W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2007 roku (In.0055-1/07)

RSS

Jastrzębie Zdrój, 25.01.2007 roku

 

 

 

In.0055-1/07

 

 

 

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 25 stycznia 2007 roku

 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

 

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej V Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 28 grudnia 2006 roku do chwili obecnej.

W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

            - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

           

- w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w styczniu, trwają prace związane z następującymi zadaniami inwestycyjnymi:

 

- modernizacja ulicy Turystycznej,

- budowa dróg publicznych wraz z kanalizacją sanitarną na rewitalizowanym terenie byłej KWK „Moszczenica”,

- budowa parkingu na oś. Staszica w rejonie byłego Posterunku Energetycznego,

- budowa chodnika przy ulicach: Świerczewskiego i Powstańców Śląskich

 

                        - w zakresie polityki gospodarczej

 

- 4 stycznia odbyło się spotkanie samorządów, na którym rozważano propozycje zmian
w budżecie projektu pn. „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”,

- w dniach 10-11 stycznia odbyło się wyjazdowe posiedzenie wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów samorządów lokalnych Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz Międzynarodowe Targi Turystyczne „REGIONTOUR 2007” w Kijowie k. Brna (Republika Czeska). Na posiedzeniu przedstawiono informacje o działalności Euroregionu Śląsk Cieszyński-Tĕšínské Szelsko w 2006 roku oraz przyjęto plan działań Euroregionu na 2007 rok. Ponadto zaprezentowano ofertę naszego miasta podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych,

- w dniach 18-20 stycznia wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Tadeuszem Sławikiem przebywałem w Niemczech. Spotkania, w których wzięliśmy udział miały na celu nawiązanie współpracy z przedstawicielami Zarządu Miasta Ibbenbüren w Niemczech oraz Dyrekcją Kopalni „Ibbenbüren”,

- ogłoszono otwarty konkurs na opracowanie kampanii promocyjnej projektu „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”. Zakres pracy konkursowej obejmuje przygotowanie koncepcji przeprowadzenia kampanii promocyjnej zawierającej m.in. harmonogram działań, przewidywane efekty, określenie rodzaju materiałów promocyjnych, opracowanie loga projektu i hasła,

 

                        - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- wg danych na dzień 31 grudnia 2006r. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 5.340 osób bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w naszym mieście uległa zmniejszeniu o 1,5% (83 osoby),

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 12,8%, w podregionie rybnicko-jastrzębskim - 12,5%, w województwie śląskim kształtowała się na poziomie 12,9%, a dla kraju wynosiła 14,8% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do listopada 2006r.), 

- w grudniu do urzędu pracy wpłynęło 259 ofert pracy, w tym 22 oferty pracy subsydiowanej oraz 237 ofert pracy niesubsydiowanej (z sektora publicznego zgłoszono 10 ofert, natomiast pozostałe oferty zgłosiły firmy prywatne). Z ewidencji urzędu wyłączono 477 osób bezrobotnych, w tym z tytułu podjęcia pracy wyrejestrowano 224 osoby. Prace interwencyjne rozpoczęły 4 osoby, staż – 8 osób, własną działalność gospodarczą rozpoczęło 8 osób, natomiast w ramach doposażenia stanowiska pracy skierowano 12 osób bezrobotnych

 

- w zakresie edukacji

 

- przygotowano rozliczenie dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z realizacji dotacji
z tytułu:

- wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów, podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 -wykorzystano kwotę 15.157,40 zł.,

- wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych – wykorzystano kwotę 47.070,88 zł.,

- dofinansowania 17 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego dla
20 młodocianych pracowników na łączną kwotę 67.476, 95 zł.,

- kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego- wykorzystano kwotę 5.099,03 zł.,

- stypendiów dla 2 uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości – wykorzystano kwotę 5.600,00 zł.

 

- rozliczono także dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 478.038,00 zł. przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d. i art. 90e ustawy
o systemie oświaty,

- z dniem 28.12.2006r. Pan Andrzej Kinasiewicz został odwołany z funkcji dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdroju, w związku z objęciem mandatu radnego Rady Miasta Jastrzębie Zdrój. Pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdroju, na okres do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko, powierzono Panu Jerzemu Maduzia, wicedyrektorowi Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdroju,

- 5 stycznia odbyło się ślubowanie oraz uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego 10 nauczycielom, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego w wyniku postępowań egzaminacyjnych,

- przeprowadzono kontrolę w szkołach w celu oceny bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz sprawowania nad nimi prawidłowej opieki w związku z realizacją Uchwały nr 186/2006 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach. Skontrolowano szkoły: G 3, G 8, G 11, ZS 11, ZS 8,
ZS 4, ZSZ. W skład Komisji wchodzili przedstawiciele Wydziału Edukacji, Policji, Kuratorium Oświaty. Opracowany został także harmonogram prac komisji na I kwartał br.,

- w związku z wyrażeniem zgody przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na zmianę harmonogramu realizacji projektu dostosowano wnioski aplikacyjne
o dofinansowanie dla uczniów i studentów w roku szkolnym oraz roku akademickim 2006/2007 do przyjętych zmian. Sporządzono Harmonogramy realizacji projektu oraz Szczegółowe kosztorysy projektu. Całkowita wartość projektu dla uczniów wynosi 86.200,00 zł., a projektu dla studentów - 175.000,00 zł.

 

 

- w zakresie ochrony środowiska

 

- 4 lutego odbędą się wybory do Śląskiej Izby Rolniczej. Przygotowany spis wyborców jest aktualnie wyłożony do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Do przeprowadzenia wyborów powołano piecioosobową Okręgową Komisję Wyborczą. Dla Jastrzębia Zdroju – miasta na prawach powiatu grodzkiego, wybrany może zostać tylko jeden rolnik, który wejdzie do składu Rady Powiatowej utworzonej w powiecie wodzisławskim

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

  

- kontynuowano nabywanie gruntów pod budowę „drogi głównej południowej”,

- przyjęto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej pow. 4,1432 ha będące przedmiotem zrzeczenia się przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.,

- przygotowano deklaracje na podatek od nieruchomości i leśny dotyczące gruntów Miasta, Miasta na prawach powiatu, Skarbu Państwa i w użytkowaniu wieczystym miasta na gruncie Skarbu Państwa na 2007r.,

- dokonano przekształcenia na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości o łącznej pow. 1.2009 ha     

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 1.725 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 280.877,68 zł.,

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego osobom figurującym w wykazie osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali mieszkalnych
o czynszu regulowanym na 2006 rok, przedłużono najem lokali socjalnych osobom zamieszkującym w Jastrzębiu Zdroju (przy ul. Gagarina, Stodoły i Pszczyńskiej),

- zawarto umowy najmu lokali socjalnych ze spółdzielniami mieszkaniowymi na 2007 rok
i przygotowuje się zawarcie 100 umów na podnajem lokali socjalnych z lokatorami, którzy  w dalszym ciągu zamieszkują w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. Łącznie w bieżącym roku na tzw. pokrycie kosztów utrzymania w/w mieszkań przewiduje się kwotę 180.000,00 zł. Ponadto prowadzone jest postępowanie wobec osób z orzeczonymi wyrokami o eksmisji celem zawarcia umów podnajmu na lokale mieszkalne w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, które nie spełniają wymogów dotyczących lokali socjalnych, 

- odbyło się posiedzenie nowo powołanej Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W trakcie spotkania wybrano Przewodniczącego Komisji, rozpatrzono także złożone wnioski o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych   

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia” (przetarg rozstrzygnięty został w dniu 03.01.2007r.),

- w ramach robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zasobach administrowanych przez MZN wykonywano m.in.: remonty pustostanów (ul. Pszczyńska), remont nawierzchni dojazdowej (ul. Kościelna 1A), prace dekarskie (konserwacja dachu – ul. Łowicka 4,
ul. Komuny Paryskiej 18), remonty sieci kanalizacji i pionów wodnych, instalacji elektrycznej, wodnej i gazowej, konserwacje instalacji c.o., itd. w ramach administrowania zasobami MZN

 

 

                        - w zakresie kultury i sportu

  

- 30 grudnia minął termin rozliczenia dotacji przyznanych klubom sportowym. Wszystkie stowarzyszenia zajmujące się szkoleniem dzieci i młodzieży oraz organizowaniem imprez sportowych przedstawiły w wymaganym terminie sprawozdania z realizacji zadań w 2006 roku,

- 6 stycznia w kościele pw. NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju odbył się koncert Chóru „Poznańskie Słowiki” pod batutą prof. Stefana Stuligrosza,

- 31 stycznia mieszkańcy naszego miasta pożegnali stary rok na imprezie plenerowej    „SYLWESTER POD GWIAZDAMI”, która tradycyjnie zorganizowana została na parkingu
przy Miejskim Ośrodku Kultury. Podczas imprezy wystąpił zespół „AVANTI” prezentujący największe włoskie przeboje,
odbyły się także liczne konkursy z nagrodami, dyskoteka oraz pokaz sztucznych ogni,

- 14 stycznia odbył się XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W naszym mieście kwestowało 120 wolontariuszy. Ogółem w wyniku kwesty oraz licytacji gadżetów WOŚP zebrano kwotę 33.896,14 zł.,

- 24 stycznia odbył się występ „Grupy MoCarta”. Była to kolejna impreza zorganizowana
w ramach cieszącego się niezwykłą popularnością cyklu „Śmiechoterapia”,

- zorganizowano wystawy:

- w galerii „Epicentrum” eksponowana jest wystawa - „Malarstwo” Krzysztofa Pasztuły wykładowcy ASP w Katowicach i Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego (od 12 do 31 stycznia),

- w Galerii Historii Miasta można zwiedzać wystawę „Miasto pod specjalnym nadzorem - Jastrzębie Zdrój czasu stanu wojennego, prezentującą jedno
z najważniejszych wydarzeń w historii naszego miasta (wystawę można jeszcze zobaczyć do końca stycznia),

 

- w styczniu kontynuowane są rozgrywki III Mistrzostw Jastrzębia Zdroju w Piłce Halowej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalych. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych o wejście do finału zagrało 14 drużyn, w tym 8 reprezentacji jastrzębskich szkół, do finału zakwalifikowało się 8 najlepszych, które spotkają się w turnieju finałowym Mistrzostw,

- 13 i 14 stycznia na lodowisku „Jastor” odbyły się mecze pomiędzy drużynami walczącymi
o wejście do ekstraligi, tj. JKH Czarne Jastrzębie i Polonia Bytom. Aktualnie JKH plasuje się na drugim miejscu tabeli I ligi

 

 

                        - Miejska Biblioteka Publiczna

 

- zrealizowano następujące przedsięwzięcia kulturalno - edukacyjne:

 

 

- 17 stycznia odbyło się spotkanie pn. „Z dobrą wróżbą przy muzyce”, w trakcie którego można było wsłuchać koncertu noworocznego połączonego
z przepowiedniami tarocistki na Nowy Rok,

- w ramach cyklu edukacyjnego dla dzieci pn. „Dobre, bo sprawdzone” zorganizowano prezentację twórczości Alfreda Szklarskiego - twórcy literatury dziecięcej i młodzieżowej

 

 

- wystawy w Galerii Pod Sową:

 

- „Bałkańskie perły - wstęp”– wystawa fotografii Janusza Szczotki
(od 28 grudnia do 15 stycznia),

- „Impresje cerkiewne”– wystawa fotografii Krzysztofa Łapki (od 15 do 31 stycznia)

 

 

- wystawa w Galerii „Da Vinci” przy ul. Witczaka 3a (dawny budynek „Masnówki”):

           

- „Malachitowy kolor czasu” – fotografie Aleksandra Bakinowskiego (do końca stycznia)

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 19 stycznia odbyły się obchody 62. rocznicy tragicznego „Marszu śmierci”. W ramach     obchodów odbył się rajd dla młodzieży szkolnej szlakiem marszu i miejsc upamiętniających tragedię. Przed pomnikiem „Marszu śmierci” przy ul. Witczaka złożono w tym dniu wiązanki kwiatów, zapalono znicze,

- wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony już po raz dziewiąty uczestniczy w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży, którego celem jest wyrobienie możliwie skutecznych sposobów reakcji dzieci i młodzieży w przypadku wystąpienia pożarów, wypadków i innych zagrożeń. IX edycja konkursu będzie przebiegać pod hasłem „Kiedy dzwonię po pomoc” i jest skierowana do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów w wieku od 6 do 16 lat oraz innych placówek wychowawczych

 

 

- Wydział Architektury

  

- zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opracowywany jest
w dwóch etapach miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego całego miasta Jastrzębie Zdrój. W dniach od 3 do 31 stycznia br. wyłożony jest do publicznego wglądu projekt planu dla Ruptawy, Bzia, części Szerokiej i Boryni oraz Moszczenicy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniach 29 i 30 stycznia br. w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój,
Al. Piłsudskiego 60, sala nr 129A.

Szczegółowe informacje w tej sprawie zostały umieszczone:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój,

- na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl,

- w gazecie „Dziennik Zachodni” z dnia 22.12.2006r.,

- w gazecie „Jastrząb” w wydaniu ze stycznia 2007r.

 

 

 Ponadto informuję, że

 

 

- przez najbliższy rok będę miał zaszczyt sprawować funkcję Przewodniczącego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Zgromadzenie Ogólne Związku odbyło się w naszym mieście 15 stycznia. W trakcie posiedzenia dokonano zmian w statucie organizacji oraz wybrano nowe władze. Obecnie przewodniczący wybierany jest na okres jednego roku, spośród członków zarządu (dotychczas kadencja przewodniczącego Związku wynosiła 4 lata). W skład zarządu weszły osoby reprezentujące osiem największych jednostek samorządu terytorialnego z terenu Subregionu. Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego przyjęli także plan działań Związku na 2007 rok. Jego najważniejszymi elementami są: dokończenie koncepcji programowo-planistycznej sieci dróg głównych, uzgodnienie podziału środków finansowych w ramach programu subregionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz kontynuacja projektów, na które Związek pozyskał dofinansowanie unijne.

  

 

 

Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 27.03.2007 10:21
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 523
Drukuj Zapisz do PDF