W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 28 lutego 2008 roku (In.0055-2/08)

RSS

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 28 lutego 2008 roku

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXIII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 31 stycznia 2008 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- boisko szkolne przy ul. Katowickiej - prace przy budowie boiska do piłki nożnej
z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wysokości 5cm na powierzchni 36mx66m
z wykonaniem piłkochwytów zostaną wznowione w miesiącu marcu,

- remonty szkół - ogłoszono przetargi na wymianę stolarki okiennej (na 04.03.2008r.) oraz remontów wentylacji sal gimnastycznych (na 18.03.2008r.). Trwa przygotowywanie procedury przetargowej na remonty parkietów sal gimnastycznych i dachów w szkołach,

- adaptacja budynku przy ul. Opolskiej 9 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz adaptacja budynku przy ul. Opolskiej 7 na potrzeby Ogniska Wychowawczego – uzyskano pozwolenie na budowę,

- modernizacja Targowiska przy ul. Arki Bożka oraz budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z zapleczem i boiskiem sportowym - aktualnie trwają prace uzgadniające i sprawdzające dokumentację projektową,

- adaptacja budynku Gimnazjum Nr 7 na potrzeby filii Akademii Wychowania Fizycznego – w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta, obecnie trwają prace koncepcyjne projektu,

- 20 lutego odbyło się spotkanie z Wojewodą Śląskim w sprawie komunalizacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju. Ustalono, że na mocy upoważnienia gmin zgodnie z porozumieniem zostanie wycofany wniosek w sprawie komunalizacji i zostanie sporządzony nowy wniosek o komercjalizację przedsiębiorstwa. W miesiącu marcu planowane jest spotkanie w tej sprawie z udziałem Wojewody Śląskiego w Ministerstwie Skarbu,

- 12 lutego odbyło się spotkanie z Dyrektorem Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego p. Małgorzatą Staś, na którym omówiono harmonogram procedury, którą zakończy podpisanie umowy o dofinansowanie budowy Hali Widowiskowo-Sportowej (wysokość dofinansowania wyniesie 2,83 mln euro)

 

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- przygotowywane jest bezpłatne seminarium informacyjne skierowane do przedsiębiorców dotyczące dostępnych środków pomocowych i pożyczek oferowanych przez Fundusz Górnośląski, Fundusz Poręczeń Kredytowych, Fundusz Poręczeń Unijnych oraz bezpłatnych usług doradczych oferowanych przez działające na terenie województwa śląskiego Punkty Konsultacyjne. Seminarium odbędzie się 3 marca w Urzędzie Miasta,

- trwają prace związane z przygotowaniem partnerskiego wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w ramach działania 9.4. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, który obejmuje m.in. studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej,

- trwają prace nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich oraz Programu Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych,

- 15 lutego odbyło się spotkanie z potencjalnym inwestorem, na którym przedstawiono wstępną ofertę budowy Zakładu Produkcji Energii Odnawialnej z Odpadów z Wykorzystaniem Technologii Plazmowej,

- trwają prace zespołu ds. aktualizacji ofert inwestycyjnych. Materiały przygotowane przez wydziały merytoryczne zostaną omówione na najbliższym spotkaniu Zespołu,

- trwają przygotowania do przyjęcia zewnętrznego kiosku multimedialnego, który zostanie bezpłatnie przekazany Miastu przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” z siedzibą w Cieszynie w ramach szerszego projektu z zakresu informacji turystycznej,

- 22 lutego odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Katowicach,

- sporządzono i przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej informację o nieudzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie za miesiąc styczeń 2008 roku. Opracowywane jest sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorstw za cały 2007 rok oraz sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za 2007 rok

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- statystyki prowadzone przez urząd pracy wskazują na stały spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Według danych na dzień 31 stycznia w Powiatowym Urzędzie Pracy były zarejestrowane 4.062 osoby bezrobotne,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 9,9% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do grudnia 2007r.),

- w styczniu w urzędzie pracy zostało zarejestrowanych jako bezrobotne 488 osób, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 569 osób,

- w styczniu zarejestrowano 465 ofert pracy, z czego 18 to oferty subsydiowane (głównie staże i przygotowania zawodowe),

- w rozpoczynającym się okresie aplikowania o środki na realizację projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Powiatowy Urząd Pracy przygotowuje się do złożenia projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie. Konkurs został ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach    

 

 

            - w zakresie edukacji

 

- trwa procedura przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów ośmiu szkół i placówek oświatowych w Jastrzębiu Zdroju. W dniu 22 lutego odbyły się cztery konkursy, natomiast kolejne cztery konkursy odbyły się w dniu 25 lutego,

- wystosowano do Kuratorium Oświaty w Katowicach i Ministra Edukacji Narodowej wnioski o nadanie orderów i odznaczeń wytypowanym dyrektorom szkół i placówek oświatowych: Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1 osoba; brązowy krzyż zasługi – 2 osoby; złoty krzyż zasługi – 1 osoba,

- przeprowadzono kompleksowe kontrole w Publicznym Przedszkolu Nr 10 i Nr 24 oraz w Szkole Podstawowej Nr 12 i Nr 21,

- dokonano cząstkowej oceny pracy dyrektorów Publicznych Przedszkoli: Nr 10 i Nr 24 oraz Szkół Podstawowych: Nr 12 i Nr 21,

- opracowano sprawozdanie końcowe z realizacji zadania pn. Punkt Konsultacyjny, uruchomionego dzięki dotacji Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach rządowego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. Punkt konsultacyjny posłużył wzmocnieniu i upowszechnieniu doradztwa, poradnictwa i konsultacji psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców, uczniów, a także nauczycieli. Punkt konsultacyjny działał w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 11 Listopada w okresie od 30 października do 20 grudnia 2007 roku. Sprawozdanie zostało przesłane do Kuratorium Oświaty w Katowicach,

- w celu uzyskania opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 2, IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych oraz V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 6 przesłano do Delegatury Kuratorium w Rybniku uchwały intencyjne w sprawie likwidacji w/w szkół wraz z informacjami o zasadności likwidacji,

- zakończono prace związane z rozliczeniem Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia za rok 2007 w ramach zadań gminy i powiatu. W roku bieżącym zwrócono placówkom oświatowym z tytułu rozliczenia SKUU za rok poprzedni środki w wysokości 242.050,00 zł.,

- zakończono prace związane z rozliczeniem dotacji przyznanej przez Urząd Wojewódzki w Katowicach na realizację awansu zawodowego nauczycieli za 2007 rok

 

                       

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- kontynuowano prowadzenie spraw związanych z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój i Skarbu Państwa, zabudowanych garażami, budynkami mieszkalnymi oraz handlowo – usługowymi,

- przeprowadzono przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 0.1147 ha stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy B. Czecha 8 B w Jastrzębiu Zdroju,

- dokonano nabycia od osób fizycznych prawo własności nieruchomości na rzecz Miasta Jastrzębie Zdrój jako miasta na prawach powiatu działki o pow. 8 m² pod pas drogowy ul. 3 Maja,

- dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Wiejskiej,

- oddano w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste grunt będący własnością Skarbu Państwa o pow. 0.0103 ha,

- w związku z prowadzoną przez spółdzielnie mieszkaniowe sprzedażą na rzecz osób fizycznych wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Miasta Jastrzębie Zdrój powiadomiono nabywców o wysokości opłaty obowiązującej w 2008 roku. Do chwili obecnej, powiadomiono tych nabywców, których prawo do lokalu do końca 2007 roku zostało ujawnione w księgach wieczystych, w tym:

- 117 na gruntach stanowiących własność Gminy Jastrzębie Zdrój,

- 66 na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 1.393 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 222.350,56 zł.,

- przedłużono najem lokali socjalnych położonych przy ulicach: Pszczyńskiej, Gagarina, Stodoły,

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego o czynszu regulowanym osobom znajdującym się w „Wykazie osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali mieszkalnych o czynszu regulowanym na rok 2007” oraz osobom znajdującym się w „Wykazie osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali socjalnych na rok 2007”,

- kontynuowana jest procedura zawierania umów z podnajemcami na lokale, których właścicielem są spółdzielnie mieszkaniowe (łącznie 295 umów),

- toczy się proces sprzedaży 26 lokali mieszkalnych,

- 13 lutego odbyło się spotkanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Głównym tematem spotkania był wybór Przewodniczącego Komisji. Po wyborze Przewodniczącego Komisja przystąpiła do rozpatrywania złożonych wniosków o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu gminy. W trakcie spotkania 92 wnioski zaopiniowano negatywnie oraz 12 wniosków zakwalifikowano do przeprowadzenia wizji. W dniu 18 lutego Komisja, w trakcie swojego kolejnego spotkania, zaopiniowała negatywnie 100 wniosków, natomiast 27 wniosków zakwalifikowała do przeprowadzenia wizji

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości

 

- w dniu 14.02.2008r. odbył się przetarg na zakup materiałów budowlanych i hydraulicznych – Część 1: sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, Część 2: sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych. Przetarg rozstrzygnięto w dniu 14.02.2008r. na Część 1 i dokonano wyboru wykonawcy (podpisanie umowy miało miejsce w dniu 25.02.2008 r.), natomiast na Część 2 - przetarg unieważniono,

- ogłoszono przetargi:

- na zakup materiałów hydraulicznych – przetarg odbył się w dniu 25.02.2008r.,

- na wymianę stolarki okiennej drewnianej w lokalach mieszkalnych – 184 szt. o łącznej powierzchni 407 m2 – przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2008r.,

- na wymianę stolarki okiennej z tworzyw sztucznych (PCW) w lokalach mieszkalnych – 49 szt. o łącznej powierzchni 132 m2 – przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2008r.

 

- wykonywano roboty ogólnobudowlane i instalacyjne na zasobach administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości (m.in.: remonty pustostanów, wymiany pionów wodnych, pionów wodno-kanalizacyjnych, instalacji wodnej, c.o.), prowadzono bieżącą obsługę lokatorów, najemców i dzierżawców lokali użytkowych

 

 

            - w zakresie kultury i sportu

 

- trwają przygotowania do organizacji uroczystości uhonorowania sportowców i trenerów za osiągnięcia sportowe w roku 2007. Nazwiska laureatów statuetek "Złoty Jastrząbek" poznamy w dniu 13 marca,

- ​​​​​​​​​​​​​​​​przyznano jednorazowe nagrody pieniężne oraz wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w sporcie kwalifikowanym. Otrzymały je 122 osoby – zawodnicy, jak również trenerzy klubów sportowych z terenu miasta. Łączna kwota przyznanych nagród wyniosła 250.000,00 zł.,

- trwają przygotowania do obchodów III rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II. W dniu 2 kwietnia odbędzie się w Domu Zdrojowym spektakl poetycko-muzyczny z udziałem Jana Nowickiego na podstawie tekstów Papieża - Polaka oraz ks. Jana Twardowskiego,

- 29 stycznia w ramach cyklu imprez kabaretowych „Śmiechoterapia” w kinie „Centrum” wystąpił Kabaret Moralnego Niepokoju,

- 9 lutego również w kinie „Centrum” odbył się koncert zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”,

- 15 lutego w Domu Zdrojowym wystąpił zespół „Grupa operacyjna” (koncert był przeniesiony z 25 stycznia br. z powodu ogłoszonej żałoby narodowej),

- odbyły się wystawy:

- wystawa fotografii spacerowej Bolesława Dymińskiego pt. „My i nasze psy” (wystawę można było oglądać od 11 stycznia do 8 lutego w Galerii „Epicentrum” ),

- wystawa „Szopka bożonarodzeniowa różnych kultur i narodów” ze zbiorów Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach (wystawę będzie można obejrzeć do 29 lutego w Galerii Historii Miasta),

- wystawa akwafort Jana Szmatlocha profesora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach pt. „Pamięć miejsca” (wernisaż wystawy odbył się 22 lutego, natomiast ekspozycja potrwa do 7 marca br.)         

 

- w dniach 16-17 lutego odbył się Piłkarski Międzynarodowy Memoriał imienia G. Kolosy, A. Stepeckiego, J. Tyszkiewicza z udziałem zawodników rocznika 1995 i 1996. W pierwszym i drugim dniu Memoriału udział w turnieju wzięło 16 zespołów, m.in. z Wodzisławia Śląskiego, Bielska-Białej, Rudy Śląskiej, Rybnika, Ostravy oraz Jastrzębia Zdroju. Zwycięzcami w obu kategoriach wiekowych zostały drużyny Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie,

- 20 lutego zawodnicy KS „Jastrzębski Węgiel” rozegrali rewanżowe spotkanie w Lidze Mistrzów wygrywając z drużyną Dynamo Kazań,

- hokeiści Jastrzębskiego Klubu Hokejowego „Czarne Jastrzębie” zakończyli rozgrywki ligowe z kompletem zwycięstw. W fazie play off będą walczyć z drużyną Orlika Opole o awans do Ekstraligi,

- na Lodowisku „Jastor” w ramach ślizgawek ogólnodostępnych odbywały się ślizgawki
z niespodzianką. Luty rozpoczął się balem przebierańców dla dzieci, starszą młodzież zaprosiliśmy na ślizgawkę walentynkową. W programie znalazły się ponadto ślizgawka z muzyką bajkową i muzyczny worek niespodzianek,

- w dniach 19, 20 i 22 lutego odbywał się Finał IV Mistrzostw Jastrzębia Zdroju w Piłce Halowej. Mistrzostwo zdobyli uczniowie Zespół Szkół Nr 6, w kategorii gimnazjalistów zwyciężyło Gimnazjum Nr 10, natomiast w kategorii szkół podstawowych najlepsi byli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10,        

- zakończyła się X edycja rambitu „Ole, ole przedszkole”, w którym I miejsce zajęły przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Nr 26. Pamiątkowe puchary, dyplomy oraz medale otrzymały wszystkie dzieci startujące w rambicie, ponadto ufundowano nagrody rzeczowe dla startujących przedszkoli

 

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

- Miejska Biblioteka Publiczna oferowała mieszkańcom miasta szereg przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych, m.in. odbywały się bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, konkursy literackie, zajęcia komputerowe, warsztaty artystyczne, spotkania grupy teatralnej,

- ponadto zorganizowano:

            - wystawy:

- wystawę grafiki Mirosława Pilarza pt. „Freebird” w Galerii „Pod Sową” (wystawę będzie można oglądać do 29 lutego),

- wystawę fotografii Anety Nowickiej pt. „Przyczajony Tygrys” w Galerii „Da Vinci” (wystawę będzie można oglądać do 29 lutego)

- 13 lutego - wieczór poezji Wiesława Surmy pt.: „Jesteś…”,

 

            - wykłady:

- 6 lutego odbył się wykład z cyklu „Spotkania z kulturą” pt. „W poszukiwaniu ideału – czyli jak zmieniał się wizerunek kobiety na przestrzeni wieków” prowadzony przez Ewę Madej,

- 20 lutego wykład z cyklu „Na ścieżkach nauki” pt. „W kręgu wynalazków – Johannes Gutenberg” wygłosił dr Andrzej Trojnar z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

            - warsztaty komputerowe dla dorosłych:

- „Komputer bez barier” - w Bibliotece Głównej (zajęcia odbywały się w dniach 12-14 oraz 26-28 lutego),

- „www.masnówka.pl” - w Filii Nr 2 MBP (zajęcia odbywały się w dniach 7-8, 14-15, 21-22 oraz 28-29 lutego)

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 29 lutego odbędzie się uroczyste spotkanie z okazji Święta Obrony Cywilnej z udziałem  przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów zakładów pracy oraz pracowników zajmujących się sprawami obrony cywilnej w tych zakładach. Spotkanie to będzie okazją do wręczenia podziękowań oraz wyróżnień za współpracę. W tym dniu odbędzie się również rozstrzygnięcie konkursu, który przebiegał pod hasłem „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy zabawie”
i wręczenie nagród laureatom. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony już po raz X uczestniczy w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży ogłoszonym przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Celem konkursu jest wyrobienie możliwie skutecznych sposobów reakcji dzieci i młodzieży w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa

 

 

- Wydział Architektury

 

 

- 21 lutego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 31, poz. 677, 678 opublikowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego o symbolu M51 i Bz66, które Rada Miasta uchwaliła w grudniu ubiegłego roku. W ten sposób Miasto ma opracowany plan miejscowy dla całego swego terenu

 

 

- Wydział Geodezji i Kartografii

 

- Wydział Geodezji i Kartografii prowadzi postępowanie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze miasta. Od 25 lutego ma miejsce wyłożenie do publicznego wglądu wyników aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali.
W okresie wyłożenia, tj. od 25 lutego do 14 marca br. w godzinach od 8.00 do 15.00 w pok. 316 (bud. B Urzędu Miasta, III piętro), wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do danych o budynkach i lokalach podlegających wyłożeniu. Po upływie terminu wyłożenia i rozpatrzeniu złożonych uwag, zaktualizowane dane zostaną wprowadzone do ewidencji budynków

 

 

            - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- w miesiącu styczniu na drogach wojewódzkich i powiatowych oraz gminnych:

- poprawiono 66 szt. znaków pionowych,

- ustawiono 63 szt. znaków pionowych,

- wymieniono 12 szt. znaków pionowych

 

- usunięto dzikie wysypiska z ulic: Cichej, Szybowej

 

 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

 

- 18 lutego minął termin składania wniosków na realizację zadania publicznego w dziedzinie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W ramach konkursu, do Biura Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych wpłynęło sześć ofert,

- z kolei do 22 lutego organizacje pozarządowe z terenu miasta miały możliwość składania ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na konkurs wpłynęły dwie oferty,

- w związku z rozpoczętym kolejnym okresem rozliczeń podatkowych Biuro Pełnomocnika rozpowszechniło informację o możliwości przekazania 1 proc. podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status pożytku publicznego z terenu naszego miasta. Warto podkreślić, że w 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe, uproszczone zasady. W rocznym zeznaniu podatkowym należy wskazać: nazwę organizacji, numer Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwotę wyliczonego 1%, którą Urząd Skarbowy przekaże na konto organizacji.


Lista jastrzębskich organizacji posiadających status pożytku publicznego:

• Fundacja do Walki z Chorobami Cywilizacji – KRS: 0000253617

• Stowarzyszenie Dializowanych „Nephros” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju –

  KRS: 0000003272

• Jastrzębski Klub Hokejowy „Czarne Jastrzębie” w Jastrzębiu Zdroju – KRS: 0000001575

• Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej – KRS: 0000003038

• Jastrzębska Urologia – KRS: 0000003483

• Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju – KRS: 0000051209

• Hospicjum Domowe Im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy Parafii Św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju – KRS: 0000012970

• Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska (z dopiskiem w polu „ inne informacje”) dla Hufca w Jastrzębiu Zdroju – KRS: 0000273051

• Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem w polu „inne informacje” dla Zarządu Rejonowego  w Jastrzębiu Zdroju – KRS: 0000225587

• Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski (z dopiskiem w polu inne informacje) dla Koła  w Jastrzębiu Zdroju - KRS: 0000012847                                      

 

- 25 lutego z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta odbyło się szkolenie pt. „Kwalifikowalność i Program Operacyjny Kapitał Ludzki”, w trakcie którego przedstawiono m.in. podstawowe założenia, cele oraz schematy konkursowe i projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W marcu i kwietniu planowany jest cykl szkoleń na temat „Procedur aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz „Zarządzania Projektem”,

- 4 marca w Domu Zdrojowym odbędzie się konferencja otwierająca realizację projektu
pn. „Upowszechnianie ekonomii społecznej wśród jastrzębskiej społeczności lokalnej”, mającego na celu upowszechnianie dobrych praktyk trzeciego sektora. W czasie konferencji przewidziano panel dyskusyjny na temat działalności III sektora i współpracy międzysektorowej

 

 

Ponadto informuję, że

 

- 22 lutego podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Subregionu Zachodniego, które odbywało się w Czerwionce-Leszczynach przedstawiciele 28 samorządów lokalnych podpisali umowę, na mocy której miasta i gminy Subregionu Zachodniego otrzymają 58,5 mln euro dofinansowania na realizację, kluczowych dla ich rozwoju, projektów. Z tej puli do Jastrzębia Zdroju trafi 10 mln euro na realizację pięciu projektów. Podpisanie umowy wieńczy ponad roczny okres negocjacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Już bowiem w 2005 roku Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego podjął rozmowy z zarządem województwa, zmierzające do tego, aby część środków z perspektywy finansowej 2007-2013 samorządy lokalne mogły otrzymać w trybie pozakonkursowym. Warunkiem ubiegania się o środki w tym trybie było zaakceptowanie projektów przez co najmniej 75 proc. samorządów lokalnych danego subregionu, obejmujących jednocześnie swym zasięgiem minimum 75 proc. ludności. Obecnie Program Rozwoju Subregionu trafi do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie zostanie poddany ocenie merytorycznej. Ma ona być przeprowadzona do końca maja br., tak aby następnie zarząd województwa śląskiego mógł zadeklarować środki,         

- Starostwo Powiatowe w Wieruszowie zwróciło się z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego, dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 104.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, w przypadku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej, który udziela świadczeń zdrowotnych ludności naszego miasta, wymagana jest opinia w formie zgody na przedmiotowe przekształcenie.
W związku tym, iż przedmiotowy projekt uchwały wpłynął do tutejszego Urzędu po terminie właściwym do uzyskania opinii wszystkich Komisji Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedłożenia Radnym Rady Miasta Jastrzębie Zdrój stosownego projektu uchwały, nie jest możliwe wydanie, wnioskowanej przez Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, opinii,

- Jastrzębie Zdrój będzie jednym z gospodarzy Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych ŚLĄSK-BESKIDY 2008. Uczestników sportowej imprezy nasze miasto gościć będzie 2 marca, kiedy to na Lodowisku „JASTOR” zostaną rozegrane zawody w short-tracku. Zawody potrwają od 29 lutego do 5 marca i odbywać się będą także na trasach i obiektach: Wisły, Bielska-Białej, Ustronia, Szczyrku, Cieszyna i Czeskiego Cieszyna,

- ruszyła XIII edycja internetowego konkursu fotograficznego ogłoszonego na miejskich stronach internetowych. Na konkurs pod hasłem „Reportaż z miasta Jastrzębie Zdrój” można nadsyłać fotografie, na których z pomysłem został uchwycony moment z życia naszego miasta. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 31 marca br.     

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.03.2008 10:08
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 577
Drukuj Zapisz do PDF