W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 26 lutego 2009 roku (In.0055-2/09)

XML

Treść

  

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 26 lutego 2009 roku

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXXVII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 29 stycznia 2009 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

            - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- aktualnie trwają procedury przetargowe na zadanie pn. „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju” (otwarcie ofert nastąpi 05.03.2009r.) oraz na zadanie pn. „Szerokopasmowy dostęp do internetu” (otwarcie ofert nastąpi 03.03.2009r.),

- nadal trwają prace budowlane w budynku przy ul. Opolskiej 7 i 9 dla potrzeb adaptacji na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ogniska Wychowawczego,

- koszt utrzymania zimowego w miesiącu styczniu wyniósł 744.290,47 zł.,

- 5 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego został złożony do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju”,

- obecnie przygotowywany jest wniosek dla projektu pn. „Przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jastrzębiu Zdroju”, który będzie złożony do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w terminie
do 9 marca br.,

- nadal brak rozstrzygnięcia dla trzech wniosków złożonych w Urzędzie Marszałkowskim w dniu
4 czerwca ubiegłego roku, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, a są to:

 „Budowa dróg publicznych i kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”,

„Budowa obiektów sportowych przy SP 17 w Jastrzębiu Zdroju”,

„Modernizacja basenu w ZS nr 6 w Jastrzębiu Zdroju”

 

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

           

- rozpoczęto realizację  projektu pn. „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju”,

- zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. „Przedsiębiorczy sąsiad. Merytoryczne wsparcie inicjatyw gospodarczych na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński”, dbając jednocześnie o jego trwałość podjęto działania zmierzające do aktualizacji wydanego przez Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój  poradnika,

- trwają prace nad przygotowaniem projektu pt. „Spotkajmy się po drugiej stronie granicy”, realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego  Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013,

- 5 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Chorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy „Serce” z Chorzowa, podczas którego przedstawiono możliwości współpracy przyczyniającej się do poszerzenia wachlarza usług Gminnego Centrum Informacji,

- 6 lutego odbyło się ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, na którym podsumowano pracę Rady w kadencji 2005 – 2009,

- 16 lutego odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,

- trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie Zdrój,

- prowadzone są działania mające na celu zorganizowanie spotkania informacyjnego nt. możliwości pozyskania środków pomocowych przez młodych aktywnych ludzi w ramach Programu Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu”. Spotkanie odbędzie się 13 marca br. w Urzędzie Miasta

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- według danych na dzień 31 stycznia w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych
2.971 osób bezrobotnych,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 6,9% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do grudnia 2008 roku),

- w styczniu w urzędzie pracy zostało zarejestrowanych jako bezrobotne 608 osób, natomiast
z ewidencji urzędu wyłączono 377 osób,

- w styczniu zarejestrowano 246 ofert pracy, z czego 101 to oferty subsydiowane,

- 13 lutego odbyły się Targi Pracy i Edukacji,

- trwa realizacja projektu pn. „Skuteczny urząd”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- zakończono realizację następujących projektów:

- „Inwestycja w przedsiębiorczość”, finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy Samorządu Województwa Śląskiego,

- „Twoja droga do pracy”, finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 

 

- w zakresie edukacji

 

- zawarto porozumienia w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju:

- z Miastem Rybnik w celu kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego,

-  z Powiatem Wodzisławskim w celu kształcenia w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.,

- z Miastem Gliwice w celu kształcenia w Zespole Kształcenia Zawodowego w Gliwicach,

- 12 lutego odbyło się spotkanie robocze z dyrektorami szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie spotkania omówiono m.in. sprawy bieżące, rekrutację
do szkół ponadgimnazjalnych, obowiązek szkolny i nauki,

- zostało podpisane porozumienie pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój a Samorządem
Województwa Śląskiego na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego
pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

-dzisiaj chcemy wprowadzić uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na przystąpienie przez miasto do projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu”. Studenci mogą składać wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2008/2009 do 13 marca. Program skierowany jest do studentów pozostających w rodzinach, w których dochód na głowę nie przekracza 504 zł netto lub 583 zł netto, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Studenci muszą być zameldowani w Jastrzębiu Zdroju. Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- przekazano pierwszą ratę dotacji w kwocie 6.000,00 zł. dla Akademii Górniczo–Hutniczej
z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną Wszechnicy Edukacyjnej TUO oraz pierwszą ratę
dotacji w kwocie 15.000,00 zł. dla Uniwersytetu III Wieku przy Uniwersytecie Śląskim
z przeznaczeniem na  
działalność dydaktyczną,

- rozpoczął się nabór wniosków dotyczących wyjazdów śródrocznych na tzw. Zielone szkoły
w pierwszym półroczu 2009 roku. Do dnia 20 lutego wpłynęła dokumentacja z 15 placówek.

- placówki oświatowe złożyły w celu zatwierdzenia przez Organ Prowadzący sześć wniosków
aplikacyjnych dotyczących Partnerskich Projektów Comeniusa „Uczenie się przez całe życie”.
W/w wnioski zostały przesłane do Narodowej Agencji w celu rozpatrzenia,

- na podstawie zebranych materiałów  z placówek oświatowych za rok 2008r. przeprowadzono analizę średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególne stopnie awansu zawodowego w mieście. Powiem tylko, że w przypadku stażysty to wynagrodzenie średnie jest niższe o 83 zł od średniej MEN,

- sprawowany jest nadzór nad wykonaniem decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dotyczy PP-7, PP-12, SP-15, SP-17), Państwowej Straży Pożarnej (dot. PP-4, PP-5, PP-6, PP-7, PP-12, PP-14, PP-24, PP-26), Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dot. PP-5, SP-3, SP4, ZS-1). Analiza ekonomiczna i rzeczowa ich wykonalności sporządzana jest w odniesieniu do zaplanowanych remontów i posiadanych środków finansowych pod względem gospodarnego i efektywnego alokowania środków pieniężnych

 

 

- w zakresie polityki społecznej

 

- od 1 marca Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju będzie organizatorem prac społecznie użytecznych (liczba zgłoszonych miejsc pracy to 114). Będą to głównie prace porządkowe m.in. w charakterze sprzątaczki, woźnego, konserwatora, opiekunki w przedszkolu, opiekuna osoby niepełnosprawnej. Prace wykonywane będą na terenie miasta w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły), a także w jednostkach organizacyjnych miasta (m. in. Miejski Zarząd Nieruchomości, Jastrzębski Zakład Komunalny). Za jedną godzinę faktycznie przepracowaną podopieczni otrzymają 6,50 zł. (liczba godzin do przepracowania tygodniowo nie przekroczy 10 godzin)

 

           

- w zakresie gospodarowania mieniem

           

- przyjęto od osoby fizycznej darowiznę prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej  pod budowę łącznika ul. Powstańców Śląskich,

- dokonano zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej, będących własnością Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych  przy
ul. Wielkopolskiej,

- dokonano zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. Opolskiej,

- dokonano zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ul. Arki Bożka,

- dokonano zbycia w drodze przetargowej samodzielnych lokali użytkowych w budynku przychodni zdrowia przy ul. Wodeckiego 21-23 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej,

- dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego własność Miasta, położonego przy ul. B. Czecha

 

 

- w zakresie ochrony środowiska 

 

- rozpatrzono wnioski o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zadań proekologicznych, złożone przez mieszkańców miasta w grudniu 2008 roku. Wnioski dotyczyły dofinansowania:

            - 16 ekologicznych kotłów grzewczych,

            - 4 przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,

            - 5 przydomowych oczyszczalni ścieków,

            - 3 kolektorów słonecznych

           

Łączna kwota dofinansowań wyniosła 47.300,00 zł.

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Wypłacono 1.067 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 172.595,69 zł.,

- trwają prace prowadzone przez rzeczoznawcę majątkowego, dotyczące analiz wolnorynkowych stawek czynszowych w lokalach i budynkach użytkowych, stanowiących własność gminy,

- w trakcie podpisywania są protokoły z rokowań do zawarcia aktów notarialnych, których proces sprzedaży rozpoczął się w roku 2008.

- zawarto 11 aktów notarialnych, dotyczących wykupu mieszkań,

- 17 lutego odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, w trakcie którego przystąpiono do rozpatrywania odwołań od negatywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej,  dotyczącej wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- ogłoszono przetargi na wykonanie następujących zadań:

            - Wymiana stolarki okiennej drewnianej w lokalach mieszkalnych,

            - Usuwanie usterek budowlanych i instalacyjnych wod.-kan., c.o., gaz,

- rozstrzygnięto przetarg na wykonanie następujących zadań:

            - Wymiana wykładzin pcv w lokalach mieszkalnych,

            - Całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji elektrycznej, drobne roboty budowlane,

            - Sukcesywna dostawa materiałów: Zadanie 1:  materiały budowlane, Zadanie 2: materiały        hydrauliczne

 

 

            - w zakresie kultury i sportu

 

- trwają przygotowania do organizacji uroczystości uhonorowania sportowców i trenerów za osiągnięcia sportowe w roku 2008 „Złoty Jastrząbek”. Nazwiska laureatów statuetki „Złoty Jastrząbek” poznamy 12 marca br. w Domu Zdrojowym,

- przyznano stypendia w dziedzinie kultury na łączną kwotę 14.680,00 zł. oraz stypendia sportowe na łączną kwotę  60.000,00 zł.,

- ​​​​​​​​​​przyznano jednorazowe nagrody pieniężne i wyróżnienia sportowcom oraz trenerom klubów sportowych z terenu miasta. Łączna kwota przyznanych w sporcie nagród pieniężnych i wyróżnień wyniosła 250.000,00 zł.,

- 13 lutego odbył się mecz siatkówki pomiędzy ministrantami a przedstawicielami władz miasta
i radnymi miasta. Puchar zwycięzcy otrzymał zespół ministrantów. Była to charytatywna impreza połączona ze zbiórką pieniędzy, które zostały przekazane Ochronce pod patronem Św. Dominika Savio przy parafii Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu Zdroju. Zebrano 335,00 zł.,

- 25 stycznia odbył się koncert muzyki flamenco i indyjskiej „Indialucia”,

- od 26 stycznia do 6 lutego w placówkach MOK-u realizowany był blok imprez adresowany
do dzieci i młodzieży szkolnej „Ferie zimowe z Miejskim Ośrodkiem Kultury”,

- 29 stycznia najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mogli obejrzeć spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru „Arlekin” z Łodzi  pt. „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak”,

- 2 lutego miał miejsce występ brzuchomówcy Wojciecha Glanca,

- 3 lutego zorganizowano „Magiczne spotkanie” z udziałem iluzjonisty Jerzego Strzeleckiego,

- 5 lutego po raz drugi w okresie ferii odbył się spektakl dla dzieci. Tym razem wystąpił teatr „Pozytywka” z Krakowa z przedstawieniem „Och Tośka”,

- 7 lutego „Teatr Monitoring” i goście zorganizował Dzień bez monitora pt. „Saligia – wariacje”,

- 11 lutego na małej sali kina „Centrum” odbyła się Walentynkowa przerwa na… kino
dla dorosłych, podczas której można było zobaczyć film „Kochanek”,

- 15 lutego wystąpił jeden z najpopularniejszych polskich zespołów śpiewających piosenkę żeglarską – „Mechanicy Shanty”,

- zorganizowano wystawy:

- 6 lutego odbył się wernisaż wystawy fotografii Łukasza Grycichy pt. „Strumienie pomysłów” (ekspozycję można oglądać do 27 lutego br. w Galerii Epicentrum),

- do 27 lutego w Galerii Historii Miasta udostępniona jest do zwiedzania wystawa aniołów z kolekcji Elżbiety Zakrzewskiej – Prażak pt. „Skrzydlaci posłańcy”

 

- w trakcie Ferii zimowych z MOSiR-em obok zajęć piłki nożnej, piłki siatkowej, zimowej akademii tańca, wspinaczki na sztucznej ścianie, zajęć funny judo dzieci i młodzież miały możliwość wyjazdu z miasta na narty do Istebnej, na kuligi do Brennej, a także do kina IMAX 3D w Katowicach. Największą frekwencją cieszyło się tradycyjnie Lodowisko „Jastor”, gdzie zorganizowano wiele ślizgawek tematycznych z niespodziankami.

- 13 lutego zakończyły się eliminacje V Mistrzostw Jastrzębia Zdroju Szkół w Piłce Halowej.

- w meczu rozegranym 18 lutego na naszym Lodowisku „Jastor” gośćmi specjalnymi byli Mariusz Czerkawski oraz Leszek Blanik.

                       

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

- w dniach od 10 do 17 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano  „Tydzień Bezpiecznego Internetu”:

- 10 lutego - wykłady dla młodzieży prowadzone przez psychologa pn. „Siecioholizm –  uzależnienie od Internetu” oraz „Ucieczka od rzeczywistości w wirtualny świat”,

- 11 lutego - spotkanie dla dzieci i młodzieży z przedstawicielem Straży Miejskiej,

- 13 lutego - spotkanie dla dzieci i młodzieży z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji

- 17 lutego - lekcje multimedialne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

- 17 lutego - wykład dla młodzieży pt. „Przestępstwa internetowe” poprowadzony przez prokuratora Prokuratury Rejonowej,

- 17 lutego - warsztaty komputerowe dla dorosłych pn. „Bezpieczeństwo w Internecie”,

- konkurs plastyczny dla najmłodszych pn „Dzieciaki – sieciaki” (2-28 lutego),

- międzyszkolny konkurs graficzny na plakat promujący „Tydzień Bezpiecznego Internetu” pn. „Dzieci w sieci” (2-28 lutego)

 

- zorganizowano wykłady, spotkania:

- 16 lutego – wykład z cyklu „Salon pisarzy” pt. „Inne oblicza miłości – miłość wg Goethego i Edgara Allana Poe” wygłosiła dr Marta Graczyńska,          

- 25 lutego - spotkanie z Mariuszem Czubajem – autorem powieści kryminalnych i wykładowcą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie pt.  „Kryminał  – gatunek globalny i wiedza lokalna – czyli gdzie jest trup”,

- 27 lutego - wykład z cyklu „Spotkania z kulturą” pt. „Galeria wielkich mistrzów”, poprowadziła Ewa Madej z MBP,

 

- 5 lutego odbył się koncert zespołu „Miles Away” pt. „Love songs”,

- zorganizowano wystawy:

- wystawę fotografii Janiny Bogusz–Wiśniewskiej pt. „Gasnący Dzień Chorwacji” (wystawę będzie można oglądać do 31 marca w Filii Nr 1 MBP),    

- wystawę prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu Zdroju pt. „Jedna przed nami droga – integracja osób niepełnosprawnych z resztą społeczności” (wystawęmożna było oglądać od 2-25 lutego br. w Galerii „Pod Sową”). Wernisaż tej wystawy z udziałem autorów prac – podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej odbył się 12 lutego, 

- pokonkursową wystawę fotografii pn. „Gitara” (wystawę można oglądać do 27 lutego br. w Galerii „Da Vinci)

           

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 28 stycznia odbyło się spotkanie z Radą do spraw Kombatantów, na którym m.in. zostały poruszone sprawy upowszechniania historii wśród młodzieży szkolnej oraz organizacji uroczystości ważnych rocznic historycznych,

- 25 lutego wręczono nagrody uczestnikom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Klęska – powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”. Na konkurs zgłoszonych zostało 69 prac

 

 

- Wydział Architektury

 

- 5 lutego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach odbyła się rozprawa dotycząca rozpatrzenia skargi, jaką złożono na moją decyzję z maja 2008r. w sprawie ustalenia lokalizacji drogi gminnej łączącej ul. Podhalańską z ul. Małopolską. Decyzję tę, na skutek odwołania strony, rozpatrywał już i utrzymał w mocy w lipcu 2008r. organ II instancji, którym jest Wojewoda Śląski.

Obecnie Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł o oddaleniu skargi, czym potwierdził prawidłowość decyzji obu instancji

 

 

            - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- prowadzono prace przy budowie kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei w Jastrzębiu Zdroju,

- rozstrzygnięto postępowanie i zawarto umowę na zaopatrzenie pracowników Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w odzież roboczą  i środki ochrony indywidualnej,

 

 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

 

- 5 lutego odbyło się bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych pn. „Rządowy Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2009r. Możliwości finansowania projektów organizacji pozarządowych”, w którym uczestniczyli  przedstawiciele jastrzębskiego III sektora,

- przyznano dotacje z budżetu Miasta na powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia. Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 90.000,00 zł.,

- Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z Żor wraz z Żorską Izbą Gospodarczą realizują projekt „Inicjatywa”, którego celem jest udzielenie wsparcia podmiotom ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego. Na potrzeby projektu utworzono Centrum Doradztwa dla osób pracujących w instytucjach ekonomii społecznej działających w wybranych miastach na terenie województwa śląskiego. W ramach projektu w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój odbyły się  następujące szkolenia:

      - „Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla organizacji pozarządowych – 12 lutego

      - „Strategia rozwoju organizacji, partnerstwa” - 13 lutego

      - „Biznes Plan” - 19 lutego

      - „Zakładanie działalności gospodarczej” - 20 lutego

      - „Księgowość oraz finanse” - 24 lutego

 

- rozpoczął się kolejny okres rozliczeń podatkowych. Biuro Pełnomocnika rozpowszechniło informację o możliwości przekazania 1 proc. podatku dochodowego na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status pożytku publicznego z terenu Jastrzębia Zdroju

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane