W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Wersja strony w formacie XML


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98. póz. 1071)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 czerwca 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz.46)

 

I. Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 

1. W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:

a) dyrektora

b) wicedyrektora

2. Dyrektor szkoły lub wicedyrektor przyjmują skargi i wnioski w terminach ustalonych i podanych do powszechnej wiadomości na tablicy informacyjnej przy sekretariacie szkoły.

3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

4. Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą Jego działalności, obowiązany jest przekazać jq niezwłocznie dyrektorowi.

5. Wzór protokołu, o którym mowa w punkcie 3 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej procedury.

6. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.

7. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.

8. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska

(nazwy) oraz adresu wnoszącego - anonimy.

9. Rejestr skarg i wniosków uwzględnia następujące rubryki:

a) liczba porządkowa,

b) data wpływu skargi / wniosku,

c) data rejestrowania skargi / wniosku,

d) adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę / wniosek,

e) informacja na temat, czego dotyczy skarga / wniosek,

f) termin załatwienia skargi / wniosku,

g) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi / wniosku,

h) data załatwienia,

i) krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy.

10. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

 

 

II. Kwalifikowanie skarg i wniosków

1. Kwalifikowanie spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.

2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.

3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienie lub uzupełnienie, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

4. Skargi / wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego lub zwrócić mu sprawę wskazują właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.

5. Skargi / wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły.

6. Skargi / wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.

7. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/ wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

III. Rozpatrywanie skarg i wniosków

1. Skargi / wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

2. Imienny wykaz osób upoważnionych do rozpatrywania skarg / wniosków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej procedury.

3. Z wyjaśnienia skargi/ wniosku sporządza się następującą dokumentację:

a) oryginał skargi / wniosku,

b) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi / wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,

c) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi / wniosku,

d) odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

e) inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

4. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

a) oznaczenie organu, od którego pochodzi,

b) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów / wniosków zawartych w skardze / wniosku ,

c) faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/ wniosek została załatwiona odmownie,

d) imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

5. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w gabinecie dyrektora szkoły.

 

IV. Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

1. Skargę / wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.

2. Skargę / wniosek rozpatruje się:

a) do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny,

b) do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,

c) do dwóch miesięcy, gdy skarga/ wniosek jest szczególnie skomplikowana.

3. Do siedmiu dni należy:

a) przesłać skargę / wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga / wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,

b) przesłać skargę/ wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,

c) przesłać odpisy skargi / wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,

d) przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi / wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,

e) zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi / wniosku,

f) udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/ wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

 

Załączniki:

1. Protokół przyjęcia skargi ustnej

2. Imienny wykaz osób uprawnionych do rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane