Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Przyjmowanie i załatwianie, skarg i wniosków z zakresu podatków i opłat. Opłata od posiadania psów – wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 25 Sep 2023 02:03:48 +0200 <![CDATA[Przyjmowanie i załatwianie, skarg i wniosków z zakresu podatków i opłat. Opłata od posiadania psów – wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)]]> Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100, fax. +48 32 4717 070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 17:00
piątek od 7:0 do 14:00

Data aktualizacji: 24.03.2023

Karta informacyjna nr PO-2-4

Przyjmowanie i załatwianie, skarg i wniosków z zakresu podatków i opłat.
Opłata od posiadania psów – wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)

Podstawa prawna
Art. 48 § 1 oraz art. 67a § 1, 67b i 67 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wymagane dokumenty w oryginale
1.Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty podatku lub opłaty (załącznik nr 1),
2.Informacja o pomocy publicznej, otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców.
3.Wniosek (podanie) o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenie, zaległości, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej), musi być uzasadniony, zawierać argumenty oraz dowody na ich poparcie wskazujące, że zapłata podatku jest niemożliwa ze względu np. na sytuację finansową podatnika jego ważny interes lub ważny interes publiczny.
4. Załączniki: Inne dokumenty świadczące o sytuacji materialnej  na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Podatków i Opłat Referat Księgowości Podatkowej,  pok. 256 B, telefon 32 47 85 327.

Miejsce składania dokumentów
- Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna, pokój 020, budynek A, parter,
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) za pomocą pisma ogólnego do podmiotu

Opłaty
Brak

Termin i sposób załatwienia
Do 60 dni. Wydanie decyzji w sprawie rozstrzygnięcia wniosku.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi
1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/przyjmowanie-i-zalatwianie-skarg-i-wnioskow-z-zakresu-podatkow-i-oplat-oplata-od-posiadania-psow-wnioski-w-sprawach-ulg-umorzen-odroczen-rat Thu, 30 Mar 2023 12:08:07 +0200