W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr XLI/542/2009

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA  NR XLI/542/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie  zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami), art. 82 ust.1,  art. 86, art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135 poz. 955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116 poz. 783 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z  2008 roku  Nr 25, poz. 150 ze  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 ze zmianami),  w oparciu o opinie Komisji,              

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

       

u c h w a l a

 

§ 1

Zmienić plan  wydatków budżetu Miasta na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan przychodów  budżetu Miasta na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2009 i na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 3 .

§ 4

Zmienić wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Zwiększyć dochody i wydatki w rachunku dochodów własnych na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6

Zwiększyć przychody i wydatki Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7

Dokonać korekty załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVIII/526/2009 z dnia 26 marca 2009 roku  polegającej na:

-zmianie symbolu i nazwy paragrafu przychodów z „902-Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” na „951-Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”,

-zmianie symbolu i nazwy paragrafu rozchodów z „962-Pożyczki  udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” na „991-Udzielone pożyczki i kredyty”.

§ 8

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

 

 

1.       Zwiększyć  plan wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004– Lokalny transport zbiorowy, w części gminnej o kwotę  82 200 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla MZK. Z uwagi na to, że Miasto nie posiada pętli na Cisówce umożliwiającej nawrót autobusów linii 120, które wykonują dodatkowe 5,3 km do ronda w Zebrzydowicach, gdzie mogą dokonać nawrotu, MZK wystąpił o pokrycie kosztów dojazdu od granicy Miasta do ronda w Zebrzydowicach w wysokości 6 850 zł miesięcznie.

2.       Zmniejszyć  plan wydatków majątkowych w dziale  710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze, w części gminnej planowanych na realizację zadania inwestycyjnego Nr 25 „Cmentarze” 30 000 zł i przeznaczyć go na realizację zadania inwestycyjnego Nr 26 „Budynek warsztatowo-garażowy” w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90017-Zakłady gospodarki komunalnej.

Zmniejszenie planu na zadaniu Nr 25 „Cmentarze” wiąże się z ograniczeniem zakresu rzeczowego. W 2009 roku prace zostaną ograniczone do robót związanych z przygotowaniem terenu i wykonaniem chodników oraz odcinków dróg w ilości pozwalającej na dokonywanie pochówków przez najbliższy rok, wykonaniem odcinka kanalizacji i wodociągu, wykonaniem kolejnego  odcinka oświetlenia i ogrodzenia.

Na zadaniu Nr 26 „Budynek warsztatowo-garażowy” planuje się wykonanie instalacji gazowej oraz zakup pieca gazowego.

3.        Zwiększyć  plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, w części powiatowej o kwotę 68 300 zł  z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.

Jak wynika z decyzji Sanepid-u stan mebli i wyposażenia w pracowniach gastronomicznych nie zapewnia higienicznego i bezpiecznego korzystania z tych pomieszczeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w pracowniach gastronomicznych powinny znajdować się meble ze stali nierdzewnej, a ich wymiana pociąga za sobą wymianę innego sprzętu np. zlewów. Koszty tych prac oszacowano na ponad 146 tys. zł. Koszty remontu i wyposażenia jednej pracowni w kwocie prawie 78 tys. zł  szkoła sfinansowała z własnych środków w 2008 roku. W roku bieżącym szkoła nie jest w stanie wygospodarować kolejnych ponad 68 tys. zł.

4.       Zmniejszyć  plan wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł w dziale  852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w części gminnej planowanych na II konkurs pn. „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych OPS w Jastrzębiu Zdroju”, w związku z brakiem rozstrzygnięcia I konkursu.

5.       Zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w części powiatowej o kwotę 20 387 zł.

Zgodnie z par. 3 oraz 4 Porozumienia z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie objęcia działaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności w Rybniku mieszkańców Miasta Jastrzębie Zdrój, Przewodnicząca tegoż Zespołu przedstawiła wyliczenie wysokości dotacji na 2009 rok, z którego wynika, że Miasto Jastrzębie Zdrój zobowiązane jest do przekazania na rzecz Zespołu kwotę 58 080 zł. W budżecie Miasta na 2009 rok zabezpieczono kwotę 37 693 zł, wobec czego zabraknie 20 387 zł. W związku z powyższym zwrócono się do Prezydenta Miasta Rybnik  z zapytaniem, czy zaplanowane w budżecie Miasta Jastrzębie Zdrój środki mogą być wystarczające. Jednak Prezydent Miasta Rybnik podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu.

 

Załącznik Nr 2

 

      W celu zbilansowania budżetu Miasta po zmianach zaproponowanych w załączniku Nr 1 wprowadza się do budżetu Miasta nadwyżkę z lat poprzednich w wysokości 163 887 , z przeznaczeniem na :

-         pokrycie niedoboru datacji dla MZK z przeznaczeniem na dopłatę do komunikacji miejskiej wysokości 82 200 zł, 

-         pokrycie kosztów wyposażenia pracowni gastronomicznej w ZS Nr 2 w wysokości 68 300 zł,

-         częściowe pokrycie kosztów dofinansowania działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w wysokości 13 387 zł.

 

Załącznik Nr 3

 

      Zmiany proponowane w załączniku Nr 1 spowodują zmianę limitu wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, jak niżej:

-         zwiększyć o 30 000 zł limit w 2009 roku dla zadania Nr 26 „Budynek warsztatowo-garażowy”,

-         zmniejszyćw 2009 roku limit dla zadania Nr 25„Cmentarze” o kwotę 30 000 zł.

 

      Zmiana planu wydatków majątkowych wprowadzona przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem  z dnia 10 kwietnia 2009 roku, powoduje konieczność dokonania zmniejszenia limitu dla zadania Nr 23 „Zakup urządzeń kuchennych” będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w wysokości 20 796 zł  i przekazania go dla:

-         Publicznego Przedszkola Nr 5 z przeznaczeniem na zakup zmywarki    5 300 zł,

-         Publicznego Przedszkola Nr 14 z przeznaczeniem na zakup szatkownicy+cutter    4 465 zł,

-         Publicznego Przedszkola Nr 17 z przeznaczeniem na zakup zamrażarki    6 670 zł,

-         Publicznego Przedszkola Nr 19 z przeznaczeniem na zakup robota wielofunkcyjnego   4 361 zł.

 

Załącznik Nr 4

 

      W związku ze zmianą  planu dochodów i wydatków wprowadzoną w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem z dnia 10 kwietnia 2009 roku należy dokonać zmian w załączniku   ,,O wydatkach na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2009-2011”. Miasto złożyło wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn. ,,Przedszkolaki przyszłością naszej gminy” w ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i otrzymało informację o przyjęciu złożonego wniosku do dofinansowania. Warunkiem niezbędnym do podpisania umowy o dofinansowanie jest zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 30 402 zł.  Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku. Wysokość nakładów stanowiąca wkład własny zostanie w całości zrealizowana w 2009 roku.  Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 2 026 761,80 zł. Głównym celem projektu jest wsparcie przedszkoli i zwiększenie  uczestnictwa dzieci w wieku 3-5 lat w wychowaniu przedszkolnym,  jak również promocja edukacji przedszkolnej.

 

Załącznik Nr 5

 

        W związku z uzyskaniem wyższego niż planowano stanu środków pieniężnych na koniec 2008 roku w rachunku dochodów własnych proponuje się dokonać zwiększenia stanu środków pieniężnych na początek 2009 roku o kwotę 119 739 zł  i przeznaczyć na wydatki bieżące placówek oświatowych i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

 

Załącznik Nr 6

 

        W związku z uzyskaniem wyższego niż planowano stanu środków obrotowych na koniec 2008 roku proponuje się dokonać zwiększenia planu przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 736 890 zł, w tym:

-         zwiększenia stanu środków obrotowych na początek 2009 roku GFOŚiGW o kwotę  712 239 zł, w tym środków pieniężnych o kwotę 567 922 zł,

-         zwiększenia stanu środków obrotowych na początek 2009 roku PFOŚiGW o kwotę 24 651 zł, w tym środków pieniężnych o kwotę 987 zł.

 

Dodatkowe środki GFOŚiGW proponuje się przeznaczyć na:

-         dotacje dla spółdzielni mieszkaniowych w wysokości 120 000 zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z rozbiórki lub modernizacji budynków mieszkalnych na terenie Jastrzębia Zdroju. Złożone w 2009 roku wnioski spółdzielni opiewają na kwotę 513 343 zł a po dokonaniu tego zwiększenia Miasto udzieli spółdzielniom dotacji w wysokości 336 000 zł. Udzielenie dotacji na ten celest zgodne z  Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Jastrzębie Zdrój, w którym na wspieranie działań właścicieli wielorodzinnych budynków mieszkalnych w zakresie usuwania azbestu przewiduje się w latach 2008-2018 wydatkowanie kwoty 2,5 mln zł;

-         wydatki promocyjne, tj. wydawnictwa, filmy promujące Miasto Jastrzębie Zdrój, jego walory przyrodnicze i prowadzoną działalność proekologiczną w wysokości 50 000 zł,

-         na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych” w wysokości  341 000 zł.

 

         Dodatkowe środki PFOŚiGW proponuje się przeznaczyć na dotacje dla spółdzielni mieszkaniowych w wysokości 16 000 zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z rozbiórki lub modernizacji budynków mieszkalnych na terenie Jastrzębia Zdroju.

         Pozostałe środki w wysokości 209 890 zł proponuje się pozostawić w stanie środków obrotowych  na koniec roku, tj. kwotę 201 239 zł w GFOŚiGW i kwotę 8 651 zł w PFOŚiGW.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane