W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr L/642/2009

RSS

UCHWAŁA NR L/642/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie nadania statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej

 w Jastrzębiu Zdroju

 

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1592, z późn. zm.), art. 84 ust.1 pkt 2 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. nr 64, poz. 593, z późn. zm.); art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104., nr 169, poz. 1420, z późn. zm)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

STATUT ZESPOŁU OGNISK WYCHOWAWCZYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU

 

Część I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.Zespół Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu Zdroju, zwany dalej „Zespołem Ognisk Wychowawczych” jest całodobową, wielofunkcyjną placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego i placówką opiekuńczo – wychowawczą typu interwencyjnego, realizującą zadania Miasta Jastrzębie Zdrój  w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

 

2.Zespół Ognisk Wychowawczych w zakresie realizowanych zadań zapewnia dzieciom objętym opieką całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, oraz zadania dla placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego a także łączy całodobowe działania terapeutyczne skierowane na dziecko i jego rodzinę.

 

§ 2

 

1.Siedzibą Zespołu Ognisk Wychowawczych jest Miasto Jastrzębie Zdrój.

 

2.W ramach Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu Zdroju działają:

 

            1) Placówka Socjalizacyjna z siedzibą przy ul. Opolskiej 7,

            świadcząca opiekę całodobową dla 30 dzieci w wieku od 7 do 16 lat.

            2) Placówka Interwencyjna z siedzibą przy ul. Turystycznej 23, świadcząca opiekę całodobową dla          12 dzieci w wieku od 11 do 16 lat

3) Świetlica Wsparcia Dziennego przy ul. Turystycznej 23, świadcząca opiekę częściową dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat.

 

3.Placówka może używać nazwy „Zespół Ognisk Wychowawczych” w Jastrzębiu Zdroju.

 

§ 3

 

1.Podmiotem prowadzącym Zespół Ognisk Wychowawczych jest Miasto Jastrzębie Zdrój.

2.Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Ognisk Wychowawczych sprawuje Wojewoda Śląski.

3.Bieżący nadzór nad działalnością ZOW sprawuje Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój przy pomocy Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

§ 4

 

1.Zespół Ognisk Wychowawczych działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uchwałami organów Miasta Jastrzębie Zdrój, oraz zarządzeniami Prezydenta, oraz zarządzeniami i poleceniami Dyrektora Placówki.

2.Organizację i zasady funkcjonowania Ogniska Wychowawczego określa regulamin organizacyjny.

 

 

Część II. Organizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych

 

§ 5

 

1.Placówkę reprezentuje Dyrektor Zespołu Ognisk Wychowawczych.

2.Dyrektor jest kierownikiem w Zespole Ognisk Wychowawczych, zwierzchnikiem służbowym pracowników ZOW oraz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w imieniu ZOW.

3.Dyrektor ZOW jest upoważniony do zatrudniania i zwalniania pracowników.

4.Dyrektor gospodaruje środkami finansowymi Zespołu Ognisk Wychowawczych, ponosi odpowiedzialność za wyniki jej działania, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania.

 

§ 6

 

Dyrektor kieruje Zespołem Ognisk Wychowawczych przy pomocy Wice – dyrektora i Głównego Księgowego.

 

§ 7

 

Prawa i obowiązki pracowników Zespołu Ognisk Wychowawczych określa ustawa o pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, regulamin pracy oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

 

Część III. Postanowienia końcowe

 

§ 8

 

1.Zespół Ognisk Wychowawczych jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

2.Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Ognisk Wychowawczych jest plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodny z układem wykonawczym budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój.

3.Zespół Ognisk Wychowawczych prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 9

 

1.Majątek Zespołu Ognisk Wychowawczych jest własnością Miasta Jastrzębie Zdrój i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

2.Zespół Ognisk Wychowawczych gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 10

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu Zdroju.

 

§ 11

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewody Śląskiego.

 

 

 

Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 17.12.2009
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 22.12.2009 11:13
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 20.10.2016 10:35
Liczba wyświetleń: 464
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.