W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2007 roku (In.0055-6/07)

Wersja strony w formacie XML

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2007 roku

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 24 maja 2007 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

         - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- wykonano schody terenowe żelbetowe wraz z chodnikiem przy ulicach Katowickiej-Północnej. W trakcie realizacji są również schody na ul. Zielonej oraz schody stanowiące połączenia ulicy Wielkopolskiej z Jarem Południowym,

 

- trwają prace związane z realizacją następujących zadań:

 

- niwelacja terenu przy ul. Młyńskiej – dokonano zdjęcia humusu na całym układzie drogowym. W chwili obecnej prowadzone są roboty ziemne wraz z wykonywaniem wykopów oraz budowa nasypów,

- drogi na byłej KWK Moszczenica – roboty zrealizowano w zakresie przebudowy urządzeń oraz robót okopowych. Obecnie realizowane są prace wykończeniowe w zakresie porządkowania terenu, humusowania powierzchni skarp wykopów i nasypów oraz oznakowania,

- modernizacja ul. Turystycznej – prowadzone są roboty drogowe (korytowanie, układanie chodników, wykonywanie podbudów, montaż studzienek ściekowych i przykanalików). W miarę postępu robót drogowych wykonywane jest oświetlenie uliczne i zakładanie rur ochronnych na uzbrojenia,

- przebudowa ulic: Broniewskiego-Słonecznej wraz z dworcem autobusowym – prowadzone są roboty drogowe (układanie krawężnika, wykonywanie konstrukcji dworca wraz z nawierzchnią, montaż oświetlenia ulicznego),

- modernizacja ul. Armii Krajowej – wykonywane są roboty kanalizacyjne (kanalizacja deszczowa), roboty drogowe w rejonie skrzyżowania z ul. Broniewskiego oraz przebudowa kabli WN i NN,

- remont nawierzchni dróg – przekazano plac budowy dla wykonania remontu
ulic: Świerczewskiego, Ranoszka i Spokojnej,

- modernizacja i nadbudowa obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej - ukończono roboty budowlane na dachach wejść budynków A i B. Kontynuowane są roboty rozbiórkowe konstrukcji żelbet słupów, trybun i fundamentów, które zostaną zakończone do końca czerwca. Jednocześnie trwają prace projektowe związane z aktualizacją projektu. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami K.S. „Jastrzębski Węgiel”, na którym uzgodniono projekt w części budowlanej hali, a także omówiono zakres funkcjonalny obiektu

 

- 25 czerwca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Kupców  Obwoźnych w sprawie wyboru koncepcji hali targowej przy ul. Podhalańskiej. Dyskusje dotyczące finansowania zaplanowano na jesień, gdy będą znane bardziej szczegółowe koszty. Obecnie koszty określono wskaźnikowo ~ 30 mln zł.

 

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- 23 maja odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Funduszu Poręczeń Kredytowych” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, w trakcie którego przyjęto sprawozdanie finansowe Spółki. W porządku obrad znalazła się również uchwała
o podwyższeniu kapitału zakładowego. Dla uzyskania skuteczności prawnej wymagane jest zaprotokołowanie uchwały w formie notarialnej. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą jego wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego,

-  28 maja w auli Zespołu Szkół nr 6 odbyło się spotkanie z eurodeputowanym profesorem Jerzym Buzkiem, który odpowiadał na pytania przygotowane przez przedstawicieli samorządu szkolnego,

- 30 maja odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, podczas którego podjęto m.in. uchwałę w sprawie wskazania przedstawiciela Związku do składu pre-komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Chciałbym poinformować, że zostałem wybrany przedstawicielem Związku do składu pre-komitetu, do którego wejdą także przedstawiciele wszystkich subregionów według nowej klasyfikacji regionalnej,

- 31 maja miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem Zgromadzenia było m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok ubiegły. W porządku obrad znalazły się również kwestie związane z powołaniem Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej oraz z zakresu gospodarki nieruchomościami Spółki. Część obrad została przeniesiona na dzień 22 czerwca,

- w dniach 7-10 czerwca nasze Miasto odwiedziła delegacja miasta Ibbenbüren w Republice Federalnej Niemiec. Wizyta  miała na celu pogłębienie istniejących już kontaktów między władzami miast. Prowadzono rozmowy na temat funkcjonowania oświaty, gospodarki gruntami, rozwoju przemysłu górniczego oraz możliwych płaszczyzn współpracy między naszymi miastami,

- 11 czerwca odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „DASZEK” Sp. z o.o., którego przedmiotem było rozpatrzenie
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej,

- 12 czerwca odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o., podczas którego Wspólnicy zobowiązali Radę Nadzorczą Spółki do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Spółki,

- trwają prace nad przygotowaniem fiszek Subregionalnych oraz wstępnych studiów wykonalności w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju. Miasto Jastrzębie Zdrój wstępnie przesłało odpowiednim instytucjom zarządzającym RPO 5 projektów:

            - „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój”,

            - „Budowa kontenerowej kompostowni odpadów zielonych”,

            - „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej” przy ul. Leśnej         w Jastrzębiu Zdroju

            - „Modernizacja drogi DW 937”,

            - „Elektroniczny obieg dokumentów”

 

- 15 czerwca odbyło się Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych z siedzibą
w Rybniku, którego porządek obrad obejmował m.in. przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2006 rok oraz uchwalenie Ramowego Programu Pracy na 2007 rok,

- zgłoszono trzech przedstawicieli Miasta do prac w komisjach Związku Miast Polskich: dwóch do Komisji Polityki Gospodarczej i Promocji, jednego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Do zadań komisji należy m.in. opracowywanie projektów stanowisk Związku w sprawach objętych zakresem ich działania oraz podejmowanie spraw i problemów z zakresu działania komisji na wniosek miast

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- statystyki prowadzone przez urząd pracy wskazują na stały spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych - według danych na dzień 31 maja br. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 4.879 osób bezrobotnych. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba osób bezrobotnych spadła o 237 osób (spadek o 4,6%),  natomiast porównując analogiczny miesiąc poprzedniego roku liczba ta spadła o 1.068 osób (spadek o 18,0%), 

- w maju w urzędzie pracy zarejestrowanych jako osoby bezrobotne zostało 443 osób, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 680 osób,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 12,1% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do kwietnia 2007r.), 

- w maju w urzędzie pracy zarejestrowano 404 oferty pracy, z czego 129 to oferty subsydiowane (są to głównie staże i przygotowania zawodowe),

- złożono wnioski o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy, pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów:

- „Praca dla Młodych – Dobry Start” - wnioskowano o kwotę 241,7 tys. zł., dzięki której zostanie zaktywizowanych 47 osób. Głównym celem programu jest umożliwienie bezrobotnej młodzieży zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego, rozszerzenia posiadanych już kwalifikacji zawodowych, zdobycia zatrudnienia oraz pomoc w podejmowaniu działalności gospodarczej. Planowana jest także pomoc pracodawcom w pozyskaniu pracowników i tworzeniu miejsc pracy dla ludzi młodych,

- „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy (IKD)” - wnioskowano
o kwotę 200 tys. zł., dzięki której zostaną zaktywizowane 92 osoby. Celem Programu jest przygotowanie bezrobotnych, zwłaszcza osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, do podjęcia i utrzymania zatrudnienia, przede wszystkim w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy

 

- 19 czerwca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu Zdroju odbyło się spotkanie robocze jastrzębskiej platformy poradnictwa zawodowego, której celem jest połączenie potencjału i wymiana doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zajmującymi się szeroko pojętym poradnictwem zawodowym.

 

 

- w zakresie edukacji

 

- podczas tegorocznych egzaminów gimnazjalnych, uczniowie jastrzębskich gimnazjów uzyskali następujące wyniki:

- średnia ogólna wyników: 27,85

- część humanistyczna: 30,85

- część matematyczno – przyrodnicza: 24,85

- najwyższa średnia w części humanistycznej – 34,14

- najniższa średnia w części humanistycznej – 27,94

- najwyższa średnia w części matematyczno – przyrodniczej – 31,10

- najniższa średnia w części matematyczno – przyrodniczej – 20,37

 

- trwają ustalenia dotyczące Porozumienia pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój, jako organem prowadzącym a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w sprawie opieki
naukowo–dydaktycznej nad Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu Zdroju. Po wypracowaniu jednolitego stanowiska nastąpi zawarcie stosownego porozumienia,

- kolejny rok prowadzony jest nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych. Zakończył się etap weryfikacji zgłoszeń kandydatów. W dniu 27 czerwca przeprowadzona została analiza wyników rekrutacji i przydział uczniów do klas szkół ponadgimnazjalnych,

- trwa nabór na nowe kierunki w szkołach w zawodzie: technik budownictwa, technik hotelarstwa oraz technik górnictwa podziemnego, które cieszą się dużym zainteresowaniem absolwentów gimnazjum,

- wypłacono 52 stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych finansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i budżetu państwa,

- w dniach od 3 do 5 lipca odbędą się konkursy na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych. W związku z planowanym utworzeniem Zespołu Szkół Nr 12 odstąpiono od przeprowadzenia konkursu w Szkole Podstawowej Nr 18 i Gimnazjum Nr 3,

- dokonano analizy pracy doradców metodycznych na podstawie ankiet. Ankiety były przeprowadzone we wszystkich szkołach

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- 30 maja przekazano na użytek Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju sześć sztuk materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych. Koszt zakupu wyniósł 16.229,76 zł.,

- 31 maja obchodzono Światowy Dzień bez Tytoniu. Z tej okazji w Kinie Centrum przeprowadzono akcję bezpłatnych badań pojemności płuc oraz został wygłoszony wykład pt.: „Skutki palenia tytoniu”,

- w wyniku rozstrzygniętych postępowań na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci - podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - 199 dzieci wyjedzie na cztery dwutygodniowe turnusy do Dziwnowa (organizatorem jest Firma HARCTUR z Łodzi), natomiast 85 dzieci przebywa na obozie letnim w miejscowości Raduń w Borach Tucholskich (turnus rozpoczął się 23 czerwca i potrwa do 7 lipca, organizatorem jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie),      

- dodatkowo dzięki otrzymanym bezpłatnym skierowaniom ze Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach dwóch turnusów w lipcu i sierpniu 24 dzieci wyjedzie do Pogorzelicy i Tarnowskich Gór (Borowiany),

- 6 dzieci - podopiecznych OPS-u dzięki Fundacji na rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy wyjedzie także na kolonie do Danii (w terminie od 30 czerwca do 13 lipca) 

 

 

- w zakresie ochrony środowiska

                       

- 20 czerwca rozstrzygnięto X edycję „Konkursu na zbiórkę makulatury” oraz VII edycję „Konkursu na zbiórkę puszek aluminiowych, w których uczestniczyły szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkola. W roku szkolnym 2006/2007 zebrano 88.693 kg makulatury oraz 6.375 kg puszek. Zwycięzcy konkursów czyli placówki, które zajęły I, II i III miejsca, otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- opracowany został projekt „Uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2007-2016 dla lasów będących własnością osób fizycznych i znajdujących się na terenie miasta Jastrzębia Zdroju”. Plan obejmuje obręby ewidencyjne: Bzie Górne, Bzie Zameckie, Zdrój, Moszczenica i Ruptawa i będzie podstawą naliczenia podatku leśnego

- zgodnie z art. 14  ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,  przedłożono Przewodniczącemu Rady Miasta Jastrzębie Zdrój oraz Zarządowi Województwa Śląskiego sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Jastrzębie Zdrój na lata 2004-2012”. Sprawozdanie obejmuje okres od dnia uchwalenia Planu do grudnia 2006 roku

 

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

-  w związku z nabywaniem gruntów pod budowę „drogi głównej południowej” dokonano nabycia gruntu od osób fizycznych w pasie drogi o pow. 0,0369 ha,

- dokonano nabycia od osób fizycznych nieruchomości:

- pod drogę ul. Maryjowiec gruntu o pow. 0,0147 ha,

- pod łącznik ulicy Ranoszka z ulicą Wyzwolenia gruntu o pow. 0,0091 ha,

- pod odnogę ul. Pszczyńskiej gruntu o pow. 0,0061 ha,

 

- dokonano zbycia w trybie bezprzetargowym:

- na rzecz osoby fizycznej - nieruchomości stanowiącej własność Miasta położonej przy ul. Warszawskiej o pow. 0,1307 ha,

- na rzecz osoby prawnej gruntu o pow.0,3346 ha,

 

- przekazano w nieodpłatne używanie Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów
i Kanalizacji S.A. składniki mienia komunalnego w postaci sieci wodociągowych

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 1.598 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 253.875,63 zł.,

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych oraz lokali mieszkalnych z czynszem regulowanym osobom, ujętym w projekcie wykazu osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali mieszkalnych (z czynszem regulowanym) na rok 2007,

- przedłużono najem lokali socjalnych położonych przy ulicach: Pszczyńskiej, Gagarina, Stodoły i Armii Krajowej,

- trwają prace związane z finalizacją procesu sprzedaży 34 mieszkań (spotkania z nabywcami) w sprawie podpisania protokołu z rokowań oraz ustalenie terminów sporządzenia aktów notarialnych,

- przygotowane zostały aneksy do umów podnajmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, w których zamieszkują osoby z wyrokiem o eksmisji i przyznanym prawem do lokalu socjalnego,

- sporządzono „Wykaz osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali mieszkalnych
o czynszu regulowanym na rok 2007” oraz „Wykaz osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali socjalnych na rok 2007”,

   

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości


- przetarg na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej modernizacji budynków oraz infrastruktury zewnętrznej dla budynków mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej 90, 92, 94 i 96, który odbył się w dniu 04.06.2007r. został unieważniony, ponieważ cena złożonej oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- w dniu 27.06.2007r. odbył się przetarg na bezgotówkową sukcesywną dostawę paliw płynnych do środków transportowych i kosiarek

- ogłoszono przetargi na:

- Adaptację pomieszczeń na lokale socjalne przy ul. Pszczyńskiej 292 w następujących zakresach (przetarg odbędzie się w dniu 02.07.2007r.): 

- Modernizację obiektu przy ul. Kościelnej 1A w następujących zakresach (przetarg odbędzie się w dniu 09.07.2007r.):

- Modernizację obiektu przy ul. Klubowej 2 w następujących zakresach (przetarg odbędzie się w dniu 11.07.2007r.):

- prowadzono roboty ogólnobudowlane i instalacyjne na zasobach administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości (wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remonty posadzek, wykonanie izolacji pionowej, remonty placów zabaw i urządzeń zabawowych, a także remonty instalacji wod.- kan., elektrycznej, gazowej, c.o., wymiana pionu wod.– kan.)

 

                       

- w zakresie kultury i sportu

 

- napływają pierwsze sprawozdania z realizacji programu stypendialnego oraz rozliczenia przyznanych dotacji na realizację zadania publicznego na organizację imprez w dziedzinie kultury i sportu,

- 3 czerwca na parkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury z okazji Dnia Dziecka odbyła się impreza plenerowa dla najmłodszych,

- 16 i 17 czerwca odbyły się imprezy z okazji obchodów Dni Jastrzębia Zdroju. Pierwszego dnia – w sobotę na Stadionie Miejskim przed publicznością wystąpili: Mandaryna i zespół KOMBII, kabaret Dno, swoje umiejętności zaprezentowali także członkowie Bractwa Rycerskiego drużyna Czarnego Jastrzębia, zawodnicy klubu Judo KOKA oraz harcerze z 36 Harcerskiej Drużyny Czerwonych Beretów „Kombinatorzy”. Sobotnią imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni. Natomiast w niedzielę w Jarze Południowym wystąpili: zespół Hop Kids z programem dla dzieci, Steffen Mőller oraz Robert Janowski z zespołem „Janowski Projekt”, a imprezę zakończył koncert  IN-GRID,

- w dniach 21 i 22 czerwca w Parku Zdrojowym oraz 23 czerwca w kinie „Centrum” uroczyście zakończono zajęcia sekcji artystycznych działających w Miejskim Ośrodku Kultury w roku szkolnym 2006/2007.

- 24 czerwca odbył się VIII Rodzinny Rajd Rowerowy,

- zorganizowano wystawy:

- 1 czerwca -  w galerii „Epcentrum -Magazyn 22”  odbył się wernisaż wystawy prac studentów Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Artystycznego Filia w Cieszynie Katedra Rysunku pt. „Rysunek” (wystawę można było zwiedzać do 15 czerwca),

- od 5 do 22 czerwca - w galerii „Epcentrum” eksponowana była wystawa zbiorowa prac nauczycieli i pasjonatów sztuki pt. „Nie ma wielkości bez pasji” (wernisaż wystawy odbył się 15 czerwca),

- 6 czerwca - w Galerii Historii Miasta została otwarta wystawa „Twarze katowickiej bezpieki 1945 – 1989”, prezentująca zdjęcia funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa PRL – u (ekspozycja potrwa do 29 czerwca),

- 22 czerwca w Domu Zdrojowym w ramach „Salonu Młodych Artystów” można było odwiedzić wystawę „Miasta ościenne” z cyklu „Są takie miejsca na Ziemi…”, na której zaprezentowano fotografie Arkadiusza Koguta

 

- 26 maja świętowaliśmy na Stadionie Miejskim awans piłkarzy MKS „GKS Jastrzębie”  do drugiej ligi. Po bardzo dobrym meczu zawodnicy naszego klubu pokonali 3:2 GKS Katowice,

- 1 czerwca na zbiorniku wodnym, znajdującym się przy Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego młodzi wędkarze wzięli udział  w Zawodach Wędkarskich z okazji Dnia Dziecka,

- od 7 czerwca mieszkańcy naszego miasta mogą korzystać z Kąpieliska „Zdrój”,

- rozpoczął się sezon siatkówki plażowej. Amatorzy tej dyscypliny wystartowali
w „Otwartych Mistrzostwach Jastrzębia Zdroju w Siatkówce Plażowej”, a wśród zawodników znaleźli się mieszkańcy Jastrzębia Zdroju, Rybnika, Radlina oraz Raciborza,

- 12 i 13 czerwca odbyły się Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Jastrzębia Zdroju
w Biegach Przełajowych Uczniów Szkół Podstawowych, w których wystartowało 8 szkół, a najlepszą okazała się Szkoła Podstawowa nr 6,

- 22 czerwca odbył się Międzygminny Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego. W turnieju pod nazwą „Pierwszy krok” udział wzięli najmłodsi tancerze naszego regionu

 

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia kulturalno - edukacyjne:

- wystawy:

- pokonkursową wystawę I Biennale Sztuki Dziecka pt.: „Radość tworzenia – radość czytania” – Galeria Pod Sową (wystawę można było oglądać w dniach od 28 maja do 9 czerwca);

- wystawę fotografii autorstwa Natalii Chmielowiec pt.: „Bliżej dziecka” – Galeria Pod Sową (wystawę można było oglądać w dniach od 5 do 30 czerwca);

- wystawę fotografii z misji Sióstr Boromeuszek w Zambii pn. „Serce dla Afryki” - Galeria „Da Vinci” (wystawę można było oglądać w dniach od
1 do 30 czerwca)

 

- 13 czerwca w ramach cyklu spotkań w Kawiarence „Pod Sową” odbyło się spotkanie
z przedstawicielami misji w Zambii pn. „Serce dla Afryki”,

- w dwóch terminach, tj. od 12 do 14 oraz od 26 do 28 czerwca odbyły się warsztaty komputerowe dla dorosłych z cyklu „Akademia wolnego czasu – uczymy się całe życie”,

- w ramach I Biennale Sztuki Dziecka „Radość tworzenia – radość czytania” oprócz konkursu plastycznego zorganizowano także happening malarski pod hasłem: „Biblioteka krainą szczęścia – zostań przyjacielem książki”. Biennale realizowane było w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom,

- w dniach od 4 do 8 czerwca zorganizowano blok imprez dla Dzieci „Biblioteka  i  Pół  Świata  Czyta  Dzieciom  Tego  Lata”, odbywającego się w ramach kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom. Z tej okazji odbyły się: warsztaty literacko-plastyczne, konkursy, inscenizacja baśni w wykonaniu przedstawicieli władz miasta oraz program artystyczny dla dzieci w wykonaniu grupy „Duo-fix”

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 16 czerwca na stadionie przy ul. Sportowej odbyły się Miejskie Zawody Pożarnicze. Organizatorem zawodów była Ochotnicza Straż Pożarna Bzie. W konkursie udział wzięły męskie, żeńskie oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta,

- 23 czerwca odbyły się III Wojewódzkie Zawody Sikawek Konnych. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie tradycji strażactwa ochotniczego. W trakcie imprezy zorganizowano m.in. festyn strażacki, prezentację muzealnego sprzętu pożarniczego, pokazy grupy ratownictwa wysokościowego. Organizatorem zawodów była Ochotnicza Straż Pożarna Jastrzębie Górne, a współorganizatorem Urząd Miasta

 

 

- Wydział Architektury

 

- Wydział informuje, że plany uchwalone w miesiącu marcu br. zostały opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 96, 97 i 104 z dnia 31 maja, 4 czerwca, 18 czerwca i wchodzą w życie 30 dni po publikacji

 

 

            - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- w okresie od 18 maja do 19 czerwca wykoszono i zebrano trawę z poboczy ulic: Wyzwolenia, Gajowej, Miłej, Edukacyjnej, 3 Maja, Powstańców Śl., Myśliwskiej, Klubowej, Osińskiej, Bema, Wyszyńskiego, Komuny Paryskiej, Piaskowej, Partyzantów, Wojska Polskiego, Wesołej o łącznej powierzchni  123.000 m2,

- wykonano drugą obsadę kwiatami na skrzyżowaniach, miejscach pamięci i grobach wojennych (łącznie nasadzono 4.160 szt. kwiatów)

 

 

- Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

 

- 28 maja przedstawiciele jastrzębskich organizacji pozarządowych uczestniczyli w szkoleniu nt. „Funduszu dla organizacji pozarządowych”, celem którego  było przedstawienie zasad, komponentów, założeń konkursowych i procedur aplikacyjnych w ramach, których organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki na sfinansowanie własnej działalności,

- 24 maja minął termin składania wniosków na zadanie publiczne Miasta w dziedzinie edukacji publicznej. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i zostały przekazane do Wydziału Edukacji. W dniu 21 czerwca Komisja Konkursowa oceniła wnioski pod względem merytorycznym i przedstawiła propozycje podziału środków finansowych,

- 13 czerwca odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z Jastrzębia Zdroju, celem którego był wybór liderów do utworzenia Koalicji Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,

- 14 czerwca w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie informacyjne dla osób z I i II stopniem niepełnosprawności, które dotyczyło projektu „Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia”. Projekt zakłada objęcie wielopłaszczyznowym wsparciem 5.000 osób niepełnosprawnych z całego kraju i przygotowanie ich do funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Projekt realizowany jest na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Osoby zainteresowane do dnia 22 czerwca mogły składać w Biurze Pełnomocnika
ds. Organizacji Pozarządowych wypełnione wnioski potwierdzające chęć uczestnictwa
w Projekcie    

 
            - Straż Miejska
 

- w ubiegłym tygodniu Wojewoda Śląski poinformował nas, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptował przyznanie dofinansowania na realizację projektów: ”Nasza szkoła jest bezpieczna” i „Oko na miasto” w ogólnej kwocie 24.695,00 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że na kilkadziesiąt projektów złożonych przez wszystkie miasta województwa śląskiego, dofinansowanie otrzymało tylko pięć projektów, w tym właśnie dwa  z naszego miasta,

-  25 czerwca z okazji 16-lecia działalności Straży Miejskiej odbyło się spotkanie strażników z władzami miasta i przedstawicielami służb mundurowych

- 24 maja podczas Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Śląskiej Prefektury Komendantów Straży Miejskich i Gminnych z siedzibą w Częstochowie wybrano Pana Dariusza Kamińskiego – Komendanta Straży Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju Zastępcą Prefekta Straży Miejskich i Gminnych Województwa ŚląskiegoPonadto informuję, że
 

- rozstrzygnięty został internetowy konkurs fotograficzny, odbywający się pod hasłem „Wiosna – ach to ty”, na który łącznie nadesłano 167 zdjęć,

- 11 czerwca spotkałem się z uczestnikami projektu Sokrates Comenius. Uczniowie wraz
z nauczycielami z Rumunii przyjechali do Jastrzębia Zdroju na zaproszenie Zespołu Szkół Nr 5 i będą gościć w naszym mieście przez blisko dwa tygodnie. Młodzież realizuje projekt językowy „Technologia Informacyjna narzędziem informacji”. Choć jego celem jest głównie rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, uczestnicy uczą się również języków polskiego i rumuńskiego, a także pracują nad trójjęzyczną stroną internetową i słownikiem,

- w dniach od 29 czerwca do 1 lipca w naszym mieście trwać będzie XII Międzynarodowy Konkurs Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Udział w Konkursie zapowiedziały orkiestry
z Czech, Węgier, Łotwy oraz Polski. Na uroczyste zakończenie Konkursu zapraszam
w niedzielę do Parku Zdrojowego o godz. 17.00, gdzie nastąpi ogłoszenie wyników i koncert laureatów

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane