W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr L/636/2009

RSS

UCHWAŁA  NR L/636/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 17 grudnia  2009 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami), art. 82 ust.1,  art. 86, art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135 poz. 955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116 poz. 783 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z  2008 roku  Nr 25, poz. 150 ze  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 ze zmianami),  w oparciu o opinie Komisji,              

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

       

u c h w a l a

§ 1

Zmienić plan  dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 

 

§ 2

Zmienić plan przychodów budżetu Miasta, zgodnie z  Załącznikiem  Nr 2.

 

§ 3

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2009 i na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 3.

 

§ 4

Zmienić, wydatki na inwestycje, których okres realizacji nie przekracza jednego roku zgodnie z Załącznikiem  Nr 4 .

 

§ 5

Zmienić „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 7

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

   

 

 

UZASADNIENIE

 

  Załącznik Nr 1

Dochody

1.   Zmniejszyć  plan dochodów budżetu miasta na 2009 rok w dziale 750 – Administracja publiczna z tytułu środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektu „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego o kwotę 51 979 zł, w tym dochody bieżące o 46 879 zł, a dochody majątkowe o 5 100 zł. Refundacja środków wydatkowanych w 2009 roku nastąpi w 2010 roku.  

Wydatki

1.   Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 11 353 241 zł, w tym w części gminnej w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszyć plano13 183 770 zł,a w części powiatowej w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwiększyć plan o1 830 529 zł.

    Miasto otrzymało z budżetu Unii Europejskiej  dofinansowanie do  realizacji zadań inwestycyjnych: Nr  3 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK  Moszczenica”, Nr 5 „Budowa obwodnicy Oś. Staszica wraz z parkingiem”, Nr 8 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej do węzła autostrady A 1 w Mszanie”  i Nr 30 „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju”, co zmusza do dostosowania planów wydatków w   2009 roku i limitów w latach następnych do harmonogramu realizacji zadania złożonego z wnioskiem aplikacyjnym. Dodatkowo Droga główna południowa na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej do węzła autostrady A 1 w Mszanie (w budowie) określona została jako nowy ślad drogi wojewódzkiej nr 933, dlatego konieczne jest przeniesienie planu wydatków tej inwestycji z części gminnej do części powiatowej do właściwej klasyfikacji budżetowej.

    Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu Nr 143 „Przebudowa ul. Świerczewskiego – pętla autobusowa” o kwotę 101 490 zł jest wynikiem zakończenia i rozliczenia zadania.

2.   Proponuje się zmniejszyć  plan wydatków majątkowych w części gminnej budżetu miasta na 2009 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 718 665 zł, w tym:

a)   w rozdziale  70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o 93 860 zł – wolne środki na zadaniu Nr 92 „ Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112”  powstały w związku z rozstrzygniętym postępowaniem na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania związanego z nadbudową budynku, a tym samym uzyskaniem korzystnej ceny,

b)   w rozdziale  70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 624 805 zł, z tego:

-         zadanie Nr 37 „Modernizacja obiektu ul. Wielkopolska 1 A”  (309 805 zł) – niewykorzystanie planu spowodowane jest brakiem rozpoczęcia procedury,

-         zadanie Nr 46 „Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140” (80 000 zł) – zmniejszenie kwoty wydatków związane jest z brakiem załatwionych formalności wykupu gruntu, co uniemożliwiło podjęcie działań w zakresie realizacji inwestycji,

-         zadanie Nr 95 „Modernizacja budynku administrowanego ul. 1 Maja 55”  (100 000 zł) – zmniejszenie planu wydatków związane jest z brakiem rozpoczęcia procedury zlecenia opracowania dokumentacji, w związku z rozważaniem możliwości przeniesienia siedziby MZN do budynku przy ul. Zdrojowej 5,

-         zadanie Nr 187 „Modernizacja budynku przy ul. Gajowej 11 A” (135 000 zł) – zmniejszenie planu wydatków podyktowane jest nie wykonaniem zaplanowanych prac w zakresie: projektu kanalizacji, chodników, oświetlenia, placu zabaw oraz zakup kostki betonowej.

3.   Proponuje się zmniejszyć plan wydatków w części gminnej budżetu miasta na 2009 rok w dziale 750 – Administracja publiczna, o kwotę 5 139 zł, w tym:

a)   w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę3 139 zł zaplanowane na realizację projektu „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (1 139 zł), z tego wydatki bieżące o 801 zł, a wydatki majątkowe o 338 zł (zadanie Nr 158 „Zakup systemu wystawienniczego”), w związku z zakończeniem realizacji projektu oraz planowane na ogłoszenia w prasie (2 000 zł – wydatki bieżące),

b)   w rozdziale 75095 – Pozostała działalność  o kwotę2 000 zł zaplanowane wcześniej na pokrycie kosztów prowadzenia szkoleń.

4.   Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta na 2009 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę  35 007 zł, w tym:

a)   w części gminnej o kwotę 8 231, z tego:

-         w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o  3 909 zł planowane na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską  „Poznajmy się poprzez współpracę  i działanie w zespole”, w związku z przesunięciem zakupu biletów lotniczych na rok 2010 (2 000 zł) oraz „Kształtowanie umiejętności społecznych jako sposób na doskonalenie procesu dydaktycznego  i budowania przyjaznego otoczenia szkoły” (1 909 zł), w związku z przesunięciem realizacji tej części projektu na rok 2010,

-        w rozdziale 80104 – Przedszkola o  4 322 zł planowane na realizację projektu „Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja  projektu nastąpiła z miesięcznym opóźnieniem, w związku z czym realizacja tej części projektu przesunie się na rok następny,

b)   w części powiatowej o kwotę 26 776 zł, z tego:

-          w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o  5 487 zł planowane na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  „Rękodzieło artystyczne na cztery pory roku”, w związku z przesunięciem realizacji tej części projektu na rok 2010,

-         w rozdziale  80130-Szkoły zawodowe o kwotę 21 289 zł, w związku z częściowym przesunięciem  realizacji na rok następny  projektu „Europejskie Internetowe Radio dla Nastolatków – dzielenie się informacjami i użycie nowych mediów” współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej.

5.   Proponuje się zwiększyć  plan wydatków w części gminnej budżetu miasta na 2009 rok w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 404 000 zł, w tym:

a)   wydatki majątkowe w rozdziale  85305 – Żłobki  o 400 000 zł na realizację zadania Nr 175 „Rozbudowa Żłobka Nr 1”, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych na obiekcie,

b)   wydatki bieżące w rozdziale  85395 – Pozostała działalność  o 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo – doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju”.

6.   Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w części gminnej budżetu miasta w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 7 068 zł planowane na realizację zadania Nr 131 „Rekonstrukcja budynku użytkowego – kawiarenka letnia ul. Witczaka”  - uzyskano korzystną cenę opracowania dokumentacji projektowej.

7.   Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych  w części gminnej  budżetu Miasta w dziale 926-Kultura fizyczna i sport, rozdziale  92601-Obiekty sportowe o kwotę 7 935 762 zł, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową zadania Nr 51 „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju” w wyniku czego następuje opóźnienie rozpoczęcia prac budowlanych i przesunięcia ich na rok 2010.

 

Załącznik Nr 2

W celu zbilansowania budżetu Miasta po zmianach proponowanych  w załączniku Nr 1 konieczne jest zmniejszenie przychodów  budżetu miasta w 2009 roku o kwotę 19 598 903 zł, w tym:

-     zaangażowanych wcześniej wolnych środków z lat ubiegłych o 17 011 862 zł,

-     zaangażowanej wcześniej nadwyżki z lat ubiegłych o 2 587 041 zł.

 

Załącznik Nr 3

Zmiany proponowane w załączniku Nr 1 powodują konieczność  wprowadzenia zmian w limitach „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2009 i na lata 2010-2011”, w sposób następujący:

1.   Zmienić limit wydatków w roku 2009, w tym:

-            zmniejszyć zadanie Nr 3 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK  Moszczenica” o 1 296 253 zł,

-            zmniejszyć zadanie Nr 5 „Budowa obwodnicy Oś. Staszica wraz z parkingiem”  o 48 400 zł,

-             zmniejszyć zadanie Nr 8 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej do węzła autostrady A 1 w Mszanie” o 8 263 093 zł,

-            zmniejszyć zadanie Nr 30 „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” o 1 644 005 zł,

-             zmniejszyć zadanie Nr 37 „Modernizacja obiektu ul. Wielkopolska 1 A”  o 309 805 zł,

-            zmniejszyć zadanie Nr 46 „Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140” o 80 000 zł,

-            zmniejszyć zadanie Nr 51 „Modernizacja i nadbudowa Hali widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju” o 7 935 762  zł,

-            zmniejszyć zadanie Nr  92 „ Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110,112”  93 860 zł,

-             zmniejszyć zadanie Nr 95 „Modernizacja budynku administracyjnego ul. 1 Maja 55”  100 000 zł,

-             zmniejszyć zadanie Nr 131 „Rekonstrukcja budynku użytkowego – kawiarenka letnia ul. Witczaka” o kwotę 7 068 zł,

-             zmniejszyć zadanie Nr  158 „Zakup systemu wystawienniczego” o 338 zł,

-             zwiększyć zadanie Nr 175 „Rozbudowa Żłobka Nr 1” o 400 000 zł,

-             zmniejszyć zadanie Nr 187 „Modernizacja budynku przy ul. Gajowej 11 A” o 135 000 zł.

2.   Zmienić  limit wydatków w 2010 roku, w tym:

-             zmniejszyć  zadanie Nr 3 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK  Moszczenica” o 2 592 099 zł,

-             zmniejszyć zadanie Nr 8 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej do węzła autostrady A 1 w Mszanie” o 1 557 979 zł,

-             zwiększyć zadanie Nr 30 „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” o 3 147 714 zł,

-             zwiększyć zadanie Nr 51 „Modernizacja i nadbudowa Hali widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju” o 5 399 898  zł.

3.   Zmienić limit wydatków w 2011 roku, w tym:

-             zwiększyć zadanie Nr 8 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej do węzła autostrady A 1 w Mszanie” o 81 620 164 zł,

-             zwiększyć zadanie Nr 30 „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” o 8 338 236 zł (zmiana okresu realizacji z 2005-2010 na 2005-2011),

-             zwiększyć zadanie Nr 51 „Modernizacja i nadbudowa Hali widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju” o 2 220 621  zł.

4.   Zwiększyć  limit wydatków w po 2011 roku  na zadaniu Nr 8 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej do węzła autostrady A 1 w Mszanie” o 129 377 436 zł.

 

Załącznik Nr 4

Zmiany proponowane w załączniku Nr 1 powodują konieczność zmiany załącznika  o  wydatkach inwestycyjnych, których okres realizacji nie przekracza jednego roku budżetowego polegającej na zmniejszeniu wydatków planowanych na zadaniu Nr 143  „Przebudowa ul. Świerczewskiego – pętla autobusowa” o kwotę 101 490 zł.

 

Załącznik Nr 5

1.       W związku ze zmianą  planu dochodów i wydatków wprowadzoną w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr Or.IV.0151-   /2009 z dnia 10 grudnia  2009 roku, proponuje się dokonać zmian polegających na zmniejszeniu o kwotę 21 289 zł wydatków na realizację projektu pn. „Europejskie internetowe radio dla nastolatków - dzielenia się informacjami i użycie nowych mediów”. Zmniejszenie to wynika z  oszczędności powstałych przy realizacji projektu w roku bieżącym. Zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół Nr 5,   kwota ta zostanie wykorzystana na realizację  projektu w 2010 roku. Okres realizacji tego projektu przypada na lata 2008-2010.  Jednocześnie w związku z tym, że  wartość dofinansowania została przyznana w walucie EURO  dla ustalenia wysokości planu wydatków na 2010 rok  przyjęto bieżący kurs EURO,  co spowodowało zwiększenie  planu wydatków w 2010 roku o  kwotę 3 769 zł.

2.       W związku z zaakceptowaniem  przez Urząd Marszałkowski zmian polegających na zwiększeniu liczby kursów zawodowych w ramach  realizacji projektu pn. „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju” proponuje  się:

     -  zmniejszenie planu wydatków na 2009 rok o kwotę  110 290  , w tym :

        Unia Europejska    93 747 zł i  Budżet Państwa  16 543 zł

      - zwiększenie planu  wydatków na 2010 rok o kwotę  110 292  ,

        Unia Europejska  93 745 zł i  Budżet Państwa  16 547zł 

        zwiększenie to pozwoli na pełne zrealizowanie budżetu projektu.

Proponuje się również  ustalenie  w 2009 roku planu wydatków niekwalifikowanych na kwotę 4 000 zł.            

Ze środków  tych zostaną  pokryte  koszty  kursów  osób,   które  zadeklarowały uczestnictwo w      wybranych   kursach ale   ich nie ukończyły. Osoby   te   zostały  wezwane do   zwrotu  na rzecz budżetu Miasta kosztów tych kursów.

Obecnie trwa rekrutacja osób zainteresowanych wzięciem  udziały w kursach zaproponowanych    w ramach niniejszego projektu, które rozpoczną się w 2010 roku.

3.        W związku ze zmianą  planu dochodów i wydatków wprowadzoną w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr Or.IV.0151-    /2009 z dnia 14 grudnia  2009 roku, proponuje się dokonać zmian planu wydatków na realizację projektu pn. „Przedszkolaki przyszłością naszej gminy”,  proponuje się:

      -  zmniejszenie  planu wydatków w 2009 roku 289 336 zł  w tym:

         Unia Europejska  245 895 zł, Budżet Państwa  39 119 zł,  Budżet  Miasta 4 322 zł.

     -  zwiększenie planu wydatków w 2010 roku  299 593    w tym:

        Unia Europejska  245 895 zł, Budżet Państwa  39 119 zł, Budżet Miasta 14 579 

        Wzrost wydatków w ramach budżetu  Miasta związany jest z  dodatkowym   zatrudnieniem  w  Miejskim    Zespole   Obsługi Szkół  i  Przedszkoli   w   związku ze   znacznym zwiększeniem  nakładu  pracy dotyczącej obsługi księgowej projektu.  

4.       W związku z oszczędnościami,  które wystąpiły w bieżącym roku  przy realizacji projektu pn. „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!”  proponuje się  zmniejszenie planu:

       - w  zakresie wydatków bieżących projektu o kwotę 5 347 zł  w tym:

         Unia Europejska 4 546 zł i Budżet Miasta 801 zł.

       - w  zakresie wydatków majątkowych projektu o kwotę 338 zł  w tym:

         Unia Europejska 288 zł i Budżet Miasta 50 zł.

5.        W związku ze zmianą  planu dochodów i wydatków wprowadzoną w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr Or.IV.0151-    /2009 z dnia 14 grudnia  2009 roku, proponuje się dokonać zmian polegających na zmniejszeniu o kwotę 2 391 zł planu wydatków na realizację projektu pn. „Droga do sukcesu na  rynku  pracy poprzez doskonalenie umiejętności zawodowych”  realizowanego w Zespole Szkół  Nr 2. Zmiana ta spowodowana jest  dostosowaniem wielkości planu wydatków  ustalonego dla projektu do wartości przyznanego dofinansowania.

6.        W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na realizację robót budowlanych związanych z projektem pn. „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej  przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”  planowana kwota wydatków na 2009 rok nie zostanie wykonana. W związku z powyższym ,  proponuje się:

      -  zmniejszenie wydatków na 2009 rok o kwotę  8 109 435 zł w tym :                                                                         

          Unia Europejska  3 000 000 zł , Budżet Miasta 5 109 435 zł

     -   zwiększenie  wydatków na 2010 rok o kwotę   5 399 898 zł, w tym :

          Unia Europejska  770 603 zł , Budżet Miasta 4 629 295 zł

     -   zwiększenie  wydatków na 2011 rok o kwotę   2 220 621 zł, w tym :

          Unia Europejska zwiększenie  o  2 228 648  zł , Budżet Miasta  zmniejszenie  o 8 027 zł.

7.        W związku ze zmniejszeniem wartości robót budowlanych w wyniku rozstrzygniętego przetargu  na realizację   projektu pn.  „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym  terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju ”  proponuje się zmniejszenie o kwotę 3 878 352 zł wartośćplanowanej inwestycji tzn.;

       - zmniejszenie planu wydatków w 2009 rok o kwotę  1 318 253 zł,  w tym:

         Unia Europejska  493 327 zł , Budżet Miasta  824 926 zł

       - zmniejszenie planu wydatków w 2010 rok o kwotę  2 560 099 zł,  w tym:

         Unia Europejska  824 522 zł , Budżet Miasta  1 735 577 zł.

8.       W dniu 1 września 2009 bieżącego roku  została podpisana z Urzędem Marszałkowskim umowa o dofinansowanie projektu pn. „ Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju”. W związku z tym proponuje się ustalić plan wydatków dla  tego projektu :

       -  w  2009 roku  w kwocie   111 995 zł,  w tym:

          Unia Europejska    34  695 zł , Budżet Miasta  77 300 zł

       -  w  2010 roku w kwocie    7 734 239 zł,  w tym:

         Unia Europejska  4 476 410 zł , Budżet Miasta  3 257 829 zł

       -  w  2011 roku w kwocie    8 338 236 zł. w tym:

          Unia Europejska  5 465 304 zł, Budżet Miasta  2 872 932 zł

             Okres kwalifikowalności kosztów w ramach  projektu od 27 grudnia 2007 do  30 września    2011 roku. 

9.       W dniu 19 sierpnia  2009 bieżącego roku  została podpisana z Urzędem Marszałkowskim umowa o dofinansowanie projektu pn. „ Budowa obwodnicy os. Staszica wraz z parkingiem”.   W związku z powyższym proponuje  się dla niniejszego zadania  ustalić w 2009 roku  plan wydatków w kwocie  521 600 zł (Unia Europejska  35 100 zł, Budżet Miasta 486 500 zł)  jako  dla projektu objętego dofinansowaniem. Okres kwalifikowalności wydatków dla tego projektu  obejmuje lata 2008-2009.

10.   W związku z podpisaniem w dniu 27 października bieżącego roku z Urzędem Marszałkowskim  umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa drogi głównej południowej od odcinka DW 933-ul. Pszczyńskiej  w Jastrzębiu zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP I” oraz działając na podstawie Umowy Ramowej dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. „Budowa drogi głównej południowej od odcinka DW 933-ul. Pszczyńskiej  w Jastrzębiu zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”, proponuje się ustalenie planu wydatków na 2009 rok i lata kolejne dla następujących projektów :

       -  „Budowa drogi głównej południowej od odcinka DW 933-ul. Pszczyńskiej  w Jastrzębiu

          Zdroju do   węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP I” . Proponowane zwiększenie na :

          2009 rok wynosi    3 351 207 zł  w tym:

          Unia Europejska  0 zł ,Budżet Miasta  3 351 207zł

          2010 rok wynosi  22 756 592    w tym:

          Unia Europejska 15 770 318 zł, Budżet Miasta  5 486 274zł , Urząd Marszałkowski 1 500 000zł    

          2011 rok wynosi  51 729 660    w tym:

          Unia Europejska  35 301 960 zł , Budżet Miasta  16 427 700 zł

       -  „Budowa drogi głównej południowej od odcinka DW 933-ul. Pszczyńskiej  w Jastrzębiu Zdroju  do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP II” . Proponowane zwiększenie na :

          2009 rok wynosi     179 200 zł   w tym:

          Unia Europejska  82 700 zł , Budżet Miasta    96 500 zł

          2010 rok wynosi    2 668 875 zł  w tym:

          Unia Europejska   1 267 449 zł , Budżet Miasta  1 401 426 zł

          2011 rok wynosi  48 564 639zł  w tym:

          Unia Europejska  22 921 048 zł, Budżet Miasta  11 943 591 zł, Urząd Marszałkowski     13 700 000 zł

          po  2011 rok wynosi  113 854 856 zł  w tym:

          Unia Europejska  52 280 354 zł, Budżet Miasta  47 774 502 zł, Urząd Marszałkowski        13 800 000 zł

W związku z przedłużającym się terminem podpisania umowy o dofinansowanie,  planowana na zadaniu pn. „Budowa drogi głównej południowej od odcinka DW 933-ul. Pszczyńskiej  w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”,  kwota wydatków  na 2009 rok nie zostanie wykorzystana w wysokości 8 263 093, 00 zł. Kwota ta została przeniesiona do wykorzystania w ramach planu budżetu na 2010 rok dla poszczególnych projektów wyodrębnionych w ramach niniejszego zadania.

11.   W związku ze zmianą terminu zakupu biletów lotniczych na wyjazd do szkoły partnerskiej w Szwecji  w ramach realizacji projektu pn. „Poznajmy się poprzez współpracę i działanie w zespole” realizowanego  przez Szkołę Podstawową Nr 4  proponuje się;

      -  zmniejszenie wydatków na 2009 rok o kwotę  2 000 zł, projekt finansowany w 100 % przez  Unię Europejską,

    -   zwiększenie  wydatków na 2010 rok o kwotę   2000  .

12.   W związku z oszczędnościami,  które wystąpiły w bieżącym roku  przy realizacji projektu pn. „Kształtowanie umiejętności społecznych jako sposób na doskonalenie procesu dydaktycznego i budowanie przyjaznego otoczenia szkoły”  przez Szkołę Podstawową Nr 12  proponuje się;

      - zmniejszenie wydatków na 2009 rok o kwotę  1 909 zł, projekt finansowany w 100 % przez Unię Europejską                         

      - zwiększenie  wydatków na 2010 rok o kwotę  1 909 zł.

Jednocześnie w związku z tym, że  wartość dofinansowania została przyznana w walucie EURO  dla ustalenia wysokości planu wydatków na 2010 rok  przyjęto bieżący kurs EURO,  co spowodowało zwiększenie   wartości projektu w walucie krajowej i wzrost planu wydatków w 2011 rok o   3 674 zł.

 

13.   W związku z oszczędnościami, które wystąpiły w bieżącym roku  przy realizacji projektu pn. „Rękodzieło artystyczne na cztery pory roku”  przez Zespół Szkół Nr 9  proponuje się;

      - zmniejszenie wydatków na 2009 rok o kwotę  5 487  , projekt finansowany w 100 %  

       przez Unię   Europejską

     -   zwiększenie  wydatków na 2010 rok o kwotę  5 487 zł.

Jednocześnie w związku z tym, że  wartość dofinansowania został przyznana w walucie EURO  dla ustalenia wysokości planu wydatków na 2010 rok  przyjęto bieżący   kurs EURO,  co spowodowało zwiększenie   wartości projektu w walucie krajowej i wzrost planu wydatków w 2011 rok  o 1 000 zł.

 

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 22.12.2009 10:44
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 91
Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 17.12.2009
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 22.12.2009 10:44
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2016 09:19
Liczba wyświetleń: 328
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.