W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 24 maja 2007 roku (In.0055-5/07)

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 24 maja 2007 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej X Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

            - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

Dobiegły końca:

-  remont skrzyżowania ul. Beskidzkiej - wykonano nową nawierzchnię asfaltową oraz częściowo nawierzchnię z kostki brukowej na jezdni oraz nową nawierzchnię z kostki brukowej na chodnikach i miejscach postojowych, koszt inwestycji wyniósł 533.244,66 zł.,

- budowa parkingu na oś. Staszica przy byłym Posterunku Energetycznym. Powstał parking na 143 miejsca postojowe wraz z drogami obsługującymi. Koszt inwestycji wyniósł 1.378.632,00 zł.,

- budowa chodnika przy ul. Świerczewskiego wraz z nową zatoką autobusową oraz regulacją rowów odwadniających,

- budowa chodnika ul. Powstańców Śląskich w rejonie Kościoła wraz z kanalizacją deszczową

 

Trwają prace związane z realizacją następujących zadań:

 

- „Remont ulic Broniewskiego i Słonecznej wraz z przebudową dworca autobusowego” – wykonywana jest wymiana pierścieni odciążających na kanalizacji, budowa chodników oraz wymiana oświetlenia ulicznego. Zakończono przekładkę kanału c.o. oraz gazociągu kolidującego z robotami,

- „Modernizacja ul. Turystycznej” – wykonywane jest korytowanie, trwa budowa chodników i wymiana oświetlenia ulicznego,

- „Modernizacja i nadbudowa obiektu Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Leśnej
w Jastrzębiu Zdroju” – wykonano pokrycie papą termozgrzewalną dachów nad częścią socjalną. Ukończono roboty związane z osuszaniem ściany zewnętrznej budynku socjalnego istniejącego. Kontynuowane są roboty budowlane na dachach wejść A i B hali. W miesiącu maju zostaną rozpoczęte roboty rozbiórkowe konstrukcji żelbet słupów, trybun i fundamentów. Planowany termin ukończenia to 30.06.2007r.

- „Budowa dróg publicznych na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”,

- „Remont ulicy Wielkopolskiej” – prace rozpoczęto od strony ul. Małopolskiej, wykonywane są nowe chodniki,

- „Remont chodnika ul. Poznańskiej” - trwają prace przy wykonywaniu nowej nawierzchni chodnika,

- aktualnie trwają remonty cząstkowe na ulicach: Powstańców Śląskich, Cieszyńskiej, Wyzwolenia, Ranoszka,

- trwają prace związane z remontami rowów przydrożnych, oczyszczaniem poboczy i rowów oraz utrzymaniem wiat przystankowych,

- rozpoczęto remonty schodów terenowych przy ul. Katowickiej wraz z chodnikiem stanowiącym połączenie z ul. Północną,

- przekazano plac budowy dla robót niwelacyjnych pod drogi na ul. Młyńskiej oraz dla zadania „Modernizacja ul. Armii Krajowej”,

- wykonany został projekt budowlano – wykonawczy modernizacji basenu w Zespole Szkół Nr 6 –  trwa sprawdzenie dokumentacji. Wyliczony kosztorys inwestorski wynosi 8,3 mln zł.,

- trwa uzgadnianie projektu adaptacji budynku byłego pogotowia dla Ośrodka Pomocy Społecznej – kosztorys inwestorski wynosi 4,5 mln zł.

 

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- 16 kwietnia zorganizowano w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój spotkanie z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz członków gmin i powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, którego celem było przedstawienie koncepcji i założeń Programów Rozwoju Subregionów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz przedstawienie listy wybranych projektów subregionalnych z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego do dofinansowania w ramach procedury pozakonkursowej,

- natomiast 27 kwietnia w Wodzisławiu Śląskim jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład Związku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego podpisały porozumienie w sprawie przygotowania Programu Rozwoju Subregionu, umożliwiające uzyskanie środków unijnych drogą bezkonkursową. W ramach Programu Rozwoju Subregionu Miasto Jastrzębie Zdrój będzie miało możliwość realizacji w drodze bezkonkursowej następujących projektów:

- Elektroniczne usługi miejskie w Jastrzębiu Zdroju

- Szerokopasmowy dostęp do Internetu

- Budowa kontenerowej kompostowni odpadów zielonych

- Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej

- Modernizacja drogi DW 937 (ulicy 11 Listopada)

- 19 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą w Cieszynie. Głównym tematem posiedzenia była problematyka realizowanych projektów finansowanych z funduszy unijnych. W dniu 25.04.2007r. natomiast odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, podczas którego rozpatrzono i przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok ubiegły,

- w terminie od 24 do 28 kwietnia przedstawiciele Miasta Jastrzębie Zdrój uczestniczyli w podróży studyjnej do Niemiec (Berlin-Dessau-Lipsk). W trakcie podróży zostały zaprezentowane projekty powstałe dzięki finansowaniu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej URBAN (polityka miejska). Uczestnicy podróży wzięli również udział w konferencji nt. lokalnych partnerstw w rozwoju miejskim. Organizatorem wyjazdu był Śląski Związek Gmin i Powiatów,

- 26 kwietnia odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.,

- 27 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,

- w tym roku przypada X rocznica podpisania umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy Miastami Jastrzębie Zdrój i Tourcoing. W związku z obchodami jubileuszowymi w dniach od 10 do 15 maja przedstawiciele Miasta Jastrzębie Zdrój gościli w Tourcoing. W trakcie obchodów m.in. zostało podpisane odnowienie zobowiązań zawartych w porozumieniu miast podpisanym 12 kwietnia 1997r.,

- w dniach od 7 do 11 maja reprezentacja Miasta Jastrzębie Zdrój uczestniczyła w wizycie studialnej w Brukselii i Północnej Nadrenii-Westfalii. Wizyta miała na celu bliższe zapoznanie z założeniami nowej polityki spójności w perspektywie finansowej 2007-2013.
W trakcie spotkań poruszono również kwestię rozwoju regionalnego z uwzględnieniem nowoczesnych technologii, zagospodarowania terenów poprzemysłowych oraz rewitalizacji obszarów miejskich,

- 15 maja w Tychach odbyło się kolejne spotkanie robocze miast partnerskich projektu
pn. „Innowacyjny Klaster Czystych Technologii Węglowych”,

- w dniach od 17 do 18 maja odbyło się seminarium w zakresie czystych technologii węglowych, które zorganizowane zostało przez Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjny Śląsk Klaster Czystych Technologii Węglowych”. Było ono skierowane przede wszystkim do partnerów projektu, tj. przedstawicieli przemysłu węglowo-energetycznego, środowisk uczelnianych i naukowo-badawczych, małej i średniej przedsiębiorczości, miast członkowskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Podczas pierwszego dnia spotkań odbyły się wykłady z zakresu czystych technologii węglowych w górnictwie oraz innych alternatywnych metod eksploatacji węgla. Drugi dzień spotkań obejmował wizyty w Zakładzie Odmetanowania Kopalń przy KWK „Pniówek” i w Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym w Jastrzębiu Zdroju,

- 18 maja odbył się Kiermasz Polski w Ostrawie (Republika Czeska), organizowany przez Czesko-Polską Izbę Handlową z Ostrawy. Podczas kiermaszu wystąpił zespół „Druga młodość” z Jastrzębia Zdroju. Celem Kiermaszu było zaprezentowanie polskich i czeskich produktów regionalnych oraz kultury,

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- statystyki prowadzone przez urząd pracy wskazują na stały spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych - według danych na dzień 30 kwietnia br. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 5.116 osób bezrobotnych. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba osób bezrobotnych spadła o 124 osoby (spadek o 2,4%),  natomiast porównując analogiczny miesiąc 2006 roku liczba ta spadła o 885 osób (spadek o 14,7%),  

- w kwietniu w urzędzie pracy zarejestrowanych jako osoby bezrobotne zostało 426 osób, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 550 osób,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 12,3%, w województwie śląskim kształtowała się na poziomie 12,3%, a dla kraju wynosiła – 14,4% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do marca 2007r.), 

- w marcu urząd pracy zarejestrował 337 ofert pracy, z czego 100 to oferty subsydiowane,

- Powiatowy Urząd Pracy otrzymał 554,2 tys. zł na realizację programu „Postawmy na przedsiębiorczość”, finansowanego z „rezerwy” Funduszu Pracy Samorządu Województwa Śląskiego. Realizacja programu będzie kontynuacją działań Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu Zdroju w zakresie promocji przedsiębiorczości. W ramach programu przewidywane jest udzielenie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 22 bezrobotnych oraz stworzenie 21 stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Program będzie realizowany do 31 grudnia br.,

- zakończono realizację projektu: „Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję”
(EFS SPO RZL 1.6). Uczestniczki projektu skorzystały z różnych form wsparcia: m.in. zostały przeszkolone z zakresu obsługi komputera i internetu oraz skorzystały ze staży, przygotowań zawodowych lub prac interwencyjnych,

- trwa realizacja projektów:

·         „Start zawodowy młodzieży” (EFS SPO RZL 1.2)

·         „Powrót do pracy” (EFS SPO RZL 1.3)

·          „Przyjazny urząd” (EFS SPO RZL 1.1)

 

Powiatowy Urząd Pracy uczestniczy także w projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Rotacja pracy”,

 

 

- w zakresie edukacji

 

- w związku z zakończeniem projektu pt. ,,Stypendia dla studentów Jastrzębia Zdroju” - sporządzono wniosek o płatność końcową oraz sprawozdanie końcowe. W ramach w/w projektu stypendia w kwocie 350,00 zł. na osobę miesięcznie otrzymywało 100 studentów w okresie 5 miesięcy, tj. od października do lutego br.,

- w związku z przekazaniem przez Śląski Urząd Wojewódzki środków w wysokości 232.610,00 zł. na wypłatę stypendiów w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym sporządzono decyzje w sprawie przyznania stypendium socjalnego dla uczniów i słuchaczy zamieszkujących na terenie Jastrzębia Zdroju (stypendia te uzyskało łącznie 1.031 uczniów),

- przedstawiciele Wydziału Edukacji uczestniczyli w pracach komisji egzaminacyjnych
w charakterze obserwatorów podczas egzaminów gimnazjalnych w  
Gimnazjach: Nr 8 i 9 oraz podczas egzaminu maturalnego w Zespole Szkół nr 6. Podczas egzaminów nie odnotowano żadnych zakłóceń prac komisji, egzaminy przebiegały prawidłowo,

- przygotowano projekt zarządzenia w sprawie ustalenia zasad finansowania zadań oświatowych w mieście Jastrzębie Zdrój, które zawiera wzrost wynagrodzeń według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, jak również urealnienie Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia. Skutek finansowy podwyżki na 1 etat kalkulacyjny według awansu zawodowego przedstawia się następująco:  

-          nauczyciel stażysta – 72,79 zł.,  

-          nauczyciel kontraktowy – 93,10 zł.,  

-          nauczyciel mianowany – 131,77 zł.,

-          nauczyciel dyplomowany – 159,27 zł.

 

- Śląskiemu Kuratorowi Oświaty w Katowicach przekazano dane zbiorcze dotyczące nauki języka angielskiego w szkołach podstawowych, z których wynika, że w roku szkolnym 2007/2008 pierwszoklasiści rozpoczną naukę języka angielskiego w 39 oddziałach szkół podstawowych, natomiast kontynuować naukę języka będą  uczniowie klas drugich w 42 oddziałach. Wszyscy nauczyciele uczący w klasach pierwszych i drugich posiadają wymagane kwalifikacje,

- został opracowany i zamieszczony na stronie internetowej Miasta wykaz zaplanowanych na rok szkolny 2007/2008 wolnych godzin pedagogicznych. Powyższe informacje przekazano do wszystkich placówek oświatowych.

- z dniem 1 września 2007r. zostaną uruchomione cztery klasy sportowe:

            - w Zespole Szkół Nr 11 – 2 klasy

- w Szkole Podstawowej Nr 10 – 1 klasa

- w Gimnazjum Nr 10 – 1 klasa

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

  

- w kwietniu Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził postępowanie przetargowe na świadczenie usług opiekuńczych, który rozstrzygnięto na korzyść Firmy ,,SERCE” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (umowę podpisano na okres 4 lat),

- zostały rozstrzygnięte następujące konkursy:

- z zakresu pomocy społecznej pn. „Zorganizowanie  letniego wypoczynku dla dzieci rodzin objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej z Miasta Jastrzębie Zdrój”,  kwota dotacji 50.000,00 zł. obejmuje 85 uczestników skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju,

- z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla organizacji pozarządowych na realizację zadań:

- Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek AMAZONKI w Jastrzębiu Zdroju na prowadzenie rehabilitacji poprzez gimnastykę leczniczą i masaże miejsc z objawami degeneracji tkanek, psychoterapii i rehabilitacji społecznej, dla kobiet po mastektomii

- Stowarzyszenie Diabetyków w Jastrzębiu Zdroju na podnoszenie świadomości społecznej metodą szkoleń, prelekcji w zakresie cukrzycy wśród mieszkańców Miasta Jastrzębie Zdrój, metodą badań przesiewowych, posługiwania się sprzętem pomiarowym do badania poziomu cukru we krwi oraz zasady prawidłowego odżywiania

- Polski Związek Niewidomych Koło w Jastrzębiu Zdroju na prowadzenie poradnictwa rehabilitacyjnego dla niewidomych i szczątkowo widzących
w zakresie wykonywania  czynności metodami bezwzrokowymi, poruszania się z białą laską,  poprawy kondycji zdrowotnej inwalidów wzroku, działania psychoterapeutyczne, zajęcia edukacyjne z obsługi internetu

- Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży „Sprawni inaczej” na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla grup osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie: psychoterapii, choreoterapii, muzykoterapii, usprawnienia ruchowego artterapii

- Stowarzyszenie Dializowanych NEPHROS na integrację środowiska osób dializowanych i po przeszczepie nerki. Podnoszenie standardu dializ. Kampania informacyjna dotycząca leczenia chorób nerek i propagowanie tematyki przeszczepów narządów

- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych i z Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwoju „Uwierzyć w Cud” na zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych. Organizowanie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób autystycznych. Rozszerzanie wiedzy na temat spektrum autystycznego wśród społeczeństwa lokalnego poprzez organizację cyklu warsztatów

 

Łącznie na powierzenie zadań publicznych Miasto w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia  przekazało 30.000,00 zł.

 

                       

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- trwa nabywanie gruntów pod budowę „Drogi Głównej Południowej”

- dokonano nabycia od osób fizycznych nieruchomości pod drogę ul. Maryjowiec o pow. 0,0089 ha,

- w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono nabywcę nieruchomości o pow. 1.659 ha stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój położonej przy ul. Podhalańskiej,

- prowadzono postępowania administracyjne w sprawie:

              - wyłączenia użytków rolnych z produkcji rolnej,

  - naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,

- przekazania w nieodpłatne używanie składników mienia komunalnego na rzecz  Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 1.617 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 257.917,18 zł.,

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych (przy
ul. Kościelnej) oraz lokali mieszkalnych z czynszem regulowanym,

- przedłużono najem lokali socjalnych położonych przy ulicach: Pszczyńskiej, Gagarina, Stodoły i Wodzisławskiej,

- do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej wpłynęły odwołania od negatywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, dotyczące złożonych wniosków o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu gminy. Wyżej wymienione odwołania rozpatrywane będą na kolejnym spotkaniu Komisji, zaplanowanego na 25 maja br.

   

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- rozstrzygnięto przetargi nieograniczone na realizację następujących zadań:

 

- „Remont wewnętrznej instalacji gazowej w 12 budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZN”- przetarg odbył się w dniu 25.04.2007r. (umowę podpisano w dniu 08.05.2007r.),

- „Wymiana stolarki okiennej drewnianej i pcv w mieszkaniach lokatorskich”  - przetarg odbył się w dniu 23.04.2007r. (podpisanie umowy miało miejsce w dniu 09.05.2007r.),

- prowadzono roboty ogólnobudowlane i instalacyjne na zasobach administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości (remonty pustostanów, drogi dojazdowej, kanalizacji, instalacji elektrycznej).

 

 

            - w zakresie kultury i sportu

 

- 17 maja odbyła się impreza studencka – JUWENALIA 2007,

- zakończono procedury związane z przyznaniem Nagrody Miasta działającym w dziedzinie kultury oraz stowarzyszeniom obchodzącym jubileusz istnienia. Uroczystość wręczenia nagród nastąpi podczas gali z okazji Święta Działacza Kultury, która odbędzie się w piątek, 25 maja, w Domu Zdrojowym,

- przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta na łączną kwotę 135.000,00 zł.,  

- w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie kultury w bieżącym roku Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na organizację Międzynarodowych Konfrontacji Artystycznych im. Andrzeja Resa w kwocie 2.600,00 zł., tj. 
20% kosztów kwalifikowanych,

- 24 kwietnia odbyły się VII Prezentacje Muzyczne Zespołów Klubu „Metronom”,

- 29 kwietnia w ramach obchodów XX-lecia istnienia Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpiła m.in. jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz z zespołem,

- 6 maja odbyła się „Majówka z MOK-iem”,

- 19 i 20 maja zorganizowano Jarmark Sztuki „Wiosna Ludów”, w trakcie którego odbyły się koncerty zespołów („Skampararas”, „Konopias”, „Huncfof”), pokaz iluzji Magic Martina, pokaz żonglerki ogniem w wykonaniu Teatru Ognia Mandragora, występ zespołu folklorystycznego „Jastrzymbioki”, plenerowy spektakl „Wietrzenie głów” oraz koncert „Kapeli Ze Wsi Warszawa”,

- 11 maja w galerii Epcentrum  odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej I Biennale Małych Form oraz wystawy prac Studentów i Artystów Pedagogów Instytutu Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu (ekspozycja potrwa do 31 maja),

- do końca maja w Galerii Historii Miasta można oglądać wystawę ze zbiorów Stanisława Łastówki pt. „Jak lud śląski wrócił do Polski. W 85. rocznicę złączenia części Górnego Śląska z Macierzą”

- 6 maja odbyła się „Majówki na Sportowo” – impreza zorganizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Miejskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej oraz KRS Chrobry. W ramach imprezy odbyły się Turniej Koszykówki Ulicznej „BRUK” oraz „I Międzynarodowe Kryterium Kolarskie o Puchar Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój”,

- zgłoszona została kandydatura Miasta Jastrzębie Zdrój do organizacji Mistrzostw Świata Juniorów do lat 18 Dywizji I w Hokeju na Lodzie. Mistrzostwa miałyby się odbyć w dniach 2-8 kwietnia 2008 roku, a udział w nich wzięliby zawodnicy z Czech, Kazachstanu, Słowenii, Ukrainy, Litwy oraz Polski

 

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia kulturalno - edukacyjne:        

 

- 9 maja odbyło się spotkanie pn. „Zdrowy styl życia-wegetarianizm”,

- w dwóch terminach, tj. od 8 do 10 maja oraz od 22 do 24 maja w ramach cyklu „Akademia wolnego czasu – uczymy się całe życie” zorganizowano warsztaty komputerowe dla dorosłych,     

- odbywały się wystawy:

- wystawa fotografii autorstwa Jacka Jędrzejczaka pt. „Książka” (wystawę można oglądać do 31 maja br.),

- wystawę fotografii zaćmień Słońca pn. „Tam, gdzie znika Słońce” autorstwa Marcina Sienko (wystawę można oglądać do 31 maja br.)

 

- w dniach od 7 do 11 maja w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek obchodzonego w tym roku pod hasłem „Biblioteka mojego wieku” zorganizowano „Drzwi Otwarte Biblioteki” - przedsięwzięcie promujące książkę, informację i czytelnictwo

 

W ramach „Drzwi Otwartych Biblioteki” w  Bibliotece Głównej i 12 filiach na terenie miasta odbyły się:

 

- wykłady:

- 8 maja wykład z cyklu „Na ścieżkach nauki” pt. „Od hieroglifów do starodruków”, który wygłosił dr Andrzej Trojnar z Uniwersytetu Śląskiego,

- również 8 maja odbył się wykład dotyczący roli książki w życiu człowieka pt. „Książka i czytelnictwo w czasach nowożytnych i najnowszych” dr. Tadeusza Kani z Uniwersytetu Śląskiego,

 

- warsztaty:

- 8 maja w ramach kursu języka włoskiego odbyły się warsztaty językowe pn. „Zabawy z językiem włoskim – gra Tombola”,

- z kolei w dniach 8 i 10 maja w ramach Małej Akademii Dziennikarskiej zorganizowano warsztaty pn. „I ty możesz zostać dziennikarzem”,

- 10 maja choreograf Jadwiga Możdżer poprowadziła warsztaty tańca indonezyjskiego pn. „Tajemnice Dalekiego Wschodu”

 

- spotkania autorskie:

- 7 maja odbyło się spotkanie autorskie dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Alicją Patey-Grabowską – autorką bajek, satyr oraz sztuk scenicznych,

- z kolei 9 maja odbyło się spotkanie z Marcinem Sienko – autorem wystawy pn. „Tam gdzie znika Słońce” połączone z prezentacją multimedialną zaćmień Słońca

 

- 11 maja zorganizowano koncert zespołu „Gościniec” z Bielska-Białej,

- natomiast w dniach od 7 do 11 maja odbywał się kiermasz książek oraz artykułów muzycznych

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

                                                                                             

- 3 maja  odbyły  się uroczystości związane z obchodami 216. rocznicy uchwalenia Konstytucji  3  maja,  w trakcie których  pod  pomnikiem w Jastrzębiu Bziu kwiaty złożyły delegacje kombatantów, przedstawiciele  jastrzębskich  szkół, służy mundurowe oraz władze miasta. Następnie o godz. 11.00 w  kościele pw. NMP Matki Kościoła odbyła się  msza święta w intencji  Ojczyzny, po której złożono kwiaty pod pomnikiem Solidarności,

- 8 maja  odbyły się obchody 62. rocznicy zakończenia II wojny światowej w których udział wzięły związki kombatanckie, władze miasta, harcerze, młodzież szkolna. O godzinie 12.00 na terenie miasta Jastrzębie Zdrój zostały włączone syreny alarmowe,

- 10 maja zorganizowano odprawę szkoleniową dla pracowników obrony cywilnej zakładów pracy, której celem było omówienie spraw bieżących, jak również tematu związanego z ewakuacją ludności oraz zagrożeniem terrorem,         

 

 

- Wydział Architektury

 

- dobiegają końca prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego centralnej i północno - zachodniej części miasta. Do projektu planu wpłynęły 142 uwagi, które zostały już rozstrzygnięte. Projekty 15 uchwał są przygotowywane do prezentacji na wszystkich komisjach Rady Miasta oraz na posiedzeniu Rady Miasta w miesiącu czerwcu br.

 

 

            - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- na drogach wojewódzkich i powiatowych oraz gminnych:

        - poprawiono 45 szt. znaków pionowych,

            - ustawiono 29 szt. znaków pionowych

- w okresie od 26 kwietnia do 17 maja wykoszono i zebrano trawę z poboczy ulic: Cieszyńskiej, Świerklańskiej, Wyzwolenia, Płonki na łącznej powierzchni  81.600 m kw.,

- zakończono akcję wymiany piasku w 21 piaskownicach i 11 placach zabaw administrowanych przez miasto (łącznie dowieziono 250 m3 piasku)

 

 

- Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

                                                                                  

- 27 kwietnia w Domu Zdrojowym odbyła się uroczystość wręczenia grantów w ramach „Programu Działaj Lokalnie V”, ogłoszonego przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku. Nagrodzono dziesięć organizacji pozarządowych, wśród których znalazła się także Fundacja do Walki z Chorobami Cywilizacji z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju otrzymując wsparcie w wysokości 3.000 zł na realizację zadania pn. „Edukacja zdrowotna wieku dojrzewania”,

- 14 maja odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także poinformowano m.in. o możliwości składania do sierpnia br. propozycji do „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008”. Szczegółowo omówiono także podział środków finansowych, które przekazano organizacjom w 2006 roku,

- przyznane zostały dotacje w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych następującym organizacjom pozarządowym:

·         Jastrzębski Katolicki Klub Trzeźwości na zadanie: „Działania skierowane do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia”

·         Klub Abstynenta „Arka” na zadanie „Działania skierowane do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia”.

Łącznie na powierzenie zadań publicznych Miasto w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazało 90.000,00 zł.

 

 

Ponadto informuję:

 

- w związku z wdrożonym dwa lata temu systemem zarządzania jakością według norm ISO 21 maja w Urzędzie Miasta odbył się audit pośredni. Przez cały dzień auditorzy z jednostki certyfikującej - Polski Rejestr Statków z Gdańska sprawdzali czy spełniamy wymagania normy ISO 9001:2000 oraz czy system zarządzania jakością działa skutecznie.
Ocenie zostały poddane m.in. procesy zarządzania infrastrukturą, udzielania zamówień publicznych, pozyskiwania środków zewnętrznych, planowania i realizacji inwestycji oraz wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, postanowień i zezwoleń. W badanych obszarach auditorzy nie stwierdzili żadnych niezgodności z normą ISO. Uznano, że system zarządzania jakością nie tylko działa, ale jest też na bieżąco doskonalonyPowiadom znajomego

Powiadom znajomego