W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 22 marca 2007 roku (In.0055-3/07)

Wersja strony w formacie XML

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 22 marca  2007 roku

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej VII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 22 lutego 2007 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze
z nich;

 

            - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- „Modernizacja i nadbudowa obiektu Hali Widowiskowo–Sportowej przy ul. Leśnej
w Jastrzębiu Zdroju” – ukończono montaż wiązarów kratowych dachu głównego hali. Prowadzone są roboty związane z dachem nad salką ćwiczeń i częścią socjalną. Rozpoczęto roboty związane z pokryciem dachu nad wejściami A i B do hal,

- „Modernizacja ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju” – wykonane zostały ciągi główne kanalizacji deszczowej. Realizowana jest przebudowa chodników.  Na zamkniętym odcinku ul. Szkolnej od skrzyżowania z ul. Turystyczną do ul. Jasnej prowadzone są roboty rozbiórkowe i ziemne w obrębie jezdni i chodników,

- „Drogi na byłej KWK Moszczenica” - trwają prace przy przebudowie gazociągu
i ciepłociągu – wyloty pod fundamenty i zbrojenie fundamentów. Prowadzone są roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów oraz profilowaniem podłoża,

- wybudowano oświetlenie traktów pieszych z ul. Wrocławskiej do Alei Piłsudskiego
(6 słupów wraz z 9 oprawami energooszczędnymi) oraz oświetlenie skrzyżowania
ul. Wodzisławskiej z ul. Boża Góra Prawa (2 słupy wraz z 3 oprawami energooszczędnymi),

- „Modernizacja ul. Broniewskiego – Słoneczna” - prowadzone są prace związane
z przebudową sieci ciepłowniczej oraz przystąpiono do robót rozbiórkowych,

- budowa parkingu na oś. Staszica – wykonano przebudowę kabli energetycznych 20 kV, wykonano roboty ziemne związane z wykopami, trwają prace polegające na wykonaniu warstw konstrukcyjnych  nawierzchni parkingu,

- remont ul. Beskidzkiej - przystąpiono do robót rozbiórkowych w zakresie przebudowy skrzyżowania na ul. Beskidzkiej i prowadzone są prace związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni

 

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- 19 lutego  odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Podczas spotkania podjęto dyskusję w kwestii szans i zagrożeń dla Subregionu Zachodniego w obliczu zmian formalnych Aglomeracji Śląskiej. Ważnym tematem spotkania był podział środków w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju (58,57 mln euro na lata 2007 – 2013). Dyskutowano również o wspólnej promocji turystycznej. Padła propozycja wspólnej promocji oferty naszego regionu oraz wykorzystania nazwy „Brama Morawska”, jako nazwy geograficznej dotyczącej całego obszaru Subregionu,

- 21 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” w Cieszynie. Na posiedzeniu omawiana była problematyka realizowanych projektów. Dyskutowana była również kwestia przygotowań do wdrożenia programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Celu 3 - wdrażanie mikroprojektów w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński - propozycja podziału środków na poszczególne Euroregiony,

- ponad 142 mln zł dofinansowania otrzyma nasze miasto na projekt pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”. Szacunkowa wartość całej inwestycji wynosi ponad 180 mln zł, z czego 79% pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej. Po zatwierdzeniu jastrzębskiej inwestycji na szczeblu wojewódzkim, ostateczne decyzje zapadły 5 marca br. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Z grona siedmiu projektów rekomendowanych do dofinansowania przez nasze województwo komisja powołana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ostatecznie zatwierdziła pięć. Jastrzębska inwestycja jest największą w województwie planowaną do dofinansowania w ramach utworzonego mechanizmu finansowego. Projekt ma być realizowany w latach 2009-2012,  

- 5 marca odbyło się seminarium pn.: "Zatrudnienie pracownika - najczęstsze błędy popełniane przez pracodawcę w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy" zorganizowane przez Gminne Centrum Informacji przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach,

- w dniach 8-9 marca w Poznaniu odbyło się XXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. W programie zgromadzenia znalazło się m.in. podjęcie uchwały w sprawie zmian
w statucie ZMP, przyjęcie założeń programu działania Związku i budżetu na 2007 rok,

- 12 marca w Urzędzie Miasta odbyło się bezpłatne spotkanie pn. „Nowy okres programowania środków unijnych - nowe wyzwania dla samorządów”, na którym miała miejsce prezentacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zgromadzeni na spotkaniu radni, przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta, stowarzyszeń i spółek z udziałem miasta, naczelnicy wydziałów merytorycznych, zajmujący się pozyskiwaniem środków pomocowych oraz pracownicy tych wydziałów mieli możliwość zapoznania się z możliwościami jakie niesie ze sobą Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,

- 14 marca w Międzygminnym Związku Komunikacji w Jastrzębiu Zdroju odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowana została koncepcja wprowadzenia na terenie działalności MZK e-karty umożliwiającej m.in. płacenie za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, opłaty parkingowej, wejścia na ośrodki rekreacyjno-kulturalne gmin,

- rozstrzygnięto konkurs na opracowanie kampanii promocyjnej projektu „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”. Zakres pracy konkursowej obejmował przygotowanie koncepcji przeprowadzenia kampanii promocyjnej. W związku z faktem, że żadna ze złożonych ofert nie spełniała w pełni oczekiwań komisji oceniającej, wybrano
4 oferty, z których zakupione zostaną prawa do poszczególnych elementów promujących projekt,

- sporządzono informację na temat przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego – w tym spółek, w których udziałowcem lub akcjonariuszem jest Miasto. Celem sprawozdania jest przedstawienie zmian w stanie mienia komunalnego w roku objętym informacją oraz odniesienie do stanu na koniec roku poprzedzającego. Materiał zostanie przekazany
za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego do Ministerstwa Skarbu Państwa. Obowiązek przygotowania informacji wynika z Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa
z dnia 12 listopada 2003 roku w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 206, poz. 2004)

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- według danych na dzień 28 lutego br. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 5.501 osób bezrobotnych,

- w lutym w urzędzie pracy zarejestrowano 467 osób bezrobotnych, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 485 osób,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 12,9%, w podregionie rybnicko-jastrzębskim - 12,6%, w województwie śląskim kształtowała się na poziomie 12,9%, a dla kraju wynosiła 15,1% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do stycznia 2007r.), 

- w lutym do urzędu pracy wpłynęło 285 ofert pracy, z czego 89 to oferty subsydiowane (obserwuje się stabilny, wysoki poziom liczby ofert na lokalnym rynku pracy. Oferty subsydiowane przez urząd pracy to: prace interwencyjne, roboty publiczne, podjęcie działalności gospodarczej w wyniku dotacji udzielonej przez urząd pracy oraz podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej. W roku 2006 ma jedną ofertę subsydiowaną przypadało 5.6 ofert niesubsydiowanych. Wskaźnik ten jest korzystny
i pokazuje, że większość ofert pochodzi z wolnego rynku pracy, natomiast miejsca pracy tworzone przy wsparciu finansowym urzędu są uzupełnieniem i odpowiedzią na konkretne potrzeby lokalnego rynku pracy),   

- trwa realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (EFS SPO RZL) pn.: „Start zawodowy młodzieży”, „Powrót do pracy”, „Jestem kobieta pracująca żadnej pracy się nie boję”, „Przyjazny urząd”. Powiatowy Urząd Pracy uczestniczy także w projekcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Rotacja pracy”

 

 

- w zakresie edukacji

 

- przeprowadzono kontrolę działalności Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bhp pracowników
i uczniów, przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły,

- zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, na podstawie ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela dokonano oceny pracy dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych p. Dobrosławy Czop, dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 p. Jolanty Paluch, dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 12 p. Barbary Klimaszewskiej oraz dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 23 p. Doroty Kolanko,

- rozpoczęto procedurę dotyczącą naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych,

- przeprowadzono kontrolę w szkołach w celu oceny bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz sprawowania nad nimi prawidłowej opieki (realizacja Uchwały nr 186/2006 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach) – skontrolowano cztery szkoły (SP 16, SP 17, SP 18, SP 9). W skład Komisji wchodzili przedstawiciele Wydziału Edukacji, Policji i Kuratorium Oświaty,

- sporządzono  ankietę do Związku Miast Polskich w Poznaniu w sprawie skutków podwyższenia kwoty bazowej dla nauczycieli o 5% w stosunku do subwencji oświatowej na 2007r. Na podstawie danych z EN-3 na dzień 30.09.2006r. skutki zostały oszacowane na kwotę 2.793.623,00 zł. dla pracowników merytorycznych,

- na podstawie ustawy Karta Nauczyciela trwają prace nad określeniem zasad udzielania pomocy zdrowotnej nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

- z uwagi na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, we wszystkich szkołach na terenie miasta trwa przegląd szkolnych magazynków chemicznych pod kątem ewentualnego posiadania przeterminowanych lub nieprzydatnych substancji i preparatów chemicznych. Na dzień dzisiejszy, na terenie szkół nie ma w/w substancji i innych chemikaliów przeterminowanych,

- 15 marca zrealizowano umowę z firmą PIERRON POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, która w wyniku postępowania przetargowego z dnia 1.02.2007r. wygrała przetarg na zadanie pn. „Zakup środków dydaktycznych dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Jastrzębiu Zdroju” w części I postępowania obejmującej pomoce dydaktyczne na kwotę 74.955,56 zł. Rozstrzygnięto przetarg na zakup sprzętu sportowego dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Jastrzębiu Zdroju. Przetarg wygrała firma SPEED-SPORT z siedzibą w Warszawie za kwotę 118.340,04 zł. Powyższe postępowania związane są z realizacją porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój a Akademią Wychowania Fizycznego

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- ogłoszono następujące konkursy na realizację w bieżącym roku zadań w dziedzinie promocji i profilaktyki zdrowia:

 

1. „Profilaktyka oraz wczesna diagnostyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców Miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2007 ”.

2. „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanek Miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2007, w zakresie badań mammograficznych i sonomammograficznych”.

3. „Profilaktyka oraz wykrywanie raka prostaty i dolnego odcinka  jelita grubego wśród mężczyzn powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój, w roku 2007”.

4. „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka narządu rodnego (poprzez USG przezpochwowe) wśród mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2007”.

5. „Profilaktyka oraz wykrywanie czerniaka skóry wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój  w roku 2007”.

 

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- dokonano sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych trzech nieruchomości stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój położonych przy ul. Findera,  Gałczyńskiego, 11 Listopada o łącznej pow. 0,0272 ha za łączną kwotę brutto 7.015,00 zł.,

- kontynuowano nabywanie gruntów pod budowę „drogi głównej południowej” – dokonano nabycia gruntu od osób fizycznych o pow.0,4293 ha za cenę 98.853,00 zł., a także zamiany za dopłatą na rzecz osoby prawnej, nieruchomości stanowiącej własność Miasta o pow. 0,1127 ha zajętej pod nasyp kolejowy w zamian za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej pow. 0,2443 ha,

- dokonano zbycia w drodze przetargu  nieruchomości stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój położonych przy ul. 1 Maja o pow. 0,0591 ha za cenę brutto 39.281,04 zł. oraz na terenie KSSE przy ul. Świerczewskiego o pow. 1,8565 ha za cenę brutto 281.820,00 zł.

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 1.666 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 267.551,11 zł.,

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego osobom figurującym w wykazie osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali mieszkalnych
o czynszu regulowanym, przedłużono najem lokali socjalnych osobom zamieszkującym w Jastrzębiu Zdroju (przy ul. Wodzisławskiej, Pszczyńskiej, Gagarina i Stodoły),

-    od 5 marca trwają zebrania Wspólnot Mieszkaniowych, odbywające się w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości, których celem jest przedstawienie sprawozdań
z działalności za rok ubiegły oraz planów na rok 2007r.,

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn. „Dostawa i montaż wyposażenia do adaptowanych pomieszczeń dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kościelnej 1A (wyposażenie sauny i pomieszczeń biurowo-socjalnych). Przetarg odbył się w dniu 26.02.2007r., umowę podpisano w dniu 14.03.2007r.,

- rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn. „Dostawa materiałów budowlanych na magazyn Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. Dworcowej 17E w Jastrzębiu Zdroju” – przetarg odbył się w dniu 05.03.2007r., podpisanie umowy - 19.03.2007r.,

- przetarg na remont wewnętrznej instalacji gazowej w 12 budynkach mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości odbył się w dniu 26.02.2007r. – został unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,

- ogłoszono przetargi na wykonanie zadań:

-  „Adaptacja pomieszczeń wewnętrznych w budynku przy ul. Zielonej 20 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju – przetarg odbędzie się w dniu 27.03.2007r.,

- „Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych z zasobów Miejskiego Zarządu Nieruchomości – przetarg odbędzie się w dniu 02.04.2007r.,

- „Wymiana stolarki okiennej drewnianej (ok. 500 m2) i stolarki okiennej PCV
(ok. 77,14 m2) w budynkach mieszkalnych” – przetarg odbędzie się w dniu 23.04.2007r.

- w ramach robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zasobach administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości wykonywano m.in.: remonty pustostanów (ul. Pszczyńska, Gagarina, Armii Krajowej), naprawy nawierzchni dojazdowej i parkingu (ul. Kościelna), obróbki dylatacyjne wewnątrz budynku (ul. Pszczyńska), wymiany instalacji elektrycznej (ul. Moniuszki, Zielona, Morcinka, Armii Krajowej, Wyspiańskiego), wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej (ul. Morcinka, Wyspiańskiego), wymiana pionu kanalizacji (ul. Bednorza)  

 

 

            - w zakresie kultury i sportu

 

- 7 marca poznaliśmy laureatów statuetki „Złoty Jastrząbek”, którymi zostali zawodnicy KS „Jastrzębski Węgiel”: Daniel Pliński, Łukasz Kadziewicz i Grzegorz Szymański. Podczas gali wręczono także wyróżnienia i nagrody pieniężne za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w sporcie kwalifikowanym indywidualnym i zespołowym zawodnikom zrzeszonym w jastrzębskich klubach sportowych,

- trwają przygotowania do obchodów II rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II, w ramach których 4 kwietnia zaplanowano koncert Krzysztofa Pendereckiego z udziałem orkiestry Sinfonietta Cracovia,

- 9 marca w kinie „Centrum” odbyło się „Spotkanie z balladą”,

- w dniu dzisiejszym (22 marca) w Domu Zdrojowym odbywa się finał V Festiwalu Frankofonii pn. „Festiwal Trzech Oceanów”. Impreza organizowana we współpracy
z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu Zdroju oraz Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Francuskiego PROF – EUROPE. Podczas dzisiejszej uroczystości przewidziano m.in. wręczenie nagród uczestnikom festiwalu, projekcję multimedialną
o krajach frankofońskich, a także koncert muzyki szantowej,  

- zorganizowano wystawy:

- jubileuszową wystawę Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego „Niezależni” (wystawę można było oglądać do 28 lutego w Galerii Epicentrum),

-  wystawę rysunku i grafiki Wiesławy i Aleksandra Ostrowskich „Muszla – muzyka głębin, czyli rzeczywistość własnego wnętrza” (wystawa będzie eksponowana
w dniach od 12 do 30 marca w Galerii Epicentrum, natomiast spotkanie z autorami odbędzie się 23 marca),

-16 marca odbył się wernisaż wystawy fotografii i sprzętu wspinaczkowego
z wyprawy Klubu Wysokogórskiego Jastrzębie Zdrój na Cho Oyu w Nepalu „Góry … i to, co wydarzyło się wokół – Cho Oyu 8201m EXPEDITION 2006” (wystawa potrwa do 30 marca, eksponaty można oglądać w Galerii Epicentrum – Magazynie 22),

- 20 marca odbył się wernisaż wystawy „Jak lud śląski wrócił do Polski.
W 85. rocznicę złączenia części Górnego Śląska z Macierzą” ze zbiorów Stanisława Łastówki (wystawa eksponowana będzie do końca maja w Galerii Historii Miasta)

 

- tegoroczna akcja „Ferie z MOSiR-em 2007” ze względu na aurę została ograniczona
do organizacji zajęć sportowo–rekreacyjnych na terenie obiektów oraz w Szkołach Podstawowych Nr 10 i 19. Największą frekwencją cieszyło się tradycyjnie Lodowisko „Jastor” oraz Kryta Pływalnia „Laguna”. W tegorocznej ofercie dla dzieci i młodzieży oprócz zimowej akademii tańca, zimowej szkółki wspinaczki na sztucznej ścianie, rozgrywek piłki halowej dla najmłodszych i piłki siatkowej dla gimnazjalistów, nowością były zajęcia capoeiry,

- 28 lutego wyłonieni zostali zwycięzcy kolejnej edycji Rambitu dla przedszkolaków „Ole, ole przedszkole” - najlepszym okazało się Publiczne Przedszkole Nr 26,

- w ramach Mistrzostw Jastrzębia Zdroju Szkół w Piłce Halowej, w rozgrywkach rozpoczętych w grudniu, rywalizowali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Najlepsi wśród szkół podstawowych okazali się uczniowie SP Nr 10, gimnazjalnych – uczniowie Gimnazjum Nr 6, ponadgimnazjalnych – uczniowie ZS Nr 5

 

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia kulturalno - edukacyjne:

 

- odbyły się wykłady:

- 15 marca wykład z cyklu „Jesteśmy stąd” pn. „Śląskie zwyczaje wielkopostne i    wielkanocne”  wygłosił Jacek Struczyk z Muzeum Miejskiego w Żorach,

- 20 marca wykład z cyklu „Salon pisarzy” pn. „Życie i twórczość Jamesa Joyce’a” wygłosiła dr Agnieszka Pośpiech z Uniwersytetu Śląskiego

 

- w ramach obchodów „Dnia św. Patryka” (16 marca) zorganizowano przedsięwzięcia
z zakresu kultury i edukacji promujące Irlandię, m.in.:

- warsztaty rzemiosła artystycznego,

- pokaz multimedialny „Historia celtyckich wynalazków”,

- koncert zespołu „Donegal”

 

- 19 marca odbyło się spotkanie autorskie z Natalią Piekarską-Poneta i promocja jej książki pt. „Siedziałam za Katowice”,

- w ramach obchodów pierwszego dnia wiosny – 21 marca odbył się koncert zespołu SOUND KNOT pt.: „Alternative Project”, natomiast 22 marca - Konkurs recytatorski dla uczniów klas I szkół podstawowych pt.: „Wiosna radosna”,

- dla najmłodszych w ramach cyklu edukacyjnego - „Dobre, bo sprawdzone” przez cały miesiąc marzec prezentowana jest sylwetka Kornela Makuszyńskiego - znanego twórcy literatury dziecięcej i młodzieżowej,

- także przez cały miesiąc marzec trwać będzie wiosenna zbiórka książek - przedsięwzięcie odbywające się w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Jego celem jest wyposażenie małych szkół  i świetlic w książki dla dzieci, by stworzyć im szansę na codzienny kontakt ze słowem czytanym,

- zorganizowano wystawy:

- wystawę pokonkursową VI Międzynarodowego Konkursu Graficznego na Ekslibris (wystawę można było oglądać w dniach od 1 do 15 marca),

- wystawę fotografii Barbary Adamek pn. „Fáilte Dublin” (wystawa potrwa
do 31 marca),

- wystawę fotografii Katarzyny Wilmańskiej pn. „Lalki” (wystawę można oglądać
do 31 marca)

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 1 marca w ramach Święta Obrony Cywilnej odbyło się rozstrzygnięcie IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: ”Kiedy dzwonię po pomoc”. Podczas spotkania laureatom wręczono nagrody rzeczowe oraz dyplomy,

- 2 marca odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Święta Obrony Cywilnej z udziałem przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów zakładów pracy oraz pracowników zajmujących się sprawami obrony cywilnej w tych zakładach. Na spotkaniu zostały wręczone podziękowania oraz wyróżnienia za współpracę,

- w terminie od 19 marca do 20 kwietnia działać będzie Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Jastrzębie Zdrój. Do poboru staje rocznik 1988. Siedziba komisji mieści się w pomieszczeniach po Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego przy al. Piłsudskiego 62

 

 

- Wydział Architektury

 

- w dniach od 29 marca do 27 kwietnia  będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej, północnej i zachodniej części miasta. W tym czasie zostanie również zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

Szczegółowe informacje są dostępne na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, Biuletynie Informacji Publicznej oraz prasie lokalnej

 

 

            - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- od 13 marca – zgodnie z ustalonym harmonogramem - rozpoczęto wiosenną akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw indywidualnych. Akcja potrwa do 4 kwietnia br.,

- rozpoczęto obsadę kwiatową na terenie miasta. Aktualnie obsadzono ulicę Podhalańską, Jagiełły, Pszczyńską, skrzyżowania: ul. Rybnickiej z ul. Pszczyńską, ul. Pszczyńskiej z ul. Połomską, Al. Piłsudskiego z ul. Graniczną oraz groby wojenne i Miejsca Pamięci Narodowej (łącznie wysadzono ok. 2.800 szt. bratków),

- usunięto dzikie wysypiska przy ulicach: Turystycznej, Północnej, Połomskiej, Sosnowej, Dębowej, Bukowej, Popiełuszki, Korfantego i Al. Piłsudskiego,

- na drogach wojewódzkich i powiatowych oraz gminnych:

- ustawiono 2 szt. znaków pionowych,

- zamontowano 52 szt. elementów odblaskowych

 

 

- Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

 

- 26 lutego z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych z Jastrzębia Zdroju odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące konkursu „Działaj Lokalnie V”. Projekt „Działaj Lokalnie V” skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, lokalnych instytucji publicznych oraz grup nieformalnych. Głównym celem programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności do rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb oraz pobudzanie życiowych aspiracji mieszkańców małych miejscowości,

- w związku z rozpoczętym kolejnym okresem rozliczeń podatkowych Biuro Pełnomocnika rozpowszechniło informację o możliwości przekazania 1 proc. podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status pożytku publicznego z terenu Jastrzębia Zdroju,

- zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na wsparcie zadań publicznych Miasta Jastrzębie Zdrój w dziedzinie: kultury, kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, krajoznawstwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą, ochrony i promocji zdrowia dla organizacji pozarządowych,

- 7 marca odbyło się posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. Organizacji Pozarządowych, na którym omawiano plan pracy na 2007r.

             

 

Ponadto informuję, że

 

- przez cały miesiąc marzec na terenie jednostek pomocniczych odbywają się według ustalonego harmonogramu zebrania wyborcze do Zarządów Osiedli i Rad Sołeckich na okres kadencji 2007-2010,

- 16 marca miała podpisano porozumienia pomiędzy miastem Jastrzębie Zdrój-Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Urzędem Pracy a Zakładem Karnym o współpracy
w zakresie zapobiegania przestępczości i readaptacji społecznej skazanych,

- Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju zajął zaszczytne trzecie miejsce w zakresie wartości udzielonych poręczeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy w rankingu przygotowanym na potrzeby Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeń Kredytowych,

- ruszyła X już edycja internetowego konkursu fotograficznego, który tym razem odbywa się pod hasłem „Wiosna - ach to ty!”. Do końca kwietnia można nadsyłać zdjęcia, które w oryginalny, zabawny czy też metaforyczny sposób odniosą się do wiosny nadchodzącej  w przyrodzie lub w życiu człowieka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane