W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 17 września 2009 roku (In.0055-7/09)

XML

Treść

  

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 17 września 2009 roku.

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XLVI Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 18 czerwca 2009 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

- w zakresie finansów

 

W okresie od 15 czerwca do dnia 8 września bieżącego roku podjąłem:

- 2 zarządzenia w sprawie układu wykonawczego do zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta na sesji czerwcowej i nadzwyczajnej sesji w miesiącu sierpniu,

- 10 zarządzeń w sprawie zmian układu wykonawczego,

- 6 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Miasta,

- 5 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Miasta i

- 10 zarządzeń w sprawie układu wykonawczego do tych zmian.

 

W wyniku zmian dochody budżetu Miasta według stanu na dzień 8 września bieżącego roku wynoszą 284 297 657 zł, wydatki 312 602 547 zł, a deficyt 28 304 890 zł.

 

Ponadto informuję, że w dniu 31 sierpnia przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach informacja z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój za I półrocze 2009 roku, a obecnie trwają prace nad projektem budżetu Miasta na 2010 rok.

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i Inwestycji

 

Stosownie do wniosku z 9 kwietnia w sprawie komercjalizacji w celu komunalizacji PEC w Jastrzębiu Zdroju, Minister Skarbu Państwa w dniu 30 lipca podpisał akt komercjalizacji przedsiębiorstwa, tzn, że została utworzona spółka akcyjna skarbu państwa. Przekazanie akcji utworzonej spółki gminom może nastąpić po wpisaniu spółki do Krajowego Rejestru Spółek.

 

W dniu 20 sierpnia została dopuszczona do ruchu droga łącząca rondo z ul. Wrocławską. Zadanie w zakresie budowy parkingu, schodów, chodników i jezdni było realizowane od roku 2007 i kosztowało 4,3 mln zł, z czego 1,6 mln to dotacja.

 

W dniu 2 września został otwarty skatepark w Jarze przy ul. Turystycznej wraz z częściowym zagospodarowaniem Jaru. Urządzenia cieszą się dużym powodzeniem. Koszt inwestycji wynosi 1,093 mln zł. Jeszcze w tym roku planujemy ustawić zabawki linowe dla młodszych dzieci.

 

W sprawie „Modernizacji Hali Widowiskowo-Sportowej” w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie został wyznaczony termin rozprawy na wniosek firm, które się odwołały od decyzji przetargowej. Termin rozprawy - 23 września.

 

Trwa budowa boisk przy Zespole Szkół nr 2 w ramach programu ORLIK. Koszt boisk 1,6 mln zł.

 

Trwają prace związane z przebudową ul. Świerczewskiego i budową pętli autobusowej, remontem ul. Szkolnej, przebudową schodów w Parku Zdrojowym w kierunku ul. Witczaka, wymianą okien w szkołach (zostało wymienione 1012 sztuk okien różnego typu), modernizacją budynku dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Wychowawczego i Żłobka oraz przebudową wiaduktu na ul. Świerklańskiej.

 

Rozstrzygnięto przetargi na: budowę łącznika ul. Kasztanowej, remont ul. Przybosia, remont mostu ul. Wyzwolenia.

 

4 września odbyło się spotkanie w PKP PLK w Gliwicach w sprawie naprawy lub przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Torowej. Kolej zaproponowała Miastu wykup działki, na której położony jest wiadukt oraz budowę przejazdu ziemnego. Oczekujemy na propozycję porozumienia.

 

Koszt budowy drogi głównej południowej jest oceniony wg projektantów na 267 mln zł. Jest to ponad 8 km drogi, która przebiega i po terenie naszego miasta i poza terenem, a jest drogą wojewódzką, Koszt tej drogi poza terenami miasta wynosi 58 mln zł. Zorganizowane zostało spotkanie z marszałkiem, posłami i radnymi naszego miasta do Sejmiku, po to aby uzyskać wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, który de facto jest właścicielem tej drogi. Uzyskaliśmy zrozumienie marszałka, radnych sejmiku i otrzymaliśmy 29 mln zł na realizację tego zadania. Będziemy się starali pozyskać kolejne pieniądze.

Z tego miejsca chcę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tego projektu.

 

 

- w zakresie edukacji

 

W dniach 29 i 30 czerwca przeprowadzono konkursy na stanowiska dyrektorów następujących szkół i placówek oświatowych: publiczne przedszkola Nr 7 i Nr 13, szkoły podstawowe Nr 5, 10, 12 i 17 oraz zespoły szkół Nr 8 i 11. Konkursy na stanowiska dyrektorów w Publicznym Przedszkolu Nr 13 i Szkole Podstawowej Nr 10 nie przyniosły rozwiązania. Biorąc powyższe pod uwagę, powierzyłem w tych placówkach wytypowanym przez siebie kandydatom pełnienie obowiązków dyrektora do czasu rozstrzygnięcia konkursu, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia. Przeprowadzenie drugiej serii konkursów planowane jest na grudzień. W dniu 27 sierpnia powierzyłem stanowiska dyrektorów osobom, które przystąpiły do konkursów. Przy tej okazji wręczone zostały również powołania do pełnienia obowiązków dyrektora w Publicznym Przedszkolu Nr 13, Szkole Podstawowej Nr 10, Zespole Szkół Nr 13 i Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego.

 

W lipcu i sierpniu przeprowadzono postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. Do dnia 30 czerwca wniosek o wszczęcie postępowania złożyło 35 nauczycieli, spośród których 34 zdało egzamin. Wniosek złożony przez 1 nauczyciela zawierał braki formalne, które nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, w związku z czym wydano decyzję o odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Wręczenie decyzji nastąpiło 16 września.

 

Zakończono proces rekrutacji elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych. Stan naboru do klas pierwszych na dzień 1 lipca wyniósł 1211 uczniów. Ostateczna liczba przyjętych zostanie potwierdzona w sprawozdaniach SIO – stan na 10 września.

 

W ramach realizacji projektu systemowego pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wypłacono stypendium w miesiącu sierpniu dla 1 uczennicy z listy rezerwowej w wysokości 3 500 zł. W pierwszej edycji projektu łącznie przyznano stypendium dla 11 szczególnie uzdolnionych uczniów.

 

Zawarto Umowę Dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą: Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2009/2010 na kwotę 10 340,00 zł. Z dofinansowania skorzystało 50 uczniów z Zespołu Szkół Nr 8 oraz z Zespołu Szkół Nr 13.

 

Do 15 września można było składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego dla uczniów. Słuchacze kolegium mogą składać wnioski do 15 października.

 

Do 10 września przyjmowano wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2009 roku – „wyprawka szkolna”.

 

5 sierpnia została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy” pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Miastem Jastrzębie Zdrój. Kwota dofinansowania: 1 996 360,37 PLN, całkowita wartość projektu:

2 026 761,80 PLN. W ramach projektu powstanie 13 nowych oddziałów przedszkolnych oraz zostaną zorganizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci, które są już przyjęte do przedszkoli.

 

Dokonano wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych szkoły medycznej o nazwie Medyczna Szkoła Policealna TEB Edukacji w Jastrzębiu Zdroju. Szkoła ma możliwość kształcenia osób w zawodzie technik farmaceutyczny. Rozpoczęcie działalności: 01.09.2009r.

Przeanalizowano i złożono w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim wnioski 10 szkół podstawowych o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2009 na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Suma przekazanych wniosków o dotacje zamknęła się kwotą 112 851,70 złotych.

 

Zakończono przetarg na zadanie pn. „Przygotowywanie i wydawanie posiłków uczniom jastrzębskich szkół wraz z dzierżawą pomieszczeń”. Została podpisana umowa z firmą P.Dussmann z Warszawy, a koszt jednego posiłku wydawanego dzieciom objętym dożywianiem ustalono na 7,10 złotych.

 

 

- w zakresie polityki gospodarczej

 

Rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów promocyjnych dla Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój”.

 

16 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. W ramach walnego rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe spółki za rok 2008.

 

16 czerwca miało miejsce Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce. Zgromadzeni jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium za rok 2008, zatwierdzono również budżet oraz przyjęto dalsze kierunki działań Stowarzyszenia.

 

18 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Zgromadzenie Ogólne Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Przedmiotem zgromadzenia było rozpatrzenia sprawozdania z działalności związku.

 

22 czerwca miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Podczas walnego podjęto uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok ubiegły.

 

29 czerwca obyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w Jastrzębskiej Strefie Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o., podczas którego omówiono i przyjęto sprawozdanie finansowe spółki.

 

17 lipca odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Tematem obrad było przystąpienie do realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych.

 

12 sierpnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Porządek obrad obejmował m. in. podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki, tj. zmiany zapisu przedmiotu działalności zgodnie z nowymi wymogami prawnymi.

 

21 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu Związku oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Podczas Zgromadzenia podjęto uchwałę o przystąpieniu na zasadach partnera do projektu pn. „Śląskie. Pozytywna energia. Kontynuacja kampanii promocyjnej województwa śląskiego podczas krajowych targów turystycznych”.

 

W Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Obecnie kapitał Spółki wynosi 163 249 220,00 zł. Udział Miasta w kapitale Spółki wynosi po zmianach 80,88%.

 

Jastrzębie Zdrój, podobnie jak 17 innych polskich miast, walczy o Koncert Sylwestrowy sponsorowany przez Allegro. Koncert jest nagrodą dla tego miasta, którego mieszkańcy skorzystają z największej liczby okazji na Allegro oraz w czasie trwania akcji „alleMIASTO” (od 1 września do 31 października) wykażą się największą oszczędnością.

 

Zawarto porozumienie z Jastrzębską Strefą Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. Przedmiotem porozumienia jest wyrażenie zgody na promowanie przez Miasto Jastrzębie Zdrój terenów inwestycyjnych będących w zarządzie tych podmiotów i znajdujących się na terenie miasta, podczas wykonywania zadań z zakresu promocji inwestycyjnej.

 

Trwa realizacja projektu pn. „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!” w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wykonano sesję fotografii lotniczej terenów inwestycyjnych, rozstrzygnięto postępowania przetargowe i podpisano umowy na dostawę materiałów promocyjno-informacyjnych oraz zamieszczono oferty inwestycyjne miasta na internetowym portalu branżowym. W chwili obecnej realizowana jest umowa na wykonanie sesji fotograficznej o tematyce gospodarczej.

 

W dniu 24 czerwca podpisano ramową umowę o współpracy partnerskiej ze Śląską Fundację Obywatelską LEX CIVIS przy realizacji zadania pn. „I-spoko – Internetowy Serwis Prawno-Obywatelski Katowice-Opole” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia wachlarza usług Gminnego Centrum Informacji o dostęp do aplikacji internetowej A.I.DA net, które umożliwi zadawanie pytań przez mieszkańców Miasta specjalistom dyżurującym w siedzibie Fundacji LEX CIVIS w Katowicach.

 

W dniu 22 lipca podpisano porozumienie z Województwem Śląskim o współrealizacji prezentacji Województwa Śląskiego na targach inwestycyjnych Expo Real 2009 w Monachium w dniach 5-7 października.

 

Ukazały się nowe wydawnictwa o mieście w postaci:

- dwóch albumów tj. „Jastrzębie Zdrój – obrazy z przeszłości” (1000 egzemplarzy) i „Jastrzębie Zdrój” (2000 egzemplarzy),

- folderu gospodarczego „Jastrzębie Zdrój – Twój partner w biznesie” (500 egzemplarzy) wraz z teczkami (500 egzemplarzy),

- kolorowanki „Moje kolorowe miasto – Jastrzębie Zdrój” (1500 egzemplarzy),

- 5 rodzajów widokówek (po 200 sztuk).

Zainteresowanie wydawnictwami było i jest w dalszym ciągu tak duże, że została podjęta decyzja o dodruku albumów i widokówek. W związku z powyższym przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dodruk w/w wydawnictw. Postępowanie wygrał Zakład Poligraficzny POLIMER z Koszalina. Termin realizacji umowy przewidziano na drugi tydzień października.

 

W ramach realizacji projektu pn. „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju”, poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

- została poszerzona grupa docelowa o mieszkańców Województwa Śląskiego,

- nadal trwa proces rekrutacji uczestników projektu,

- zstrzygnięto przetarg pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej organizacji szkoleń”. Szkolenia dla pierwszych osób rozpoczęły się 10 września. Kolejne osoby zainteresowane rozpoczęciem szkoleń w grudniu mogą na bieżąco zapisywać się w Wydziale Polityki Gospodarczej i Promocji.

 

Rozstrzygnięto przetarg na druk poradnika pt. ”Przedsiębiorczy sąsiad”. Poradnik ten będzie zawierał aktualne informacje dla osób zainteresowanych podjęciem prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w Polsce jak i w Czechach oraz dla przedsiębiorców którzy chcieliby przenieść filie swoich firm z Polski do Czech i z Czech do Polski. Publikacja ma trafić do Urzędu Miasta z końcem września.

 

25 czerwca decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 projekt pn. „Spotkajmy się po drugiej stronie granicy” został rekomendowany do dofinansowania. Projekt zostanie dofinansowany w 95%. Całkowity koszt wynosi ponad 96 tysięcy złotych, z czego 85% to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% z Budżetu Państwa oraz 5% wkładu własnego. Realizacja projektu planowana jest w 2010 roku.

 

Urząd Miasta przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego z Rybnika organizuje cykl szkoleń kierowanych do potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do tej pory odbyły się dwa szkolenia „Warsztaty pisania wniosków aplikacyjnych” i „Obsługa Generatora Wniosków Aplikacyjnych”. W przygotowaniu są szkolenia dot. sprawozdawczości, monitoringu, pomocy publicznej i partnerstw lokalnych.

 

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Departament Administracji Publicznej MSWiA w ramach Priorytetu V Działania 5.2 Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, miasto Jastrzębie Zdrój zostało partnerem w projekcie pn. „Administracja samorządowa - otwarta i skuteczna”. Liderem projektu jest Spółdzielnia Pracy „Oświata” natomiast pozostałymi partnerami są: Gmina Chełm Śląski, Gmina Lędziny, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Alwernia, Gmina Libiąż, Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu. Jeśli projekt uzyska dofinansowanie, Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój otrzyma sprzęt komputerowy, szkolenia itp.

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

2 września w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, nastąpiło przekazanie w bezpłatne użytkowanie urządzeń medycznych tj.:

- VIDEOGASTROSKOPU dla Oddziału Gastrologiczno - Wewnętrznego. Koszt zakupu urządzenia: 62 000,00 zł.

- Głowicy dopochwowej do aparatu USG LOGIQ BOOK dla Oddziału Położniczo – Ginekologicznego. Koszt zakupu urządzenia: 14 980,00 zł.

 

6 września w Parku Zdrojowym odbył się Festyn Zdrowia w ramach XI Jastrzębskich Dni Promocji Zdrowia.

 

 

- w zakresie kultury i sportu

 

Trwały prace związane z przyznaniem i wypłaceniem stypendium sportowego dla zawodników, którzy zdobyli awans do wyższej ligi hokeja na lodzie oraz brali udział w rozgrywkach I ligi hokeja na lodzie w 2008 r., zawodnikom biorącym udział w rozgrywkach I ligi piłki nożnej w 2008 r. oraz zawodnikom, którzy brali udział w rozgrywkach PlusLigi w 2008 r. w piłce siatkowej (na łączną kwotę 399.966,00 zł).

 

1 lipca odbył się start jubileuszowego XX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarność” i Olimpijczyków Polskich.

 

30 sierpnia upłynął termin składania wniosków o udzielenie dotacji na rok 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta.

 

Do 30 września przyjmowane są wnioski o udzielenie stypendiów na rok 2010 w dziedzinie kultury osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na rzecz Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

 

- Miejski Ośrodek Kultury

 

21 czerwca na Stadionie Miejskim odbyła się impreza z okazji Dni Jastrzębia Zdroju.

Od 22 czerwca do 31 sierpnia w placówkach MOK realizowany był blok imprez dla dzieci i młodzieży „Wakacje z Miejskim Ośrodkiem Kultury”. W programie znalazły się m.in.:

- „Muzyczne środy” cykl koncertów w Parku Zdrojowym;

- XIII Wakacyjny Plener Malarski;

- „Wakacyjne spotkania z teatrem” - spektakle dla dzieci;

- wakacyjne dyskoteki dla dzieci;

- wycieczki do Wisły i Krakowa;

- konkursy i zabawy plastyczne, muzyczne, zajęcia edukacyjne, turnieje i zabawy rekreacyjno-sportowe, nieodpłatne zajęcia nauki tańca breakdance, nauki gry na keyboardzie.

 

Dla dorosłej publiczności w każdą niedzielę lipca i sierpnia w Parku Zdrojowym organizowane były „Popołudnia z promenadą”.

Miejski Ośrodek Kultury był również współorganizatorem Festiwalu Kultury Śląskiej oraz XIII Sierpniowej Promenady Trzeźwości.

 

Do 26 czerwca udostępniona do zwiedzania była wystawa grafik wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego Adama Czecha p.t. „AD – DYTON”.

3 lipca odbył się wernisaż wystawy prac uczestników Studium Rysunku i Grafiki działającego przy MOK, połączony z zakończeniem roku artystycznego i wręczeniem dyplomów słuchaczom Studium. Wystawę można było zwiedzać do końca sierpnia.

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

Zorganizowano warsztaty kulturalno - edukacyjne:

- „Z chorwackim na wakacje”- warsztaty językowe,

- „Urok malowanych tkanin”- warsztaty plastyczne,

- „Decoupage – sztuka zdobienia przedmiotów”- warsztaty artystyczne,

- „Bellydance”- warsztaty tańca orientalnego,

- „Warsztaty tańca towarzyskiego,

- „Wyczarowana biżuteria”- warsztaty zdobnictwa artystycznego,

- „Emisja i dykcja głosu”- warsztaty logopedyczne,

- „Trzy x terapia” – warsztaty tańca, masażu i plastyczne,

- „Elastyczne ciało – pilates”- warsztaty ćwiczeń fizycznych,

- „Wpływ księżyca – wykorzystanie energii księżyca w życiu codziennym”- warsztaty ezoteryczne,

- „Komputer bez barier”.

 

Zorganizowano wystawy:

- „Gdańsk odchodzący”

- „Przyroda wokół nas”

-„Znajomy znajomego”

- „Fotopein”

- „Haftowane z pasją”.

 

 

- w zakresie architektury

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł w sprawach skarg wniesionych pod koniec ubiegłego roku przez mieszkańców Miasta na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ruptawy oznaczone symbolami R84, R87 oraz R88.

Skargi dotyczyły trzech następujących kwestii:

- uchybień proceduralnych w opracowywaniu planu miejscowego,

- zarzutów do czterech radnych Rady Miasta z Ruptawy dotyczących niedoinformowania społeczności lokalnej o planie miejscowym i możliwej eksploatacji węgla kamiennego,

- zarzutów do sześciu radnych Rady Miasta będących pracownikami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. o udział w głosowaniu nad uchwaleniem planu miejscowego.

W sprawie skarg na:

1. Plan zagospodarowania przestrzennego R84 przyjęty uchwałą Nr VII/72/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 marca 2007r. - prawomocnym wyrokiem II SA/Gl/35/09 z dnia 24 czerwca 2009r. skargę oddalono.

2. Plan zagospodarowania przestrzennego R88 przyjęty uchwałą Nr VII/75/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 marca 2007r.- wyrokiem II SA/Gl/18/09 z dnia 10 sierpnia 2009r.:

- stwierdzono nieważność części zaskarżonej uchwały,

- w pozostałej części skargę oddalono,

- zasądzono od Gminy Jastrzębie Zdrój tytułem zwrotu kosztów postępowania

Doręczono Miastu uzasadnienie wyroku. Orzeczenie jest nieprawomocne.

3. Plan zagospodarowania przestrzennego R87 przyjęty uchwałą Nr VII/74/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 marca 2007r.- wyrokiem II SA/Gl/18/09 z dnia 10 sierpnia 2009r.:

- stwierdzono nieważność części zaskarżonej uchwały,

- w pozostałej części skargę oddalono,

- zasądzono od Gminy Jastrzębie Zdrój tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Na razie nie doręczono Miastu uzasadnienia wyroku. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Dwa wyroki uchylają w części uchwały Rady Miasta, jednak pozostaje to bez merytorycznego znaczenia dla całej uchwały.

Sąd administracyjny zajął stanowisko, że plan miejscowy powinien obrazować jedynie teren pod planowany szyb oraz pokazywać granice udokumentowanego złoża kopaliny.

Zakwestionował natomiast te fragmenty części opisowej i graficznej, które obrazowały projektowany teren i obszar górniczy.

Organem uprawnionym do określenia nowego terenu i obszaru górniczego jest Minister Środowiska i tylko taki teren oraz obszar górniczy jako już wyznaczony koncesją podlega przedstawieniu w planie miejscowym.

Przedmiotowe wyroki nie mają znaczenia dla wydanych decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na budowę, podziałów nieruchomości jak i koncesji Ministra Środowiska wydanej na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

 

Oddano do użytkowania obiekt handlowy „Galeria Zdrój” przy ulicy Podhalańskiej 26.

Jest to obecnie największa placówka handlowa w mieście. Posiada powierzchnię ponad 16 000 m ², z czego połowę zajmuje hipermarket Carrefour, a drugą część 50 segmentów galerii handlowej. Obiekt posiada ponad 500 miejsc postojowych zlokalizowanych w parkingu podziemnym. Inwestorzy wybudowali nową 200 metrową drogę - łącznik ulicy Podhalańskiej i Małopolskiej z rondem, przebudowali ul. Małopolską i sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ul. Podhalańską. Ulicę Podhalańską na odcinku od Ronda Ruptawskiego do skrzyżowania z ulicą Mazowiecką przebudowano do dwóch pasów ruchu, a Rondo Ruptawskie rozbudowano o układ dwóch pasów do prawoskrętu.

W nowym obiekcie handlowym zatrudnienie znalazło prawie 300 osób.

 

W najbliższym czasie, wg zapowiedzi inwestorów, po drugiej stronie łącznika ul. Podhalańskiej będzie budowany market OBI. Oddanie do użytkowania przewidywane jest w połowie 2010r.

 

Na ul. Pszczyńskiej przy Rondzie Dolnym rozpoczęto budowę stacji paliw Shell.

Planowane oddanie do użytkowania pod koniec bieżącego roku.

 

 

- w zakresie ochrony środowiska

 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. Dz. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r.- z późniejszymi zmianami) w czerwcu 2009r. zostało opracowane sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Jastrzębie Zdrój”, przyjętego Uchwałą Nr XXI/472/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 czerwca 2004 r., zaktualizowanego i przyjętego ponownie Uchwałą Nr XXVII/356/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 maja 2008r.

Sprawozdanie obejmuje okres dwóch lat kalendarzowych (lata 2007 i 2008) i zostało opracowane według stanu na dzień 31 grudnia 2008r.

 

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

Nabyto prawo własności nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod pas drogi ul. Przemysłowej, Frysztackiej, Chlebowej, Spacerowej, Pochwacie, Podleśnej, Szkolnej, Lompy, Powstańców Śląskich.

 

Zbyto samodzielne lokale użytkowe w budynku przychodni zdrowia przy ul. Łowickiej 4 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego własność Miasta przy ul. Sosnowej, Kraszewskiego, Husarskiej, Ogrodowej, Klonowej.

 

 

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej

 

Wypłacono 2.163 dodatki mieszkaniowe na kwotę: 389.468,71zł.

Trwa sprawdzanie operatów szacunkowych, wycenionych 76 mieszkań oraz sporządzanie protokołów z rokowań do wykupu zadeklarowanych mieszkań.

W terminie od stycznia do końca sierpnia „Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego” złożyło 280 osób. Wnioski te przedłożone zostaną do rozpatrzenia przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

11 sierpnia odbyło się spotkanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, w trakcie którego omówiono sprawę dotyczącą „zamian” lokali socjalnych, położonych w budynkach przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294 do nowo dodanych lokali socjalnych w budynku przy ul. Pszczyńskiej 292.

We wspomnianej sprawie przeprowadzono (przy udziale SKM) 26 wizji przy ul. Pszczyńskiej. Wytypowane osoby, które wyrażą chęć przeprowadzenia zamiany, opuszczą dotychczas zajmowany lokal socjalny. Lokal ten w dalszej kolejności przeznaczony zostanie do zasiedlenia przez osoby i rodziny mające orzeczony wyrok o eksmisję.

 

 

- w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

 

8 sierpnia w Żywocicach odbyła się uroczystość upamiętniająca zamordowanie mieszkańców przez Niemców. W obchodach udział wzięli przedstawiciele związków kombatanckich, poczty sztandarowe oraz przedstawiciele urzędu miasta.

W dniu 15 sierpnia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Wojska Polskiego.

1 września odbyły się uroczystości z okazji obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz „Dnia Kombatanta”.

Dziś odbędą się uroczystości z okazji “Dnia Sybiraka”. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10:30 na Cmentarzu Komunalnym przy Symbolicznym Grobie w Jastrzębiu Ruptawa.

 

 

- Jastrzębski Zakład Komunalny

 

Wykonano prace przy budowie drogi i chodnika na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Norwida w Jastrzębiu Zdroju o łącznej powierzchni 280 m2.

 

Wykonano prace przy budowie chodnika na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Połomskiej w Jastrzębiu Zdroju o łącznej powierzchni 110 m2.

 

Prowadzone są prace przy budowie drogi na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei w Jastrzębiu Zdroju.

 

Wykonano remont szaletu miejskiego na targowisku miejskim przy ul. A. Bożka w Jastrzębiu Zdroju.

 

Wykoszono tereny zielone na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei i ul. Bednorza, na parkingach przy ul. Podhalańskiej i Podhalańskiej – Młyńskiej, na targowisku miejskim przy ul. Północnej i na os. 1000-lecia, przycięto żywopłot przy ul. Świerczewskiego, wykoszono i zebrano trawę z poboczy ulic na sołectwie Bzie, Borynia, Szeroka, Ruptawa – Cisówka, Moszczenica i Skrzeczkowice. Łączna powierzchnia 652 264 m2.

 

Dokonano obsady kwiatów na grobach wojennych: Powstańców Śląskich w Jastrzębiu Górnym, Marszu Śmierci w Jastrzębiu Górnym, w Moszczenicy oraz Bziu (łącznie wysadzono 850 szt aksamitek), miejscach pamięci przy ul. Witczaka, Rybnickej, Pochwacie, Pszczyńskiej, Świerczewskiego, Okrzei oraz w Moszczenicy (łącznie wysadzono 212 szt aksamitek).

Dokonano obsady kwiatów donic na skrzyżowaniu ul. Broniewskiego z ul. Armii Krajowej oraz ul. Połomskiej z ul. Pszczyńską (łącznie wysadzono 96 szt – kocanka, smagliczka, pelargonia).

 

W ramach współpracy z Sądem Rejonowym Sądem Grodzkim w Jastrzębiu Zdroju przyjęto do pracy: w miesiącu czerwcu 4 osoby, w miesiącu lipcu 6 osób, w miesiącu sierpniu 6 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

 

Udzielono zamówienia na: dostawę samochodu dostawczego firmie Inter Car Sp. z o.o. za cenę ofertową 99 989,99 zł; sukcesywny wywóz i utylizację odpadów stałych oraz płynnych z obiektów administrowanych przez zamawiającego PPUH „Komunalnik” Sp. z o.o. - na kwotę 153 535,69 zł brutto; wykonanie gablot ogłoszeniowych wolno stojących przeznaczonych do dyspozycji Rad Sołeckich. Gabloty zostały zamontowane przez Jastrzębski Zakład Komunalny na terenie Sołectwa Moszczenica – 5 szt, Ruptawa – 7 szt. i Bzie – 4 szt.

Rozstrzygnięto postępowania dotyczące obsługi bankowej – za kwotę 375,00 zł/m-c; remontu szaletu miejskiego na targowisku A. Bożka – na kwotę 20 554,45 zł netto; dostawy prefabrykatów betonowych przeznaczonych do realizacji inwestycji na cmentarzach komunalnych – na kwotę 4 906,00 zł netto; zakupu ogumienia do samochodu ciężarowego STAR – na kwotę 3 541,00 zł netto; wykonania kotłowni w budynku socjalno – warsztatowym przy ul. Dworcowej – na kwotę 29 992,42 zł.

Zawarto umowę dotyczącą ochrony obiektów Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.

 

 

- Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

 

1 września przy Biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych uruchomiono Centrum Organizacji Pozarządowych z siedzibą przy ul. Wrzosowej 12 A. Celem istnienia Centrum jest stworzenie jak najlepszych warunków do działania i rozwoju organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Jastrzębia Zdroju.

 

Miasto Jastrzębie Zdrój wspólnie z miastami: Katowice, Żory, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Tychy złożyło wniosek partnerski w celu realizacji projektu partnerskiego pt. „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” w ramach Poddziałania 7.2.2. „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem projektu jest Miasto Gliwice. Projekt będzie realizowany na terenie woj. śląskiego w okresie od kwietnia 2010 r. do marca 2012 r. Współpraca Miasta Jastrzębie Zdrój jako jednego z Partnerów w ramach projektu będzie polegać na utworzeniu Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości mieszczącego się w Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości

 

Zakończona została inwestycja pn. „Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne przy ul. Pszczyńskiej 292”. Trwają procedury związane z odbiorem i dopuszczeniem do użytkowania pomieszczeń socjalnych. W dniu 24 września od godziny 10:00 obiekt będzie udostępniony do oględzin - zapraszam Państwa Radnych oraz zainteresowane osoby.

 

Wyłoniono wykonawców dla następujących zadań:

- modernizacja budynku przy ul. Klubowej 2;

- malowanie pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych w budynku użytkowym wraz z regulacją okien i montażem nawiewników okiennych ul. 1 Maja 61;

- adaptacja pomieszczeń użytkowych w budynku przy ul. Dunikowskiego 5-7;

- montaż podnośnika dla niepełnosprawnych wraz z likwidacją pochylni przy ul. 1Maja 61;

- remont pomieszczeń wewnętrznych ul. 1 Maja 45;

- budowa instalacji oświetlenia terenu zewnętrznego przy budynku ul. Gajowa 11,11A.

 

Ogłoszono przetarg na modernizację budynku ul. Gajowa 11A – wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem i elementami małej architektury – przetarg w dniu 21 września.

 

***

 

Po raz pierwszy od podpisania Porozumień Jastrzębskich w uroczystościach wzięli udział dostojni goście, którymi byli Prezydent Państwa Pan Lech Kaczyński oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pan Jerzy Buzek. Myślę, że w ten sposób najłatwiej jest przebić się do opinii publicznej w Polsce i pokazać jak ważne to było wydarzenie, które również doprowadziło do obalenia w przyszłości ustroju komunistycznego w naszym kraju.

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane