Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Podatek od środków transportowych- zgłoszenie powstania lub ustania obowiązku podatkowego, korekty w trakcie roku podatkowego" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sun, 16 Jun 2024 14:58:20 +0200 <![CDATA[Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Podatek od środków transportowych- zgłoszenie powstania lub ustania obowiązku podatkowego, korekty w trakcie roku podatkowego]]> Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100, fax. +48 32 4717 070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 17:00
piątek od 7:30 do 14:00

Data aktualizacji 30.03.2023

Karta informacyjna nr PO-3-2

Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego  oraz podatku od środków transportowych.
Podatek od środków transportowych- zgłoszenie powstania lub ustania obowiązku podatkowego, dokonywanie korekt podatku w trakcie roku podatkowego

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych.

Wymagane dokumenty
Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) z załącznikiem (DT-1A) są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa finansów https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ (przekierowanie do formularzy)
 
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Podatków i Opłat  Referat Podatków i Opłat, pokój 261B, telefon +48 32 47 85 281

Miejsce składania dokumentów
- Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna, pokój 020, budynek A, parter,
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) za pomocą pisma ogólnego do podmiotu

Opłaty
Brak

Termin i sposób załatwienia
Samoopodatkowanie. W przypadku niezłożenia deklaracji bądź nieprzyjęcia deklaracji przez organ podatkowy decyzja jest wydawana bez zbędnej zwłoki – nie później niż 1 miesiąc od złożenia wniosku (w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy).

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi
W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu Miasta, sekretariacie wydziału lub biurze prowadzącym sprawę.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/dokonywanie-wymiaru-podatku-od-nieruchomosci-podatku-rolnego-podatku-lesnego-oraz-podatku-od-srodkow-transportowych-podatek-od-srodkow-transportowych-zgloszenie-powstania-lub-ustania-obowiazku-podatkowego-korekty-w-trakcie-roku-podatkowego Thu, 30 Mar 2023 13:41:24 +0200