W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr LI/654/2010

RSS

UCHWAŁA NR LI/654/2010

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie nadania statutu Zespołowi Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu Zdroju

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2002r. nr 142, poz.1592, z późn, zm.), art. 84 ust.1 pkt 2 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. nr 64, poz. 593, z późn. zm.); art. 11 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157, poz. 1240)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój uchwala:

 

STATUT ZESPOŁU OGNISK WYCHOWAWCZYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU

 

CZĘŚC  I.    POSTANOWIENIA    OGÓLNE

 

§ 1. 1. Zespół Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu Zdroju, zwany dalej „Zespołem Ognisk Wychowawczych" jest łodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjno - interwencyjnego, realizującą zadania Miasta Jastrzębie Zdrój w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

2. Zespół Ognisk Wychowawczych w zakresie realizowanych zadań zapewnia dzieciom objętym opieką całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego, oraz zadania dla placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego a także łączy całodobowe działania terapeutyczne skierowane na dziecko i jego rodzinę.

 

§2.1. Siedzibą Zespołu Ognisk Wychowawczych jest Miasto Jastrzębie Zdrój.

2. W ramach Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu Zdroju działają:

1)  Placówka Socjalizacyjna z siedzibą przy ul. Opolskiej 7,

2)  Placówka Socjalizacyjno - Interwencyjna z siedzibą przy ul. Turystycznej 23.

3. Placówka może używać nazwy „Zespół Ognisk Wychowawczych" w Jastrzębiu Zdroju.

 

§ 3.1. Podmiotem prowadzącym Zespół Ognisk Wychowawczych jest Miasto Jastrzębie Zdrój.

2.  Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Ognisk Wychowawczych sprawuje Wojewoda Śląski.

3.  Bieżący nadzór nad działalnością ZOW sprawuje Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój przy pomocy Naczelnika v\/ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

§ 4. 1. Zespół Ognisk Wychowawczych działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uchwałami organów Miasta Jastrzębie Zdrój, oraz zarządzeniami Prezydenta, oraz zarządzeniami i poleceniami Dyrektora Placówki.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Ogniska Wychowawczego określa regulamin organizacyjny

 

 

CZĘŚĆ   II.    ORGANIZACJA    ZESPOŁU    OGNISK   WYCHOWAWCZYCH

 

§ 5. 1. Placówkę reprezentuje Dyrektor Zespołu Ognisk Wychowawczych.

2.  Dyrektor jest kierownikiem w Zespole Ognisk Wychowawczych, zwierzchnikiem służbowym pracowników ZOW oraz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w imieniu ZOW.

3.  Dyrektor ZOW jest upoważniony do zatrudniania i zwalniania pracowników.

4.  Dyrektor gospodaruje środkami finansowymi Zespołu Ognisk Wychowawczych, ponosi odpowiedzialność za wyniki jej działania, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania.

 

§ 6. Dyrektor kieruje Zespołem Ognisk Wychowawczych.

 

§ 7. Prawa i obowiązki pracowników Zespołu Ognisk Wychowawczych określa ustawa o pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, regulamin pracy oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

 

 

CZEŚĆ III.    POSTANOWIENIA    KOŃCOWE

 

§8.1. Zespół Ognisk Wychowawczych jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

2.  Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Ognisk Wychowawczych jest plan dochodowi wydatków zwany planem finansowym.

3.  Zespół Ognisk Wychowawczych prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§9.1. Majątek Zespołu Ognisk Wychowawczych jest własnością Miasta Jastrzębie Zdrój i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

2. Zespół Ognisk Wychowawczych gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 10. Traci moc Uchwała Nr L/642/2009 z dnia 17 grudnia 2009r w sprawie nadania Statutu Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu Zdroju

 

§11. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu Zdroju.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 28.01.2010
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 08.02.2010 08:24
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 17.10.2016 10:23
Liczba wyświetleń: 700
Drukuj Zapisz do PDF