W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr IV/34/2006

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR IV/34/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr XLV/919/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

§ 1

Zmianę Aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój, przyjętej Uchwałą Nr XXIX/615/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 lutego 2005 r., nadając jej ujednoliconej formie, o której mowa w §2 pkt 3), nazwę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój”.

§ 2

Załącznikami do uchwały są:

1)   wykaz zmian w części tekstowej i graficznej Aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;

2)      rysunki zmiany Aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój, stanowiące załączniki Nr 2a, 2b, 2c oraz 2d do uchwały;

3)   ujednolicony tekst i rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IV/34/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

Wykaz zmian wprowadzonych do tekstu i rysunku Aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój,

stanowiących załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIX/615/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 lutego 2005 r.

 

1.                  Wprowadza się następujące zmiany w części tekstowej Aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój:

1)      w rozdziale 1.4.2.3. Prognozowane skutki eksploatacji węgla kamiennego zmienia się treść części akapitu „Eksploatacja złoża Bzie – Dębina” poprzez zastąpienie tekstu w brzmieniu:

-   „Według informacji przekazanej przez przedstawicieli Jastrzębskiej Spólki Węglowej S.A. (notatka z 6 października 2004 r.) początek eksploatacji złoża planowany jest na lata 2015 – 2020 w ramach kopalni zespolonej, zasób szacowany jest na 50 – 70 lat. W rejonie tym powstaną szyby pomocnicze – wentylacyjne, których budowa jest przewidziana na lata 2007 – 2008. Do obiektów górniczych na terenie „Bzie – Dębina” niezbędny będzie dostęp do odpowiednich układów komunikacji drogowej oraz odpowiedniej mocy energetycznej; nierozstrzygnięta pozostaje kwestia konieczności budowy infrastruktury kolejowej. Wdrożona procedura wykonania „Koncepcji rozbudowy KWK „Zofiówka” poprzez udostępnienie
i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża „Bzie – Dębina” uszczegółowi warunki techniczne rozbudowy. Obecnie wiadomo (pismo Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
z 15 listopada 2004 r., znak TS/4846-41/04), że jeden z szybów wentylacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowany będzie na obszarze Jastrzębia Zdroju w rejonie Cisówki (teren o powierzchni około 4 ha).”
, tekstem w brzmieniu:

-  „Dokonano podziału złoża, planowane jest wystąpienie z wnioskiem koncesyjnym
na wydobycie kopaliny w granicach wydzielonego złoża Bzie-Dębina 1-Zachód, równoznacznych z granicami projektowanego obszaru górniczego. Projektuje się eksploatację na dużej głębokości (1110 – 1300 m p.p.t.), w oparciu o zakład przeróbczy obecnej KWK „Zofiówka”. Przewidywane jest zgłębienie dwóch dodatkowych szybów, w tym jednego w granicach administracyjnych miasta Jastrzębie Zdrój, w zachodniej części Bzia Zameckiego (szyb 1 Bzie). Szyb ten miałby być głębiony w latach 2008-2012, rozpoczęcie eksploatacji złoża „Bzie-Dębina 1 – Zachód” planowane jest w 2017 roku. W opracowaniu znajduje się plan zagospodarowania złoża, na podstawie którego można będzie prognozować zasięg i parametry spodziewanych deformacji terenu. Wstępnie przewiduje się możliwość wystąpienia deformacji sięgających III – IV kategorii, a w konsekwencji zmian w układzie stosunków wodnych, zarówno na powierzchni jak i w górotworze. W niektórych obszarach spodziewane będą zmiany układu hydrograficznego i hydrogeologicznego. Zgodnie z pismami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 29 listopada 2005 r. (znak TMG.071-36/05) oraz z dnia 31 lipca 2006 r. (znak TP/PP/4846/130/06), lokalizacja szybu „1-Bzie” i obiektów związanych z jego funkcjonowaniem wyznaczona została
w rejonie Bzia przy ul. Libowiec, na powierzchni około 12 ha. Sieci infrastruktury technicznej prowadzone będą z kierunku KWK Zofiówka w korytarzu usytuowanym wzdłuż istniejącej linii wysokiego napięcia 220 kV.”
;

2)      w rozdziale 1.9.2.4. Gospodarka odpadami w miejsce tekstu w brzmieniu:

-   „Analiza warunków miejscowych obejmująca w szczególności bezpieczeństwo zbiornika wód podziemnych oraz skutków eksploatacji górniczej do roku 2020 skłania do znacznego ograniczenia docelowego zasięgu składowiska. Oznacza to jednocześnie potrzebę poszukiwania innych sposobów utylizacji odpadów komunalnych. Krokiem we właściwą stronę wydaje się”, wprowadza się wyrazy:

-    „Innym sposobem utylizacji odpadów komunalnych jest”;

3)      w rozdziale 2.1.4. Warunki podjęcia eksploatacji złoża węgla kamiennego „Bzie – Dębina” w tekście w brzmieniu:

-   „w studium wyznacza się, na wniosek Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., lokalizację planowanego szybu w rejonie Cisówki, na zachód od ul. Cieszyńskiej, zgodnie z oznaczeniami na rysunku studium;” skreśla się wyrazy

-    „szybu w rejonie Cisówki, na zachód od ul. Cieszyńskiej”, zastępując je wyrazami „terenu zakładu wydobywczego kopalni węgla kamiennego w Bziu przy ul. Libowiec, o powierzchni około 12 ha”;

4)      w rozdziale 2.2.3. Tereny zabudowy usługowej stanowiącej lub mogącej stanowić centra usługowe (UC, UCp) w pkt 2:

a)       zmienia się powierzchnię terenu położonego na wschód od KWK Zofiówka, przylegającego do planowanej drogi głównej „południowej” w rejonie jej skrzyżowania z ul. Dębina z „13,7 ha” na „15,5 ha”,

b)       tekst w brzmieniu „targowisko miejskie przy ul. Arki Bożka – Podhalańskiej, pow. 2,1 ha” zastępuje się wyrazami „w rejonie ul. Podhalańskiej - Popiełuszki, pow. 1,2 ha”;

5)      w rozdziale 2.2.4. Tereny zabudowy produkcyjnej i produkcyjno – usługowej (PU, PU,ITO, PW):

a)      w pkt 1 w akapicie „pozostałe tereny produkcyjne (tereny obiektów produkcyjnych, budownictwa, transportu, składów i magazynów, także w postaci wyspecjalizowanych ośrodków magazynowych oraz baz transportowych) oraz produkcyjno – usługowe, oznaczone symbolem PU”, skreśla się wyraz „pozostałe”,

b)      po akapicie, o którym mowa w pkt a, dodaje się akapit w brzmieniu: „tereny produkcyjne oraz produkcyjno – usługowe z dopuszczeniem gospodarki w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów (w tym demontaż pojazdów), oznaczone symbolem PU,ITO w rejonie ul. Dębina”;

6)      w rozdziale 2.2.5. Tereny infrastruktury technicznej oraz gospodarki odpadami w pkt 1
po wyrazach „wyznacza się tereny możliwe do rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne (komunalne przy ul. Dębiny)” dodaje się, po przecinku, wyrazy „gospodarki w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów (w tym demontaż pojazdów), o których mowa w pkt 2.2.4”;

7)      w rozdziale 2.2.7. Tereny komunikacji w pkt 1 po wyrazach „w studium wyznacza się pasy drogowe istniejących i projektowanych dróg tworzących podstawowy układ drogowy miasta – klasy głównej i zbiorczej oraz ważniejsze drogi lokalne, a także” dodaje się wyrazy „tereny obsługi komunikacji, oznaczone symbolem KS ”;

8)      w rozdziale 2.3.1. Ochrona prawna środowiska przyrodniczego w pkt 3 zmienia się powierzchnię wnioskowanego do utworzenia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego Dolina Dębinki z „198,4 ha” na „177,6 ha”;

9)      w rozdziale 2.5.1. Układ drogowy pkt 8 otrzymuje brzmienie: „należy utrzymać istniejące parkingi ogólnodostępne oraz pozostałe w rejonie głównych obiektów usługowych i zakładów górniczych”;

10)  w rozdziale 2.8.3. Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych w pkt 2 zmienia się:

a)       łączną powierzchnię terenów wymagających uzyskania zgody właściwych organów na przeznaczenie na cele nierolnicze z „około 150 ha” na „około 190 ha”,

b)       powierzchnię gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy III, wymagających w obecnym stanie prawnym uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z „około 60 ha” na „około 65 ha”.

2.       Wprowadza się następujące zmiany w części graficznej (rysunek nr 2.1.) Aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój:

1)      w obrębie terenu nr 1:

a)       zmienia się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „PW” (tereny zakładów wydobywczych kopalni węgla kamiennego) na tereny gruntów ornych, oznaczone symbolem „R”,

b)       zmienia się zasięg terenów oznaczonych symbolem MN1,

c)       zmienia się zasięg terenów wymagających zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne;

2)      w obrębie terenu nr 2:

a)      zmienia się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem „R” i w niewielkiej części symbolem „MN1” na teren zakładów wydobywczych kopalń węgla kamiennego – planowany szyb 1-Bzie wraz z obiektami towarzyszącymi, oznaczony symbolem „PW”,

b)      wprowadza się oznaczenie „orientacyjnej strefy potencjalnego negatywnego oddziaływania projektowanego zakładu wydobywczego”,

c)      zmienia się zasięgi terenów oznaczonych symbolami MN1, R oraz ZE,

d)      zmienia się zasięg terenów wymagających zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne;

3)      w obrębie terenu nr 3:

a)      zmienia się usytuowanie obszaru, w którym możliwa jest lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2, oznaczonego symbolem UC7 z rejonu targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka – Podhalańskiej na rejon ul. Podhalańskiej – Popiełuszki,

b)      zmienia się przeznaczenie terenu targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka – Podhalańskiej, oznaczonego symbolem U (UC7) na teren obsługi komunikacji, oznaczony symbolem KS,

c)      wprowadza się korektę granic wnioskowanego do utworzenia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Dolina Gmyrdka”, oznaczonego symbolem ZPK2;

4)      w obrębie terenu nr 4:

a)      powiększa się zasięg terenu oznaczonego symbolem „ITO” (tereny gospodarki odpadami – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Dębina),

b)      zmienia się przeznaczenie części terenów oznaczonych symbolami „R” i „ZE” na tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, oznaczone symbolem „PU” i na tereny produkcyjne oraz produkcyjno – usługowe z dopuszczeniem gospodarki w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów (w tym demontaż pojazdów), oznaczone symbolem „PU,ITO”,

c)      powiększa się zasięg terenu oznaczonego symbolem PU/UCp3, stanowiącego możliwą lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2,

d)      zmniejsza się obszar wnioskowanego do utworzenia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Dolina Dębinki”, oznaczonego symbolem ZPK1,

e)      zmienia się zasięg terenów wymagających zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne;

5)      w oznaczeniach do „Rysunku studium”:

a)      w części „Kierunki zagospodarowania przestrzennego (główne funkcje terenów)” dodaje się do symbolu „PU” (tereny zabudowy produkcyjno – usługowej) symbol „PU,ITO” oraz tekst w brzmieniu: „PU,ITO - tereny produkcyjne oraz produkcyjno – usługowe z dopuszczeniem gospodarki w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów (w tym demontaż pojazdów)”,

b)       w części „System komunikacji i infrastruktury technicznej (główne elementy)” dodaje się do symboli „KDG, KDZ, KDL” symbol „KS” oraz dodaje się po wyrazach „główne parkingi” wyrazy „tereny obsługi komunikacji (KS)”,

c)      w części „Pozostałe oznaczenia” dodaje się oznaczenie graficzne i wyrazy „orientacyjna strefa potencjalnego negatywnego oddziaływania projektowanego zakładu wydobywczego”.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane