Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Kata Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56 poz. 357 z późniejszymi zmianami) Uchwała NR XXIII/480/2000 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 11 września 2000r.


I.        Postanowienia wstępne

1.     Dodatek motywacyjny wynosi maksymalne 500,00 złotych.

2.    Wysokość środków na dodatek motywacyjny w danym roku budżetowym wynosi 5% kwoty planowanej na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli.

3.     Dodatek motywacyjny przyznawany jest na czas określony nie krótszy niż na 3 miesiące i nie dłuższy niż na jeden rok szkolny.

4.     Oryginał pisma dotyczącego wysokości dodatku doręcza się nauczycielowi, a kopie pisma włącza się do akt osobowych tego nauczyciela.

 

II.        Zasady ogólne przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycieli

 

1.     Decyzję w sprawie przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielowi podejmuje dyrektor szkoły.

2.    Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest posiadanie przez niego wyróżniającej oceny pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wysoka jakość świadczonej pracy oraz zaangażowanie w realizację innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych jednostki.

3.     Przy ustaleniu wysokości dodatku motywacyjnego dyrektor kieruje się spostrzeżeniami dokonanymi w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego i wykonywanych czynności administracyjno-organizacyjnych.

4.     Przy ustaleniu wysokości dodatku motywacyjnego dyrektor może zasięgać opinii innych organów szkoły.

5.     Dyrektor podejmuje decyzje po zapoznaniu się z arkuszem samooceny pracy własnej nauczyciela za wyznaczony okres pracy.

6.     Nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole stawkę dodatku motywacyjnego przyznaje dyrektor szkoły w zależności od stopnia realizacji zadań wynikających z przydzielonego zakresu obowiązków.

 

III.        Tryb ustalania uprawnień nauczycieli do dodatku motywacyjnego.

 

1.     Dyrektor ustala kolejność uprawnień nauczycieli do dodatku motywacyjnego, wypełniając jednakowe dla wszystkich nauczycieli kwestionariusze indywidualne (wzór- załącznik nr 1)

2.     Kolejność uprawnień nauczycieli do dodatku motywacyjnego zapisana w arkuszu zbiorczym (wzór- załącznik nr 2) jest podstawą decyzji dyrektora.

3.     Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi zatrudnionemu co najmniej w wymiarze ½ etatu.

4.     Dodatek motywacyjnynie przyznaje się nauczycielowi zatrudnionym w zastępstwie nauczyciela nieobecnego (urlop, choroba).

5.     Nie przyznaje się dodatku motywacyjnego nauczycielowi, który nie był zatrudniony w szkole w okresie ocenianym.

6.     Nie otrzymuje dodatku motywacyjnego nauczyciel, który był nieobecny w pracy powyżej 60 dni w okresie ocenianym.

 

IV.        Postanowienia końcowe

 

1.     Każdy nauczyciel ma prawo wglądu w kwestionariusz indywidualny sporządzony w celu ustalenia jego uprawnień do dodatku motywacyjnego.

2.     Nauczyciel może wnieść odwołanie w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 w sprawie jej niezdolności z przyjętym regulaminem.

3.     Regulamin wchodzi w życie od stycznia 2001r.

 

Uchwała nr5/2001Rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 9.01.2001r.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielomSzkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu Zdroju

 

KWESTIONARIUSZ INDYWIDUALNY

 

Zagadnienia

Ocena

Niezadowalająca lub nie dotyczy

dobra

wyróżniająca

0

1

2

I.Uzyskanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

     

1.Przygotowanie uczniów i słuchaczy do olimpiad, konkursów lub zawodów.

     

2. Efekty pracy dydaktycznej.

     

3. Efekty pracy wychowawczej.

     

4. Współpraca z rodzicami uczniów.

     

5.Organizacja różnych przedsięwzięć pedagogicznych (wycieczki, imprezy, konkursy, wystawy).

     

 

Wynik cząstkowy

 

pkt.

II. Jakość świadczonej pracy:

     

1. Rzetelnie i terminowe wywiązanie się z poleceń służbowych.

     

2. Dyscyplina pracy – punktualność, uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej.

     

3.Podnoszenie umiejętności zawodowych (ostatnie 12 miesięcy).

     

4. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy.

     

5. Dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń.

     

6. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji, w tym pedagogicznej.

     

7. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

     

8. Stosunek do przełożonych i współpracowników.

     

9.Przestrzeganie zasad bhp, w tym dyżurowanie podczas przerw.

     

10.Systematyczne ocenianie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów.

     

 

Wynik cząstkowy

 

pkt.

III. Zaangażowanie w realizację innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych jednostki:

     

1. Udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych.

     

2. Aktywny udział w pracach zespołu rady pedagogicznej.

     

3. Sprawowanie opieki nad organizacjami uczniów.

     

 

Wynik cząstkowy

 

pkt.

IV. Inne osiągnięcia, inicjatywy lub wykonane zadania:

     
       
       

 

Wynik cząstkowy

 

pkt.

 

WYNIK OGÓLNY

 

pkt.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Przyznawania dodatki motywacyjnego nauczycielomSzkoły Podstawowej nr 17 w Jastrzębiu Zdroju 

 

ARKUSZ ZBIORCZY


 

Lp

 

Nazwisko i imię nauczyciela

Liczba punktów

Przyznanie

D,WiO

Prac.

Zad.stat.

Inne

Razem

kwota

§

 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             

 

Załącznik nr 4

Arkusz samooceny pracy własnej

nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 17

w Jastrzębiu Zdroju

 

za okres .......................................

 

Imię i nazwisko nauczyciela..........................................................

 

I.        Uzyskanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

1.     Przygotowanie uczniów do olimpiad, konkursów lub zawodów.

2.     Efekty pracy dydaktycznej.

3.     Efekty pracy wychowawczej.

4.     Współpraca z rodzicami uczniów.

5.     Organizacja różnych przedsięwzięć pedagogicznych (wycieczki, imprezy, konkursy, wystawy).

 

II.        Jakość świadczonej pracy:

 

1.     Podnoszenie umiejętności zawodowych (ostatnie 12 miesięcy).

2.     Wzbogacanie własnego warsztatu pracy.

 

III.      Zaangażowanie w realizację innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych jednostki.

 

1.     Udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych.

2.     Udział w pracach zespołu rady pedagogicznej.

3.     Sprawowanie opieki nad organizacjami uczniów.

 

IV.    Inne osiągnięcia, inicjatywy lub wykonane zadania.

 

 

Data wypełnienia arkusza: .......................... Podpis nauczyciela: ....................................

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij