W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr XXXII/457/2008

RSS

Uchwała Nr XXXII/457/2008
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 23 października 2008 r.
 

w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”.


Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój
Uchwala:

§ 1
 

Przyjąć „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2   

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.Uzasadnienie
Współpraca z organizacjami pozarządowymi określona jest w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku. Ustawa ta nakłada obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego. Obszary współpracy Miasta Jastrzębie Zdrój zawarte w Programie współpracy z  organizacjami pozarządowymi na 2009 rok zostały zebrane na podstawie zadań publicznych określonych w Ustawie oraz wykazu zadań realizowanych przez Miasto w latach poprzednich.  
Pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarządowych zorganizował szereg spotkań z przedstawicielami jastrzębskiego ngo wynikających z realizacji projektu p.n.  „Gmina - tu wszystko się zaczyna”, którego celem było wypracowanie partnerstwa samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Następnie Zespół konsultacyjny ds. organizacji pozarządowych opracował projekt Uchwały.Załącznik do Uchwały Nr XXXII/457/2008
z dnia 23 października 2008 r.
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

Program współpracy Miasta Jastrzębie Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009     

Wstęp

Program współpracy jest dokumentem określającym ramy współpracy samorządu Miasta Jastrzębie Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dla dobra i rozwoju społeczności lokalnej.
Prezydent Miasta oraz Rada Miasta Jastrzębie Zdrój dostrzegając potencjał i możliwości tkwiące w podmiotach sektora pozarządowego, uznaje je za równorzędnych partnerów i razem z nimi realizować będzie wyznaczone działania na rzecz jego mieszkańców. Przyjmując niniejszy dokument, deklarują wolę szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

I. Postanowienia ogólne.

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o :
1) ustawie –  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) organizacji pozarządowej –należy przez to rozumieć organizację, o której mowa w ustawie ust. 3 art.1.
3) działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych  w ustawie. Działalność ta prowadzona jest także przez podmioty kościelne i związki wyznaniowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4) organizacjach pożytku publicznego – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego,
5) dotacjach – należy przez to rozumieć podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom,
6) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Jastrzębie Zdrój na prawach powiatu,
7) Wydziałach – należy przez to rozumieć wydziały merytoryczne oraz jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.

II. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

II. 1 Miasto realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczy zadań własnych Miasta wynikających z obowiązujących przepisów, a w szczególności:
1) kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
3) opieki społecznej,
4) ochrony zdrowia,
5) ochrony środowiska,
6) promocji miasta, rozwoju lokalnego i regionalnego,
7) edukacji i wychowania,
8) działalności charytatywnej,
9) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
10) ochrony praw konsumentów,
11) aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

II.2 Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie realizowana na zasadach:

1. pomocniczości i suwerenności stron - Miasto zleca realizację zadań, a organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zapewniają ich wykonanie
w sposób ekonomiczny, profesjonalny, terminowy przy zachowaniu prawa do samodzielnego rozwiązywania problemów,

2. partnerstwa - współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, m.in.: uczestnictwie organizacji w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców miasta, sugerowaniu zakresu współpracy, proponowaniu standardów usług świadczonych przez organizacje,

3. efektywności –  wspólne dążenie Miasta i organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do osiągnięcia jak najlepszych efektów w sposób:
a)    celowy i oszczędny (najlepsze efekty w stosunku do poniesionych nakładów)
b)    terminowe wykonywanie zadań wynikających z zawartych umów,

4. uczciwej konkurencji – Miasto wraz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań,

5. jawności:
a) udostępnianie informacji o celach, kosztach i efektach, a także o zaplanowanych wydatkach w budżecie na współpracę z organizacjami,
b) udostępnianie Miastu danych dotyczących własnych struktur, sposobu funkcjonowania, rodzaju prowadzonej działalności oraz sytuacji finansowej organizacji,
c) udostępnianie informacji o zasobie ocen i wniosków.

II.3 Pozafinansowe formy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczą sfer:
1. informacyjnej poprzez:
a) założenie i prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach,
b) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku, wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych zadań oraz ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych, a także o sposobach ich rozstrzygnięć,
c) przekazywanie informacji za pośrednictwem mediów o realizacji zadań publicznych,
d) konsultowanie aktów prawa miejscowego,
e) prowadzenie serwisu informacyjnego na stronach internetowych Urzędu Miasta  
(www.jastrzebie.pl, www.sjz.pl).
2.organizacyjnej poprzez:
a) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym,
b) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,
c) inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy pomocy w Mieście,
d) współorganizowanie konferencji dotyczących współpracy Miasta z organizacjami,
e) informowanie o ciekawych programach wspieranych finansowo ze źródeł zewnętrznych,
f) pomoc w pozyskiwaniu środków z innych źródeł poprzez wydawanie referencji składanym wnioskom oraz udzielanie pożyczek na realizację zadań w przypadku prefinansowania projektów/działań,
3.szkoleniowej poprzez:
a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji w sferze zadań publicznych,
b) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących między innymi pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej,
c) angażowanie organizacji do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć.

II.4 Finansowe formy współpracy - sposób dotowania organizacji
Finansowe formy współpracy:
1) zlecanie przez Miasto realizacji zadań publicznych,
2) wspieranie przez Miasto wykonania zadań.

Finansowe formy współpracy odbywają się na zasadach określonych w ustawie oraz
w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji.

Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
a) remonty budynków,
b) zadania i zakupy inwestycyjne,
c) zakupy gruntów,
d) działalność gospodarczą,
e) działalność polityczną

Zlecanie podmiotom realizację zadań publicznych odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

Konkurs dla realizacji określonego zadania publicznego ogłasza Prezydent Miasta, na co najmniej 30 dni przed jego realizacją. Konkurs winien być poprzedzony przyjęciem Regulaminu otwartego konkursu ofert, zawierającego między innymi kryteria oceny ofert ( Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój ).

III. Centrum Organizacji Pozarządowych
W celu pomocy organizacjom nowopowstałym oraz organizacjom potrzebującym wsparcia, utworzone zostanie Centrum Organizacji Pozarządowych. W Centrum prowadzona będzie następująca nieodpłatna działalność na rzecz organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup inicjatywnych działających w obszarze pożytku publicznego:
a) udostępnianie organizacjom lokalu na spotkania, akcje, imprezy okolicznościowe,
b) udostępnianie organizacjom adresu ”Centrum” do korespondencji,
c) prowadzenie działalności informacyjnej,
d) wspieranie działalności organizacji poprzez poradnictwo, szkolenia, pomoc techniczną,
e) udostępnienie szafek dla organizacji,
f) udostępnienie komputerów i Internetu.
Szczegółowy regulamin działania Centrum określi Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

IV. Sposób monitorowania współpracy z organizacjami pozarządowymi

Monitoring współpracy Miasta z podmiotami odbywać się będzie poprzez:
a) badanie opinii podmiotów nt. wypracowanych efektów współpracy,
b) spotkania władz Miasta z przedstawicielami podmiotów.

V. Na rok 2009 za najważniejsze obszary działania do udzielenia wsparcia finansowego uznaje się:

1) upowszechnianie sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży
w dyscyplinach sportowych, troska o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, upowszechnienie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz atutów krajoznawczych Miasta i okolicy,
2) promocję kultury i tradycji regionalnych, upowszechnienie kultury i sztuki twórców profesjonalnych i amatorów, propagowanie muzyki orkiestralnej,
3) ochronę i konserwację zabytków wpisanych w rejestr zabytków nie będących własnością Miasta,
4) wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, dożywianie dzieci i młodzieży, pomoc rodzinie,
5) wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną,
6) ochrona i promocja zdrowia,
7) nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

Obszary współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego zostały zidentyfikowane na podstawie zadań publicznych określonych w ustawie oraz na podstawie wykazu zadań publicznych realizowanych w latach poprzednich.

VI. W 2009 roku zostaną ogłoszone następujące konkursy:

• otwarty konkurs w dziedzinie kultury (termin ogłoszenia: listopad 2008 r., kwota zaplanowana w budżecie 140.000 zł),
• otwarty konkurs w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (termin ogłoszenia: listopad 2008 r., kwota zaplanowana w budżecie 420.000 zł w tym 80.000 zł na zajęcia sportowe podczas których propagowana będzie profilaktyka antyalkoholowa i trzeźwy tryb życia),
• otwarty konkurs w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia (termin ogłoszenia: I kwartał 2009 r., kwota zaplanowana w budżecie 30.000 zł
• otwarty konkurs w dziedzinie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną ( termin ogłoszenia: II kwartał 2009 r., kwota zaplanowana w budżecie 15.000 zł),
• otwarty konkurs w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia (termin ogłoszenia: I kwartał 2009 r., kwota zaplanowana w budżecie 90.000 zł)
• otwarty konkurs ofert w dziedzinie edukacji ( termin ogłoszenia: II kwartał 2009 r., kwota zaplanowana w budżecie 10.450 zł).

Postanowienia końcowe.

1) Program współpracy miasta Jastrzębie Zdrój z organizacjami pozarządowymi
oraz z organizacjami pożytku publicznego stanowi element polityki społeczno-finansowej Miasta.
2) Program współpracy uchwalany jest na każdy rok kalendarzowy.
3) Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać Prezydentowi Miasta wnioski, uwagi, propozycje i zażalenia dotyczące funkcjonowania „Programu współpracy Miasta Jastrzębie Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 23.10.2008
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.10.2008 09:51
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 29.09.2016 14:10
Liczba wyświetleń: 490
Drukuj Zapisz do PDF