W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr LII/664/2010

RSS

UCHWAŁA  NR LII/664/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 11 lutego 2010 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami), art. 211, art. 212,  art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), art. 7, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 roku Nr 68 poz.449 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,              

                                                                                                    

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan przychodów budżetu Miasta na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2010 oraz w latach następnych”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 3.

§ 4

Zmienić plan dotacji z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

 

1.  Wprowadzić do budżetu Miasta dochody  bieżące w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo w wysokości 20 000 zł stanowiące wpłatę od JSW S.A.  w związku z podpisaną między Miastem, a spółką ugodą na monitoring wiaduktu.

Proponuje się również zwiększyć plan wydatków bieżących  w budżecie Miasta o kwotę 20 000 zł w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001– Górnictwo węgla kamiennego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów monitoringu wiaduktu w ciągu ul. Pszczyńskiej.

2.  Wprowadzić do budżetu Miasta dochody  majątkowe w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości 1 700 000 zł stanowiące wpłatę od JSW S.A.  w związku z podpisaną między Miastem, a spółką ugodą na skomunikowanie planowanej przez spółkę inwestycji pod nazwą „Budowa Zakładu Górniczego Bzie-Dębina 1” do dróg publicznych.

Dla prawidłowego funkcjonowania I etapu Inwestycji niezbędna jest budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej z Aleją Piłsudskiego i ul. Rybnicką oraz sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej z ul. Świerczewskiego oraz ewentualnie ul. Pszczyńskiej z  ul. Orlą.

Proponuje się również zwiększyć plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta o kwotę 1 700 000 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Nr 74 Budowa sygnalizacji świetlnej.

3.  Zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale  600 – Transport i łączność o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 303 Remont chodników, w tym w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 300 000 zł, a w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 200 000 zł.

4.  Zwiększyć plan wydatków  budżetu Miasta w dziale  754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 34 000 zł, w tym:

a)     wydatki bieżące w rozdziale 75406 – Straż Graniczna o 9 000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Śląskiego oddziału Straży Granicznej, między innymi na zakup paliwa do pojazdów wykorzystywanych do realizacji ustawowych zadań oraz na zakup sprzętu wykorzystywanego do realizacji zadań na szlakach komunikacyjnych, a także na utrzymanie posiadanego taboru samochodowego,

b)    wydatki majątkowe w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji o25 000 złz przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji, na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nie oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju, który będzie wykorzystywany w realizacji zadań nałożonych na Policję, mających na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta. Dla zrealizowania tego zadania proponuje się utworzyć w budżecie nowe zadanie inwestycyjne Nr 4 Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nie oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu Zdroju. Realizacja tego zadania nie przekroczy jednego roku budżetowego.

5.  Zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w 803 – Szkolnictwo wyższe o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej, głównie na pokrycie kosztów działalności dydaktycznej.

6.  Zmniejszyć plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta o kwotę 793 079 zł w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami planowane na realizację zadaniainwestycyjnego Nr 125 Budowa kompostowni.Zmniejszenie planu wydatków wynika z rezygnacji z budowy kompostowni na terenie Miasta z uwagi na wysoki koszt budowy (około 8 mln zł) oraz wysokie koszty utrzymania i eksploatacji, a także fakt, że inne podmioty gospodarcze zajmujące się gospodarką odpadami również planują budowę kompostowni na terenie naszego Miasta.

7.  Zwiększyć plan wydatków  budżetu Miasta w dziale  926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 375 000 zł, w tym:

a)     wydatki bieżące w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu350 000 zł na dotację z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu  kwalifikowanego w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn” kierowaną do podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, działających  w formie stowarzyszeń,

b)    wydatki majątkowe w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o25 000 złz przeznaczeniem na wznowienie zadania inwestycyjnego Nr 43 „Modernizacja Lodowiska JASTOR”, w tym na wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego. Obowiązek wykonania takiego systemu nakazany został w drodze decyzji administracyjnej  wydanej w sierpniu 2006 roku przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju. Koszt zadania szacuje się na kwotę 323 900 zł, a realizację planuje się rozłożyć na rok 2010 i 2011.

 

Załącznik Nr 2

 

W związku z tym, że w uchwalonym budżecie na 2010 rok zaplanowano zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości znacznie niższej niż wstępne szacunki opracowane na podstawie sprawozdania miesięcznego za grudzień 2009 roku, proponuje się zwiększenie kwoty planowanej nadwyżki o 21 465 921 zł, co pozwoli obniżyć planowany kredyt o 21 200 000 zł oraz zbilansować budżet Miasta po zaproponowanych zmianach.

 

Załącznik Nr 3

 

Zaproponowane w załączniku Nr 1 zmiany wydatków majątkowych powodują także zmiany limitów wydatków związanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi w roku 2010 oraz w latach następnych polegających na:

1.     Wprowadzeniu nowego zadania Nr 21 ”Modernizacja ul. Bednorza” i ustalenie limitu na 2010 rok w wysokości 601 233 zł, a na 2011 rok w wysokości 1 000 000 zł (pierwotnie zadanie w budżecie było zaplanowane jako zadanie inwestycyjne o charakterze jednorocznym).

2.     Wznowieniu zadania Nr 74 „Budowa sygnalizacji świetlnej” i ustalenie limitu na 2010 rok w wysokości 1 700 000 zł.

3.     Wznowieniu zadania Nr 43 „Modernizacja Lodowiska JASTOR” i ustalenie limitu na 2010 rok w wysokości 25 000 zł, a na 2011 w wysokości 298 900 zł.

4.     Rezygnacji z realizacji zadania Nr 125 „Budowa kompostowni” poprzez zmniejszenie limitu w 2010 roku o kwotę 793 079 zł, a w 2011 roku o kwotę 802 661 zł.

 

Załącznik Nr 4

 

Zaproponowane w załączniku Nr 1 zmiany wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” powodują zmianę załącznika „Dotacje z budżetu Miasta”, polegające na:

1.     Zwiększeniu datacji podmiotowej dla Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności dydaktycznej.

2.     Wprowadzeniu nowej dotacji celowej w wysokości 350 000 zł kierowanej do podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, działających w formie stowarzyszeń z przeznaczeniem  na realizację zadania „Organizacja uprawiania sportu kwalifikowanego w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn”.

3.     Wprowadzeniu nowej dotacji w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w wysokości 9 000 zł dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Placówki Straży Granicznej w Zebrzydowicach.

Zmianę załącznika „Dotacje z budżetu Miasta”  powoduje także:

1.     Wprowadzenie w załączniku Nr 1 planu wydatków inwestycyjnych na dofinansowanie zakupu samochodu dla KMP w Jastrzębiu Zdroju. Zmiana ta polega na wprowadzeniu  nowej dotacji w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 25 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na pokrycie dofinansowania zakupu samochodu służbowego nie oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju.

2.     Wprowadzenie przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów żywienia podopiecznych OPS w Jastrzębiu Zdroju. Zmiana ta polega na wprowadzeniu  nowej dotacji celowej w wysokości 49 500 zł kierowanej do podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju.

 

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 16.02.2010 12:50
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 127
Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 11.02.2010
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 16.02.2010 12:50
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 17.08.2016 08:26
Liczba wyświetleń: 544
Drukuj Zapisz do PDF