Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Regulamin Rady Rodziców

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Podstawy prawne działalności:


1.      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.09.1988r. Dz. U. Nr 37, póz. 292 w sprawę współdziałania rodziców i opiekunów

2.      rozporządzenie Ministra Finansów Nr 37 z dnia 15.01.1991 r. Dz. U. NR 10 z 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości

3.      uchwały podjęte przez przedstawicieli rad klasowych

4.      ustawa o systemie oświaty - Dz. U. Nr 87 z dnia 14.06.1996r.


Konstrukcja regulaminu Rady Rodziców:

-         wstęp, postanowienia ogólne

-         cele i zadania Rady Rodziców

-         skład i struktura, sposób jej powoływania i kadencja

-         zadania Prezydium Rady Rodziców

-         zasady działalności finansowo - gospodarczej

-         postanowienia końcowe

-         wymóg zatwierdzeniaRada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki.

Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego systemu wartości i przekonań, ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.

Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokojenia potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży do angażowania środowiska w udzielaniu wydajnej pomocy w szkole.


Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców


§ 1


Cele i zadania Rady Rodziców

1.      Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców działających z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkoły oraz organizacjami i instytucjami w realizacji zadań.

2.      Do zadań Rady Rodziców należy:

-         współdziałanie z dyrekcją szkoły

-         organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu nauczania

-         popularyzowanie wiedzy o wychowaniu dzieci w szkole i w rodzinie

-         pomoc dyrekcji szkoły i radzie pedagogicznej w wypracowywaniu perspektywicznego programu rozwoju szkoły, jej bazy i wyposażeniu

-         organizowanie prac społeczno - użytkowych rodziców i środowiska społecznego na rzecz szkoły

-         uczestniczenie w planowaniu wydatków oraz podejmowanie prac służących zwiększeniu funduszy szkolnych

-         organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami

-         pomoc w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań oraz otoczenie opieką uczniów szczególnie zdolnych

-         współudział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej i sportowej uczniów

-         rozwijanie przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów poradnictwa wychowawczego dla uczniów

-         udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku

-         prowadzenie działalności finansowej w oparciu o opracowywany corocznie plan wydatków i dochodów

-         gromadzenie na koncie bankowym funduszy, którymi dysponują osoby upoważnione przez radę /dwie osoby + pieczęć rady zgodnie z wzornikiem podpisów/

3.      Rada Rodziców corocznie ustala preliminarz dochodów i wydatków i w jego oparciu dysponuje funduszami. W miesiącu wrześniu dokonuje rozliczenia za miniony rok szkolny

-         dokumentację finansową stanowią:

a/ książka druków ścisłego zarachowania

b/ dowody wpłat

c/ zbiorcze listy wypłat, inne dokumenty finansowe ogólnie obowiązujące

-         Rada Rodziców dopuszcza rozliczenie w postaci rachunków uproszczonych.


§ 2


Skład i struktura Rady Rodziców oraz sposób jej powołania i kadencja

1.      Radę Rodziców stanowią trzy osobowe rady klasowe rodziców

2.      Na pierwszym zebraniu danego roku szkolnego na zebraniach klasowych rodziców wybierane są rady klasowe.

3.      Dyrektor Szkoły po wybraniu rad klasowych zwołuje pierwsze zebranie tych rad, na którym przedstawiciele klas dokonują wyboru Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.

4.      Kadencja Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Kadencja ta w poszczególnych przypadkach może być przedłużona o dalsze 3 lata /uwaga ta nie dotyczy Komisji Rewizyjnej/.

5.      Wybór Prezydium i Komisji Rewizyjnej odbywa się przy głosowaniu jawnym, przy obecności przynajmniej połowy upoważnionych.

6.      Skład osobowy zarządu (6 osób):

-         przewodniczący

-         2 wiceprzewodniczących

-         sekretarz

-         2 członków

7.      Skład osobowy Komisji Rewizyjnej 3 osoby:

-         przewodniczący

-         sekretarz

-         członek

8.      Ogólne zebranie rad klasowych może odwołać osobę lub osoby ze składu osobowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej i powołać w to miejsce innych

9.      Podstawowym organem podejmującym uchwały są przedstawiciele rad klasowych /przewodniczący/

10.  Prezydium Rady Rodziców jest władne do podejmowania uchwał, z którymi następuje zapoznaje ogólne zebranie rad klasowych

11.  Dyrektor Szkoły ma prawo wstrzymać wykonywanie danej uchwały, jeżeli jest ona niezgodna z prawnymi zasadami współżycia społecznego lub interesami szkoły

12.  Uchwały podejmowane są większością głosów osób uczestniczących w zebraniu lub referendum

13.  W przypadku zawieszenia uchwały Dyrektor Szkoły w terminie 2 tygodni składa prezydium zarządu pisemne wyjaśnienie podjętej decyzji

14.  W przypadku nieprzyjęcia wyjaśnień Dyrektora Szkoły Prezydium Zarządu po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rad klasowych może odwołać się do władz zwierzchnich szkoły

15.  Rady klasowe reprezentują wszystkich rodziców na zebraniach Rady Rodziców

16.  Udział rodziców w zebraniach klasowych i zebraniach Rady Rodziców jest obowiązkowy

17.  Celem spotkań klasowych ma być nie tylko informacja o wynikach w nauce i wychowaniu, ale również podnoszenie wiedzy psychologiczno - pedagogicznej i społeczno - prawnej

18.  Rada Rodziców ze swoich funduszy opłaca wszelką działalność szkoleniową rodziców i nauczycieli oraz osobę prowadzącą księgowość

19.  Rady klasowe pomagają wychowawcom rozeznać sytuację materialną uczniów

20.  Wszelkie imprezy choinkowe organizowane na terenie szkoły muszą być zawsze uzgodnione z dyrektorem szkoły

21.  Rodzice współuczestniczą w imprezach, wycieczkach organizowanych przez nauczycieli

22.  Wyłącznej organizacji rodziców powierza się uroczystość zakończenia roku szkolnego przez klasy VI, po uprzednim jednak uzgodnieniu z dyrektorem szkoły spraw finansowych, związanych z tą imprezą


§ 3


Zadania zarządu Rady Rodziców:

1.      Organizowanie zebrań trójek klasowych.

2.      Współdziałanie z dyrekcją radą pedagogiczną szkolnymi organizacjami.

3.      Podejmowanie uchwał.


§ 4


Zadania Komisji Rewizyjnej

Zadaniem Komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami, a przede wszystkim:

-         dokonywanie raz w roku kontroli niniejszego regulaminu i uchwał Rady Rodziców

-         dokonywanie raz w roku sprawozdania z działalności finansowo - gospodarczej poszczególnych ogniw zarządu w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki i rachunkowości Rady Rodziców

-         udokumentowanie protokołem przeprowadzone kontrole

-         przedstawianie wyników kontroli przez jednego z członków komisji na zebraniu rodziców.


§ 5


Zasady działalności finansowo - gospodarczej Rady Rodziców

1.      Fundusze Rady Rodziców powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności Rady Rodziców ze składek rodziców, z dotacji instytucji oraz innych źródeł.

2.      Wysokość minimalnej rocznej składki na rzecz rady rodziców ustala zebranie ogólne rad klasowych raz do roku w miesiącu wrześniu.

3.      Rodzice wpłacają składkę w dwóch ratach - do końca października i do końca lutego.

4.      Fundusze Rady Rodziców mogą być użytkowane na działalność szkolną zgodnie z podjętymi uchwałami lub na wniosek Dyrektora Szkoły za zgodą Prezydium.

5.      Składki rodziców zagospodarowuje się w następujący sposób:

-         50% ogólnej kwoty na rzecz dzieci

-         50% ogólnej kwoty na cele ogólnoszkolne.

W razie niewykorzystania w danym roku szkolnym należna kwota przechodzi na cele ogólnoszkolne.

6.      Składkę pobiera się od rodziny (niezależnie ile dzieci uczęszcza do szkoły)

7.      Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w szkole przez własne dziecko.

8.      Całością spraw finansowych kieruje skarbnik i księgowy Zarządu. Skarbnik i księgowy ze względu na wymóg fachowości nie muszą być rodzicami uczniów szkoły.

9.      Działalność skarbnika jest opłacana w wysokości i na podstawie podjętej Uchwały Zarządu.


§ 6


Postanowienia końcowe

1.      Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców, co powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie od odbycia klasowych zebrań rodziców

2.      W uzasadnionych przypadkach organ administracyjny szkoły sprawujący bezpośredni nad szkołą może zarządzić rozwiązanie dotychczasowej rady Rodziców przed upływem kadencji i ogłosić nowe wybory rady Rodziców

3.      Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego zatwierdzenia

4.      Regulamin Rady Rodziców ma charakter otwarty i pozwala na wnoszenie zmian i poprawek podyktowanych interesom szkoły i wymogom prawno - społecznym.


Regulamin został zatwierdzony

na posiedzeniu przedstawicieli

Rad Klasowych w dniu

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij