Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Wydanie/wymiana Karty Kwalifikacji Kierowcy" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 17 Jun 2024 18:17:17 +0200 <![CDATA[Wydanie/wymiana Karty Kwalifikacji Kierowcy]]> Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100, fax. +48 32 4717 070
 
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 17:00
piątek od 7:30 do 14:00

Data aktualizacji
5-07-2023

Karta informacyjna nr Ob-3-9

Wydanie/wymiana Karty Kwalifikacji Kierowcy (KKK)

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami;
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym;
Ustawa z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw;

Wymagane dokumenty

 • Wniosek wypełniony przez osobę ubiegającą się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy:
  Ponieważ druk wniosku (dostępny poniżej w formacie pdf.) podlega skanowaniu, zaleca się posługiwanie się oryginalnym formularzem, który dostępny jest w każdym wydziale komunikacji. Formularz w formacie pdf należy wydrukować w układzie poziomym wzdłuż krótkiej krawędzi, bez skalowania (bez zmiany proporcji) dwustronnie na jednej kartce formatu A4. Wydruk musi być identyczny z oryginalnym formularzem dostępnym w urzędzie. Ze względu na niewielkie marginesy formularza, prawidłowy wydruk na niektórych drukarkach może być niemożliwy. Nieprawidłowy wydruk wiązać się będzie z koniecznością ponownego wypełnienia wniosku na oryginalnym formularzu. 

  Załączniki:
 • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej, jeżeli jest wymagana;
 • kopia karty kwalifikacji kierowcy, jeżeli jest wymagana;
 • oświadczenie o zagubieniu karty kwalifikacji kierowcy – jeżeli dokument zagubiono;
 • kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań  psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy;
 • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie/wymianę kart kwalifikacji kierowcy.

  Do wglądu:
 • dowód osobisty lub paszport
 • prawo jazdy,
 • oryginały dokumentów składanych w kopiach


Jednostka odpowiedzialna
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Referat Praw Jazdy

Miejsce złożenia dokumentów
Dokumenty należy złożyć osobiście pod adresem: 
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój 
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój 
Referat Praw Jazdy - budynek A parter, pokój numer 014 
tel. 32 4785 218, 32 4785 221,
po pobraniu biletu z biletomatu przy wejściu do urzędu lub po wcześniejszym umówieniu wizyty przez rezerwację internetową dostępną na stronie miasta.

Miejsce odbioru dokumentu
Urząd Miasta, pokój A 014, tel. 32 4785218; 32 4785221 
po pobraniu biletu z biletomatu przy wejściu do urzędu lub po wcześniejszym umówieniu wizyty przez rezerwację internetową dostępną na stronie miasta.

Opłaty
- za wydanie karty kwalifikacji kierowcy (KKK): 150 zł
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój: 
Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój 
96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Kasa czynna w godzinach: 
poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15:30,
czwartek 7:30-17:00, 
piątek 7:30-14:00

Dokonując wpłaty należy wskazać: imię i nazwisko, PESEL lub adres zamieszkania osoby której opłata dotyczy,  w tytule wpłaty należy wpisać: za kartę kwalifikacji kierowcy (KKK)

Termin i sposób załatwienia
Po sprawdzeniu wniosku urząd generuje w systemie informatycznym Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ). Z numerem PKZ strona zgłasza się w wybranym przez siebie ośrodku szkolenia by rozpocząć kwalifikację zawodową lub szkolenie okresowe.

PKZ wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się o KKK po raz pierwszy;
 • ubiegania się o rozszerzenie uprawnień;
 • wymiany KKK


Po uzyskaniu informacji o pozytywnie zdanym egzaminie kwalifikacyjnym lub o wydaniu świadectwa kwalifikacji w formie szkolenia okresowego, Wydział przesyła dane do producenta kart kwalifikacji kierowcy (KKK) - Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie w celu wykonania dokumentu. 

Czas oczekiwania
Na wygenerowanie PKK - do 2 dni
Na wykonanie dokumentu prawa jazdy – około 14 dni od daty przekazania informacji o wyniku egzaminu kwalifikacyjnego lub wydaniu świadectwa kwalifikacji w formie szkolenia okresowego.

Tryb odwoławczy
Stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia sprawy przysługuje możliwość wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia, po wcześniejszym wezwaniu Prezydenta Miasta do usunięcia naruszenia prawa. 

Uwagi
Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) jest to indywidualny numer dla kierowcy zawodowego. Uzyskanie PKZ umożliwia rozpoczęcie szkolenia w ramach kwalifikacji zawodowej w formie:

 • kwalifikacji wstępnej;
 • kwalifikacji wstępnej przyspieszonej;
 •  kwalifikacji wstępnej uzupełniającej;
 • kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej;
 • szkolenia okresowego
  oraz przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego.

  Karta Kwalifikacji Kierowcy (KKK) – jest dokumentem wydawanym cudzoziemcom, którzy nie spełniają warunku zamieszkania na terenie Polski i nie mogą wymienić prawa jazdy na polskie z wpisem kodu 95, a wykonują przewozy na rzecz pracodawcy mającego siedzibę w Polsce.

  KKK jest dokument potwierdzający uprawnienia kierowcy wykonującego zawodowo przewóz rzeczy w zakresie kategorii kat.: C,CE lub przewóz osób w zakresie kat.: D,DE.
  Kierowca składając wniosek o Kartę Kwalifikacji Kierowcy (KKK/PKZ) składa:
 • oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym -  w brzmieniu „nie jestem obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i mam zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
  - w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do uzyskania kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej;
 • oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 39d ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w brzmieniu: „pracuję na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonującego przewóz drogowy”
  - w przypadku ubiegania się o profil kierowcy zawodowego potrzebny do ukończenia szkolenia okresowego;
  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub Wydziale prowadzącym sprawę.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/wydanie-wymiana-karty-kwalifikacji-kierowcy Fri, 22 Jul 2022 12:03:41 +0200