W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr L/634/2009

RSS

 

UCHWAŁA  NR  L/634/2009

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

z dnia 17 grudnia  2009 roku

w sprawie: budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój  na 2010 rok .

 

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami), art. 211, art. 212,  art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), art. 7, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 roku Nr 68 poz.449 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,              

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości              298 182 089 zł 

   w tym:

1)             część gminna                212 418 826 zł 

2)             część powiatowa             85 763 263 zł 

 

2. Prognozowana kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

 

1)       dochody bieżące w wysokości             268 343 838  zł 

2)       dochody majątkowe w wysokości         29 838 251 zł 

zgodnie z poniższą tabelą:

 

(w złotych)

 

Dz.

Wyszczególnienie

GMINA

POWIAT

RAZEM

 
 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM I+II+III

212 418 826

85 763 263

298 182 089

 

 

 

 

 

 

 

I

ZADANIA WŁASNE

197 709 779

77 461 794

275 171 573

 

 

 

 

 

 

 

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

600

0

600

 

 

dochody bieżące, w tym:

600

0

600

 

 

-dzierżawa terenów łowieckich

600

0

600

 

 

 

 

 

 

 

020

LEŚNICTWO

0

4 730

4 730

 

 

dochody bieżące, w tym:

0

4 730

4 730

 

 

-środki przekazywane przez ARiMR na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenia gruntów rolnych z uprawy w związku z ich zalesieniem

0

4 730

4 730

 

 

 

 

 

 

 

050

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

0

3 000

3 000

 

 

dochody bieżące, w tym:

0

3 000

3 000

 

 

-wpływy za wydawanie kart wędkarskich

0

3 000

3 000

 

 

 

 

 

 

 

100

GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

601 233

12 210 000

12 811 233

 

 

dochody bieżące, w tym:

601 233

12 210 000

12 811 233

 

 

- wpłata od JSW S.A. wynikająca z ugody na monitoring wiaduktu

0

10 000

10 000

 

 

- wpłata od JSW S.A. KWK „Zofiówka” w związku z podpisaną między Miastem a Spółką ugodą na naprawienie szkód górniczych

0

12 200 000

12 200 000

 

 

- wpłata od JSW S.A. KWK "Jas-Mos" w związku z podpisaną między Miastem a Spółką ugodą na naprawienie szkód górniczych

601 233

0

601 233

 

 

 

 

 

 

 

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

15 704 078

3 205 273

18 909 351

 

 

dochody bieżące, w tym:

10 600

13 500

24 100

 

 

-wpływy z opłat związanych z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób

3 350

0

3 350

 

 

-wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych

50

0

50

 

 

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

7 200

13 500

20 700

 

 

dochody majątkowe, w tym:

15 693 478

3 191 773

18 885 251

 

 

-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju"

0

3 191 773

3 191 773

 

 

- dotacja (z samorządu województwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I"

1 500 000

0

1 500 000

 

 

-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I"

11 039 223

0

11 039 223

 

 

-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II"

887 214

0

887 214

 

 

-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica"

2 267 041

0

2 267 041

 

 

 

 

 

 

 

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

23 135 330

522 703

23 658 033

 

 

dochody bieżące, w tym:

16 928 164

522 703

17 450 867

 

 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

6 403 477

0

6 403 477

 

 

-opłaty za zużyte media w lokalach mieszkalnych i użytkowych

5 257 324

0

5 257 324

 

 

-usługi m.in. na rzecz wspólnot mieszkaniowych

1 554 299

0

1 554 299

 

 

- pozostałe odsetki

123 000

0

123 000

 

 

- kary umowne i odszkodowania z tytułu szkód

79 000

0

79 000

 

 

-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS

850

0

850

 

 

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie  i użytkowanie wieczyste nieruchomości

1 936 635

0

1 936 635

 

 

-opłaty za reklamy

63 579

0

63 579

 

 

-opłaty za wejście na tereny będące własnością Miasta

10 000

0

10 000

 

 

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0

522 703

522 703

 

 

-grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

40 000

0

40 000

 

 

-zwrot kosztów nabycia nieruchomości pod łącznik ul. Podhalańskiej z ul. Małopolską

1 450 000

0

1 450 000

 

 

-zwrot kosztów sądowych

10 000

0

10 000

 

 

dochody majątkowe, w tym:

6 207 166

0

6 207 166

 

 

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości

6 066 000

0

6 066 000

 

 

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

141 166

0

141 166

 

 

 

 

 

 

 

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

656 870

225

657 095

 

 

dochody bieżące, w tym:

656 870

225

657 095

 

 

- pozostałe odsetki

1 000

15

1 015

 

 

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0

210

210

 

 

- usługi pogrzebowe i opłaty cmentarne

655 870

0

655 870

 

 

 

 

 

 

 

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

245 269

1 705 000

1 950 269

 

 

dochody bieżące, w tym:

240 169

1 705 000

1 945 169

 

 

- wpływy z opłaty komunikacyjnej

0

1 700 000

1 700 000

 

 

-wpływy z opłat za wyrejestrowanie utraconego pojazdu

1 000

0

1 000

 

 

-wpływy z opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką

0

3 000

3 000

 

 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

27 465

0

27 465

 

 

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

411

0

411

 

 

-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS

4 480

0

4 480

 

 

-odszkodowanie za niewykonanie powszechnej usługi pocztowej (zwrot opłat pocztowych)

1 580

0

1 580

 

 

-sprzedaż materiałów przetargowych i dzienników budowy

200

2 000

2 200

 

 

-sprzedaż surowców wtórnych

2 200

0

2 200

 

 

- zwrot środków

3 167

0

3 167

 

 

- pozostałe odsetki

65 000

0

65 000

 

 

-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!"

53 975

0

53 975

 

 

-środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE -  "Spotkajmy się po drugiej stronie granicy"

72 197

0

72 197

 

 

-środki (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE -  "Spotkajmy się po drugiej stronie granicy"

8 494

0

8 494

 

 

dochody majątkowe, w tym:

5 100

0

5 100

 

 

-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!"

5 100

0

5 100

 

 

 

 

 

 

 

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

180 000

105

180 105

 

 

dochody bieżące, w tym:

180 000

105

180 105

 

 

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0

105

105

 

 

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

180 000

0

180 000

 

 

 

 

 

 

 

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

101 841 104

15 263 771

117 104 875

 

 

dochody bieżące, w tym:

101 841 104

15 263 771

117 104 875

 

 

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

53 280 359

14 887 961

68 168 320

 

 

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

1 367 513

285 270

1 652 783

 

 

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego

3 600 000

0

3 600 000

 

 

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

120 000

0

120 000

 

 

- podatek od nieruchomości

35 639 000

0

35 639 000

 

 

- podatek rolny

462 800

0

462 800

 

 

- podatek leśny

12 700

0

12 700

 

 

- podatek od środków transportowych

1 020 000

0

1 020 000

 

 

- podatek od czynności cywilnoprawnych

1 800 000

0

1 800 000

 

 

- koszty upomnienia

21 000

0

21 000

 

 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

213 000

0

213 000

 

 

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

178 892

0

178 892

 

 

- podatek od spadków i darowizn

50 000

0

50 000

 

 

-opłata od posiadania psów

91 200

0

91 200

 

 

- wpływy z opłaty targowej

400 800

0

400 800

 

 

- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

1 000

0

1 000

 

 

-wpływy z opłaty skarbowej

950 000

0

950 000

 

 

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

1 450 000

0

1 450 000

 

 

- wpływy z opłaty planistycznej

900 000

0

900 000

 

 

- wpływy z opłaty adiacenckiej

40 000

0

40 000

 

 

-opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym oraz wejście w pas drogowy

47 740

80 000

127 740

 

 

-wpływy z opłaty parkingowej w pasie drogowym

177 600

0

177 600

 

 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0

10 540

10 540

 

 

- koszty egzekucyjne

17 500

0

17 500

 

 

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

40 166 924

 

43 623 948

 

83 790 872

 

 

dochody bieżące, w tym:

40 166 924

43 623 948

83 790 872

 

 

- część oświatowa subwencji ogólnej

39 529 720

40 905 746

80 435 466

 

 

- część równoważąca subwencji ogólnej

0

2 678 202

2 678 202

 

 

- pozostałe odsetki

637 204

40 000

677 204

 

 

 

 

 

 

 

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

4 359 333

73 419

4 432 752

 

 

dochody bieżące, w tym:

4 359 333

73 419

4 432 752

 

 

-odpłatność za duplikaty i odpisy dokumentów

500

0

500

 

 

- opłata za reklamę

644

0

644

 

 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

108 722

16 646

125 368

 

 

-opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu

1 349 136

0

1 349 136

 

 

-opłata za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową

1 437 927

0

1 437 927

 

 

-obsługa PKZP placówek oświatowych

16 128

0

16 128

 

 

-opłata rekrutacyjna i czesne za studia wieczorowe

0

20 750

20 750

 

 

-wpływy z opłat za korzystanie z basenu

0

8 631

8 631

 

 

- pozostałe odsetki

2 967

350

3 317

 

 

-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS

8 693

7 172

15 865

 

 

- zwrot składek z ZUS-u

0

0

0

 

 

- zwrot środków

400

0

400

 

 

- dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym

14 647

0

14 647

 

 

-dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Przedszkolaki przyszłością naszej gminy"

187 808

0

187 808

 

 

-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Przedszkolaki przyszłością naszej gminy"

1 182 086

0

1 182 086

 

 

-środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE- "Europejskie Internetowe Radio dla Nastolatków - dzielenie się informacjami i użycie nowych mediów"

0

19 870

19 870

 

 

- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Open the window"

9 935

0

9 935

 

 

-środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Jedna Europa - wiele kultur"

19 870

0

19 870

 

 

-środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE  - "Virtual Eden"

19 870

0

19 870

 

 

 

 

 

 

 

852

POMOC SPOŁECZNA

3 529 028

270 683

3 799 711

 

 

dochody bieżące, w tym:

3 529 028

270 683

3 799 711

 

 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 352

0

2 352

 

 

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

0

600

600

 

 

-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS

840

240

1 080

 

 

-odpłatność za pobyt w DPS

297 728

0

297 728

 

 

- pozostałe odsetki

19 690

2 808

22 498

 

 

-odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi przez S.C. "Serce" w Jastrzębiu Zdroju

96 000

0

96 000

 

 

-odpłatnosć rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

0

14 400

14 400

 

 

-zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek zdrowotnych

72 269

1 075

73 344

 

 

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

198 410

0

198 410

 

 

-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie zadań własnych - na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z innych jednostek samorządów terytorialnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Miasta

0

251 560

251 560

 

 

-dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej

50 500

0

50 500

 

 

-dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - wypłata zasiłków stałych

551 200

0

551 200

 

 

-dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych

995 400

0

995 400

 

 

-dotacja z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

740 300

0

740 300

 

 

-dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "O krok do przodu"

25 358

0

25 358

 

 

-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "O krok do przodu"

478 981

0

478 981

 

 

 

 

 

 

 

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

463 568

564 146

1 027 714

 

 

dochody bieżące, w tym:

463 568

564 146

1 027 714

 

 

-opłata stała za pobyt dzieci w żłobku

105 360

0

105 360

 

 

-opłata za wyżywienie w żłobku i Domu Nauki i Rehablilitacji

84 000

74 800

158 800

 

 

- pozostałe odsetki

30

132

162

 

 

-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS

90

808

898

 

 

-zwrot za poniesione koszty obsługi PFRON

0

37 274

37 274

 

 

-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów rehabilitacji w ramach  Warsztatów Terapii Zajęciowej

0

4 932

4 932

 

 

- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Rozwiń swoje możliwości-wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju"

41 113

0

41 113

 

 

-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Rozwiń swoje możliwości-wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju"

232 975

0

232 975

 

 

-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Skuteczny urząd"

0

14 000

14 000

 

 

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

0

432 200

432 200

 

 

 

 

 

 

 

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

24 900

14 791

39 691

 

 

dochody bieżące, w tym:

24 900

14 791

39 691

 

 

-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS

0

191

191

 

 

- dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"

21 165

12 410

33 575

 

 

- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"

3 361

1 971

5 332

 

 

- dotacja (z samorządu województwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"

374

219

593

 

 

 

 

 

 

 

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

878 075

0

878 075

 

 

dochody bieżące, w tym:

878 075

0

878 075

 

 

-wpływy z opłaty za wody opadowe

11 050

0

11 050

 

 

- wpływy z opłaty produktowej

35 000

0

35 000

 

 

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

4 731

0

4 731

 

 

-wpływy z opłaty w parkingowej

233 720

0

233 720

 

 

- rezerwacja miejsc handlowych na targowiskach

546 175

0

546 175

 

 

-wpływy z załadunku i transportu drewna

140

0

140

 

 

-sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki

5 000

0

5 000

 

 

- pozostałe odsetki

100

0

100

 

 

-koszt rezerwacji miejsca w schronisku dla zwierząt oraz opłaty za przyjęcie psów

21 330

0

21 330

 

 

-odszkodowanie związane z umieszczeniem aparatury do pomiaru przyspieszeń drgań gruntu oraz za energię zużytą przez te urządzenia

550

0

550

 

 

- należność za pobór energii na oświetlanie kabin telefonicznych i tablicy reklamowej

5 536

0

5 536

 

 

- montaż przyłączy energetycznych

447

0

447

 

 

- usunięcie kiosku handlowego

436

0

436

 

 

- usługi transportowe

300

0

300

 

 

- wpływy ze srzedaży surowców wtórnych

700

0

700

 

 

- zwrot kosztów sądowych

2 300

0

2 300

 

 

-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS

360

0

360

 

 

- zwrot środków

10 200

0

10 200

 

 

 

 

 

 

 

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

215 541

0

215 541

 

 

dochody bieżące, w tym:

215 541

0

215 541

 

 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

215 541

0

215 541

 

 

 

 

 

 

 

925

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

2 000

0

2 000

 

 

dochody bieżące, w tym:

2 000

0

2 000

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-utrzymanie pomników przyrody na terenie Miasta

2 000

0

2 000

 

 

 

 

 

 

 

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

5 705 926

0

5 705 926

 

 

dochody bieżące, w tym:

965 192

0

965 192

 

 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

237 812

0

237 812

 

 

-opłaty m.in. za pływalnię LAGUNA; bilety wstępu na kąpielisko ZDRÓJ i lodowisko JASTOR

726 900

0

726 900

 

 

-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS

480

0

480

 

 

dochody majątkowe, w tym:

4 740 734

0

4 740 734

 

 

-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju"

4 740 734

0

4 740 734

 

 

 

 

 

 

 

II

ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW

14 703 047

8 301 469

23 004 516

 

 

 

 

 

 

 

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

0

38 085

38 085

 

 

dochody bieżące, w tym:

0

38 085

38 085

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa

0

38 085

38 085

 

 

 

 

 

 

 

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

0

377 213

377 213

 

 

dochody bieżące, w tym:

0

377 213

377 213

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  - prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

0

17 143

17 143

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  - modernizacja ewidencji gruntów i budynków

0

46 526

46 526

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  - regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

0

7 544

7 544

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

0

306 000

306 000

 

 

 

 

 

 

 

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

284 871

282 774

567 645

 

 

dochody bieżące, w tym:

284 871

282 774

567 645

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - utrzymanie etatów na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych,  Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk

257 230

0

257 230

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - akcja kurierska

479

0

479

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - działalność gospodarcza

27 032

0

27 032

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - odbiór dowodów osobistych z KPP

130

0

130

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - utrzymanie etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

0

270 774

270 774

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - przygotowanie i przeprowadzenie poboru

0

12 000

12 000

 

 

 

 

 

 

 

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

13 900

0

13 900

 

 

dochody bieżące, w tym:

13 900

0

13 900

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  - prowadzenie stałego rejestru wyborców

13 900

0

13 900

 

 

 

 

 

 

 

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

0

5 074 000

5 074 000

 

 

dochody bieżące, w tym:

0

5 074 000

5 074 000

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

0

5 072 000

5 072 000

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych

0

2 000

2 000

 

 

 

 

 

 

 

851

OCHRONA ZDROWIA

1 176

2 514 397

2 515 573

 

 

dochody bieżące, w tym:

1 176

2 514 397

2 515 573

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - składki za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu

0

2 484 006

2 484 006

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze, lub w domach pomocy społecznej

0

30 391

30 391

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot kosztów wydanych decyzji przez gminę w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych

1 176

0

1 176

 

 

 

 

 

 

 

852

POMOC SPOŁECZNA

14 403 100

15 000

14 418 100

 

 

dochody bieżące, w tym:

14 403 100

15 000

14 418 100

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi

14 306 200

0

14 306 200

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

11 900

0

11 900

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - usługi opiekuńcze psychiatryczne pełnione w domu chorego

85 000

0

85 000

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

0

15 000

15 000

 

 

 

 

 

 

 

III.

 ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

6 000

0

6 000

 

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6 000

0

6 000

 

 

dochody bieżące, w tym:

6 000

0

6 000

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie grobów i Miejsc Pamięci Narodowej

6 000

0

6 000

 

 

§ 2

1. Planowane wydatki budżetu Miasta w wysokości                                                                                                                              367 082 089 zł 

    w tym:

1)           część gminna                                                                                                                                                                                                                      240 416 591 zł 

2)           część powiatowa                                                                                                                                                                                                                  126 665 498 zł 

zgodnie z poniższą tabelą:

 

(w złotych)

 

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie

Gmina

Powiat

Razem

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM WYDATKI I+II+III

240 416 591

126 665 498

367 082 089

 

 

 

 

 

 

I

 

ZADANIA WŁASNE

225 707 544

118 364 029

344 071 573

 

 

 

 

 

 

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

85 500

0

85 500

 

01008

Melioracje wodne

35 000

0

35 000

 

 

Wydatki bieżące, w szczególności na:

35 000

0

35 000

 

 

1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

35 000

0

35 000

 

 

a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

35 000

0

35 000

 

01030

Izby rolnicze

9 500

0

9 500

 

 

Wydatki bieżące, w szczególności na:

9 500

0

9 500

 

 

1)Dotacje na zadania bieżące

9 500

0

9 500

 

01095

Pozostała działalność

41 000

0

41 000

 

 

Wydatki bieżące, w szczególności na:

41 000

0

41 000

 

 

1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

41 000

0

41 000

 

 

a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

41 000

0

41 000

 

 

 

 

 

 

020

 

LEŚNICTWO

0

4 730

4 730

 

02001

Gospodarka leśna

0

4 730

4 730

 

 

Wydatki bieżące, w szczególności na:

0

4 730

4 730

 

 

1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0

4 730

4 730

 

 

a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0

4 730

4 730

 

 

 

 

 

 

100

 

GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

601 233

24 480 000

25 081 233

 

10001

Górnictwo węgla kamiennego

601 233

24 480 000

25 081 233

 

 

Wydatki bieżące, w szczególności na:

0

10 000

10 000

 

 

1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0

10 000

10 000

 

 

a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0

10 000

10 000

 

 

Wydatki majątkowe:

601 233

24 470 000

25 071 233

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

601 233

24 470 000

25 071 233

 

 

 

 

 

 

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

16 026 656

38 313 006

54 339 662

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

6 840 000

0

6 840 000

 

 

Wydatki bieżące, w szczególności na:

6 840 000

0

6 840 000

 

 

2)Dotacje na zadania bieżące

6 840 000

0

6 840 000

 

60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

0

38 313 006

38 313 006

 

 

Wydatki bieżące, w szczególności na:

0

2 243 300

2 243 300

 

 

1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0

2 243 300

2 243 300

 

 

a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

0

2 243 300

2 243 300

 

 

Wydatki majątkowe:

0

36 069 706

36 069 706

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

0

36 069 706

36 069 706

 

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

0

33 159 706

33 159 706

 

60016

Drogi publiczne gminne

8 875 061

0

8 875 061

 

 

Wydatki bieżące, w szczególności na:

4 014 500

0

4 014 500

 

 

1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

4 014 500

0

4 014 500

 

 

a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 014 500

0

4 014 500

 

 

Wydatki majątkowe:

4 860 561

0

4 860 561

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

4 860 561

0

4 860 561

 

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

4 860 561

0

4 860 561

 

60095

Pozostała działalność

311 595

0

311 595

 

 

Wydatki bieżące, w szczególności na:

311 595

0

311 595

 

 

1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

311 595

0

311 595

 

 

a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

311 595

0

311 595

 

 

 

 

 

 

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

23 325 471

0

23 325 471

 

70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

15 203 717

0

15 203 717

 

 

Wydatki bieżące, w szczególności na:

15 058 717

0

15 058 717

 

 

1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

15 004 717

0

15 004 717

 

 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 763 034

0

3 763 034

 

 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

11 241 683

0

11 241 683

 

 

2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych

54 000

0

54 000

 

 

Wydatki majątkowe

145 000

0

145 000

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

145 000

0

145 000

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8 121 754

0

8 121 754

 

 

Wydatki bieżące, w szczególności na:

6 324 099

0

6 324 099

 

 

1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

6 324 099

0

6 324 099

 

 

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane

16 800

0

16 800

 

 

b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6 307 299

0

6 307 299

 

 

Wydatki majątkowe:

1 797 655

0

1 797 655

 

 

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 797 655

0

1 797 655

 

 

 

 

 

 

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

687 664

293 700

981 364

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

140 000

0

140 000

 

 

Wydatki bieżące, w szczególności na:

140 000

0

140 000

 

 

1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

140 000