Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Zarządzenie nr 192 w sprawie przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Miasta w Jastrzębiu Zdroju projektu uchwały dotyczącej „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię el (Or 0151/192/2004)" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 23:03:42 +0200 <![CDATA[Zarządzenie nr 192 w sprawie przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Miasta w Jastrzębiu Zdroju projektu uchwały dotyczącej „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię el (Or 0151/192/2004)]]> ZARZĄDZENIE Nr Or 0151/192/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdroju

z dnia 24 czerwca 2004r.

 

W sprawie: przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Miasta w Jastrzębiu Zdroju projektu uchwały dotyczącej „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jastrzębie Zdrój".

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142. póz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 19 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. Nr 153. póz. 1504 z 2003 roku z późniejszymi zmianami),

 

Prezydent Miasta zarządza co następuje:

 

§1.

Przyjąć „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jastrzębie Zdrój" i skierować go do:

> zaopiniowania przez Wojewodę Śląskiego w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa,

> zaopiniowania przez Samorząd Województwa Śląskiego w zakresie koordynacji współpracy z innymi organami;

> publicznego wyłożenia na okres 21 dni.

 

§2.

Po zaopiniowaniu i wyłożeniu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jastrzębie Zdrój" skierować go pod obrady Rady Miasta w Jastrzębiu Zdroju.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierzyć - II Zastępcy Prezydenta Miasta.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/8113-zarzadzenie-nr-192-w-sprawie-przyjecia-i-skierowania-pod-obrady-rady-miasta-w-jastrzebiu-zdroju-projektu-uchwaly-dotyczacej-8222projektu-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-el-or-0151-192-2004 Mon, 19 Jul 2004 08:58:13 +0200