W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 921 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej Centrum o symbolu roboczym C89 w Jastrzębiu Zdroju (XLV/921/2006)

RSS

UCHWAŁA Nr XLV/921/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 29 czerwca 2006r.

 

w sprawie: zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki  bilansowej  Centrum o symbolu  roboczym C89 w Jastrzębiu Zdroju

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu miejscowego z "Aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój"

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

poniższy akt prawa miejscowego, którego ustalenia obowiązują na obszarze opisanym w §1 niniejszej uchwały.

 

TREŚĆ UCHWAŁY ZAWARTA JEST W NASTĘPUJĄCYCH ROZDZIAŁACH :

 

ROZDZIAŁ 1     PRZEPISY OGÓLNE

ROZDZIAŁ 2     PRZEZNACZENIE TERENÓW I ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA

ROZDZIAŁ 3     PRZEPISY KOŃCOWE

 

Rozdział 1

 PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum w mieście Jastrzębie Zdrój o symbolu roboczym C 89, zwany dalej planem, obejmuje obszar o powierzchni  3,35 ha w granicach opisanych z załączniku 1a do Uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XXXV/757/ 2005 z dnia 8 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do jego sporządzania - to jest: począwszy od punktu 1 leżącego na przecięciu się ulicy Solidarności z Aleją Piłsudskiego, biegnie wzdłuż Alei Piłsudskiego w kierunku zachodnim do punktu 2 położonego na przecięciu się  Alei Piłsudskiego z ulicą Warszawską, a następnie biegnie w kierunku północnym wzdłuż ulicy Warszawskiej do punktu 3 położonego na przecięciu się ulicy Warszawskiej z przedłużeniem południowej granicy dz. 425/4, skąd granica opracowania biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy dz. 425/4 do punktu 4 leżącego na południowo-wschodnim wierzchołku dz. 425/4, skąd granica opracowania biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy dz. 425/4 do punktu 5. Z punktu 5 położonego na przedłużeniu wschodniej granicy dz. 425/4 z przedłużeniem drogi dojazdowej i jej przedłużenia (południowo-wschodni wierzchołek dz. 425/26) granica opracowania biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy północnej dz. 425/68, 425/60 do punktu 6 leżącego na przecięciu się ulicy dojazdowej i jej przedłużenia z ulicą Solidarności, skąd granica opracowania biegnie do punktu 1.

 

2. Celem planu jest ustalenie zasad i warunków wprowadzenia programu usługowego z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sali sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz określenie sposobu obsługi komunikacyjnej funkcji istniejących i planowanych.

 

3.  Integralnymi częściami uchwały są:

- załącznik 1 - rysunek zmiany planu - sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej w skali   1: 1000,

- załącznik 2a i 2b - stwierdzenie zgodności ustaleń planu z "Aktualizacją studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój" wraz z granicami obszaru objętego planem na tle ustaleń studium wydrukowanymi w skali 1:10 000,

- załącznik 3 - rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego,  

- załącznik 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

 

4. Projekt planu sporządzono uwzględniając poniższe opracowania zawarte w dokumentacji planistycznej:

1) prognoza oddziaływania na środowisko z elementami opracowania ekofizjograficznego,

2) prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

 

5. W rysunku planu obowiązują następujące ustalenia wyrażone graficznie:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) symbole opisujące przeznaczenie terenów, złożone z litery oznaczającej jednostkę bilansową wraz z trzycyfrowym numerem identyfikującym teren w jednostce bilansowej, symbolu literowego opisującego przeznaczenie terenu i numeru wyróżniającego go spośród innych terenów o tym samym przeznaczeniu,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) pozostałe oznaczenia na rysunku planu, w tym: granice terenów górniczych KWK "JAS-MOS" i KWK "Zofiówka", trasy sieci infrastruktury technicznej, granice działek ewidencyjnych oraz treść podkładu mapowego - mają charakter informacyjny.

 

§ 2

 

Pojęcia używane w ustaleniach planu, których znaczenie może odbiegać od potocznego, należy rozumieć jak niżej:

1) teren - elementarny fragment planu o określonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i opisany symbolem identyfikacyjnym. Każdorazowo w ramach terenu mogą występować: wewnętrzna obsługa komunikacyjna, parkingi, elementy małej architektury, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń izolacyjna i ozdobna - o ile nie kolidują z przeznaczeniem dopuszczalnym.

2) parametry i wskaźniki urbanistyczne

a) powierzchnia zabudowy - wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej istniejącymi i planowanymi obiektami kubaturowymi łącznie, do powierzchni terenu lub działki przypisanej do danego zamierzenia inwestycyjnego,

b) powierzchnia biologicznie czynna - wyrażony w procentach stosunek powierzchni nie-zabudowanej i nieutwardzonej, przeznaczonej pod naturalną wegetację lub uprawę roślin, do powierzchni terenu lub działki przypisanej do danego zamierzenia inwestycyjnego,

c) wysokość zabudowy - to maksymalna wysokość obiektu budowlanego mierzona od poziomu terenu w rejonie wejścia głównego do gzymsu, rynny lub szczytu attyki, wyrażona w metrach lub w ilości kondygnacji o wysokości typowej dla danej funkcji. Dopuszczalne jest wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną piątą rzutu poziomego obiektu,

d) stawka procentowa - określa  jaki procent wzrostu wartości terenu, spowodowanej ustaleniami planu, będzie jednorazowo pobierany przez Prezydenta od właściciela zbywanej nieruchomości, na zasadach określonych w ustawie  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3) funkcje uciążliwe - istniejące i wprowadzane ustaleniami planu funkcje, które powodują lub mogą spowodować przekroczenie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń, dopuszczalnego poziomu hałasu lub wibracji, rozprzestrzenianie się drażniących woni i światła o dużym natężeniu, poza terenem do którego właściciel posiada tytuł prawny, lub wprowadzające ograniczenia  w użytkowaniu terenów przylegających. W szczególności są to funkcje zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. Zakazy lokalizowania funkcji uciążliwych dotyczą przypadków w których odpowiednie postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko wykaże istnienie takiego wpływu.

4) przestrzeń publiczna - to ogólnodostępne tereny lub ich fragmenty, których podstawowym przeznaczeniem jest prowadzenie ruchu pieszego i kołowego, takie jak: drogi, ulice, place  i przedpola obiektów  kubaturowych  oraz przylegające do nich tereny zieleni dekoracyjnej. Realizacja i ich bieżące utrzymanie jest obowiązkiem właściciela lub zarządzającego terenem.

 

  

 

Rozdział 2

PRZEZNACZENIE TERENÓW I ZASADY ICH ZAGOSPODAROWANIA

 

§ 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

 

1. Nakazuje się stosowanie określonych przez ustalenia planu regulacji przestrzennych, parametrów  i wskaźników urbanistycznych, każdorazowo przy uwzględnieniu kontekstu otoczenia - to jest formowanie projektowanych obiektów w nawiązaniu do charakteru i skali przestrzeni miejskiej oraz występujących uwarunkowań, takich jak na przykład kierunki ulic obsługujących czy zasięg widoczności obiektów. Oznacza to, że w celu umożliwienia oceny relacji przestrzennych  i kompozycyjnych pomiędzy planowanym obiektem a jego otoczeniem, należy w projekcie budowlanym zobrazować go na tle otoczenia z punktów, z którego jego widok będzie reprezentatywny.

 

2. Formowanie nowych obiektów kubaturowych powinno nawiązywać do wartościowych elementów otoczenia i krajobrazu, w szczególności oznacza to zalecenie formowania przestrzeni publicznych z uwzględnieniem widoczności i dostępu do Miejskiego Ośrodka Kultury.

 

3. Realizacja obiektów budowlanych, dróg i sieci infrastruktury technicznej oraz zmiany sposobu użytkowania terenów i obiektów nie mogą naruszać aktualnie obowiązujących przepisów odrębnych  i norm technicznych.

 

§ 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 

1. W całym obszarze planu zakazuje się wprowadzania funkcji uciążliwych o zasięgu przekraczającym granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w szczególności inwestycji stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

 

2. Zakazuje się realizacji inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne. Podstawę do stwierdzenia istnienia bądź braku zagrożenia w tym zakresie, stanowi raport oddziaływania na środowisko wykonany w oparciu o dokumentację hydrogeologiczną, o ile potrzeba jego sporządzenia wynika z charakteru planowanego przedsięwzięcia.

 

3. Nakazuje się stosowanie nawierzchni szczelnych dla ulic, placów i parkingów. Wody opadowe  i roztopowe z tych powierzchni winny być odprowadzane do istniejących i projektowanych systemów kanalizacji deszczowej, po ich podczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych, do poziomu uzgodnionego z zarządzającym siecią.

 

4. Nakazuje się minimalizowanie przekształceń powierzchni ziemi i jej ochronę przed erozją  w szczególności poprzez właściwe odprowadzanie wód opadowych. Przy realizacji robót ziemnych należy wyegzekwować zdjęcie warstwy próchnicznej gleby, oraz jej odpowiednie zdeponowanie, co najmniej w ilości pozwalającej na przywrócenie tej warstwy na fragmentach niezabudowanych.

 

5. Obowiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustaleniami miejskiego planu gospodarki odpadami - Uchwała Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XX/424/2004 z dnia 27.05.2004r.

 

6. Zalecane korzystanie z istniejących systemów ciepłowniczych, lub alternatywnych źródeł energii. W przypadku lokalnych źródeł ciepła, opartych o spalanie paliw, obowiązuje stosowanie systemów osprawności energetycznej powyżej 80%, spełniających warunki określone w normach emisji pyłów     i spalin.

 

7. Nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych chroniących przed hałasem sąsiadujące tereny mieszkaniowe, dotyczy to ekranów i zieleni izolacyjnej wydzielającej strefy zapleczowe i parkingi.

 

 

 

§ 5

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

 

1. Obszar planu nie obejmuje obiektów i terenów wymagających ustalenia takich zasad.

2. W przypadku ujawnienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych przedmiotu, który posiada cechy zabytku, należy wstrzymać te prace i powiadomić odpowiednie służby konserwatorskie.

 

§ 6

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

 

1. Zaleca się porządkowanie przestrzeni publicznych w oparciu o kompleksowy projekt obejmujący co najmniej nawierzchnie utwardzone, elementy małej architektury i nasadzenia zieleni dekoracyjnej.

 

2. Przeznaczenie podstawowe to prowadzenie ruchu pieszego i kołowego niezbędnego dla obsługi sąsiadujących obiektów i zespołów parkingowych, dopuszcza się wykorzystywanie parkingu  i przedpola Miejskiego Ośrodka Kultury do organizowania imprez masowych.

 

3. Dopuszczalna lokalizacja elementów małej architektury i reklam.

 

4. Nakazuje się dostosowanie przyjmowanych rozwiązań do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

§ 7

Zasady ochrony terenów i obiektów wynikające z przepisów odrębnych

 

1. Tereny górnicze

1) Obszar objęty planem jest położony granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego       i metanu  jako kopaliny towarzyszącej w obrębie terenów górniczych JSW S.A. KWK "JAS-MOS"     i KWK "Zofiówka". Zasady prowadzenia eksploatacji regulują przepisy odrębne i koncesja.

 

2) Cały obszar planu objęty jest filarem ochronnym, ustanowionym dla zabudowy wysokiej miasta Jastrzębie Zdrój na III kategorię szkód górniczych decyzją OUG w Rybniku z 1973 r.

 

3) Ustala się obowiązek prowadzenia działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem informacji         o przewidywanych czynnikach geologiczno - górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskanych od właściwych organów nadzoru górniczego lub bezpośrednio od przedsiębiorcy górniczego.

 

2. Tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi - w obszarze planu nie występują tereny zagrożone powodzią o prawdopodobieństwie Q1% i większym, stąd warunków w tym zakresie nie określa się.

 

3. Tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych - w obszarze planu nie występują takie tereny, stąd warunków w tym zakresie nie określa się.

 

§ 8

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

 

1. Nakazuje się scalenie nieruchomości zajmowanych przez drogi publiczne;

 

2. Podziały nieruchomości mające na celu wyodrębnienie terenów publicznych należy prowadzić        w oparciu o linie rozgraniczające przedstawione na rysunku planu;

 

§ 9

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz parametry i wskaźniki urbanistyczne

 

1. C001U1 - usługi śródmiejskie

1) przeznaczenie:

a. podstawowe - usługi i handel o zasięgu ogólnomiejskim oraz lokalnym wraz z dojazdami, parkingami i zielenią kompozycyjną a także tereny służące organizacji imprez masowych,

b. zakazane - funkcje uciążliwe.

2) zagospodarowanie terenu:

a. dopuszcza się remonty i przebudowy obiektów istniejących w tym rozbudowę poziomą i nadbudowy, pod warunkiem zachowania niżej określonych parametrów i wskaźników urbanistycznych,

b. obsługa obiektów winna być realizowana za pośrednictwem zmodernizowanego układu komunikacyjnego C004KDD,

c. wymagane zasilanie w media komunalne z systemów miejskich, obejmujące co najmniej wodę, kanalizację sanitarną, deszczową i energię elektryczną,

d. minimalny standard obsługi parkingowej wynosi: 1 stanowisko na 25m2 powierzchni ogólnej obiektów handlowych, 1 stanowisko na 50m2 powierzchni ogólnej biur i banków , 1 stanowisko na 100m2 powierzchni ogólnej sal widowiskowych i ekspozycyjnych oraz ponad powyższe - 1 stanowisko na 4 zatrudnionych. Dopuszcza się przyjmowanie innych wskaźników o ile wynikają ze specyfiki programu funkcjonalnego i zostaną poparte wiarygodną kalkulacją. W przypadku braku możliwości zbilansowania miejsc parkingowych w obrębie planu o symbolu C89 dopuszcza się możliwość skorzystania przez inwestorów z 5 minutowej izochrony dojść po przedstawieniu dokumentów świadczących o niewyrażeniu zgody na lokalizację miejsc parkingowych przez innych właścicieli nieruchomości położonych w obrębie tego planu,

3) obiekty kubaturowe:

a. lokalizacja - zbliżenie zabudowy na odległość mniejszą niż 6,0 m od krawędzi jezdni ulic dojazdowych wymaga uzgodnienia z zarządzającym drogą,

b. powierzchnia zabudowana do powierzchni terenu nie więcej niż 60%,

c. powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20%,

d. wysokość zabudowy nie mniej niż 2 kondygnacje (6m) i nie więcej niż 5 kondygnacji (15m),

e. zasady formowania budynków projektowanych - obowiązuje nawiązanie skalą i charakterem do obiektów sąsiadujących, zalecane naturalne materiały wykończeniowe i jednorodna, stonowana kolorystyka zespołu,

f. dopuszczalna realizacja obiektów handlowych o powierzchni sali sprzedaży powyżej 2000 m2.

 

2. C002U2 - usługi śródmiejskie

1) przeznaczenie:

a. podstawowe - usługi i handel o zasięgu ogólnomiejskim oraz lokalnym wraz z dojazdami, parkingami i zielenią kompozycyjną a także tereny służące organizacji imprez masowych,

b. zakazane - funkcje uciążliwe.

2) zagospodarowanie terenu:

a. realizacja nowych obiektów musi uwzględniać kontekst otoczenia, w szczególności nie przesłaniać i nie utrudniać dostępu do istniejącego zespołu Miejskiego Ośrodka Kultury,

b. obsługa obiektów lokalizowanych pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury a  Aleją J. Piłsudskiego winna być realizowana za pośrednictwem zmodernizowanego układu komunikacyjnego C004KDD, nie dopuszcza się bezpośrednich włączeń w ulicę C006KDG2/2,

c. wymagane zasilanie w media komunalne z systemów miejskich, obejmujące co najmniej wodę, kanalizację sanitarną, deszczową i energię elektryczną,

d. program parkingowy winien zaspakajać potrzeby klientów i zatrudnionych zgodnie  ze wskaźnikami określonymi w § 9 ust.1 pkt. 2 lit.d, dopuszcza się jego bilansowanie poza obszarem planu przy zachowaniu 5 minutowej izochrony dojść.

3) obiekty kubaturowe:

a. lokalizacja - zbliżenie zabudowy na odległość mniejszą niż 15,0 m od krawędzi jezdni Al. J. Piłsudskiego i ulicy Solidarności i 6,0 m od pozostałych ulic dojazdowych,  wymaga uzgodnienia z zarządzającym drogą,

b. powierzchnia zabudowana do powierzchni terenu nie więcej niż 60%,

c. powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 10%,

d. wysokość zabudowy nie mniej niż 2 kondygnacje (6m) i nie więcej niż 5 kondygnacji (15m),

e. zasady formowania budynków projektowanych - obowiązuje nawiązanie skalą i charakterem do obiektów sąsiadujących, zalecane naturalne materiały wykończeniowe i jednorodna, stonowana kolorystyka zespołu,

f. dopuszczalna realizacja obiektów handlowych o powierzchni sali sprzedaży powyżej 2000 m2.

 

3. C006KDG2/2 - fragment pasa drogi głównej (Aleja J. Piłsudskiego)

1) przeznaczenie:

a. podstawowe – droga publiczna,

b. uzupełniające – komunikacja piesza, ścieżki rowerowe, zieleń towarzysząca, elementy małej     architektury;

2) zagospodarowanie terenu: adaptacja stanu istniejącego, zakazuje się wprowadzania dodatkowych zjazdów i włączeń ponad istniejące.

 

4. C005KDZ - fragment pasa drogi zbiorczej (ul. Warszawska)

1) przeznaczenie:

a. podstawowe – droga publiczna,

b. uzupełniające – komunikacja piesza, ścieżki rowerowe, zieleń towarzysząca, elementy małej     architektury;

2) zagospodarowanie terenu: adaptacja stanu istniejącego, zakazuje się wprowadzania dodatkowych zjazdów i włączeń.

 

5. C004KDD - istniejące i projektowane ulice dojazdowe oraz zespół parkingowy,

1) przeznaczenie:

a. podstawowe – droga i parkingi publiczne,

b. uzupełniające – komunikacja piesza, zieleń towarzysząca, elementy małej architektury;

2) zagospodarowanie terenu: adaptacja stanu istniejącego, możliwa i wskazana lokalizacja miejsc postojowych, dopuszczalne włączenia ulic dojazdowych związanych z przyszłym zagospodarowaniem terenów położonych poza północną granicą planu,  zalecane wprowadzenie zieleni ocieniającej w ilości co najmniej 1 drzewo na osiem stanowisk parkingowych.

 

6. C003Kp - ciągi piesze i place miejskie

1) przeznaczenie - ogólnodostępna przestrzeń publiczna w rejonie istniejącego przejścia podziemnego pod Aleją J. Piłsudskiego.

2) zagospodarowanie terenu:

a. adaptacja istniejącego przejścia i bezpośrednio z nim związanych ciągów pieszych,

b. zakazuje się wprowadzania włączeń komunikacyjnych w ciąg Alei J. Piłsudskiego i  ulicy Warszawskiej,

c. dopuszczalne obiekty usługowe stanowiące poszerzenie kubatur przylegających.

 

§ 10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

 

1. Adaptuje się trasy i parametry istniejących sieci infrastruktury technicznej i każdorazowo dopuszcza możliwość ich przełożenia na koszt władających terenem, na warunkach uzgodnionych z gestorem danej sieci - o ile nie narusza to struktury danej sieci, nie pogarsza warunków obsługi i nie narusza interesów osób trzecich. W szczególności dotyczy to przełożenia fragmentu ciepłociągu 2x250 biegnącego środkiem terenu przed frontem Miejskiego Ośrodka Kultury.

2. Wszelkie działania inwestycyjne, w tym makroniwelacja, budowa ogrodzeń, obiektów kubaturowych, uzbrojenie terenu, nasadzenia i długotrwałe składowanie materiałów, prowadzone w granicach określonych przepisami odrębnymi stref technicznych i lub stref kontrolowanych sieci istniejących i planowanych, wymagają uzyskania zgody zarządzającego siecią.

 

3. W ramach wydzielonych i przyulicznych zespołów parkingowych należy przewidywać miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, co najmniej w ilościach : do 10 stanowisk - 1 miejsce, od 10 do 50 stanowisk - 2 miejsca, od 50 do 100 - 3 miejsca parkingowe.

 

§ 11

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

 

Nie dopuszcza się innych niż dotychczasowe, sposobów użytkowania terenów do czasu realizacji ustaleń planu.

 

§ 12

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

1. Dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolami C006KDG2/2, C005KDZ, C004KDD              i C003Kp - ustala się stawkę 0%.

2. Dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolem C001U1, C002U2 ustala się stawkę 30 %, dopuszcza się odstąpienie od naliczania i pobierania renty planistycznej, jeśli koszt sporządzenia operatu przewyższa jej wartość.

 

Rozdział3

Przepisy końcowe

 

§ 13

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§ 15

 

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr XXVII/581/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 16 grudnia 2004 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 16,   poz. 423 z dnia 7 lutego 2005 roku.

 

§ 16

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 11.09.2006 14:28
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 448
Odpowiedzialny za treść: Barbara Mirecka
Data wytworzenia: 11.09.2006
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 11.09.2006 14:28
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 24.10.2014 08:57
Liczba wyświetleń: 1613
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.