W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr XLII/562/2009

Wersja strony w formacie XML

 UCHWAŁA NR XLII/562/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a ł a

§ 1

Regulamin Straży Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Rady Miasta Nr XXX/649/2005 z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

       Załącznik 

do Uchwały Nr XLII/562/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

         z dnia 28 maja 2009 r.

 

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

1.       Regulamin Straży Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju, zwany w dalszej części „Regulaminem” określa strukturę organizacyjną Straży Miejskiej.

2.       Straż Miejska w Jastrzębiu Zdroju, jest umiejscowiona w strukturach Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój jako jego Wydział.

3.       Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Miasta Jastrzębia Zdroju.

4.       Straż jest samorządową umundurowaną formacją, utworzoną do ochrony porządku publicznego na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój, działającą na podstawie:

a)       ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, zwanej dalej „ustawą”

b)       postanowień niniejszego regulaminu.

 

Rozdział II

Organizacja Straży Miejskiej

 

§ 2

 

1.      Funkcjonowanie Straży Miejskiej opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziale czynności oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2.      Szczegółowy zakres czynności na poszczególnych stanowiskach oraz sposób ich wykonywania ustala Komendant.

3.      Podstawową komórką organizacyjną jest referat, w skład którego wchodzą sekcje.

4.      Referatem kieruje Kierownik referatu.

5.      Pracownicy Straży Miejskiej muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w stosownych, odrębnych przepisach.

6.      Pracownicy raz w roku muszą zdać pozytywnie egzamin ze sprawności psychofizycznej.

 

§ 3

 

1.       Całokształtem działalności Straży kieruje Komendant, przy pomocy Komendy Straży.

2.       W skład Komendy Straży wchodzą następujące referaty i sekcje:

1\ Referat Ośrodka Dyżurnego Straży Miejskiej,

2\ Referat Prewencji,

3\ Referat ds. Wykroczeń,

4\ Referat Administracyjny.

 

3.       W skład Referatów wchodzą następujące Sekcje:

1\ Referat Ośrodka Dyżurnego Straży Miejskiej składa się z:

      a)   Sekcji dyżurnych,

b)   Sekcji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

2\ Referat Prewencji, składa się z:

a)       Sekcji patrolowo - interwencyjnej,

b)       Sekcji dzielnicowych,

c)       Sekcji profilaktyki,                                                                        

3.    Schemat organizacyjny Straży określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

Rozdział III

Zakresy działania i kompetencje Komendanta i Kierowników

 

§ 4

 

Komendant Straży Miejskiej

 

1.       Komendant Straży Miejskiej podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta i wykonuje zadania i obowiązki naczelnika wydziału, zawarte w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju,

2.       Kieruje bieżącymi sprawami Straży,

3.       Wydaje indywidualne, szczególne polecenia dla pracowników Straży, dotyczące wykonywania zadań Straży,

4.       Komendant Straży Miejskiej jest odpowiedzialny za organizację, kierowanie i realizację całokształtu zadań Straży Miejskiej.

5.       Komendant Straży Miejskiej kontroluje pracę podległych mu Referatów, odpowiada za sprawy finansowo - gospodarcze, kadrowe oraz dokumentację prowadzoną przez Straż Miejską.

6.       Komendant Straży może, w ramach wewnętrznych struktur, ustanowić pełnomocników, koordynatorów do realizacji określonych zadań, ustalając zakres i czas ich umocowania,
a także może upoważnić swoich kierowników lub innych pracowników Straży, do podejmowania decyzji w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach.

7.       Okresowo sprawdza wiedzę zawodową i sprawność fizyczną pracowników Straży Miejskiej.

8.       Komendant sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

a) Zastępcy Komendanta

b) Referatu Ośrodka Dyżurnego

c) Referatu ds. Wykroczeń

d) Referatu Administracyjnego.

 

§ 5

Zastępca Komendanta

 

Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Komendanta należy:

1.      Zastępowanie Komendanta w czasie jego nieobecności.

2.      Sprawowanie bezpośredniego nadzoru i koordynowanie prac: Referatu Prewencji,Sekcji profilaktyki, Sekcji patrolowo – interwencyjnej, Sekcji dzielnicowych, Sekcji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i współpraca w tym przedmiocie z koordynatorem WZK.

3.       Planowanie i organizowanie służby dla pracowników Referatu Prewencji.

4.       Prowadzenie odpraw i szkoleń zawodowych.

5.       Inicjowanie i organizowanie współpracy z organami państwowymi, Wydziałami Urzędu Miasta i organizacjami społecznymi w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, jak również w działaniach zmierzających do poprawy czystości i porządku w Mieście.

6.       Współpraca z Komendą Miejską Policji w Jastrzębiu Zdroju przy planowaniu
i koordynowaniu wspólnych działań mających na celu poprawę porządku
 i bezpieczeństwa w Mieście.

7.       Współpraca z zarządami osiedli, sołtysami i radami sołeckimi, w zakresie ładu i porządku publicznego.

8.       Kontrola i nadzór nad znajomością przez strażników przepisów z zakresu użycia broni palnej krótkiej oraz środków przymusu bezpośredniego. Przygotowywanie materiałów na egzaminy sprawdzające wiedzę zawodową pracowników Straży Miejskiej.

9.       Kontrola i nadzór nad wykonywaniem przez strażników czynności administracyjno - porządkowych pod względem ich zgodności z przepisami prawa.

10.    Nadzór i kontrola sposobu prowadzenia sprawozdawczości: wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz danych dotyczących wyników działań.

11.    Uczestniczenie w zebraniach otwartych z mieszkańcami osiedli i sołectw,

12.    Przygotowywanie sprawozdań i planów działań,

13.    Wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta Straży Miejskiej.

 

 

 

 

 

§6

 

Kierownik Referatu Ośrodka Dyżurnego Straży Miejskiej

 

Do zakresu działania i kompetencji Kierownika Referatu Ośrodka Dyżurnego Straży Miejskiej należy:

 

1.       Nadzorowanie i koordynowanie prac Ośrodka Dyżurnego Straży Miejskiej.    

2.       Planowanie i organizowanie służby dla pracowników Ośrodka Dyżurnego Straży Miejskiej.

3.       Nadzorowanie i koordynowanie służby strażników Referatu Prewencji,pod nieobecność zastępcy Komendanta.

4.       Planowanie zadań i prowadzenie odpraw dla strażników, koordynowanie i kontrolowanie przebiegu służby.

5.       Nadzór nad wypełnianiem obowiązków przez kierowców pojazdów służbowych,rowerów motorowerów.

6.       Nadzór nad sprzętem będącym na wyposażeniu ODSM i nadzór nad prawidłowym

wyposażeniem radiowozu do służby.

7.        Nadzór nad środkami łączności oraz nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu oprogramowania komputerowego, systemu alarmowego i zabezpieczającego budynek Urzędu Miasta.

8.       Nadzorowanie i koordynowanie oraz rejestrowanie i archiwizowanie dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania Ośrodka Dyżurnego Straży Miejskiej.

9.      Prowadzenie i nadzór nad magazynem z bronią i środkami przymusu bezpośredniego oraz gospodarką uzbrojenia Straży Miejskiej.

10.Prowadzenie i wykonywanie zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

11.Prowadzenie i nadzorowanie monitoringu wizyjnego miasta,

12.Prowadzenie spraw dotyczących obsługi i dokumentacji pojazdów służbowych.

13.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta Straży Miejskiej.

 

§ 7

 

Kierownik Referatu ds. Wykroczeń

 

Do zakresu działania i kompetencji Kierownika Referatu ds. Wykroczeń należy:

 

1.    Nadzorowanie, planowanie i koordynowanie pracy Referatu ds. Wykroczeń. .

2.    Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego Straży Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju w sprawach z zakresu działania Straży, przed sądami wszystkich instancji.

3.    Nadzorowanie, kontrola oraz rejestrowanie i archiwizowanie dokumentacji referatu.

4.    Nadzorowanie prowadzenia dokumentacji pracowników referatu.

5.    Nadzorowanie czynności sprawdzających prowadzonych przez strażników do wniosku
o ukaranie, prowadzenie szkoleń i instruktażu.

6.    Prowadzenie liczbowego, miesięcznego zestawienia wniosków o ukaranie kierowanych do sądu.

7.    Nadzór i aktualizowanie bieżącej informacji, dotyczącej przepisów prawa z zakresu działania straży gminnych i miejskich.

8.    Organizowanie i nadzór nad wykonywaniem czynności w zakresie kontroli ruchu drogowego w odniesieniu do kierujących pojazdami niestosujących się do wskazań sygnalizacji świetlnej lub przekraczających dozwoloną prędkość, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

9.    Nadzór nad obsługą urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości lub niestosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej.

10.Nadzór nad pracownikami upoważnionymi do korzystania z CEPIK, organizacją pracy
i zabezpieczeniem pomieszczeń i urządzeń.

11.Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń zawodowych dla pracowników Straży Miejskiej.

12.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta Straży Miejskiej.

 

 

Kierownik Referatu Administracyjnego

 

Do zakresu działania i kompetencji Kierownika Referatu Administracyjnego należy:

 

1.    Nadzór i prowadzenie spraw kadrowych.

2.    Nadzór nad opracowaniem rocznego planu budżetu Straży Miejskiej.

3.    Nadzór nad przygotowaniem sprawozdania z realizacji wydatków finansowych.

4.    Nadzór i kontrola ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentacji i korespondencji Straży Miejskiej zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

5.    Realizacja Zarządzeń wydanych w aktach prawa miejscowego.

6.    Nadzorowanie archiwizacji dokumentacji.

7.    Nadzór nad terminowym wykonywaniem badań okresowych i kontrolnych.

8.    Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i wyjść prywatnych pracowników Wydziału i rozliczanie czasu pracy wg stanu na koniec każdego okresu rozliczeniowego.

9.    Wykonywanie innych zleconych przez Komendanta zadań służbowych.

 

Rozdział IV

Zakresy działania i kompetencje Referatów

 

§ 8

 

Referat Ośrodek Dyżurny Straży Miejskiej

 

1\   Do zadań pracowników Sekcji Dyżurnych i Sekcji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,  należą w szczególności:

a)       zastępowanie Kierownika Referatu,

b)       planowanie, organizacja i nadzór nad przebiegiem  służby  w terenie strażników Straży Miejskiej,

c)       prowadzenie odpraw, koordynowanie i kontrolowanie przebiegu służby, rozliczanie patroli z wykonania zadań stałych i doraźnych,

d)       przyjmowanie zgłoszeń i interwencji od mieszkańców, jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych, instytucji i niezwłoczna ich realizacja lub przekazywanie podmiotom oraz instytucjom uprawnionym do ich realizacji. Rozmowy prowadzą
w sposób kulturalny i merytoryczny,

e)       prowadzenie monitoringu wizyjnego miasta,

f)         powiadamianie kierowników instytucji, podmiotów, osoby odpowiedzialne
o wydarzeniach, awariach itp. stanowiących uciążliwość lub noszących znamiona zagrożenia dla mieszkańców miasta. Przekazanie niezwłocznie informacji  Kierownikom Referatu, Zastępcy Komendanta, lub Komendantowi Straży Miejskiej.

g)       utrzymywanie stałej łączności radiowej i współpracy z :

-     Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego,

-     oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji,

-     oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

-     dyspozytorem Pogotowia Ratunkowego,

-     patrolami Straży Miejskiej,

h)       koordynowanie zadań związanych z utrzymaniem zimowym oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta,

i)         prowadzenie Punktu Informacyjnego Miasta Jastrzębia Zdroju,

j)         prowadzenie i wykonywanie zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

k)       kontrolowanie stanu technicznego i estetycznego pojazdów służbowych,

l)         wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta Straży Miejskiej.

 

2\   Do zadań Kierowców pojazdów służbowych, należą w szczególności:

a)                       przestrzeganie terminów przeglądów technicznych pojazdów służbowych,

b)wykonywanie drobnych napraw pojazdów,

c)dbanie o prawidłowe i kompletne wyposażenie pojazdów, zgodnie z wymogami technicznymi, ich czystość i estetykę,

d)dbanie o wyposażenie i czystość pomieszczeń Straży Miejskiej, garaży i pojazdów służbowych,

e)                       wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta Straży Miejskiej.

 

§ 9

Referat Prewencji

 

1. Do zadań pracowników Sekcji patrolowo - interwencyjnej należą w szczególności:

a)       ochrona porządku i spokoju w miejscach publicznych,w wydzielonych sektorach,

b)       podejmowanie interwencji na polecenie służbowe lub zgłoszenie obywatela,

c)       egzekwowanie przestrzegania  przepisów porządkowych i administracyjnych, obowiązujących na terenie miasta,

d)       przeprowadzanie  kontroli wynikających z przepisów prawa na podstawie szczegółowych upoważnień,

e)       kontrolowanie utrzymania letniego i zimowego Miasta i współdziałanie w tym zakresie   z Wydziałem Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,

f)         uczestniczenie w szkoleniach zawodowych i samokształcenie się,

g)       wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta.

 

2.Do zadań pracowników Sekcji dzielnicowych należą w szczególności:

ustalanie miejsc zagrożonych na osiedlach i w sołectwach i podejmowanie działań zmierzających do likwidacji tych zagrożeń.

stała kontrola terenu placówek oświatowych i ścisła współpraca z kierownictwem tych placówek w celu eliminacji ewentualnych zagrożeń; uczestniczenie w spotkaniach, pogadankach z młodzieżą organizowane przez Sekcję ds. Profilaktyki.

utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielami zarządów osiedli ,rad sołeckich
i mieszkańcami,celem kreowania bezpiecznych postaw i współudziału społeczności lokalnej w budowaniu bezpieczeństwa i porządku w ramach samoobrony
i samoochrony,

przyjmowanie interwencji i skarg od mieszkańców osiedli i sołectw podczas służby, udzielanie porad i instruktażu,     

dbanie o poprawę estetyki, porządku i bezpieczeństwa na osiedlach i w sołectwach,

i współpraca w tym zakresie z podmiotami i instytucjami, celem realizacji norm prawnych prawa stanowionego i aktów prawa miejscowego,

uczestniczenie w zebraniach otwartych z mieszkańcami osiedli i sołectw,

kontrolowanie prawidłowości umieszczania reklam w pasie drogowym,

prowadzenie dokumentacji dzielnicowego,

uczestniczenie w szkoleniach zawodowych i samokształcenie się,

współpraca z dzielnicowymi KMP w zakresie zapobiegania przestępczości pospolitej
i zwalczanie zjawisk patologii społecznej,

wykonywanie innych zleconych zadań przez komendanta i bezpośredniego przełożonego.

 

3. Do zadań koordynatora Sekcji profilaktyki należy w szczególności:

a)       inicjowanie i realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

b)       prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjno – profilaktycznym na terenie placówek oświatowych, w świetlicy terapeutycznej, ośrodków wychowawczych, i innych wspólnie z dzielnicowymi z danej dzielnicy.

c)       Promowanie i kreowanie bezpiecznych postaw wśród społeczności lokalnej, informowanie i edukacja osób dorosłych na temat zagrożeń wynikających z uzależnień, jak im zapobiegać i gdzie leczyć np. na spotkaniach z rodzicami w szkołach, zebraniach osiedlowych, itp.

d)       ścisła współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi
w zakresie ograniczenia zjawisk patologii społecznej, promocji bezpieczeństwa
i porządku oraz realizacji programów profilaktycznych wspólnie z dzielnicowym danej dzielnicy Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji.

e)       organizowanie turniejów, konkursów, akcji promujących zdrowy tryb życia w celu ograniczenia zjawisk patologii społecznych,

f)         opracowywanie informatorów ,biuletynów, ulotek i innych materiałów poglądowo – informacyjnych, w zakresie zapobiegania zagrożeniom i uzależnieniom, kreowaniu bezpiecznych postaw, walki z przemocą i wiktymizacją życia społecznego,

g)       prowadzenie zakładki na stronie internetowej Urzędu Miasta,

h)       Organizowanie spotkań roboczych Zespołu ds. Profilaktyki, planowanie i kierowanie pracą oraz składanie sprawozdań,

i)         udział w szkoleniach i samokształcenie się,

j)         przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników Straży Miejskiej, w tym
w szczególności dzielnicowych,

k)       wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta Straży Miejskiej.

 

 

§ 10

 

1. Do zadań pracowników Referatu ds. Wykroczeń należą w szczególności:

a)    występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach z zakresu działania Straży przed sądami,

b)    prowadzenie czynności wyjaśniających oraz sporządzanie wniosków do sądu
o ukaranie w sprawach o wykroczenia,

c)    prawidłowe prowadzenie dokumentacji referatu,

d)    aktualizowanie bieżącej informacji, dotyczącej przepisów prawa z zakresu działania straży gminnych,

e)    sporządzenie sprawozdań i planowanie zadań,

f)      realizowanie zadań BHP,

g)    uczestniczenie w szkoleniach zawodowych i samokształcenie się,

h)    wykonywanie czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w odniesieniu do kierujących pojazdami niestosujących się do wskazań sygnalizacji świetlnej lub przekraczających dozwoloną prędkość, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

i)      obsługa urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości lub niestosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej. Dbałość o stan techniczny.

j)      prawidłowe wykorzystywanie danych zawartych w CEPIK,

k)    wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta Straży Miejskiej.

 

2.Do zadań pracowników Referatu Administracyjnego należą w szczególności:

a)       opracowanie rocznego planu budżetu Straży Miejskiej oraz kontrola i nadzór nad jego realizacją,

b)       przeprowadzanie sprawozdań  z realizacji wydatków finansowych,

c)       prowadzenie spraw kadrowych,

d)       prowadzenie gospodarki magazynowej,

e)       nadzorowanie i kontrolowanie oraz rejestrowanie i archiwizowanie dokumentacji,

f)         pobieranie, ewidencjonowanie i wydawanie bloczków mandatowych,

g)       wykonywanie zleconych przez przełożonego prac biurowych związanych
z działalnością Straży Miejskiej,

h)       wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta Straży Miejskiej,

i)         uczestniczenie w szkoleniach zawodowych i samokształcenie się.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 11

 

Zmiany w Regulaminie nadawane są w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Załącznik nr 1.

 

Schemat Graficzny struktury organizacyjnej Straży Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane