W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 26 listopada 2009 roku. (In.0055-11/09)

XML

Treść

  

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 26 listopada 2009 roku.

 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XLIX Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 22 października 2009 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

- w zakresie finansów

 

W okresie od 22 października do 20 listopada bieżącego roku podjąłem:

- 1 zarządzenie w sprawie układu wykonawczego do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady
Miasta na sesji październikowej, 5 zarządzeń w sprawie zmian układu wykonawczego,
5 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Miasta, 1 zarządzenie w sprawie zmian w budżecie
Miasta i 6 zarządzeń w sprawie układu wykonawczego do tych zmian,

W wyniku zmian dochody budżetu Miasta według stanu na dzień 20 października bieżącego roku wynoszą 284 810 227 zł, wydatki 297 209 373 zł, a deficyt 12 399 146 zł.

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- 1 grudnia o godz. 10.00 odbędzie się odbiór i przekazanie do użytkowania obiektów OPS i OW.
W tym miejscu oficjalnie zapraszam zainteresowanych wszystkich Państwa Radnych,
a w szczególności członków Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej do udziału do udziału
w odbiorze.

- ogłoszono przetargi na zadania:

   - „Modernizacja DW 937 ul. 11 Listopada” - otwarcie ofert 15 grudnia,

   - „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Szotkowickiej” - otwarcie ofert w dniu 15 grudnia,

   - „Budowa ogrodzenia boiska przy ul. Libowiec” - otwarcie ofert w dniu 8 grudnia,

   - „Przebudowa mostu nad potokiem Gmyrdek w ciągu ul. Cieszyńskiej” - otwarcie ofert nastąpi 22 grudnia,

 

 

- w zakresie polityki gospodarczej

 

- w ramach realizacji projektu pn. „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie   szkoleniowo – doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju”, poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki 2007-2013:

- 26 października br. rozpoczęły się kolejne szkolenia dla 30 osób. Oprócz szkoleń uczestnicy
skorzystali z warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym,

- obecnie prowadzona jest promocja projektu oraz nabór dla 54 osób, tylko na szkolenia
zawodowe, których rozpoczęcie planowane jest na styczeń 2010 r.,

- przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Rybniku w ramach cyklu bezpłatnych szkoleń, kierowanych do potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki końcem  października zorganizowano bezpłatne szkolenie dot. zasad równości szans mężczyzn i kobiet w projektach PO KL. Standard minimum. Na koniec listopada planowane jest zorganizowanie kolejnego bezpłatnego szkolenia pn. „Zamówienia publiczne w realizacji projektów w ramach POKL”,

- 26 października odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. na którym m.in. podjęto uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2008, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008, podziału zysków, udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Dokonano wyboru nowego Prezesa Zarządu, którym został Pan Krzysztof Warlewski,

- 26 października odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, na którym poparto stanowisko Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce w sprawie prac nad ustawą Prawo geologiczne i górnicze, wprowadzającej niekorzystne rozwiązania dla samorządów gmin górniczych oraz społeczności lokalnych. Podjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska wobec planów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dot. wprowadzenia nowych nazw na autostradzie A1, na odcinku biegnącym przez obszar Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,

- trwa realizacja projektu pn. „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!” w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zlecono zamieszczenie artykułu promocyjnego w dzienniku „Puls Biznesu”. Dobiega końca realizacja umów na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu. Trwa realizacja plansz graficznych do systemu wystawienniczego,

- w listopadzie rozpoczęła się bezpłatna dystrybucja poradnika pt. „Przedsiębiorczy sąsiad”,

- 14 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej zostały przyznane, najlepszym firmom na Śląsku,
statuetki Izby Przemysłowo Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.
W tym roku nagrodę otrzymało dziesięć firm m.in. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo–Handlowe „EKEN” Sp. z o.o. – Jastrzębie Zdrój, Zakład Logistyki Materiałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. – Jastrzębie Zdrój,

 

 

- w zakresie edukacji

 

- kontynuowano procedurę dofinansowania do czesnego dla dokształcających się nauczycieli na semestr zimowy 2009/2010. Zakwalifikowano 25 wniosków. Przyznano dofinansowanie jak w semestrze letnim, tj. 650,00 zł na 1 wniosek. W budżecie na rok 2009 na ten cel zaplanowano kwotę 40 389,00 zł, z której na semestr letni rozdysponowano kwotę 24 050,00 zł, a na semestr zimowy pozostało 16 339,00 zł,

- sporządzono raport dotyczący realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. Raport zawiera m. in. ogólne dane statystyczne, informacje o klasach sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych, oddziałach integracyjnych, kierunkach kształcenia zawodowego, specjalnych potrzebach edukacyjnych, pomocy materialnej, o procedurach finansowania placówek oświatowych itp. Raport zawiera ponadto informację o realizowanym przez Miasto projekcie „Przedszkolaki przyszłością naszej gminy”,

- w ramach II edycji projektu systemowego pod nazwą „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” województwie śląskim wpłynęły 4 wnioski złożone przez szkoły z terenu naszego Miasta. Po wstępnej weryfikacji dokumenty zostały przesłane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,

- przeprowadzono proces wyboru wykonawcy oraz podpisano umowę na dostawę okien do PP nr 5 oraz PP nr 17. Wymiana stolarki okiennej w tych placówkach wymagana jest decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Po przeprowadzeniu negocjacji ostateczny koszt wyniesie 36 900,00 złotych. Okna zostaną zainstalowane na przełomie listopada /grudnia,

- przekazano dokumentację potwierdzająca wykonanie decyzji PINB w PP nr 7 oraz PP nr 12 dotyczące wydzielenia pożarowego kotłowni oraz zapewnienia im wymaganej przepisami wentylacji. W tym celu przeprowadzono prace remontowe w postaci zakupu i instalacji drzwi ogniotrwałych o odporności ogniowej EI 30, rozbudowano systemy wentylacyjne oraz zainstalowano przepusty na instalacjach biegnących przez pomieszczenia kotłowni,

- rozpatrzono 546 wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów jastrzębskich placówek oświatowych. Wydano 504 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 111 366,00 zł,

- rozpatrzono 22 wnioski o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników i wydano 22 decyzje przyznające dofinansowanie na łączną kwotę 108 585,47 zł,

- 10 grudnia zostanie przeprowadzony konkurs na stanowiska dyrektorów: PP Nr 13, SP Nr 10, ZS Nr 4 i 13, ZSMS i PPP.

- w zakresie gospodarowania mieniem

- dokonano nabycia od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowych
niezabudowanych z przeznaczeniem pod :

- pas drogowy gminnej drogi publicznej ul. Frysztackiej i Maryjowiec,

- budowę gminnej drogi publicznej ul. Okrzei, poszerzenie ul. Młyńskiej,

odnogę ul. Ranoszka i Rybnickiej,

- budowę łącznika dróg gminnych ul. Kołłątaja i ul. Zdziebły,

- pod tereny cmentarzy publicznych,

 

 

- w zakresie architektury

 

- w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta dotyczących Ruptawy i Cisówki o symbolach R87 i R8 pełnomocnik w imieniu 2 skarżących wniósł skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 sierpnia br. Teren, którego dotyczą skargi położony jest pomiędzy ulicami: Ranoszka, Wyzwolenia, Cieszyńską, Libowiec, Świerczewskiego i południową granicą administracyjną miasta.

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- w dniach od 2 do 6 listopada w budynku Urzędu Miasta zorganizowano cykl bezpłatnych wykładów związanych z problematyką zdrowotną. Z zajęć edukacyjnych skorzystało łącznie ok. 1 000 uczniów jastrzębskich szkół,

- 25 listopada zawitał do naszego miasta wysokospecjalistyczny mobilny ambulans do poboru krwi. Oddawanie krwi miało miejsce na parkingu przy Urzędzie Miasta w godzinach 9-14.

 

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- według danych na dzień 30 października w PUP było zarejestrowanych 3 194 os. bezrobotnych, w tym 1909 kobiety (59,77%),

- odnotowano 795 rejestracji, dokonano 841 wyłączeń z ewidencji urzędu,

- urząd zarejestrował 156 ofert pracy,

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- wypłacono 1.075 dodatków mieszkaniowych na kwotę: 213.135,81zł,

- odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Tematem spotkania, było opiniowanie spraw ogólnych (bieżących) oraz opiniowanie „Wniosków o zawarcie umów najmu lokalu mieszkalnych”, złożonych w roku bieżącym.

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości

 

Ogłoszono przetargi na zadania:

- „Modernizacja obiektu ul. 1 Maja 61 – dostosowanie sali nr 103 do obowiązujących przepisów w celu umożliwienia przebywania w niej więcej niż 70 osób” – przetarg odbył się w dniu 19 listopada,

- „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla budynków przy ul. Sybiraków 2, ul. 1 Maja 61, ul. Szkolna 5, ul. Krakowska 38, ul. 1 Maja 47, ul. Zdrojowa 5”
- przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada,

- „Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PC w budynku użytkowym ul. Wrocławska 12” – przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada,

 

 

- w zakresie kultury i sportu

 

- do 15 grudnia można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i nagród pieniężnych dla trenerów osiągających wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym oraz wnioski o udzielenie stypendium w dziedzinie Sportu,

- rozpoczęła się kolejna edycja rambitu dla przedszkolaków „Ole, ole przedszkole”.

- rundę jesienną zakończyli piłkarze MKS GKS Jastrzębie. Niestety przez 4 miesiące przerwy zimowej nasza drużyna będzie okupowała ostatnie miejsce w tabeli,

- powody do zadowolenia mają natomiast hokeiści JKH GKS Jastrzębie. Po zwycięstwie z GKS Tychy rozpoczęli rozgrywki II rundy w gronie najlepszych drużyn ligi,

- 2 grudnia na Lodowisku „Jastor” siatkarze Jastrzębskiego Węgla rozpoczną rozgrywki nowej edycji Ligi Mistrzów. Ich przeciwnikiem będzie Panathinaikos Ateny,

- rozpoczął się nabór do VI Mistrzostw Jastrzębia Zdroju w Piłce Halowej Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Mecze części eliminacyjnej zostaną rozegrane na przełomie listopada i grudnia w Hali Sportowej „Omega”,

- w listopadzie rozpoczęły się rozgrywki II edycji „Vyszegradzkich Spotkań Międzypaństwowych Młodych Kadr Sportowych”. Juniorzy Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie będą rywalizować z drużynami ze Słowacji, Czech oraz Węgier,

- w dniach 22 – 25 października odbył się w Domu i Parku Zdrojowym IX Festiwal Sztuk Wszelkich „Zderzenia Działań Wrażliwych”,

- 23 października w klubie „Kaktus” rozstrzygnięty został Konkursu na Najciekawszy Latawiec. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów naszego miasta,

Zorganizowano wystawy:

- „Wokół plakatu” - wystawę prac Romana Kalarusa, profesora Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach,

- w ramach „III Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej” – „Kalendarz Zofii” Pawła
Janczaruka oraz „Sennik” Macieja Boguni. Wystawy można zwiedzać do 28 listopada,

Zrealizowano przedsięwzięcia kulturalno - edukacyjne:

- 20 października - Wojciech Korfanty” - wykład z cyklu „Jesteśmy stąd” w 70. rocznicę śmierci

Przywódcy, prowadzenie – dr Jan F. Lewandowski,

- 22 października – wykład dr Tadeusz Kania - „Książka, a młode pokolenie w ostatnich
dziesięcioleciach”,

- 29 października - „Ku wolności”- wykład z cyklu „Na ścieżkach nauki”, prowadzenie – Mirosław Parylak,

- 5 listopada - spotkanie z Zuzanną Celmer, psychologiem,

- 18 listopada - spotkanie autorskie z Martą Fox,

 

Zorganizowano wystawy:

- od 19 do 25 października - wystawę prac malarskich podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych w Katowicach,

- od 02 do 30 listopada - wystawę fotografii autorstwa Marcina Stępnia, Doroty Wróblewskiej
i Krzysztofa Sowy w ramach „III Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej”,

- od 02 do 30 listopada - wystawę fotografii autorstwa Artura Gawina, Marilyn Davis-Moore,
Wojciecha Potockiego w ramach „III Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej,

- od 09 do 30 listopada - wystawę „Miejsca znane i nieznane”,

- od 02 do 26 listopada - wystawę malarstwa i rysunku autorstwa Ewy Trefon – „Natura, naturata” ,

- w listopadzie zorganizowano:

- blok imprez z okazji urodzin Kubusia Puchatka i Światowego Dnia Pluszowego Misia, który
obejmował lekcje multimedialne, warsztaty oraz przedstawienie audiowizualne przygotowane przez pracowników Wypożyczalni Literatury dla Dzieci i Młodzieży,

 

 

- w zakresie ochrony środowiska

 

- Urząd Miasta przystąpił do kampanii „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”. Inicjatywa ma charakter ogólnopolski. Jej celem jest uświadomienie ludziom zagrożeń dla zdrowia i życia związanych ze spalaniem śmieci w domowych piecach c.o. – zwłaszcza tworzyw sztucznych,

- zaproszono do współpracy placówki oświatowe, zarządy osiedli oraz sołectwa; zostały rozesłane plakaty , ulotki tematyczne, a do placówek oświatowych dodatkowo film edukacyjny,

- 9 listopada zorganizowane zostało przedstawienie o tematyce ekologicznej, dla dzieci z przedszkoli, pt. „Historia zaginionego papierka”. Wystąpili aktorzy współpracujący z Krakowskim Biurem Promocji i Kultury z Krakowa.

 

 

- w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

 

- w dniu 11 listopada pod pomnikiem w Jastrzębiu Bziu odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości,

- zgodnie z „Planem realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na 2009 r.” prowadzone są kontrole w wybranych zakładach pracy. Przedmiotem kontroli jest ocena realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.

 

 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

 

- Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych otrzymało dotację w wysokości 425.036 zł. na realizację projektu partnerskiego pn. „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” w ramach Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu jest Miasto Gliwice. Projekt będzie realizowany w okresie od kwietnia 2010 r. do marca 2012 r. W ramach projektu w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12 A zostanie utworzony Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości wspierający rozwój sektora ekonomii społecznej,

- od listopada organizacje pozarządowe z Jastrzębia Zdroju mają możliwość korzystania z bezpłatnych porad z zakresu księgowości organizacji pozarządowych. Usługi doradcze odbywają się w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych,

- od 23 listopada będą udzielane bezpłatne porady prawne i obywatelskie dla organizacji pozarządowych jak i mieszkańców naszego Miasta. Poradnictwo prowadzone będzie w ramach realizacji projektu pn. „Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A w Jaworznie,

- Miasto Jastrzębie Zdrój na podstawie zawartej umowy przekazało pożyczkę w wysokości 60 000,00 zł. dla Klubu Rekreacyjno - Sportowego TKKF „Diament” na zapewnienie częściowego prefinansowania zadania pn. „Euro Beskidy Cup-szansą wzajemnej współpracy i poznania się przez sport”.

 

 

- Jastrzębski Zakład Komunalny

 

w ramach inwestycji i remontów wykonano:

- ogrodzenie na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei o łącznej długości 97,0 mb.,

- prace malarskie murków przy wejściu na cmentarz komunalny przy ul. Okrzei od strony ul. Podhalańskiej,

- wykonano tynk mozaikowy i prace malarskie na grobie Powstańców Śląskich na cmentarzu przy parafii Św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju,

- zamontowano zadaszenie z poliwęglanu nad wejściami do budynków JZK przy ul. Dworcowej,

- zamontowano szambo o poj. 3 m3 na schronisku dla bezdomnych zwierząt,

- wykonano prace malarskie w pomieszczeniu pryszniców w Domu Przedpogrzebowym przy
ul. Okrzei, w ramach utrzymania czystości w gminie:

- usunięto 3 dzikie wysypiska śmieci zlokalizowane przy ul. Wielkopolskiej, Norwida i Młyńskiej.
Łącznie wywieziono 4,22 t śmieci,

- wykoszono tereny zielone na cmentarzu komunalnym przy ul. Połomskiej i ul. Okrzei,

- wykoszono i zebrano trawę z poboczy ulic na sołectwie Bzie, Borynia, Szeroka, Ruptawa

– Cisówka, Moszczenica i Skrzeczkowice. Łącznie wykoszono powierzchnię 197 153 m2.

 

 

Ponadto informuję, że:

- oddano do użytkowania nową stację paliw płynnych firmy Shell przy ul. Pszczyńskiej 2 przy Rondzie Dolnym. Zgodnie z podpisanym z miastem porozumieniem inwestor wybudował na swój koszt nową zatokę autobusową i chodnik a także zlokalizował nową wiatę przystankową.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane