W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 22 lutego 2007 roku (In.0055-2/07)

RSS

Jastrzębie Zdrój, 22.02.2007 roku

 

 

 

In.0055-2/07

 

 

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 22 lutego 2007 roku

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej VI Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 25 stycznia 2007 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze
z nich;

  

                        - w zakresie finansów

 

- w związku z nowym rokiem podatkowym w Wydziale Finansowym przygotowano około
12 tysięcy decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych na rok 2007. Obecnie trwa akcja dostarczania w/w decyzji. Podobnie jak
w latach ubiegłych podatnicy będą mogli dokonywać opłat podatkowych za pośrednictwem  inkasentów (sołtysów) w poszczególnych sołectwach. Termin zapłaty I raty podatku upływa dnia 15 marca br.

Ponadto w związku z wejściem w życie w ubiegłym roku ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od 1 marca do 31 marca 2007 roku w Wydziale Finansowym przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku. Formularze wniosków dostępne są w Wydziale Finansowym, Biuletynie Informacji Publicznej, jak również u sołtysów. Informacja przybliżająca ten temat ukazała się w gazecie „Jastrząb” – Miesięczniku Informacyjnym Miasta Jastrzębie Zdrój w nr 2 z lutego br.

 

     

                         - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- w ramach zadania „Modernizacja i nadbudowa obiektu Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju” – kontynuowane są roboty budowlane na nowym budynku socjalnym. Wykonano podejścia kanalizacyjne wraz z przyłączem, zasypkę
i podłoża betonowe, mury parteru ze stropem. Prowadzone są roboty murowe ścian piętra wraz ze słupami żelbetowymi i wieńcami. Wykonywane są roboty związane
z osuszaniem II części ściany zewnętrznej budynku socjalnego istniejącego oraz przyłącze kanalizacji deszczowej w tym rejonie. Na ukończeniu jest montaż wiązarów kratowych głównego dachu hali,

– trwają prace w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej w związku z modernizacją
ul. Turystycznej,

- 26 stycznia odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli zainteresowanych gmin
w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju. Zgodnie z decyzją zebranych, po uzyskaniu zgody Rady Miasta, wystąpię do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o zawieszenie postępowania w przedmiocie komunalizacji PEC na rzecz komercjalizacji przedsiębiorstwa wraz z nieodpłatnym zbyciem akcji na rzecz miasta Jastrzębie Zdrój. Miasto Jastrzębie Zdrój przekaże akcje niezwłocznie i nieodpłatnie poszczególnym gminom na podstawie wspólnej umowy o darmowy transfer akcji, a kluczem podziałowym będzie wielkość majątku poszczególnych gmin. Uchwała w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do podjęcia działań w tym zakresie zostanie przedstawiona radnym w marcu br. Ponadto wystąpiliśmy do Wojewody Śląskiego o opinię dotyczącą  przyjętego przez gminy trybu postępowania,

- w ramach zadania „Drogi na byłej KWK Moszczenica” wykonano przebudowę sieci teletechnicznej oraz kanalizację deszczową na odcinku ~ 200 m. Rozpoczęto także prace przy przebudowie gazociągu i ciepłociągu. Wykonano również przebudowę wodociągu wody słonej. Prowadzone są roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów oraz profilowaniem podłoża. Niestety w trakcie robót liniowych natrafiono na zasypane kamieniem dołowym fundamenty budynków, co utrudnia i opóźnia prace

 

 

                         - w zakresie polityki gospodarczej

 

- 1 lutego w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Innowacyjny Śląski Klaser Czystych Technologii Węglowych”, na którym przyjęto Regulamin Komitetu Sterującego oraz przedstawiono stan zaawansowania projektu,

- 1 lutego odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

- 2 lutego w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie mające na celu promocję książki „Nasza Solidarność Jastrzębie Stan Wojenny”, którego organizatorem było Biuro Terenowe Jastrzębie Zdrój Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”,

- 12 lutego do Urzędu Miasta wpłynęła informacja od Marszałka Województwa Śląskiego
o stworzonym dodatkowym mechanizmie finansowym, skierowanym do regionów
o najmniejszej szacowanej alokacji euro na jednego mieszkańca w regionie, w ramach którego dla województwa śląskiego przewiduje się kwotę wsparcia ok. 200 mln euro.
W związku z powyższym 16 lutego Miasto Jastrzębie Zdrój złożyło kartę projektu dla zadania pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”. Propozycja miasta spełniła wszystkie wymagane kryteria, tj.: wpisuje się w Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, działanie 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych, ma ponadregionalny charakter i kluczowe znaczenie dla regionu, jest dużym pojedynczym projektem, ma częściowo przygotowaną dokumentację oraz wysoki stopień zaawansowania prac nad wdrożeniem projektu w proces realizacji.
Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęły 43 karty projektowe, ubiegające się o dofinansowanie w ramach utworzonego mechanizmu finansowego na łączną kwotę blisko 1,5 miliarda Euro.

Wczoraj (21 lutego) na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego do publicznej wiadomości podane zostały propozycje projektów, rekomendowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania. Na liście tej znalazł się również jastrzębski projekt pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”.  Projekt Jastrzębia Zdroju ma dostać dofinansowanie w wysokości 34 950 000 Euro (przy całkowitej wartości 41 120 000 Euro). Propozycje projektów zostały już wysłane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, gdzie zapadną ostateczne decyzje.

- sporządzono i przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach łączne sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdania o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za IV kwartał 2006 roku

 

                        - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- wg danych na dzień 31 stycznia 2007r. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 5.519 osób bezrobotnych (jak pokazują statystyki liczba bezrobotnych
w styczniu 2007 była niższa od poziomu bezrobocia zanotowanego w styczniu 2006 roku
o 881 osób (spadek o 13,8%),  

- w styczniu w urzędzie pracy zarejestrowano 664 osób bezrobotnych, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 485 osób,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 12,6%, w podregionie rybnicko-jastrzębskim - 12,4%, w województwie śląskim kształtowała się na poziomie 12,8%, a dla kraju wynosiła 14,9% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do grudnia 2006r.), 

- w styczniu do urzędu pracy wpłynęło 407 ofert pracy, z czego 26 to oferty subsydiowane,

- rozpoczęto realizację projektu „Przyjazny urząd” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), obecnie trwa rekrutacja pracowników na pierwsze z cyklu szkoleń,

- trwa również realizacja projektów: „Start zawodowy młodzieży”, „Powrót do pracy”, „Jestem kobieta pracująca żadnej pracy się nie boję”. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy uczestniczy  w projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Rotacja pracy”

 

 

- w zakresie edukacji

 

 - przeprowadzony został konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4
w Jastrzębiu Zdroju, który rozstrzygnięto na korzyść p. Marii Mazurek. Rozstrzygnięto także konkurs na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jastrzębiu Zdroju. Konkurs wygrał Pan Włodzimierz Madej.

- nie uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007, w związku z czym zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela regulamin ten nie może być przedstawiony Radzie Miasta do zatwierdzenia. Rozmowy ze związkami prowadzone były od września 2006 roku. Przeprowadzono
4 spotkania ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania. W dniu 29. 01. 2007 roku sporządzono protokół rozbieżności,
z uwagi na brak środków finansowych na pokrycie propozycji związków dotyczącej zwiększenia o 50,00 zł. brutto minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Jastrzębie Zdrój (skutek finansowy propozycji związków
1.389 538, 87 zł),

- przygotowano Wniosek beneficjenta o płatność pośrednią na kwotę 59.184,44 zł. w ramach projektu „Stypendia dla studentów Jastrzębia Zdroju”, a także Wniosek beneficjenta
o płatność pośrednią na kwotę 43.100,00 zł. w ramach projektu „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Jastrzębia Zdroju”,

- zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty „…gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat…” (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572) . W związku z tym przepisem przesłano 143 pisma do rodziców uczniów nie ujętych w wykazach szkół na terenie Jastrzębia Zdroju, celem uzyskania informacji o sposobie i formie realizowania obowiązku nauki,

- przeprowadzono kontrolę w szkołach w celu oceny bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz sprawowania nad nimi prawidłowej opieki (realizacja Uchwały nr 186/2006 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy
 w szkołach i placówkach
) – skontrolowano 15 szkół (ZS 5, ZS 7, ZS 1, ZS 2, SP 1, SP 3, SP 4, SP 6, SP 10, SP 12, SP 15, SP 19, SP 21, ZS 10, ZS 9). W skład Komisji wchodzili przedstawiciele Wydziału Edukacji, Policji i Kuratorium Oświaty,

- trwają przygotowania organizacyjne do IV GIEŁDY SZKÓŁ 2007, która odbędzie się
w dniach 13 i 14 marca br. w hali Omega. Giełda będzie otwarta dla zwiedzających
w godzinach od 9.00 do 15.00. Do wszystkich szkół przesłano: zaproszenie do udziału, mini plakat reklamowy, karty zgłoszeń szkół wystawiających i szkół zwiedzających, regulamin organizacyjny giełdy,

- przygotowano projekt porozumienia pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój, a Jastrzębską Spółką Węglową dotyczącego kształcenia w zawodach przygotowujących do pracy
w górnictwie. Młodzież będzie mogła się kształcić w dwóch placówkach na terenie miasta: Zespole Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego przy ul. Harcerskiej 12 oraz Zespole Szkół Zawodowych przy ul. 11 Listopada 45.

 

W Zespole  Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego przy ul. Harcerskiej 12:

- Technikum Nr 4 – szkoła dzienna, czteroletni cykl kształcenia:

technik górnictwa podziemnego

technik elektryk

 

- Technikum Uzupełniające  na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, trzyletni cykl kształcenia:

technik elektryk

technik górnik

technik mechanik (zajęcia specjalizacyjne w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego oraz mechanicznej przeróbki kopalin)

 

- Szkoła Policealna na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej, dwuletni cykl kształcenia:

technik elektryk

technik mechanik (zajęcia specjalizacyjne w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego oraz mechanicznej przeróbki kopalin)

 

W Zespole Szkół Zawodowych przy ul. 11 Listopada 45:

- górnik eksploatacji podziemnej

ślusarz

elektryk

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

 - w miesiącu lutym zostanie wznowiona akcja dystrybucji żywności w ramach unijnego programu PEAD. Pomocą w zakresie dostaw żywności zostaną objęci podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej. Żywność będzie rozdysponowana przez pracowników „CARITAS” Oddział w Jastrzębiu Zdroju - 400 osobom, natomiast pracownicy Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej Filia w Żorach dostarczą artykuły żywnościowe 728 osobom

 

  - w zakresie ochrony środowiska

 

 

- w wyniku przeprowadzonych w dniu 4 lutego wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej, spośród trzech kandydatów wybrany został Pan Edward Dziadek z Sołectwa Bzie,

- w związku ze złożonymi przez mieszkańców wnioskami o dofinansowanie zadań proekologicznych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2006 dofinansowano:

158  ekologiczne urządzenia grzewcze,

45 przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,

6 przydomowych oczyszczalni ścieków,

unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest  z 15 nieruchomości

na łączną kwotę około 294.228,72 zł.

 

           

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

 

- przyjęto w formie darowizny od osoby prawnej, prawo własności nieruchomości o łącznej pow. 0,6400 ha oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej pow. 1,6621 ha pod drogę na terenie byłej KWK „Moszczenica”,

- przeprowadzono przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości o pow. 0,0591 ha stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. 1 Maja. Jako nabywcę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ustalono PPUH Sp. z o.o. „Moc Natury”
z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju  Al. Jana Pawła II 14 c,

- prowadzone są postępowania w sprawie ustanowienia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych przy ul. Stodoły i Podhalańskiej, spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,

- wszczęto postępowania w sprawie ustanowienia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych przy ul. Młyńskiej i strefie „Centrum”, spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 1.686 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 272.583,77 zł.,

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego osobom figurującym w wykazie osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali mieszkalnych
o czynszu regulowanym, przedłużono najem lokali socjalnych osobom zamieszkującym
w Jastrzębiu Zdroju (przy ul. Gagarina, Armii Krajowej, Zdrojowej i Pszczyńskiej),

- w związku z zawartymi umowami najmu lokali socjalnych ze spółdzielniami mieszkaniowymi na 2007 rok zawierane są umowy na podnajem lokali socjalnych
z lokatorami, którzy
  w dalszym ciągu zamieszkują w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. W dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie wobec osób z orzeczonymi wyrokami
o eksmisji celem zawarcia umów podnajmu na lokale mieszkalne w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, które nie spełniają wymogów dotyczących lokali socjalnych (w trakcie przygotowania są następne umowy o wypłatę odszkodowań dla spółdzielni mieszkaniowych), 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

 

- rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn. „Ochrona Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 oraz konwój wartości pieniężnych do banku w 2007 r.” (przetarg rozstrzygnięty w dniu 13.02.2007r.),

- ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Remont wewnętrznej instalacji gazowej w 12 budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZN” (przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2007r.), 

- w ramach robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zasobach administrowanych przez MZN wykonywano m.in.: roboty ogólnobudowlane w zakresie remontów pustostanów
(ul. Pszczyńska), roboty instalacyjne w zakresie wymiany instalacji elektrycznej
(ul. H. Sawickiej, ul. Gagarina, ul. A. Krajowej, Moniuszki, ul. Żeromskiego,
ul. Wyspiańskiego), wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej (ul. Żeromskiego,
ul. H. Sawickiej, ul. Wyspiańskiego), remonty i konserwacje instalacji c.o. w ramach bieżącego administrowania zasobami MZN

  

                        - w zakresie kultury i sportu

 

- 28 stycznia w ramach cyklu Teatr Rodzinny aktorzy Teatru Lalek „Bajka” z Czeskiego Cieszyna zaprezentowali najmłodszej jastrzębskiej widowni spektakl pt. „Morskie opowieści kapitana Guliwera”,

- 8 lutego odbyła się kolejna projekcja z cyklu „Przerwa...na kino”. Tym razem prezentowany był film „Emilka płacze” w reż. Rafała Kapelańskiego. Pokaz był połączony ze spotkaniem
i dyskusją z Piotrem Ledwigiem, kierownikiem produkcji filmu,

- od 12 do 23 lutego w placówkach Miejskiego Ośrodka Kultury realizowany jest blok imprez adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej „Ferie zimowe z Miejskim Ośrodkiem Kultury” .
W programie znalazły się m.in.: spektakle teatralne w wykonaniu Teatru Lalek „RABCIO”
z Rabki, „Ferie z magią”, czyli występ najsłynniejszego polskiego iluzjonisty Macieja Pola, Międzyświetlicowy Turniej Rummikub, warsztaty plastyczne, taneczne, teatralne -„Animacji lalki”, zabawy muzyczne, plastyczne, imprezy rekreacyjno-sportowe. Ferie zakończy występ kabaretu „ŁOWCY.B”, który zaplanowano na 23 lutego w kinie „Centrum”,

- odbywały się wystawy:

 

- 9 lutego  w galerii „Epicentrum” odbył się wernisaż wystawy jubileuszowej z okazji
XXXV-lecia Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego „Niezależni” (wystawę można oglądać do końca lutego),

- w Galerii Historii Miasta w dalszym ciągu można zwiedzać wystawę „Miasto pod specjalnym nadzorem - Jastrzębie Zdrój czasu stanu wojennego”, prezentującą jedno
z najważniejszych wydarzeń w historii naszego miasta (wystawę można oglądać
do końca lutego)  

 

- rozgrywki rundy rewanżowej rozpoczęli zawodnicy Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów,  także amatorzy piłki halowej wkrótce kontynuować będą II rundę Grand Prix Miejskiej Ligi Piłki Halowej,

- aktualnie program imprez MOSiR wypełnia oferta dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe 2007. Przygotowano zajęcia piłki nożnej  i piłki siatkowej dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych, zajęcia wspinaczki na sztucznej ścianie, zimową akademię tańca. Dzieci uczestniczą także rozgrywkach tenisa stołowego, w szkółce szachowej, współorganizowanej
z UKS Pionier,

 - Lodowisko „Jastor” oraz Kryta Pływalnia „Laguna” poszerzyły swoją działalność
o dodatkowe godziny ogólnostępne. W okresie ferii obowiązują promocyjne ceny dla dzieci
i młodzieży. Ponadto na Lodowisku „Jastor” odbywają się ślizgawki tematyczne
z niespodziankami. Z powodów atmosferycznych jak dotąd tylko jedna grupa wyjechała
w góry na kulig do Istebnej, przygotowano także wyjazdy na narty i sanki do Wisły.

 

 

                        - Miejska Biblioteka Publiczna

 

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia kulturalno - edukacyjne:

 

- 14 lutego odbyło się spotkanie autorskie dotyczące promocji książki Tomasza Rzeczyckiego pt. „Góry Polski”,

- 8 lutego odbył się wykład z cyklu „Salon pisarzy” pt. „Życie i twórczość Johana Wolfganga Goethego” dr Grażyny Krupińskiej z Uniwersytetu Śląskiego

 

- w dniach od 6 do 8 lutego oraz od 20 do 22 lutego odbyły się warsztaty komputerowe dla dorosłych zorganizowane w ramach cyklu „Akademia wolnego czasu – uczymy się całe życie”,

- natomiast dla najmłodszych  w ramach cyklu edukacyjnego pn. „Dobre, bo sprawdzone” przez cały miesiąc luty prezentowano sylwetkę Hanny Ożogowskiej - znanej autorki literatury dziecięcej i młodzieżowej,

- w okresie ferii zimowych (od 12 do 23 lutego) zorganizowano konkursy plastyczne, czytelnicze, literackie, a także warsztaty artystyczne i zajęcia plastyczno-techniczne,

- zorganizowano wystawy:

 

- wystawę fotografii ze zbiorów Muzeum w Ołomuńcu pn. „Ołomunieckie klimaty” (wystawę można oglądać do 28 lutego),

- wystawę fotografii Agnieszki Targowskiej-Koziara pn. "Poznaj moją Łódź” (wystawę można oglądać do 28 lutego)

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 19 stycznia w naszym mieście odbył się XVII Rajd Szlakiem Martyrologii Narodów dla uczczenia ofiar „Marszu Śmierci” oraz pamięci zesłanych na Sybir i w inne miejsca kaźni.

Uczestnicy rajdu, kombatanci, harcerze, przedstawiciele służb mundurowych i władz miasta spotkali się w Parku Zdrojowym przy tablicy upamiętniającej męczeńską śmierć 15 więźniów KL Auschwitz Birkenau. Tutaj oddano hołd tym, którzy zginęli, złożono wiązanki kwiatów
i zapalono znicze,

- 9 lutego upłynął termin składania prac rysunkowych związanych z IX edycją Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem ”Kiedy dzwonię po pomoc”. W konkursie uczestniczy 18 szkół, do wydziału spłynęło 110 prac. 26 lutego odbędzie się posiedzenie komisji, która wyłoni zwycięzców. Wręczenie nagród odbędzie się
1 marca w ramach Święta Obrony Cywilnej,

- także w dniu 9 lutego obyło się uroczyste spotkanie z okazji 67. rocznicy pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię. Podczas uroczystości zostały wręczone Krzyże Zesłańców Sybiru oraz podziękowania szkołom za udział w uroczystościach patriotycznych,

- od 10 lutego pracownicy Wydziału  uczestniczą w rocznych zebraniach sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych 

 

- Wydział Architektury

 

-  dniach 29 i 30 stycznia odbyły się dyskusje publiczne nad projektami planów zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części miasta. Łącznie w siedmiu zorganizowanych spotkaniach wzięło udział ponad 30 osób. Do 14 lutego  wpłynęło ponad 160 uwag do projektu planu. Są one obecnie przedmiotem rozpatrywania.

 

 

 

Ponadto informuję, że

 

- 30 stycznia spotkałem się z przedstawicielami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
w celu omówienia m.in. sytuacji uczelni i planów jej rozwoju. Przebieg spotkania pozwala na pozytywną ocenę perspektywy rozwoju ośrodka AGH w Jastrzębiu Zdroju. AGH będzie ponownie prowadziła nabór na wszystkie kierunki objęte dotychczasowym porozumieniem. Ponadto pojawiła się propozycja stworzenia kierunków elektrycznego i mechanicznego. Będziemy podejmować działania, by te nowe kierunki się pojawiły,

- w związku z przypadającą w tym roku 20. rocznicą wymian polsko-francuskich młodzieży szkolnej liceum im. St. Staszica w Jastrzębiu Zdroju z liceum Sacre-Coeur w Tourcoing
w dniach od 9 do 12 lutego w Tourcoing obyły się uroczystości jubileuszowe. Na zaproszenie strony francuskiej w uroczystych obchodach wzięli udział uczniowie jastrzębskiego liceum, nauczyciele i przedstawiciele władz miasta

 

Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 27.03.2007 10:33
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 497
Drukuj Zapisz do PDF