W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr I/1/2006

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR I/1/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 27 listopada 2006r.

 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta"

 

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwaIa

 

§1

Przyjąć „Regulamin wyboru Przewodniczącego Rady Miasta" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr I/1/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 27 listopada 2006 r.

 

Regulamin Wyboru Przewodniczącego Rady Miasta

 

§1

Niniejszy Regulamin  określa zasady wyboru  Przewodniczącego  Rady Miasta Jastrzębie Zdrój, zwanego dalej „Przewodniczącym".

 

§2

1.    Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna, wybrana spośród radnych w głosowaniu jawnym.

2.    Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierają Przewodniczącego Komisji.

3.    Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować na Przewodniczącego.

 

§3

1.    Rada Miasta ze swego grona wybiera Przewodniczącego w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

2.    Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego przysługuje radnym obecnym na sesji Rady Miasta.

3.    Nie ogranicza się ilości kandydatów na Przewodniczącego.

4.    Każdy z kandydatów obowiązany jest do ustnego wyrażenia zgody na kandydowanie.

5.    Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Miasta.

 

§4

1.    Głosowanie przeprowadza się za pomocą kart do głosowania.

2.    Karty do głosowania przygotowuje i wydaje radnym Komisja Skrutacyjna.

3.    Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna zamieszcza imiona i nazwiska kandydatów na Przewodniczącego w kolejności alfabetycznej.

4.    Karty do głosowania Komisja Skrutacyjna opatruje pieczęcią Rady Miasta.

 

§5

W głosowaniu stosuje się następujące zasady:

1.    Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono nie skreślone linią poziomą imię i nazwisko jednego z kandydatów.

Jeżeli na karcie do głosowania nie skreślono nazwiska żadnego kandydata, głos uznaje się za ważny bez dokonania wyboru (wstrzymujący się).

Głos uznaje się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania skreślono nazwiska wszystkich kandydatów, pozostawiono nie skreślone nazwiska więcej niż 1 kandydata albo głos oddany za pomocą karty nie ostemplowanej pieczęcią Rady Miasta. Za nieważny głos uznaje się również głos na karcie całkowicie przedartej.

3.    Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie pociąga za sobą skutków prawnych i nie wpływa na ważność głosu.

 

§5a

W przypadku,  gdy liczba kandydatów równa jest liczbie osób wybieranych stosuje się następujące zasady:

1/ na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna zamieszcza:

a/  nazwisko i imię kandydata

b/ następujące opcje:

-     jestem za wyborem

-     jestem przeciw wyborowi wstrzymuję się od głosu

2/ głosowanie odbywa się poprzez skreślenie linią poziomą dwóch opcji i pozostawienie nie skreślonej jednej opcji.

 

§6

Komisja Skrutacyjna otwiera urnę wyborczą i dokonuje ustalenia liczby głosów według zasad określonych w § 5.

 

§7

1.    Komisja Skrutacyjna sporządza protokół głosowania.

2.    W protokole wymienia się liczbę:

1/ radnych uprawnionych do głosowania, 2/ oddanych głosów, 3/ głosów nieważnych, 4/głosów ważnych,

5/ głosów ważnych bez dokonania wyboru (wstrzymujących się), 6/głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.

3.    Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji   Skrutacyjnej obecne przy jego sporządzaniu.

4.    Komisja Skrutacyjna opatruje protokół pieczęcią Rady Miasta.

5.    Protokół wraz z kartami do głosowania Komisja Skrutacyjna dołącza do protokołu sesji Rady Miasta.

 

§8

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół głosowania.

 

§9

Stwierdzenie wyboru Przewodniczącego dokonuje się w drodze uchwały Rady Miasta.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane