W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 13 września 2007 roku (In.0055-7/07)

Wersja strony w formacie XML

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 13 września 2007 roku

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XVI Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 28 czerwca 2007 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- zakończono prace dotyczące realizacji następujących zadań:

 

- remont schodów żelbetowych przy ulicach: Katowicka – Północna, Zielona oraz Wielkopolska – Jar Południowy,

- roboty w zakresie niwelacji pasów drogowych na terenie osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Młyńskiej wraz z częściowym utwardzeniem nawierzchni,

- roboty w zakresie budowy drogi na terenie byłej KWK Moszczenica,

- remont ul. Jasnej (wykonano nową nawierzchnię asfaltową i częściowy remont chodników),

- roboty związane z przebudową ulic: Broniewskiego – Słonecznej wraz z dworcem,

- wykonano remont nawierzchni dróg powiatowych ulic: Świerczewskiego, Spokojnej oraz Ranoszka

 

- trwają prace dotyczące realizacji następujących zadań:

 

- budowy schodów terenowych, żelbetowych przy ul. Moniuszki,

- remontu ul. Reja,

- roboty wykończeniowe związane z remontem ul. Wielkopolskiej

 

- został rozstrzygnięty przetarg na budowę chodnika przy ul. Powstańców,

- „Modernizacja ul. Turystycznej” – wykonana została całość robót drogowych
w podbudowie. Do wykonania pozostał remont kanalizacji deszczowej pod garażami oraz ok. 20% nawierzchni chodników, wjazdów do bloków oraz zieleńce z uporządkowaniem terenu,

- „Modernizacja ul. Armii Krajowej” – wykonane zostało blisko 90% kanalizacji deszczowej. (została ułożona nowa nawierzchnia, przebudowano gazociąg oraz wodociągi wraz z zabezpieczeniem rury fi 1000 w rejonie skrzyżowania z ul. Karola Miarki, w najbliższych dniach nastąpi demontaż estakady, kontynuowane są roboty drogowe)

 

                       

- w zakresie polityki gospodarczej

 

- 27 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Katowicach, 

- 27 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Żorach,

- 29 czerwca - Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.,   

- 16 lipca odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „DASZEK” Sp. z o.o.,

- 16 lipca odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

- 14 sierpnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Katowicach,

- 20 sierpnia odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

- 31 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą w Cieszynie,

- zakończyła się realizacja projektu pn. „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”, w którym nasze miasto uczestniczyło od listopada 2005 roku,

- dobiegł końca także projekt pn. „Przedsiębiorczy sąsiad. Merytoryczne wsparcie inicjatyw gospodarczych na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński”. Efektem jego realizacji jest wydany w nakładzie 3 tys. egzemplarzy polsko-czeski poradnik dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w kraju i poza jego granicami,

- przygotowywana jest informacja na temat przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego, w tym spółek, w których udziałowcem lub akcjonariuszem jest Miasto. Celem sprawozdania jest przedstawienie zmian w stanie mienia komunalnego w roku objętym informacją oraz odniesienie do stanu na koniec roku poprzedzającego rok bazowy. Skompletowany materiał zostanie przekazany za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego do Ministerstwa Skarbu Państwa,

- sporządzono i przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za II kwartał 2007 roku oraz sprawozdanie o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za II kwartał 2007 roku. Przesłano również informację o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie za miesiące: czerwiec i lipiec br.

 

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- według danych na dzień 31 sierpnia br. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 4.457 osób bezrobotnych,

- w sierpniu w urzędzie pracy zarejestrowanych zostało 449 osób, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 596 osób,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 10,9% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do lipca 2007r.), 

- w sierpniu w urzędzie pracy zarejestrowano 479 ofert pracy, z czego 80 to oferty subsydiowane (głównie staże i przygotowania zawodowe),

- trwa realizacja programów:

- „Postawmy na przedsiębiorczość” – finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy Samorządu Województwa Śląskiego,

- „Praca dla młodych – Dobry Start” – finansowanego z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

- „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy (IKD)” – finansowanego
z rezerwy Funduszu Pracy, pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

- „Start zawodowy młodzieży” - finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS SPO RZL 1.2),

- „Powrót do pracy” -  finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS SPO RZL 1.3),

- „Przyjazny urząd” -  finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS SPO RZL 1.1)

 

 

- w zakresie edukacji

 

- przeprowadzono postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. W dniu 29 sierpnia 13 nauczycieli, którzy uzyskali awans, złożyło ślubowanie i odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,

- zatwierdzono projekty organizacyjne Publicznych Przedszkoli,

- utworzono Zespół Szkół nr 12 w Jastrzębiu Zdroju, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 18 oraz Gimnazjum nr 3,

- otrzymano dotację celową w wysokości 62.731,00 zł. na zakup podręczników oraz 45.177,00 zł. na zakup jednolitego stroju,

- otrzymano dotację celową w wysokości 118.422,00 zł. dla 16 szkół z tytułu nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych,

- przeprowadzono 20 konkursów na stanowisko dyrektora placówek oświatowych,

- od dnia 1 września rozpoczęły działalność na terenie miasta nowe szkoły niepubliczne:

- Szkoła Policealna przy ul. Piastów 15,

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna, Technikum Górnicze przy ul. Wielkopolskiej 20,

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ul. Śląskiej 6,  

oraz szkoły prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne:

- Salezjanek - Gimnazjum Sióstr Salezjanek przy ul. Kusocińskiego 47,

- Córek Bożej Miłości - Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Dla Dzieci Głęboko Upośledzonych Od 3–25 Lat Przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym Dla Dzieci „Betlejem” przy ul. Pszczyńskiej 11

 

- nowy rok szkolny 2007/2008 rozpoczęło 15046 uczniów, w tym 959 pierwszoklasistów w szkołach podstawowych- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- w związku z nabywaniem gruntów pod budowę „drogi głównej południowej” dokonano:

- nabycia gruntu od osób fizycznych w pasie drogi ul. Rybnickiej o pow. 0,0150 ha,

- nabycia gruntu od osób fizycznych poza pasem drogi o pow. 0,0055 ha pomiędzy ul. Dębina a ul. Pszczyńską,

 

- w związku z nabywaniem gruntów pod budowę układu gminnych dróg publicznych
na terenie byłej KWK „Moszczenica” dokonano nabycia gruntu od osób fizycznych
o pow. 0,1016 ha,

- dokonano nabycia od osób fizycznych nieruchomości:

- pod drogę ul. Maryjowiec gruntu o pow. 0,0469 ha,

- pod drogę ul. Młyńską gruntu o pow.0,0202 ha,

- pod drogę ul. Przemysłową gruntu o pow. 0,0019 ha

 

- dokonano nabycia od osoby prawnej prawo użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Miasta Jastrzębie Zdrój pod budowę łącznika ul. 11 Listopada z ul. Wrocławską (grunt o pow. 0,1819 ha),

- dokonano nabycia w formie darowizny:

- pod drogę ul. Staszica gruntu o pow. 0,1428 ha,

- pod drogę ul. Gałczyńskiego gruntu o pow.0,0526 ha,

 

- dokonano zbycia w trybie bezprzetargowym:

- na rzecz osoby fizycznej nieruchomości stanowiącej własność Miasta położonej przy ul. B. Czecha o pow. 0,0043 ha,

- na rzecz osoby fizycznej nieruchomości stanowiącej własność Miasta położonej przy ul. Wiejskiej o pow. 0,0045 ha

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 3.186 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 502.121,45 zł.,

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych oraz lokali mieszkalnych z czynszem regulowanym osobom, ujętym w wykazie osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu mieszkalnego w roku 2007,

- przedłużono najem lokali socjalnych położonych przy ulicach: Pszczyńskiej, Gagarina, Stodoły,

- wydano i podpisano 130 umów podnajmu lokali osobom w stosunku do których został orzeczony wyrok z prawem do lokalu socjalnego,

- 31 sierpnia zakończono przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu gminy. Łącznie do Wydziału wpłynęło 268 wniosków, które zostały przygotowane do rozpatrzenia przez Społeczną Komisję Mieszkaniową,

- w związku z zagrożeniem życia lokatorów, co spowodowane było wystąpieniem tąpnięć związanych z eksploatacją górniczą, wykwaterowano 17 rodzin zamieszkujących w budynku przy ul. Pszczyńskiej 294 do innych lokali socjalnych

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- rozstrzygnięto przetargi:

 

- „Bezgotówkowa sukcesywna dostawa paliw płynnych do środków transportowych i kosiarek” - przetarg odbył się w dniu 27.06.2007r. - został unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta,

- „Bezgotówkowa sukcesywna dostawa paliw płynnych do środków transportowych i kosiarek” - przetarg odbył się w dniu 06.07.2007r. – został  rozstrzygnięty i podpisano umowę,

- „Modernizacja obiektu ul. Kościelna 1A” – przetarg odbył się w dniu 09.07.2007r. - został rozstrzygnięty i podpisano umowę,

-  „Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292” - przetarg odbył się w dniu 10.07.2007r. – został unieważniony, ponieważ cena złożonej oferty przewyższała kwotę, którą przeznaczono na sfinansowanie zamówienia,

- „Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2” - przetarg odbył się w dniu 11.07.2007r. - został unieważniony, ponieważ cena złożonej oferty przewyższała kwotę, którą przeznaczono na sfinansowanie zamówienia,

- „Montaż windy w budynku Przychodni Rehabilitacyjnej przy ul. Turystycznej 5A” – przetarg odbył się w dniu 08.08.2007r. – został unieważniony, ponieważ cena złożonej oferty przewyższała kwotę, którą przeznaczono na sfinansowanie zamówienia

- „Bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294” - przetarg odbył się w dniu 10.08.2007r. - został rozstrzygnięty i podpisano umowę,

- „Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2” - przetarg w dniu 22.08.2007r. - został unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta,       

- „Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292” – przetarg odbył się w dniu 21.08.2007r. - wpłynęła jedna oferta, postępowanie jest w toku

 

-  wykonywano roboty ogólnobudowlane i instalacyjne na zasobach administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości (remonty kapitalne pustostanów, roboty stolarskie, roboty dekarskie, wymiana pionu instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, przegląd budynków przed sezonem grzewczym)

 

 

- w zakresie kultury i sportu

 

- 4 lipca przez nasze miasto przebiegał pierwszy z sześciu etapów XVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków,

- do 31 sierpnia przyjmowano rozliczenia transz dotacji dla klubów sportowych wykonujących zadanie publiczne pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w 2007r.” oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych,

- również do 31 sierpnia przyjmowano wnioski o udzielenie dotacji na rok 2008 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta,

- w lipcu i sierpniu Miejski Ośrodek Kultury zorganizował szereg imprez, m.in. „Letnie Koncerty Promenadowe”, koncerty z cyklu „Muzyczne środy”, natomiast najmłodsi mieszkańcy miasta w ramach cyklu „Wakacyjne spotkania z teatrem” mogli obejrzeć  spektakle prezentowane w Parku Zdrojowym i klubie „Metronom”, ponadto dla dzieci spędzających wakacje w mieście  zorganizowane zostały liczne imprezy, zabawy i konkursy w świetlicach i klubach należących do MOK –u,

- 26 sierpnia w Parku Zdrojowym odbyła się XI Sierpniowa Promenada Trzeźwości,

- zorganizowano wystawy:

- wystawę Studium Rysunku i Grafiki – prace wybrane – Galeria „Epicentrum” (wystawę można było oglądać od 29 czerwca do 21 lipca),

-  3 sierpnia w Galerii „Epicentrum” odbył się wernisaż wystawy fotografii członków Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego „Niezależni” pt. „Debiuty – postdebiuty 5 edycja” (wystawa była eksponowana do 24 sierpnia)

 

- w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował szereg imprez, m.in.: zajęcia piłki nożnej halowej, zajęcia „Wakacyjnej Akademii Tańca”, zajęcia „Wakacyjnej Szkółki Wspinaczki na Sztucznej Ścianie”, atrakcją dla dzieci była wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej,

- w trakcie wakacji można było korzystać ze ślizgawek ogólnodostępnych na Lodowisku „Jastor”,

- rywalizację rozpoczęli piłkarze drugoligowego MKS-u GKS Jastrzębie. Inauguracyjny mecz z ŁKS Łomża odbył się 29 lipca na  Stadionie Miejskim. Aktualnie po dziewięciu rozegranych kolejkach drużyna MKS GKS Jastrzębie plasuje się na drugim  miejscu,

- obecnie trwają rozgrywki wszystkich grup młodzieżowych Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

- również Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju w miesiącach lipcu i sierpniu oferowała mieszkańcom miasta szereg propozycji na spędzenie wolnego czasu:

- dla dzieci we wszystkich placówkach bibliotecznych organizowane były „Wakacje  z Biblioteką”, w ramach których organizowano: gry, zabawy i konkursy, spotkania z książką dla najmłodszych, warsztaty plastyczno-techniczne, warsztaty literackie, zajęcia kulinarne, zabawy ruchowe, cykl spotkań z kulturą, tradycją, obyczajami, językiem i sztuką najciekawszych państw całego świata, cykl zajęć i konkursów o tematyce ekologicznej, a na zakończenie wakacji MBP wraz z Zarządem Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju organizowała dla wszystkich młodych uczestników „Wakacji z Biblioteką” wycieczkę w góry Beskidu Śląskiego,

- dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Jastrzębia Zdroju zorganizowano integracyjne warsztaty edukacyjno-terapeutyczne pod hasłem „Radość Życia”. Projekt obejmował organizację zajęć o charakterze warsztatowym z różnej tematyki z pogranicza sztuki, terapii i nauki (współfinansowano go ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

 

- zorganizowano wystawy:

- wystawę fotografii dr Ryszarda Kulika - „Gaja – nasz dom” (wystawę można było oglądać w terminie od 5 do 31 lipca br.),

- wystawę prac niepełnosprawnych artystów malarzy zrzeszonych w wydawnictwie AMUN - „Sztuka bez barier” (wystawę można było oglądać w terminie od 1 do 31 sierpnia br.),

- wystawę promującą rezultaty Programu IW Interreg IIIA Czechy-Polska na obszarze strony polskiej Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tešínské Szelsko (wystawę można było oglądać od 20 sierpnia do 3 września br.)

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 4 lipca obchodzono 85. rocznicę podpisania protokołu przejęcia przez Polskę przyznanej części Górnego Śląska. Z tej okazji na grobach powstańców śląskich na terenie Jastrzębia Zdroju, a także pod pomnikiem upamiętniającym miejsce powitania Wojska Polskiego w dniu 4 lipca 1922r. Jastrzębie Zdrój – Bzie zostały złożone kwiaty oraz zapalone znicze,

- 24 lipca na cmentarzu wojennym przy ul. Boża Góra Prawa pochowano szczątki żołnierza Armii Czerwonej, które zostały odnalezione podczas modernizacji ulicy Libowiec, w miejscu gdzie w 1945 roku przebiegała linia frontu. Uroczystość odbyła się według ceremoniału wojskowego w obecności przedstawicieli Ambasady Federacji Rosyjskiej, władz miasta, służb mundurowych oraz kombatantów,

- 31 sierpnia odbyły się uroczystości z okazji Dnia Weterana oraz 68. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Hołd bohaterom września '39 oddali kombatanci, służby mundurowe, władze miasta, harcerze oraz młodzież szkolna,

- 1 września w celu uczczenia 68. rocznicy wybuchu II wojny światowej o godz. 12.00 na terenie miasta Jastrzębie Zdrój zostały włączone syreny alarmowe,

- 3 września odbyło się rocznicowe nabożeństwo w Cechowni KWK „Zofiówka”, po którym przedstawiciele władz związkowych, państwowych i samorządowych, delegacje kopalń oraz członkowie i sympatycy NSZZ „Solidarność” złożyli kwiaty pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego

 

 

- Wydział Architektury

 

- trwają prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego  o symbolach roboczych Bz66 i M51. W dniach od 1 do 29 października br. przygotowywane jest ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu

                       

 

Ponadto informuję, że:

 

- w dniu 18 września wchodzi w życie nowa ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Nakłada ona nowe obowiązki zarówno na Miasto, na przedsiębiorców prowadzących obecnie działalność handlową w obiektach o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, jak i na inwestorów, którzy mają dopiero zamiar budowy tego typu obiektów.

W ciągu 30 dni od wejścia w życie nowej ustawy funkcjonujący przedsiębiorcy muszą uzyskać stosowne zezwolenie polegające na rejestracji na warunkach opisanych w ustawie. Natomiast inwestorzy, którzy będą ubiegali się o nowe pozwolenia na budowę po 18 września mają do spełnienia kolejne warunki wynikające z przedmiotowej ustawy. Obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 będą mogły być lokalizowane na podstawie obowiązującego planu miejscowego po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miasta i uzyskaniu stosownego zezwolenia Prezydenta Miasta wydanego na podstawie ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Miasto będzie zobowiązane do wykonania lub zlecenia analiz i opinii w przedmiocie:

- kształtowania korzystnych warunków nabywania usług, poprawy jakości usług konsumentów oraz poszerzenia oferty handlowej i usługowej,

- rozwoju sieci handlowej i zachowanie równowagi pomiędzy różnymi formami handlu,

- rozwoju rynku pracy,

- rozwoju infrastruktury,

- ochrony środowiska.

 

Obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oprócz pozytywnej opinii Rady Miasta będą musiały również uzyskać pozytywną opinię sejmiku wojewódzkiego wyrażoną w stosownej uchwale.

Przepisów ustawy nie stosuje się do spraw wszczętych przed datą jej wejścia w życie.     

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane