W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 249 w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą nr LV/598/94 Rady Miejskiej w .. (XII/249/2003)

RSS

UCHWAŁA Nr XII / 249 / 2003

RADY MIASTA JASTRZĘBIA ZDROJU

 

z dnia 9 października 2003 r.

 

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą nr LV/598/94 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 21 maja 1994 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego nr 11 poz. 80)

 

            Na podstawie art. 7 ust.1, art. 18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 18 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r. nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami) i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717), oraz w związku z Uchwałą NR XLVI/1124/2002 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 września 2002 roku

 

na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdroju - Rada Miasta uchwala :

Zmianę miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, zwaną dalej "zmianą planu" i przyjmuje ustalenia planu jako przepisy gminne.

 

Ustalenia te zawierają:

Rozdział 1    Przepisy ogólne.

Rozdział 2    Ustalenia dotyczące rysunku planu.

Rozdział 3    Ustalenia ogólne dla terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych.

Rozdział 4    Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenów

Rozdział 5    Ustalenia szczegółowe dotyczące tymczasowego przeznaczenia terenów

Rozdział 6    Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenu wynikających z wpływów eksploatacji górniczej w obszarze opracowania.

Rozdział 7    Przepisy przejściowe i końcowe.

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest:

1. Zmiana przeznaczenia terenów oraz określenie linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań wynikających z eksploatacji górniczej.

 

2. Ustalenie terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny.

 

§ 2

 

1. Zmiana miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, o której mowa w § 1, zwana dalej "planem" obejmuje ustalenia zawarte w niniejszej uchwale oraz w rysunku planu stanowiącym załącznik do uchwały, będącym jej integralną częścią.

 

2.  Ustalenia zmiany planu obowiązują w obszarze, którego granice określone są na rysunku planu, o którym mowa w ust. 1.

 

3. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określonym w rozdziale 2 uchwały.

 

 

§ 3

 

Realizacja nowych obiektów a także zmiana zagospodarowania i sposobu użytkowania terenu, nie może naruszać:

a) aktualnie obowiązujących norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,

b) wymagań ochrony środowiska,

c) innych wymagań, a w szczególności związanych z gospodarką wodną i geologią.

 

§ 4

 

1. Ilekroć w planie mowa jest o ustaleniu określonego przeznaczenia terenu, oznacza to zakaz realizacji innego przeznaczenia oraz innego zagospodarowania terenu.

 

2. Ilekroć mowa o:

a) przeznaczeniu podstawowym - rozumie się przez to takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi.

b) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie się przez to przeznaczenie inne niż podstawowe, które bezkolizyjnie uzupełnia i wzbogaca jego funkcję.

 

 

 

Rozdział 2

Ustalenia dotyczące rysunku planu

 

§ 5

 

1. W rysunku planu, sporządzonym na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:5000 obowiązują ustalenia wyrażone za pomocą następujących oznaczeń zawartych w legendzie :

a) granice opracowania zmiany planu miejscowego,

b) linie rozgraniczające drogi publiczne,

c) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

d) oznaczenia literowe przeznaczenia podstawowego terenu.

 

2.  Pozostałe oznaczenia zawarte w legendzie rysunku planu, nie wymienione w ust.1, mają charakter nieobowiązujący, uzupełniając treść rysunku planu o elementy o charakterze informacyjnym.

 

 

 

Rozdział 3

Ustalenia ogólne dla terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych

 

§ 6

 

1. Do terenów służących realizacji celów publicznych w obszarze objętym miejscowym planem zalicza się:

a)  tereny transportu kolejowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi, o których mowa w § 7 ust. 4.

b)  tereny dróg publicznych, o których mowa w § 7 ust. 5.

 

2. Liniami rozgraniczającymi terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych w obszarze objętym miejscowym planem są linie rozgraniczające tereny, o których mowa w ust. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 4

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia terenów

 

§ 7

 

1. W obszarze wydzielonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonym symbolem "RL" ustala się następujące przeznaczenie terenów:

     a) przeznaczenie podstawowe - tereny leśne, w tym obiekty i urządzenia związane z prowadzeniem gospodarstwa leśnego, zgodnie z planem urządzenia lasu,

b) przeznaczenie dopuszczalne – przewody i urządzenia infrastruktury technicznej i ochrony  środowiska, umieszczane z zachowaniem przepisów szczególnych.

 

2. W obszarze ciągów ekologicznych wydzielonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonym symbolem "ZE" ustala się następujące przeznaczenie terenów:

     a) przeznaczenie podstawowe obejmuje tereny rolne, w tym uprawy polowe, ogrodnicze, sadownicze - z zakazem zabudowy obiektami kubaturowymi oraz tereny leśne i tereny zieleni, w tym zadrzewień,

b) przeznaczenie dopuszczalne - tereny sportowe i rekreacyjne z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną i sanitarną oraz przewody i urządzenia infrastruktury technicznej i ochrony  środowiska, umieszczane z zachowaniem przepisów szczególnych.

 

3. W obszarze wydzielonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonym symbolem "RO" ustala się następujące przeznaczenie terenów:

     a) przeznaczenie podstawowe - tereny rolne, w tym uprawy polowe, ogrodnicze, sadownicze,

b) przeznaczenie dopuszczalne – produkcję rolniczą, tereny leśne i tereny zieleni, w tym zadrzewień oraz przewody i urządzenia infrastruktury technicznej i ochrony  środowiska, umieszczane z zachowaniem przepisów szczególnych.

 

4. W obszarze wydzielonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonym symbolem "KK" ustala się następujące przeznaczenie terenów:

     a) przeznaczenie podstawowe - tereny tereny transportu kolejowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi służącymi obsłudze towarowego i pasażerskiego transportu kolejowego,

b) przeznaczenie dopuszczalne – przewody i urządzenia infrastruktury technicznej i ochrony  środowiska, umieszczane z zachowaniem przepisów szczególnych.

 

5. W obszarach wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem "KG" ustala się następujące przeznaczenie terenów:

     a) przeznaczenie podstawowe - droga klasy G (głównej), o podstawowym przekrojudwujezdniowym i czterech pasach ruchu, wraz z elementami zagospodarowania pasa drogowego określonymi wprzepisach szczególnych,

b) przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

– dodatkowe jezdnie zbiorcze służące bezpośredniej obsłudze komunikacyjnej terenów przyległych do drogi, a także dodatkowe pasy włączenia i wyłączenia realizowane w celu zapewnienia płynności ruchu na drodze,

   tereny ścieżek rowerowych,

   tereny infrastruktury technicznej, gospodarki komunalnej  i  urządzeń ochrony środowiska,

   tereny parkingów.

 

 

Rozdział 5

Ustalenia szczegółowe dotyczące tymczasowego przeznaczenia terenów

 

§ 8

 

Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie terenów położonych w obszarze "RO", na cele funkcji składowych, handlu hurtowego, komisowego, giełdowego, parkingów, infrastruktury technicznej oraz urządzeń ochrony środowiska, w tym budowę obiektów tymczasowych dla ich obsługi, z zachowaniem przepisów rozdziału 6 oraz przepisów szczególnych.

 

 

Rozdział 6

 

Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenu wynikających z wpływów eksploatacji górniczej w obszarze opracowania

 

§ 9

 

1. Obszar objęty zmianą miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju jest położony w obrębie terenu górniczego JSW S.A. KWK "Pniówek". Wznoszenie lub przebudowa trwałych budowli oraz urządzeń wymaga spełnienia warunków ich ochrony przed wpływami działalności górniczej. Warunki te będą określane odrębnie ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego JSW S.A KWK "Pniówek".

 

2. Do czasu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego JSW S.A. KWK "Pniówek", określenie warunków ochrony, o których mowa w ust. 1 następuje w drodze uzgodnienia zezwoleń na wzniesienie lub przebudowę trwałych budowli w trybie aktualnie obowiązujących przepisów szczególnych.

 

3. Ze względu na prognozowane skutki istniejącej i przyszłej eksploatacji górniczej ustala się obszar odroczonego inwestowania obejmujący wszystkie tereny w obszarze objętym planem, za wyjątkiem terenów przeznaczonych do realizacji celów publicznych, w którym obowiązuje:

 

1) zakaz zabudowy trwałymi obiektami kubaturowymi do czasu zakończenia eksploatacji górniczej oraz uspokojenia wpływów tej eksploatacji i usunięcia jej skutków do poziomu umożliwiającego realizację zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 4. 

 

2) nakaz przeprowadzenia rekultywacji terenów zdegradowanych wskutek eksploatacji węgla w sposób umożliwiający realizację zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem określonym w planie, przy czym dopuszcza się stosowanie skały płonnej do celów rekultywacji technicznej, pod warunkiem, że zawarte w niej związki szkodliwe, w szczególności związki siarki, zostały uprzednio ze skały płonnej wyługowane wstopniu wystarczającym, aby  nie stanowiły zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych, biorąc pod uwagę ilość skały przeznaczonej do rekultywacji oraz uwzględniając położenie obszaru w całości w zlewni potoku Hynek uchodzącego do Zbiornika Goczałkowickiego.

 

4.  Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej powinny być umieszczane w pierwszej kolejności w pasach drogowych. W przypadku gdy nie ma takiej możliwości, urządzenia i przewody infrastruktury technicznej, w tym obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska, mogą być umieszczane we wszystkich terenach również poza terenem dróg, za zgodą właściciela terenu oraz z zachowaniem przepisów szczególnych.

 

 

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 10

 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę jednorazowej opłaty, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości położonych w granicach jednostki objętej planem. Stawka opłaty wynosi 0%.

 

§ 11

 

Ustalenia niniejszego planu są zgodne z generalnymi zasadami kształtowania przestrzeni zapisanymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju" uchwalonego w dniu 19 grudnia 1999 r. przez Radę Miejską Jastrzębia Zdroju uchwałą nr XV/321 /99.

 

 

 

 

§ 12

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 13

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębia Zdroju.

 

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§ 15

 

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju nr LV/598/94 z dnia 21 maja 1994 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego nr 11 poz. 80 z dnia 8 września 1994) w części dotyczącej obszarów objętych niniejszą zmianą.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 29.03.2004 15:24
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 695
Odpowiedzialny za treść: Barbara Mirecka
Data wytworzenia: 29.03.2004
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 29.03.2004 15:24
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 24.10.2014 08:53
Liczba wyświetleń: 2086
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.