W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 26 marca 2009 roku (In.0055-3/09)

XML

Treść

 

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 26 marca 2009 roku

 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXXVIII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 26 lutego 2009 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

            - w zakresie finansów

 

- w okresie od 27 lutego do 10 marca br. Prezydent Miasta 5 zarządzeń w sprawie ustalenia i zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok oraz 2 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

 

 

            - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- zostały rozstrzygnięte konkursy, do których wnioski zostały złożone 4 czerwca 2008 r. i tak:

działanie 7.1 Modernizacja i nadbudowa sieci drogowej - otrzymaliśmy ponad
3,5 mln zł na zadanie pn.: „Budowa dróg publicznych i kanalizacji sanitarnej
na rewitalizowanym terenie byłej “KWK Moszczenica”” – odcinek od budowanego ronda do ul. Jagiełły. Koszt zadania to 11 mln zł,

działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych - wniosek pn.: „Budowa obiektów sportowych przy SP 17 w Jastrzębiu Zdroju” otrzymał 66,13% maksymalnej ilości punktów i znajduje się na 59. pozycji listy rezerwowej, natomiast wniosek pn.: „Modernizacja basenu w ZS nr 6 w Jastrzębiu Zdroju” otrzymał 80,7% maksymalnej ilości punktów i znajduje się na 45. miejscu listy rezerwowej


Obydwa wnioski zostały sporządzone poprawnie, jednak mając na uwadze ich ocenę oraz wielkość alokacji (52 250,800 zł) na działanie nie mają szans na dofinansowanie 

- procedura przetargowa zadanie pn.: „Modernizacja Hali Widowiskowo–Sportowej przy ul. Leśnej” jeszcze nie została zakończona, jednakże po sprawdzeniu złożonych ofert okazało się, że przewyższają one ilość środków przeznaczonych na realizację. Do przetargu zostało złożonych 5 ofert, najtańsza na kwotę 32,5 mln zł, natomiast najdroższa na kwotę 42,9 mln zł, przy czym wartość kosztorysu inwestorskiego wyniosła 26 mln zł. W związku z tym przetarg zostanie unieważniony i ogłoszony ponownie. Ponieważ zgodnie z wymogami prawa o zamówieniach publicznych kosztorys inwestorski jest ważny 6 miesięcy, toteż jest już sporządzany nowy w oparciu o poziom cen i usług za III kwartał br.,

- 6 marca złożone zostały wnioski do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla projektów pn.: „Przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jastrzębiu Zdroju” oraz „Budowa obwodnicy os. Staszica wraz z parkingiem w Jastrzębiu Zdroju”

- zostały ogłoszone przetargi na zadania pn.:

- „Przebudowa linii 20KV przy ul. Libowiec w Jastrzębiu Zdroju” (otwarcie ofert nastąpi w dn. 14.04.2009r.) oraz

- „Opracowanie projektu budowlano–wykonawczego szerokopasmowego dostępu do internetu dla miasta Jastrzębie Zdrój” (otwarcie ofert nastąpi w dn. 07.04.2009r.)

                       

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- 23 lutego odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, którego przedmiotem było podjęcie uchwał m.in. w sprawie wyboru Przewodniczącego Związku oraz w sprawie powołania grupy roboczej ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,

- 24 lutego w Cieszynie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, na którym poruszono temat wdrażania Funduszy Mikroprojektów Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy – Polska oraz Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Podjęto także uchwały w sprawach organizacyjnych i programowych,

- 13 marca zorganizowano spotkanie informacyjne dotyczące Programu Komisji Europejskiej pn. "Młodzież w działaniu". Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z założeniami programu oraz jego strukturą,

- 13 marca został złożony do Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska wniosek na realizację projektu pn. „Spotkajmy się po drugiej stronie granicy”. Czeskim partnerem w projekcie jest Miasto Karwina. Projekt ubiega się o 95 % dofinansowanie,

- rozpoczęto realizację projektu pn. „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju”. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Koszt całkowity projektu wynosi 551 995,00 zł i jest w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Głównym jego celem jest zapewnienie poprawy dostępu do zatrudnienia i motywacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- trwają prace nad przygotowaniem studium wykonalności do projektu pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju”. Jest  to obligatoryjny załącznik do wniosku aplikacyjnego, który będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,

- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poinformował o konieczności sporządzenia strategicznej prognozy oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji. W związku z tym, zaistniała konieczność złożenia do Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Katowicach oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach  wniosku  w sprawie   konieczności przeprowadzenia postępowania  oraz jego zakończenia,

- Projekt Urzędu Miasta pn. "Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!" otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu dla poddziałania 1.1.2. „Promocja inwestycyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 69 500 zł, natomiast kwota dofinansowania to 59 075 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych Jastrzębia Zdroju,

- w dniach 13-15 marca uczestniczono w Targach Urlop i Region 2009 w Ostrawie, podczas których zachęcano do odwiedzenia Jastrzębia Zdroju. Odwiedzający targi mogli zapoznać się z turystyczno-rekreacyjną ofertą Miasta poprzez materiały reklamowe (mapy, ulotki, foldery) oraz prezentację multimedialną,

- Prezydent Miasta objął patronatem cykl sesji promocyjno-informacyjnych, które odbywają się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu Zdroju. Sesje skierowane są do uczniów szkół średnich, którzy planują założyć działalność gospodarczą. Spotkania prowadzą pracownicy Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z Żor

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- według danych na dzień 28 lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 3.139 osób bezrobotnych,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 7,4% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do stycznia br.),

- w lutym w urzędzie pracy zostało zarejestrowanych jako bezrobotne 531 osób, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 363 osoby,

- w lutym zarejestrowano 347 ofert pracy, z czego 204 to oferty subsydiowane,

- złożono wniosek o przyznanie kwoty 462.700,00 zł  z „rezerwy” Samorządu Województwa na realizację programu pn. „Wejście na rynek pracy”, który będzie kontynuacją działań Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu Zdroju w zakresie promocji przedsiębiorczości. Planowane działania
w ramach w/w programu mają na celu pobudzenie aktywności na lokalnym rynku pracy poprzez wsparcie dla pracodawców wspomagając ich konkurencyjność poprzez doposażenie
lub wyposażenie 25 stanowisk pracy dla kierowanych bezrobotnych

 

 

- w zakresie edukacji

 

- 24 lutego zorganizowano spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych w sprawie rekrutacji elektronicznej,

- odbyły się posiedzenia Społecznej Oświatowej Komisji Mieszkaniowej, która rozpatrzyła wnioski nauczycieli o przyznanie lokalu mieszkalnego:

  - 27 lutego – spotkanie dotyczyło przyznania lokalu w Zespole Szkół nr 1,

  - 23 marca – spotkanie dotyczyło przyznania lokalu przy Publicznym Przedszkolu nr 19,

- 27 lutego odbyło się spotkanie z dyrektorami Publicznych Przedszkoli, podczas którego przedstawiono najnowsze rozwiązania reformy systemu oświaty dotyczące obniżenia wieku szkolnego oraz diagnozy dojrzałości szkolnej,

- dokonano rozliczenia Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia za rok 2008r. Ogółem zwiększenie planu w bieżącym roku wyniosło 327.265,00 zł. Z analizy wydatków na zadania realizowane przez  placówki oświatowe w roku 2008 wynika, że zadania gminy dofinansowano w wys. 5.781.282,00 zł, zadania powiatu dofinansowano w wys. 337.306,00 zł.  Subwencja w 2008 roku wynosiła 73.295.573,00 zł,

- rozpoczęto procedurę naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych. Zebrano i przekazano administratorowi firmie VULCAN szczegółowe dane punktów naboru oraz dane administratorów punktów naboru. Podczas tegorocznej rekrutacji uczniowie będą mogli korzystać z bazy danych obejmującej niemal całe województwo śląskie,

- 20 marca zorganizowano spotkanie promocyjne Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Jastrzębiu Zdroju,

- przeprowadzono nabór wniosków studentów do projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu”. Łącznie wpłynęły 63 wnioski, które zostaną zweryfikowane pod względem finansowym i merytorycznym,

- została przekazana pierwsza rata dotacji w kwocie 25.000,00 zł dla Akademii Górniczo – Hutniczej z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego,

- dokonano weryfikacji wniosków dotyczących wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły” w pierwszym półroczu 2009r. O dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ubiega się 693 uczniów,

- w związku z oceną pracy dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 17 i Zespołu Szkół nr 8 dokonano kontroli placówek w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bhp pracowników i uczniów oraz przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkół

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- ogłoszono konkursy na wyłonienie realizatorów następujących programów profilaktycznych wynikających z „Programu Zdrowotnego dla mieszkańców Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2009”, tj.:

- „Profilaktyka oraz wczesna diagnostyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój”,

„Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój w  roku 2009, w zakresie badań mammograficznych   i sonomammograficznych”,

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka narządu rodnego wśród mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2009”,

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie czerniaka skóry wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2009”,

- „Profilaktyka oraz wczesna diagnostyka chorób układu oddechowego  wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój”,

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego wśród mężczyzn, mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2009”

- ogłoszono konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju”

 

           

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- dokonano nabycia od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych zajętych pod pas drogi ul. Przemysłowej,

- dokonano zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych zabudowanych, będących własnością Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy  Opolskiej oraz  przy  Al. Piłsudskiego,

- dokonano zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącą własnością Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. Świerczewskiego,

- dokonano zbycia w drodze przetargu samodzielnego lokalu użytkowego w budynku przychodni zdrowia przy ul. Wodeckiego 21-23 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Wypłacono 1.057 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 170.479,74 zł,

- zawarto 12 aktów notarialnych, dotyczących wykupu mieszkań,

- w trakcie podpisywania są protokoły z rokowań do zawarcia aktów notarialnych, dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych, których proces sprzedaży rozpoczął się w 2008 roku,

- rozpoczął się proces wykupu lokali mieszkalnych. Proces ten związany jest z wnioskami złożonymi do dnia 31.12.2008r.,

- wydano skierowania do zasiedlenia lokali socjalnych. Powodem powyższego, były decyzje wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru  Budowlanego. Wspomniane decyzje wydano wskutek pożaru budynku przy ul. Wolności oraz stwierdzenia stanu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi  w budynku przy ul.  Węglowej

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- trwa obsługa corocznych zebrań Wspólnot Mieszkaniowych, które są zwoływane zgodnie z Ustawą o własności lokali. Na dzień 20 marca br. przeprowadzonych zostało 59 zebrań. MZN jako Zarządca we Wspólnotach uzyskał 100% udzielonych absolutorium. Do końca marca br. przeprowadzonych zostanie jeszcze 27 zebrań. Na zebraniach omawiane jest rozliczenie kosztów za rok poprzedni,

- rozstrzygnięto postępowania na realizację następujących zadań:

- Usuwanie usterek budowlanych i instalacyjnych wod.-kan., c.o., gaz – podpisanie umowy nastąpiło w dniu 13.03.2009r.,

 

- Wymiana stolarki okiennej drewnianej w lokalach mieszkalnych (299,93 m kw. okien drewnianych) – przetarg odbył się w dniu 27.02.2009r. - postępowanie zakończono, podpisanie umowy zaplanowano na 30 marca br.

 

                       

            - w zakresie kultury i sportu

 

- 12 marca odbyła się uroczystość uhonorowania sportowców i trenerów za osiągnięcia sportowe  w roku 2008. Statuetki „Złotego Jastrząbka” trafiły w ręce zawodników Jastrzębskiego Klubu Hokejowego GKS Jastrzębie oraz trenera drużyny Jacka Chrabańskiego. Łączna kwota przyznanych w sporcie nagród pieniężnych i wyróżnień wyniosła 250.000,00 zł,

- ukazał się „Informator miejskich imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w roku 2009”,

- 17 marca w Parku Zdrojowym udostępniono wystawę pt. „Żołnierze wyklęci– antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku”,

- 2 kwietnia o godz. 19.00 w Kościele pw. NMP Matki Kościoła ul. Ks. Popiełuszki wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w koncercie pt. „Santo Subito”. Koncert zorganizowano z okazji IV. rocznicy obchodów śmierci Papieża Jana Pawła II. Zapraszamy na ten koncert,

- 22 lutego najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mieli okazję zobaczyć kolejny spektakl z cyklu  Teatr Rodzinny pt. „Historia zaginionego snu”,

- 1 marca w ramach cyklu „ŚMIECHOTERAPIA” wystąpiła ze swoim nowym programem Grupa MoCarta,

- 8 marca z okazji Dnia Kobiet odbył się koncert zespołu „Czerwone gitary”,

- 9 marca odbył się wernisaż wystawy pt. „Nasz znak – Orzeł Biały”,

- 11 marca odbył się wernisaż wystawy prac Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Książki pt. „Czas” oraz wykład kuratora wystawy Pani Alicji Słowikowskiej pt. „Sztuka Książki bez granic: cele – realizacje – projekty”,

- 24 lutego odbył się Finał Rambitu dla Przedszkolaków „Ole, ole przedszkole”,

- 1 marca odbył się „Turniej Czterech Ścianek dla Uczniów Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych”,

- organizowane są ślizgawki ogólnodostępne na Lodowisku „Jastor”,

- 6 marca odbył się finał „V Mistrzostw Jastrzębia Zdroju w Piłce Halowej Szkół”.

- 8 marca rozpoczęły się rozgrywki rundy rewanżowej (play off) XII edycji Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów,

- 19 i 26 marca na Krytej Pływalni „Laguna” odbyły się „Zawody Pływackie dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych”,

- hokeiści JKH GKS „Jastrzębie” jako beniaminek Polskiej Ligi Hokeja zakończyli rozgrywki na 7. miejscu,

- piłkarze MKS „GKS Jastrzębie” zainaugurowali rundę wiosenną od wyjazdowego zwycięstwa 1:0 nad Odrą Opole,

- siatkarze KS „Jastrzębski Węgiel” w rozpoczętych meczach rundy play off  Plus Ligi dwukrotnie wygrali 3:0 z AZS UWM Olsztyn

 

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

- 18 marca w ramach obchodów Dnia św. Patryka  „Shamrock – dotyk Irlandii” przygotowano szereg  przedsięwzięć  promujących kulturę i tradycję Irlandii,

- odbyły się wykłady, spotkania:

- 11 marca - wykład z cyklu Spotkania z kulturą pt. „W poszukiwaniu przygód”,

- 17 marca - wykład z cyklu „Na ścieżkach nauki” pt. „Irlandia – Zielona Wyspa Europy”,

- 19 marca - spotkanie z Alicją Tront z biura podróży pt. „Miejsca, których jeszcze nie znamy”,

- 24 marca - wykład z cyklu „Salon pisarzy”

- 25 marca - spotkanie autorskie z Adamem Dyrko pt. „Wygnańcze szlaki”

 

- zorganizowano wystawy:

- siódmą edycję wystawy zbiorowej nauczycieli plastyki jastrzębskich szkół pt. „Malarskie inspiracje” (wystawę można było oglądać w Galerii „Pod Sową” w terminie od 27 lutego do 14 marca br., natomiast wernisaż z udziałem autorów odbył się 27 lutego br.),     

- wystawę fotografii Krzysztofa Millera w ramach projektu „Shamrock – dotyk   Irlandii”
pt. „Moja Irlandia” (wystawę można oglądać w Galerii „Pod Sową” do 31 marca br.),

- wystawę fotografii Jakuba Kaszuby i Krzysztofa Sowy pt. „Osobliwości w kolorze niebieskim”  (wystawę można oglądać do 31 marca br. w Galerii „Da Vinci”)

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 18 marca odbyło się szkolenie dla pracowników zajmujących się sprawami obrony cywilnej w zakładach pracy z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Przeszkolono także funkcjonariuszy Straży Miejskiej, obsługujących Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- dziś  pod pomnikiem poległych żołnierzy przy ul. Boża Góra Prawa odbywają się uroczystości z okazji 64. rocznicy wyzwolenia Jastrzębia Zdroju.

 

 

            - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- rozstrzygnięto postępowanie na dostawę rur stalowych ocynkowanych przeznaczonych na    oznakowanie pionowe dróg na kwotę 24.500,00 zł brutto,

- w ramach utrzymania czystości, m.in.:

- usunięto dzikie wysypisko zlokalizowane pomiędzy ul. Północną i Pszczyńską (0,94 tony),

- prowadzono odśnieżanie dróg, chodników na terenie cmentarzy komunalnych, targowisk, parkingów i przystanków komunikacji miejskiej

 

- w ramach utrzymania oznakowania pionowego, sygnalizacji świetlnej, wykonano m.in.:

- ustawienie znaków (5 szt.)

- poprawienie  znaku (25 szt.)

      - wymiana znaku (4szt.)

      - usunięcie znaku (2 szt.)

- dokonano łącznie 8 napraw sygnalizatorów skrzyżowania (Al. Piłsudskiego przejście „DOMUS”, Harcerska-Katowicka, Wodzisławska-Górnicza, przejście ul. Rybnicka, przejście ul. Świerczewskiego)

- naprawę Zegara przy  ul. 1 Maja      

- usunięto awarie oświetlenia napisów z nazwą osiedli mieszkaniowych na bloku przy ulicach: Wrocławskiej i Katowickiej

 

 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

 

- 9 marca został ogłoszony konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie Zdrój w zakresie ochrony i promocji zdrowia, których realizacja rozpoczyna się od 1 maja br. i potrwa do 31 grudnia br. W roku 2009 na realizację zadania przeznaczono kwotę 30.000,00 zł,

- 23 marca w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój odbyły się wybory do Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane