W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr L/648/2009

RSS

UCHWAŁA  NR L/648/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 17 grudnia  2009 roku

w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 roku oraz ustalenia planu tych wydatków.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U.   Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku ze zmianami) oraz art. 191 ust.2 i 3  ustawy  z dnia  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznfych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),

 

 Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a :

§ 1

Ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 roku oraz plan finansowy tych wydatków   zgodnie z Załącznikiem.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Proponuje się ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 roku, w tym na:

 

1. Zad 340 REMONT BUDYNKÓW MIESZKALNYCH (Dz.700Rozdz. 70001 § 4270) w kwocie542 709,00 zł

obejmuje:

a). kwota 233 459,00 zł dotyczy remontu pustostanów lokali socjalnych i mieszkalnych. Zawarto umowę na usługę nr 87/DL/2009,

b). kwota 26 800,00 zł dotyczy remontów balkonów i loggii. Zawarto umowy na usługę
nr 86/DL/2009, 94/DL/2009,

c). kwota 17 300,00 zł dotyczy projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie usunięcia pokrycia z płyt azbestowych, remont wiat magazynowych i ogrodzenia terenu oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej. Zawarto umowę 80/DL/2009,

d). kwota 56 250,00 zł dotyczy wymiany drzwi wewnętrznych w mieszkaniach gminnych . Zawarto umowę nr 81/DL/2009,

e). kwota 9 900,00 zł obejmuje remont nawierzchni asfaltowej. Zawarto umowę na usługę
nr 100/DL/2009,

f). kwota 199 000,00 zł obejmuje prace związane z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż (Decyzja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju 41/MZ/09 z dnia 18.05.2009 r oraz decyzja zmieniająca 5/MZ/09 z dnia 28.08.2009). Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy usług.

2. Zad 342 REMONT LOKALI UŻYTKOWYCH (Dz.700Rozdz. 70001 § 4270) w kwocie 260 434,00 zł

obejmuje:

wymianę okien w budynku przy ul. Wrocławskiej 12, Zdrojowej 5. Obecnie trwa procedura przetargowa dotycząca wyłonienia wykonawcy na wykonanie usługi.

3. Zad 61 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA LOKALE SOCJALNE UL. PSZCZYŃSKA 292 (Dz.700Rozdz. 70001 § 6050) w kwocie 93 311,00 zł

obejmuje:

a). kwota 77 721,41 zł dotyczy przystosowania obiektu to obowiązujących przepisów p.poż. Zawarto umowę 92/DL/2009,

b).kwota 4 100,00 zł dotyczy wykonania instalacji Azart w budynku. Obecnie trwa procedura przetargowa,

c). kwota 2 900,00 zł dotyczy zabezpieczenia układu regulacji wentylacji mechanicznej. Zawarto umowę nr 90/DL/2009,

d). kwota 8 589,31 zł dotyczy montażu urządzenia do tablicy energetycznej głównej. Montaż urządzenia jest wymogiem podanym przez Zakład Energetyczny, który umożliwi zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej.

4. Zad 92 MODERNIZACJA BUDYNKU UL. GAGARINA 108,110,112 (Dz.700Rozdz. 70001 § 6050) w kwocie 106 140,00 zł

obejmuje:

wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej w zakresie planowanego zadania. Zawarto umowę nr 48/DL/2009.

5. Zad 52 MODERNIZACJA OBIEKTU UL. 1 MAJA 61  (Dz.700Rozdz. 70005 § 6050) w kwocie135 142,00 zł

obejmuje:

a). kwota 40 490,00 zł dotyczy wykonania monitoringu na budynku. Obecnie trwa procedura przetargowa na wykonanie zadania,

b). kwota 84 081,90 zł dotyczy montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacji istniejącej pochylni. Zawarto umowę 66/DL/2009 na kwotę 96 627,42 zł (część kwoty została zapłacona wykonawcy),

c). kwota 10 569,45 zł dotyczy przeprowadzenia prac w zakresie dostosowania Sali wykładowej do obowiązujących przepisów. Zawarto umowę 95/DL/2009.

 

 

6. Zad. 129 ROZBUDOWA PP Nr 12 (D. 801 Rozdz. 80104  § 6050) w kwocie  65.450,00 zł

Projekt  budowlano – wykonawczy zostanie złożony do Wydziału IKI w dniu 16 grudnia br. celem jego sprawdzenia. Z uwagi na okres świąteczny weryfikacja dokumentacji może zakończyć dopiero w styczniu 2010 roku a więc również płatność  za wykonane prace projektowe może nastąpić w roku 2010.

Na realizacje zadania Wydział posiada zawartą umowę ( IKI.08130-W- 83 /2009  na kwotę 93.500,00 zł )

 

7. Zad. 175 ROZBUDOWA ŻŁOBKA NR 1 ( Dz. 853 Rozdz. 85305 § 6050) w kwocie 400.000,00 zł

W roku bieżącym wystąpiły w trakcie prowadzonych robót związanych z rozbudową żłobka roboty dodatkowe, które należy wykonać do końca bieżącego roku, a które to warunkują kontynuację dalszych prac. Jednak nie będzie możliwości dokonania zapłaty za wykonane prace w bieżącym roku.

 

8. Zad. 398 REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ (Dz. 900 Rozdz. 90001  § 4270) w kwocie: 50.000,00 zł

Wykonanie remontu kanalizacji (na ul. Opolskiej) jest konieczne z uwagi na zapewnienie drożności  całego ciągu  kanalizacji w tym rejonie. Jednak z uwagi na zbliżający się okres zimowy nie jest możliwe zakończenie prac. Roboty wykonywane są zgodnie z umową nr IKI.-08130-W-249/2009 ).

 

9. Zad. 369 REMONT SCHODÓW I TRAKTÓW PIESZYCH W PARKU ZDROJOWYM (D. 900 Rozdz. 90004 § 4270) w kwocie: 69.000,00 zł

W ramach zadania przewidziano, iż obłożenie remontowanych schodów biegnących od Domu Zdrojowego w kierunku basenu nastąpi piaskowcem pozyskanym z rozbiórki Hali Widowiskowej. Z uwagi na przeciągającą się procedurę przetargową wynikającą z odwołań od wyników przetargu nie jest możliwe udostępnienie wykonawcy remontującego  schody materiału na dokończenie zadania.

Na realizację zadania zawarta jest umowa nr IKI.08130-W-134/2009 na kwotę: 344.174,39 zł – wydatkowano już kwotę 275.174,39 zł.

 

10. Zad. 18 DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA (Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050) w kwocie  320.000,00  

a). 145 698,00 zł - brak możliwości dokończenia wykonania projektu budowlano – wykonawczego przebudowy ul. Wyzwolenia z uwagi na  przedłużające się procedury uzyskania decyzji środowiskowej niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę. W celu realizacji zadania zawarto umowę nr IKI.08130-W-372 /2007 na kwotę  364.184,35 zł.

b). 18 917,00 zł - z uwagi, iż w roku 2009 nie zostanie wydane pozwolenie na przebudowę Domu Zdrojowego, zgodnie z zawartą umową nr IKI.08130-W- 56/2009 nie będzie możliwości wpłacenia projektantowi należności, ponieważ jej wypłata uzależniona jest od uzyskania pozwolenia na budowę.  

c). 16 470,00 zł - wykonanie opinii prawnej w zakresie funkcjonowania wysypiska odpadów komunalnych „Dębina”. Na początku grudnia zostanie zawarta umowa na wykonanie przedmiotowej opinii.

Wstępna analiza zostanie przekazana do Wydziału merytorycznego celem odniesienia się do niej przez Miasto pod koniec grudnia 2009,stąd też nie będzie możliwości  odniesienia się do przedstawionych dokumentów, a następnie w oparciu o ewentualne uwagi ze strony Miasta otrzymania dokumentacji jeszcze w tym roku i dokonania zapłaty za wykonane prace.

 

 

 

d). 5 368,00 zł - raport oddziaływania na środowisko dla przebudowy  ulicy Wyzwolenia w Jastrzębiu Zdroju  kwota miała być płatna po uzyskaniu przez Miasto decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydawanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Raport o oddziaływaniu na środowisko, złożony do RDOŚ w czerwcu br., musiał zostać uzupełniony, zgodnie ze stanowiskiem RDOŚ’u. Zakładano, iż decyzja ta zostanie wydana najpóźniej w grudniu br., jednakże w świetle konsultacji telefonicznych z pracownikiem firmy EUROEKSPERT poczynionych w dniu 8.12.2009 r., uzyskano informację, że po oddaniu uzupełnionego Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, będzie on musiał zostać przedstawiony do publicznej konsultacji w ustawowym okresie 21 dni. W związku z tym wydanie przedmiotowej Decyzji nastąpi najwcześniej w pierwszej połowie stycznia roku 2010.

Na realizacje zadania zawarto umowę nr IKI.08130-W- 55 /2009  na kwotę 26.840,00.

 

e) 129.540,00 zł na wykonanie projektu  budowlano – wykonawczego budowy dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulicy Młyńskiej w Jastrzębiu Zdroju -  na podstawie umowy nr IKI.08130-185-W/2009 - koszt całkowity zadania to 152.400,00 zł.

 

11. Zad 60 MODERNIZACJA OBIEKTU UL. KLUBOWA 2 - (Dz.921Rozdz. 92120 § 6050) w kwocie97 822,00 zł

obejmuje:

a). kwota 91 722,00 zł dotyczy wykonania oświetlenia zewnętrznego wokół budynku – brak umowy – trwa procedura zlecenia prac.

b).kwota 6 100,00 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej z włączeniem kanalizacji ogólnospławnej. Zawarto umowę nr 103/DL/2008,ale nie dokonano zapłaty z powodu wstrzymania postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę.

12. Zad 131 REKONSTRUKCJA BUDYNKU UŻYTKOWEGO- KAWIARENKA LETNIA WITCZAKA 5A – (Dz.921Rozdz. 92120 § 6050) w kwocie 8 662,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie planowanej inwestycji w zakresie prac renowacyjnych i budowlanych.

 

13. Zad. 179 OGRODZENIE BOISK SPORTOWYCH (D. 926 Rozdz. 92601 § 6050) w kwocie  211.800,00 zł

W dniu 8 grudnia 2009r nastąpiło otwarcie ofert na realizacje zadania, w zakresie wykonania ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Libowiec.

W chwili obecnej trwa procedura sprawdzania ważności  złożonych ofert – wpłynęło 9 ofert na wykonanie prac.

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 22.12.2009 12:56
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 114
Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 17.12.2009
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 22.12.2009 12:56
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2016 08:28
Liczba wyświetleń: 445
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.