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 1.380 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 223.507,57 zł.,

- przedłużano najem lokali socjalnych położonych przy ulicach: Wodzisławskiej, Gagarina, Stodoły,

- uruchomiono procedurę sprzedaży lokali mieszkalnych dla 36 najemców,

- od marca trwają zebrania „Wspólnot mieszkaniowych”, w których udział biorą pracownicy Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej. Do dnia 17 marca odbyły się 54 zebrania (do obsługi zgłoszonych zostało 79 Wspólnot),

-  z udziałem członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej  przeprowadzono wizje u 40 osób, które złożyły wnioski o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu gminy,

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- rozstrzygnięto przetargi:

- na zakup materiałów hydraulicznych – przetarg odbył się w dniu 25.02.2008r. - został rozstrzygnięty i podpisano umowę,

- na wymianę stolarki okiennej drewnianej w lokalach mieszkalnych (184 szt.) o łącznej powierzchni 407 m2  – przetarg odbył się w dniu 17.03.2008r. - postępowanie jest w toku z uwagi na wezwanie oferentów do uzupełnienia dokumentów,

- na wymianę stolarki okiennej z tworzyw sztucznych (PCW) w lokalach mieszkalnych  (49 szt.) o łącznej powierzchni 132 m2 – przetarg odbył się w dniu 17.03.2008r. - postępowanie jest w toku z uwagi na wezwanie oferentów do uzupełnienia dokumentów

 

- ogłoszono przetarg na wymianę stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych (123 szt.) – przetarg odbędzie się w dniu 02.04.2008r.,

 

- w ramach prowadzonych inwestycji:

- ul. Pszczyńska 292 – została zawarta umowa na opracowanie zmiany dokumentacji adaptacji pomieszczeń na lokale socjalne. Termin wykonania inwentaryzacji i przedstawienia koncepcji określono na dzień 26.03.2008r., a termin dostarczenia kompletnej dokumentacji  - na dzień 26.05.2008r.,

- ul. Pszczyńska 294 – na podstawie ekspertyzy wykonanej w lutym br. stwierdzono, że obecnie nie zachodzi konieczność wykwaterowania mieszkańców z segmentów I do IV, nie ma także potrzeby konstrukcyjnego zabezpieczenia pomieszczeń przyziemia segmentu IV.

W opracowaniu (przez KWK „ZOFIÓWKA”) jest dokumentacja techniczna, która będzie zawierała zakres napraw. Dokumentacja powinna być wykonana do 31.03.2008r.,

- ul. Komuny Paryskiej 9 – zlecono wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku i terenu zewnętrznego oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej określenia możliwości zmiany sposobu użytkowania budynku na budynek socjalno-użytkowy (możliwość budowy noclegowni i budynku socjalnego). Termin wykonania dokumentacji określono na dzień 23.04.2008r.

 

 

            - w zakresie kultury i sportu

 

- 13 marca odbyła się uroczysta gala, podczas której uhonorowano sportowców i trenerów z Jastrzębia Zdroju za sukcesy, jakie osiągnęli w 2007 roku. Statuetki „Złotego Jastrząbka” otrzymali  siatkarze KS „Jastrzębski Węgiel” za zajęcie II miejsca w piłce siatkowej w Mistrzostwach Polski oraz Piotr Rzepka - trener MKS GKS Jastrzębie za zasługi w awansie drużyny do II ligi w piłce nożnej,

- ukazał się „Informator miejskich imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w roku 2008”,

- 24 lutego w ramach cyklu „Teatr Rodzinny” artyści Teatru Lalek „BAJKA” z Czeskiego Cieszyna zaprezentowali najmłodszej publiczności  spektakl pt. „Dwie bajki Witalisa i Szachrajki”,

- zorganizowano koncerty:

            - 24 lutego odbył się recital Ryszarda Rynkowskiego,

            - 8 marca wystąpił tenor Marek Torzewski

 

- 9 marca w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego odbył się koncert wielkopostny „U stóp Krzyża” w wykonaniu Józefa Skrzeka i Beaty Mańkowskiej,  

- zorganizowano wystawy:

- wystawę akwafort profesora Akademii Sztuk Pięknych Jana Szmatlocha pt. „Pamięć miejsca” (wystawę można było oglądać od 18 lutego do 7 marca w Galerii  „Epicentrum”),

- 11 marca odbył się wernisaż wystawy broni białej z warsztatu Stanisława Górskiego Komesa Bractwa Rycerskiego Drużyny Czarnego Jastrzębia pt. „Arma Nobilium – Oręż Szlachetnych” (wystawę można zwiedzać do 25 kwietnia w Galerii Historii Miasta),

- 14 marca odbył się wernisaż wystawy rysunków Kajetana Pasztuły pt. „Szum tła” (ekspozycja potrwa do 4 kwietnia w Galerii „Epicentrum”)


- 2 marca na Lodowisku „Jastor” odbyły się V Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne „Śląsk – Beskidy” (w ramach Igrzysk byliśmy organizatorami jednej z dyscyplin, jaką był short track),

- 8 marca rundę wiosenną zainaugurowali piłkarze II-ligowego MKS Górnik Jastrzębie, którzy w pierwszym meczu zremisowali 1:1 z Odrą Opole, natomiast kolejne spotkanie - z Motorem Lublin  zakończyło się  przegraną 4:0,

- 14 marca zawodnicy i działacze JKH „Czarne Jastrzębie” po wygraniu trzeciego spotkania w finale play off z HC GKS Katowice świętowali awans do hokejowej ekstraligi. Nasz zespół przeszedł do historii polskiego hokeja, bowiem w 38, rozegranych w minionym sezonie, spotkaniach odniósł komplet zwycięstw

 

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

- 14 marca w ramach obchodów Dnia św. Patryka - przedsięwzięcia promującego kulturę i sztukę Irlandii, odbyły się:

- wykład zorganizowany w ramach cyklu „Spotkania z kulturą” pt. „W krainie Celtów” wygłosiła Izabela Danajska,

- spotkanie z Martą Poliszuk pt. „Ciekawostki, przysmaki i codzienne zwyczaje na  Szmaragdowej Wyspie”,

- konkurs wiedzy o Irlandii pn. „Shamrock, Hurling, Carrantuohill – czy dobrze znasz Zieloną Wyspę?”,

- prezentacja zdjęć z podróży po Irlandii autorstwa Małgorzaty Panek i Tomasza Walów,

- koncert zespołu „STONEHENGE” oraz występ grupy tanecznej „SALAKE” połączony z warsztatami

- zorganizowano wystawy:

- wystawę zdjęć Bolesława Dymińskiego oraz zdjęć z obchodów Dnia św. Patryka pn. „Irlandia”  (wystawę będzie można oglądać do 31 marca w Galerii „Pod Sową”),

- fotografie sesji zdjęciowych projektu autorstwa Krzysztofa Cembali, Izy i Jarka Nietrzpiel pt. „Z mojej szafy” (wystawę będzie można oglądać do 31 marca w Galerii „Da Vinci”)

 

- odbywały się warsztaty komputerowe dla dorosłych:

- „Komputer bez barier” w Bibliotece Głównej (zajęcia odbywały się w dniach  11-13  oraz 26-28 marca),

„www.masnówka.pl” w Filii Nr 2 MBP (zajęcia odbywały się w dniach 6-7, 13-14, 20-21 oraz 27-28 marca)

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

                                                                                             

- 26 marca pod pomnikiem poległych żołnierzy  przy ul. Boża Góra Prawa odbyły się uroczystości z okazji 63. rocznicy wyzwolenia Jastrzębia Zdroju, w których uczestniczyli przedstawiciele związków kombatanckich, uczniowie jastrzębskich szkół, delegacje służb mundurowych, harcerze,  a także Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach oraz Wojewoda Śląski. W tym dniu dla uczczenia Dnia Wyzwolenia Miasta o godzinie 10.00  włączone zostały syreny alarmowe,

- w terminie od  25  marca do 30 kwietnia działać będzie Powiatowa  Komisja Lekarska dla Miasta Jastrzębie Zdrój. Do poboru  staje  rocznik  podstawowy  1989  oraz  mężczyźni, którzy  wcześniej   nie dopełnili w/w obowiązku. Siedziba Komisji mieści się w  budynku  Parafii  Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego przy al. Piłsudskiego 62 od  poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00

 

 

            - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- w  miesiącu lutym na drogach wojewódzkich i powiatowych oraz gminnych:

            - poprawiono 118 szt. znaków pionowych,

            - ustawiono 14 szt. znaków pionowych,

            - wymieniono 20 szt. znaków pionowych

- wykonano obsadę kwiatami (bratki) skrzyżowań, Miejsc Pamięci Narodowej i grobów wojennych (łącznie wysadzono 6.500 szt. kwiatów)

 

 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

 

- 22 lutego minął termin składania ofert na realizację zadania w dziedzinie profilaktyki
i rozwiązywania problemów dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, jednakże z uwagi na uchybienia formalne, konkurs na realizację tego zadania publicznego zostanie ogłoszony ponownie,

- 4 marca odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn. „Upowszechnianie ekonomii społecznej wśród jastrzębskiej społeczności lokalnej”, którego celem jest promowanie dobrych praktyk trzeciego sektora,

- przy Biurze Pełnomocnika Prezydenta w Urzędzie Miasta działa Punkt Doradztwa Merytorycznego dla organizacji pozarządowych, którego celem jest udzielanie kompleksowego wsparcia dla rozpoczynających działalność bądź już istniejących organizacji poprzez cykl szkoleń (m.in. księgowość dla NGO, pozyskiwanie środków na działalność, zarządzanie organizacją pozarządową) oraz doraźne doradztwo specjalistyczne,

- uruchomiono również Ośrodek Partnerstwa Lokalnego (OPAL), którego głównym celem jest wdrożenie modelu organizacji współpracy trójsektorowej (samorząd – sfera gospodarcza – NGO)

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 10.04.2008 10:36
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 576
Drukuj Zapisz do PDF