W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr XXI/227/2007

XML

Treść

 UCHWAŁA Nr XXI/227/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 20 grudnia 2007 r.

 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój,

 

            Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. – Dz.U. z 2001 r. , nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), oraz art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. – Dz. U. z 2006 r, nr 121 poz. 844 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. z 2007 r. nr 138 poz. 969).

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

Uchwala:

 

§1

1.  Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle oraz ich części położone na terenie Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorcy, który zrealizuje nową inwestycję na terenie jednej z w/w stref.

 

2.  Nieruchomości podlegające zwolnieniu muszą być związane z nową inwestycją.

 

3. Zasięg terytorialny Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

4. Zwolnieniu od podatku na podstawie niniejszej uchwały nie podlegają wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych ( Dz. U. Nr 127 poz. 880).

 

§ 2

Pomoc na podstawie niniejszej uchwały udzielana jest zgodnie z warunkami ustalonymi  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. z 2007 r. nr 138 poz. 969).

§ 3

1.      Przedsiębiorca zamierzający skorzystać ze zwolnienia o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały jest zobowiązany do złożenia Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój, będącemu właściwym w sprawie organem podatkowym zgłoszenia o zamiarze skorzystania z pomocy przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

2.      Wzór formularza zgłoszenia określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

1. Do objęcia pomocą na podstawie niniejszej uchwały kwalifikują się jedynie inwestycje zakończone do 31.12.2013 r.

 

2. Po zakończeniu inwestycji przedsiębiorca chcący skorzystać ze zwolnienia stanowiącego przedmiot niniejszej uchwały zgłasza organowi podatkowemu zakończenie inwestycji wraz z:

 

 

 

a) dokładnym opisem kosztów kwalifikowanych poniesionej inwestycji – w przypadku obliczania maksymalnej intensywności pomocy na podstawie kosztów kwalifikowanych inwestycji

b) określeniem liczby nowoutworzonych miejsc pracy w związku z nową inwestycją oraz dwuletnie koszty wynagrodzenia pracowników (brutto) – w przypadku obliczania maksymalnej intensywności pomocy na podstawie kosztów utworzenia miejsc pracy 

 

§ 5

1. Pomoc przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszono organowi podatkowemu zakończenie inwestycji.

 

2. Pomoc przysługuje przez okresie 3 lat od licząc od dnia wskazanego w § 5 ust 1 niniejszej uchwały, jednak nie dłużej niż do momentu przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy ustalonej na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U. 490, poz. 1402).

 

§ 6

W okresie korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorca korzystający z pomocy jest zobowiązany do złożenia organowi podatkowemu do 15 stycznia każdego roku:

 

1. Informacji o otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz.U. z 2007 r. poz. Nr 61 poz. 413).

 

2. Zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis dotyczącej projektu inwestycyjnego objętego  zwolnieniem

 

§ 7

W przypadku gdy w trakcie roku podatkowego korzystający z pomocy przekroczy maksymalną intensywność pomocy określoną w przepisach odrębnych, jest on zobowiązany poinformować o tym organ podatkowy w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie maksymalnej intensywności pomocy.

 

§ 8

Korzystający z pomocy ma obowiązek udzielać pisemnych wyjaśnień związanych z udzielaną mu pomocą na podstawie niniejszej uchwały na każde wezwanie ze strony organu podatkowego.

 

§ 9

Korzystający z pomocy traci prawo do zwolnienia w przypadku:

1.      Wprowadzenia w błąd organu podatkowego – za cały okres korzystania z pomocy.

2.      Niedopełnienia obowiązku utrzymania inwestycji, lub utrzymania nowych miejsc pracy przez okresy wskazane w Rozporządzeniu RM wymienionym w § 2 niniejszej uchwały – za cały okres korzystania z pomocy.

3.      Niedopełnienia obowiązku określonego w § 6 niniejszej uchwały – za okres roku podatkowego w którym nie dopełniono obowiązku.

4.      Postawienia przedsiębiorcy w stan upadłości lub likwidacji – za okres od roku ogłoszenia upadłości bądź likwidacji.

5.      Odmowy poddania się czynnościom kontrolnym, lub sprawdzającym ze strony organu podatkowego, lub ich utrudniania – za cały okres korzystania z pomocy.

 

§ 10

 

1. W przypadku utraty prawa do zwolnienia przez przedsiębiorcę podlegającego opodatkowaniu      podatkiem od nieruchomości na zasadach obowiązujących osoby prawne jest on zobowiązany do      zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za okres przez jaki korzystał ze zwolnienia po utracie      prawa do niego.

2. W przypadku utraty prawa do pomocy przez przedsiębiorcę podlegającego opodatkowaniu      podatkiem od nieruchomości na zasadach obowiązujących osoby fizyczne organ podatkowy wyda      decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości za okres przez jaki korzystał ze zwolnienia      po utracie prawa do niego.

 

§ 11

Traci moc § 1 ust 1, oraz § 2 – 5  uchwały nr IV/21/2002 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój. Przedsiębiorcy, którzy nabyli prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchylonych przepisów zachowują swoje prawa do końca roku 2008.

 

§ 12

Uchwała niniejsza obowiązuje do 31.12.2013 r.  

 

§ 13

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane