Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr VI/63/2007

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UCHWAŁA NR VI/63/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 22 lutego 2007r.

 

zmieniająca Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej „ Dar Serca” w Jastrzębiu Zdroju

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (DzU nr 64, poz. 593  z późn.zm.) oraz § 71 Statutu Miasta

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

                                 

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XL/2/870/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca” w Jastrzębiu Zdroju, zmienionym Uchwałą Nr XLII/894/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2006r. zmieniającą Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Jastrzębia Zdroju w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca” w Jastrzębiu Zdroju :

 

1)  w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu :

 

 „1a. Dom może uzyskiwać dochody z działalności pozabudżetowej na zasadach określonych  w ustawie o finansach publicznych.”

 

2)  w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

 

„4. Dom w miarę potrzeb i możliwości może świadczyć usługi na rzecz  środowiska lokalnego, polegające w szczególności na korzystaniu z posiłków i opieką nad osobami w podeszłym wieku.” 

 

§ 2

 

Przyjąć jednolity tekst Statutu Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca” w Jastrzębiu Zdroju stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

                                    

Załącznik Nr 1

Uchwały  Nr VI/63/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z  dnia 22 lutego 2007 r.

 

STATUT

Domu Pomocy Społecznej DAR SERCA w Jastrzębiu Zdroju

Tekst jednolity

 

§ 1

1. Dom Pomocy Społecznej DAR SERCA, zwany dalej „Domem”, działa na podstawie:

    1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);

    2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 października 2005 r. w sprawie  domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837, z późn. zm.);

    3) niniejszego Statutu.

 

§ 2

1. Dom jest jednostką budżetową Miasta Jastrzębia Zdroju w rozumieniu ustawy o finansach 

    publicznych.

1 a. Dom może uzyskiwać dochody z działalności pozabudżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Siedzibą Domu jest Jastrzębie Zdrój 44-335, ul. Kaszubska 6.

3. Dom jest jednostką stałego pobytu przeznaczoną dla ludzi w podeszłym wieku obojga płci.

4. uchylony

5.Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy „Dom Pomocy Społecznej DAR SERCA”.

 

§ 3

1. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

2. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu z przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny leku.

3.uchylony

4. Dom w miarę potrzeb i możliwości może świadczyć usługi na rzecz środowiska lokalnego, polegające w szczególności na korzystaniu z posiłków i opieką nad osobami w podeszłym wieku.”

 

§ 4

uchylony

 

§ 5

1. Dyrektor Domu wykonuje zadania statutowe w ramach planu rzeczowo-finansowego przy pomocy głównego księgowego i podległych pracowników oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Domu.

2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Jastrzębia Zdroju.

3. Dyrektor Domu dokonuje czynności prawnych w imieniu Miasta Jastrzębia Zdroju na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

4. Dyrektor Domu zatrudnia i zwalnia pracowników Domu.

 

§ 6

uchylony

§ 7

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta.

 

§ 8

 

Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu

 

§ 9

 

Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij