Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr XLII/549/2009

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UCHWAŁA  NR XLII/ 549/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 28 maja 2009 roku

w sprawie  zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządziepowiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami), art. 82 ust.1,  art. 86, art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135 poz. 955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116 poz. 783 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z  2008 roku  Nr 25, poz. 150 ze  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 ze zmianami),  w oparciu o opinie Komisji,              

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

       

u c h w a l a

§ 1

Zmienić plan  wydatków budżetu Miasta na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić „Wydatki  na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 .

§ 3

Zmienić plan  dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2009 i na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 4 .

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

 

1.       Po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania ”Najciekawsza inicjatywa społecznikowska” zaplanowanego w budżecie Miasta na 2009 rok  w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu i wyłonieniu najlepszych projektów, realizowane będą imprezy kulturalne i edukacyjne przez rady sołeckie i zarządy osiedli oraz  placówki oświatowe i Wydział Kultury i Sportu UM. W związku z tym proponuje się przenieść kwotę 13 450 zł   do:

-         działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 3 000 zł dla Zarządu Osiedla Chrobrego i Zespół Szkół Nr 11 na  projekt edukacji regionalnej „Mój region – moje miejsce na ziemi” i dla Rady Sołeckiej Skrzeczkowice oraz Zespołu Szkół Nr 8 na  projekt edukacyjny dla nauczania zintegrowanego „Poznajemy swoje miasto”,

-         działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury  w wysokości 10 430 zł dlaRady Sołeckiej Szeroka i Urzędu Miasta na organizację „Festynu z okazji Dnia Dziecka” w Zespole Szkół Nr 12, Rady Sołeckiej Ruptawa i Urzędu Miasta na organizację festynu „Spotkanie z bojkami i rycerzami, czyli krótko o historii Śląska” oraz dla Zarządu Osiedla Pszczyńska oraz dla Urzędu Miasta na organizację „Festynu propagującego tradycję pożarniczą i sporty konne”.

 

2.       Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportuo kwotę 1 570 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych na organizowane przez Zarząd Osiedla Pionierów konkursy i turnieje sportowe. Środki na ten cel proponuje się przenieść z działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu zaplanowanych w budżecie na wydatki związane z konkursem na najciekawszą inicjatywę społecznikowską.

 

Załącznik Nr 2

1.       W związku ze zmianą  planu dochodów i wydatków wprowadzoną w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr Or.IV.-0151-144/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku  dokonuje się zmian załącznika  ,, O wydatkach na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2009-2011”. Niniejsza zmiana wynikła z podpisania przez Miasto  porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu własnego Instytucji Wdrażającej pt. ,,Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na podstawie Uchwały nr 889/261/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23.04.2009 roku w sprawie dokonania podziału środków na realizację projektu własnego Instytucji Wdrażającej  Miastu Jastrzębie Zdrój na realizacje wyżej wymienionego projektu  przyznano dofinansowanie w wysokości 233 127 zł, 75% tej kwoty stanowią środki pochodzące z Unii Europejskiej, natomiast pozostałe 25% stanowią środki stanowiące wkład Budżetu Państwa. Wsparciem stypendialnym zostanie objętych 68 studentów. Wypłata stypendium nastąpi w miesiącu maju 2009 roku za okres roku akademickiego 2008-2009 (9 miesięcy po 350 zł). 

2.      W związku ze zmianą  planu dochodów i wydatków wprowadzoną w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr Or.IV.-0151-131/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 roku oraz Zarządzeniem Nr Or.IV.-0151-153/2009 z dnia 08 maja 2009 roku należy dokonać zmian w załączniku ,, O wydatkach na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2009-2011”. Miasto podpisało porozumienie   Nr 32/F/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. ,,Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na podstawie  w/w porozumienia oraz aneksu nr 1 do tegoż porozumienia   Miastu Jastrzębie Zdrój na realizacje wyżej wymienionego projektu  przyznano dofinansowanie w wysokości 39 500 zł, 85% tej kwoty stanowią środki Europejskiego  Funduszu Społecznego, 13,5%  środki Budżetu Państwa, natomiast pozostałe 1,5% stanowi  wkład własny województwa. Realizacja projektu systemowego,  zgodnie z podpisanym porozumieniem obejmuje okres 2008-2015, przy czym wysokość  środków na poszczególne lata będzie wprowadzana aneksami do niniejszego porozumienia. Głównym celem projektu jest wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów.


Załącznik Nr 3

W związku z uzyskaniem wyższego niż planowano stanu środków pieniężnych na koniec 2008 roku w rachunku dochodów własnych proponuje się dokonać zwiększenia stanu środków pieniężnych na początek 2009 roku o kwotę 87 578 zł  i przeznaczyć na wydatki bieżące placówek oświatowych, Rodzinnego Domu Dziecka i Ogniska Wychowawczego.

 

Załącznik Nr 4

Zmiana planu wydatków majątkowych wprowadzona przez Prezydenta Miasta Zarządzeniami  z dnia 8 maja 2009 roku Nr Or.IV.0151-153/2009 i Or.IV.0151-154/09 powoduje konieczność dokonania korekty wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2009 i na lata 2010-2011 polegającej na zmniejszeniu limitu zadania Nr 28 „Wykupy gruntów” w części gminnej o 20 000 zł i zwiększeniu limitu tego zadania w części powiatowej o 10 000 zł.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij