Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Zarządzenie nr 215 w sprawie powierzenia Panu Dariuszowi Gruszczykowi, nauczycielowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jastrzębiu Zdroju, pełnienia obowiązków dyrektora tej placówki na czas (Or.0151/215/2004)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 21:18:46 +0200 <![CDATA[Zarządzenie nr 215 w sprawie powierzenia Panu Dariuszowi Gruszczykowi, nauczycielowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jastrzębiu Zdroju, pełnienia obowiązków dyrektora tej placówki na czas (Or.0151/215/2004)]]> ZARZĄDZENIE Nr Or.0151/215/2004

PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

z dnia 28.06.2004

 

w sprawie: powierzenia Panu Dariuszowi Gruszczykowi, nauczycielowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jastrzębiu Zdroju, pełnienia obowiązków dyrektora tej placówki na czas od 28.06.2004r. do 16.08.2004r.

 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zmian.), art. 5c pkt. 2 w związku z art. 36a, ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 1996r. Nr 67, póz. 329 z późn. zmian.)

 

ZARZĄDZAM:

 

§1

Powierzyć Panu Dariuszowi Gruszczykowi, nauczycielowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jastrzębiu Zdroju, pełnienie obowiązków dyrektora tej placówki w okresie od 28.06.2004r. do 16.08.2004r. na czas nieobecności Pani Danuty Madej pełniącej obowiązki dyrektora tej placówki

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/8136-zarzadzenie-nr-215-w-sprawie-powierzenia-panu-dariuszowi-gruszczykowi-nauczycielowi-miedzyszkolnego-osrodka-sportowego-w-jastrzebiu-zdroju-pelnienia-obowiazkow-dyrektora-tej-placowki-na-czas-or.0151-215-2004 Mon, 19 Jul 2004 13:23:12 +0200