W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr II/16/2006

RSS

UCHWAŁA  NR II/16/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 6 grudnia  2006 roku

w sprawie: zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, e, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U.   Nr 142 poz. 1591  z 2001roku z późniejszymi zmianami), w związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca   o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami),  art. 165, art. 166, art.168, art. 173, art. 174, art. 176 art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku z późniejszymi zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z  2001 roku  z  późniejszymi  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z późn. zmian.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie  planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  j.s.t. ustawami,  przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz. 955 z 2006 roku) w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

       

u c h w a l a :

 

§ 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2006 oraz na lata 2007-2008 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu przedakcesyjnego PHARE 2003 i funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” przy równoczesnej zmianie źródeł finansowania, zgodnie z Załącznikiem  Nr 2.

§ 3

Zmienić plan dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

 

Proponuje się dokonać następujących zmian:

 

1.      W związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 rok, dokonuje się zwiększenia subwencji o kwotę 424 494 zł.

 

2.      Analiza wykonania dochodów budżetu Miasta wykazała, niższe niż zakładano na etapie planowania wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z tym dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 227 196 zł.

 

3.      W związku z większym zainteresowaniem wykupem mieszkań komunalnych dokonuje się korekty planu tego źródła dochodów o kwotę 200 000 zł.

 

 

4.      W związku otrzymaniem dofinansowania w wysokości 200 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia pn. „Remonty boisk szkolnych – bieżnia wokół boiska przy ZS Nr 2 ul. Poznańska”, dokonuje się zwiększenia planu dochodów.

 

5.      Zgodnie z ugodą zawartą pomiędzy Miastem a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK „Jas-Mos”, Spółka  przekazała do budżetu Miasta środki w wysokości 452 702 zł z tytułu szkód górniczych. Środki te stanowią część kosztów  remontu ul. Wodzisławskiej i Górniczej.

 

6.      W związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Jastrzębski Zakład Komunalny w wysokości 58 708 zł, dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o tę kwotę przy równoczesnym przeniesieniu planu wydatków bieżących z działu 600 – Transport i łączność  i działu 710 – Działalność usługowa do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska celem dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

 

7.      Miasto otrzymało środki w wysokości 4 227 zł z Konsulatu Republiki Czeskiej na dofinansowanie kosztów remontu Pomnika przy ul. Boża Góra Prawa, w związku z tym dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Miasta o tę kwotę.

 

8.      W związku ze zwiększeniem ilości wniosków o rejestrację pojazdów Miasto uzyskało ponadplanowe dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej w wysokości 40 000 zł. Dokonuje się więc korekty planu tego źródła dochodów i przeznaczenia ich na zakup tablic rejestracyjnych.

 

9.      Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta z tytułu zwrotu środków stanowiących należność za zużytą energię elektryczną przez firmę IMPEL w 2005 roku w wysokości 330 zł oraz z tytułu refundacji z PUP kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w SP 5 na tzw. prace interwencyjne w 2005 roku.

 

10.  W związku ze zmianą umowy na realizację zadań w ramach Programu Sokrates-Comenius dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków kwotę 2 430 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 1 na wyjazd do Cypru przedstawiciela Beneficjenta na seminarium kontraktowe.

 

11.  W związku z rozliczeniem dotacji z WFOŚiGW na realizacje wyjazdów dzieci i młodzieży na tzw. „Zielone szkoły” dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu Miasta o 600 zł.

 

12.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał ponadplanowe dochody z tytułu korzystania z Lodowiska Jastor w wysokości 60 000 zł oraz z tytułu sprzedaży złomu odzyskanego podczas prac modernizacyjnych Hali Widowiskowo-Sportowej w wysokości 43 600 zł. W związku z tym dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Miasta z przeznaczeniem na wydatki bieżące MOSiR.

 

 

Załącznik Nr 2

W załączniku dotyczącym limitu wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2006 oraz w latach 2007-2008 dokonuje się zmian następujących zadań inwestycyjnych:

zwiększa się:

1.      zadanie pn. Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych o kwotę 40 548 zł,

2.      zadanie pn. Budowa chodników, schodów i parkingów o kwotę 220 000 zł,

zmniejsza się

1.      zadanie pn. Modernizacja ul. Turystycznej I etap o kwotę 220 000 zł,

2.      zadanie pn. Wykupy gruntów o kwotę 30 000 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania pn. Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej.

 

Załącznik Nr 3

 

Proponuje się dokonać zmian planu w rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na ogólną kwotę 48 833 zł, jak w załączniku nr 3.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Kinga Czakon
Data opublikowania: 08.12.2006 11:04
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 122
Wytworzył: Rafał Stelmaczonek
Data wytworzenia: 06.12.2006
Opublikował w BIP: Kinga Czakon
Data opublikowania: 08.12.2006 11:04
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 13.10.2016 13:46
Liczba wyświetleń: 706
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.