W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Regulamin pracy i służby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju

DECYZJA NR 104/2007

KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W JASTRZĘBIU ZDROJU z dnia 1 marca 2007 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pracy i służby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju.

 

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz.4) zarządzam, co następuje:

 

§1.

Wprowadza się Regulamin pracy i służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju w brzmieniu załącznika do decyzji.

 

§2.

Regulamin pracy i służby określa organizację i porządek w procesie pracy i służby oraz związane z tym prawa i obowiązki Komendanta, podległych mu strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju.

 

§3.

Wszystkich strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju zobowiązuje się do zapoznania się z treścią Regulaminu. Nadzór nad realizacją w/w obowiązku powierza się Samodzielnemu Stanowisku Pracy ds. Organizacyjno - Kadrowych.

 

§4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r.

 

  

 

DECYZJA NR 102/2008

KOMENDANTA MIEJSKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W JASTRZĘBIU ZDROJU z dnia 21 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie: zmiany regulaminu pracy i służby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju.

 

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dż.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz.4) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W regulaminie pracy i służby stanowiącym załącznik do decyzji Nr 104/2007 z dnia 1 marca 2007r., Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu Zdroju w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy i służby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju wprowadza się następujące zmiany:

1. W załącznik nr 12:

1) tytuł otrzymuje brzmienie „Zasady przyznawania nagród i zapomóg w Komendzie".

2) Część I otrzymuje brzmienie:

a) Wysokość funduszu na nagrody roczne wynosi 8,33% planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym.

b) Wysokość funduszu na nagrody pieniężne, rzeczowe i zapomogi wynosi 2,25% planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze starym.

 

2. Dodaje się załącznik nr 18 w brzmieniu:

I „Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie".

 

W celu ujednolicenia zasad występowania z wnioskami o przyznanie dodatku motywacyjnego, przyjmuje się do stosowania w Komendzie następujący tryb postępowania:

1) Wniosek o przyznanie dodatku motywacyjnego sporządza bezpośredni przełożony strażaka i przedkłada do zaopiniowania kolejnym przełożonym, zgodnie z droga służbową.

2) Wniosek powinien wyraźnie wskazywać okoliczności uzasadniające przyznanie dodatku, biorąc pod uwagę kryteria określone w przepisach szczególnych, oraz okres w miesiącach, na który miałby zostać przyznany dodatek.

3) Wniosek przed skierowaniem do zaopiniowania, podlega sprawdzeniu pod względem formalnym przez Stanowisko ds. Organizacyjno - Kadrowych, oraz pod względem zapewnienia środków finansowych przez Sekcję Finansów.

4) Pracodawca po zapoznaniu się z wnioskiem rozstrzyga, co do istoty sprawy i przekazuje do realizacji Stanowisku ds. Organizacyjny - Kadrowych. Swoje rozstrzygnięcie nanosi w formie adnotacji na wniosku.

5) W przypadku braku zgody, Pracodawca informuje o tym fakcie wnioskującego i przekazuje dokumentację sprawy do Stanowiska ds. Organizacyjno Kadrowych.

6) W przypadku akceptacji wniosku, Stanowisko ds. Organizacyjno - Kadrowych przygotowuje stosowny dokument (pismo) i przedkłada go do podpisu Pracodawcy wraz z pozostałą dokumentacją w sprawie.

7) Po podpisaniu dokumentów oryginał dokumentu wręcza się zainteresowanemu strażakowi. Strażak potwierdza na kopii otrzymanie dokumentu.

8) Pozostałe egzemplarze dokumentów skierowane zostają do Stanowiska ds. Organizacyjno -Kadrowych, która rozdziela je do właściwych komórek organizacyjnych Komendy.

 

3. W § 22 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić osobę prowadzącą sprawy kadrowe oraz bezpośredniego przełożonego o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście, telefonicznie, przez inne osoby lub za pośrednictwem poczty (w tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego).

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego