Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 24 kwietnia 2014 roku" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Wed, 29 May 2024 07:29:01 +0200 <![CDATA[Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 24 kwietnia 2014 roku]]>  

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta 24 kwietnia 2014 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście.

 

Witam wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej V sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Przedstawię informacje z realizacji zadań w okresie od sesji zwyczajnej, która odbyła się 27 marca do chwili obecnej.

 

 

 

w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

 

1. Trwają prace związane z zadaniami:

-  rewitalizacji parku przy ul. Żeromskiego,

- budowy Drogi Głównej Południowej – uruchomienie otaczarni pozwoliło na rozpoczęcie układania mas bitumicznych na drodze głównej oraz drogach obsługujących. Zaawansowanie rzeczowe robót kształtuje się aktualnie na poziomie 70%,

- budowy dróg na terenie byłej KWK Moszczenica. Wykonywane są roboty związane ze stabilizacją podłoża, odwodnienie pasa drogowego oraz budowa przepustu żelbetowego w km 0+720.

 

2. Zawarto umowę na budowę chodnika ul. Wodzisławska –rozpoczęcie robót 23 kwietnia.

 

3. Rozstrzygnięto przetargi na:

-  remont schodów terenowych ul. Wielkopolska – Beskidzka,

- przebudowę ul. Frysztacka – Piaskowa,

- remont schodów i traktów pieszych w Parku Zdrojowym,

- przebudowę schodów SP 6,

-remont chodników ul. Jagiełły, Kusocińskiego Kaszubska,

- oznakowanie poziome miasta.

 

4. Ogłoszono przetargi na:

- remont mostu oraz kładki dla pieszych w ciągu DW 937 ul. Zdrojowa,

- remont chodników przy ul. Krasickiego i Wiejskiej.

 

5. Od 22 kwietnia rozpoczęto przebudowę ul. Komuny Paryskiej:

- etap I – budowa zatoki i przebudowa skrzyżowania na ul. Prof. Ranoszka,

- etap II – budowa kanalizacji na odcinku od ul. Prof. Ranoszka do rozebranego wiaduktu,

- etap III – odcinek do zjazdu do szkoły.

Realizacja zadania jest bardzo trudna ze względu na brak możliwości zorganizowania

objazdów.

 

6. Rozstrzygnięto przetarg łącznie z podtrzymaniem rozstrzygnięcia przez komisję ds. Odwołań w Warszawie na wykonanie inwentaryzacji dróg. Umowa z firmą Designers z siedzibą w Warszawie zostanie podpisana w maju.

 

7. Trwają prace komisji przetargowych dla zadań:

- budowa oświetlenia ul. Matejki,

- budowa inhalatorium w Parku Zdrojowym,

- remont placu zabaw w Parku Zdrojowym,

- remont dróg gruntowych,

- remont rowów przydrożnych.

 

 

w zakresie podatków i opłat

 

 

2 kwietnia otrzymano informację z SKO o wniesieniu do NSA skargi na wyrok WSA sygn. akt I SA/Gl 453/13 z 11 lutego 2014 r., który uchylił decyzję SKO nr SKO/F/423/14631/12 z 4 lutego 2013 r. pozwalającą na prowadzenie postępowania celem ponownego określenia podatku od nieruchomości za 2006 rok od budowli znajdujących się w wyrobiskach górniczych. W konsekwencji w/w wyroku SKO winno umorzyć postępowanie co wiązałoby się z koniecznością zwrotu podatku wcześniej zapłaconego przez podatnika.

 

 

w zakresie gospodarki komunalnej

 

 

Trwają prace związane z wdrażaniem nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi:

 

- W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są deklaracje od właścicieli nieruchomości. Trwa ich weryfikacja.

 

- Wyrejestrowano z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 2 przedsiębiorców.

 

- Prowadzona jest weryfikacja kwartalnych sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne i nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości, które są podstawą do przygotowania rocznego sprawozdania z realizacji działań związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy.

 

- Na bieżąco prowadzone są wizje w terenie pod kątem przestrzegania obowiązków ustawowo nałożonych na właścicieli nieruchomości, a także pod kątem realizacji powierzonych firmie zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

 

- W ramach działań informacyjnych i edukacyjnych rozpowszechniane są wśród mieszkańców ulotki o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

 

 

w zakresie gospodarki mieszkaniowej

 

 

Wypłacono 1141 dodatków mieszkaniowych na kwotę 253 292,86zł. Przekazano do wypłaty 330 dodatków energetycznych na łączną kwotę 6 126,72zł, wydano 185 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego, w tym:

 

- 165 przyznających dodatek mieszkaniowy,

- 2 odmawiające przyznania dodatku mieszkaniowego,

- 1 wznawiającą wypłatę wstrzymanego dodatku mieszkaniowego (lokator uregulował zaległości powstałe w czasie korzystania z dodatku mieszkaniowego),

- 3 wygaszające przyznany dodatek z powodu zmiany miejsca zamieszkania wnioskodawcy,

- 2 wygaszające przyznany dodatek z powodu utraty tytułu prawnego do lokalu,

- 12 wstrzymujących wypłatę dodatku z uwagi na brak dopłat ze strony wnioskodawców do bieżącego czynszu.

 

Wydano 48 decyzji w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego w tym:

- 47 przyznających zryczałtowany dodatek energetyczny,

- 1 wygaszającą przyznany dodatek energetyczny (zgon wnioskodawcy).

 

 

w zakresie polityki gospodarczej i promocji

 

 

1. Rozstrzygnięto procedurę przetargową na realizację zadania pn. „Przygotowanie i wydruk wydawnictw informacyjno-promocyjnych dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Przetarg wygrała Firma HELDRUK Helena Rąbalska z Malborka.

 

2. 9 i 10 kwietnia w Katowicach uczestniczono w szkoleniu z zakresu obsługi portalu silesia.travel w ramach realizacji projektu „Śląski System Informacji Turystycznej” realizowanego w ramach RPO WSL 2007-2013.

 

3. W Punkcie Obsługi Inwestora przekazywane są informacje w zakresie ofert inwestycyjnych, obowiązujących procedur, jak również udostępniane są dane podmiotów z terenu miasta biorących udział w procesie inwestycyjnym.

 

4. W Referacie ds. Współpracy Gospodarczej Promocji Miasta trwają prace związane z przygotowywaniem stoiska promocyjnego miasta i jego obsługi w dniach 14-15 czerwca podczas Dni Miasta.

 

5. W dniach 28-30 marca po raz pierwszy w tym roku przedstawiciele naszego miasta na wspólnym stoisku Śląskiej Organizacji Turystycznej uczestniczyli w odbywających się w Katowicach XX Jubileuszowych Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego. Targi GLOB to największe w kraju wiosenne targi branżowe, które rokrocznie przyciągają rzesze osób zainteresowanych nie tylko turystyką weekendową, ale także zwolenników dłuższych form wypoczynku. Szeroką ofertę tym, którzy przybyli na GLOB prezentowały m.in. krajowe i zagraniczne regiony turystyczne, touroperatorzy, biura podróży, przewoźnicy (linie lotnicze, promowe, kolejowe, autokarowe), gestorzy bazy noclegowej (hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty), sanatoria, uzdrowiska, ośrodki spa czy przedstawiciele agroturystyki i sportów ekstremalnych.

6. W dniach 4-6 kwietnia po raz drugi w tym roku przedstawiciele naszego miasta na wspólnym stoisku Śląskiej Organizacji Turystycznej uczestniczyli w odbywających się w Warszawie XIX TARGACH TURYSTYKI I WYPOCZYNKU LATO 2014. Targi LATO są wyjątkowym kiermaszem ofert wakacyjnych i weekendowych, utrzymanym w charakterze festynu turystycznego. To niepowtarzalna okazja do znalezienia w jednym miejscu wszystkiego, co jest niezbędne do zaplanowania udanego urlopu czy krótszego odpoczynku w najatrakcyjniejszych rejonach Polski i poza granicami naszego kraju. Oferta wystawców jest bardzo bogata i na każdą kieszeń, może zaspokoić najróżnorodniejsze wymagania odbiorców - zarówno amatorów piaszczystych plaż, zwolenników turystyki aktywnej oraz poszukiwaczy ciekawych przygód, jak i rodzin z dziećmi oraz młodzież. Targom LATO towarzyszą także liczne imprezy, jak: występy zespołów, pokazy tańców, degustacje specjałów regionalnych, a także konkursy z nagrodami.

 

7. W Referacie ds. Współpracy Gospodarczej i Promocji Miasta na bieżąco realizowane są zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem kapitału miasta Jastrzębie-Zdrój, w tym m.in. opracowywane są materiały merytoryczne, prowadzona jest bieżąca korespondencja, przygotowywane są projekty uchwał i zarządzenia, a także organizowane są spotkania z członkami zarządów, rad nadzorczych czy przedstawicielami wspólników spółek.

 

8. Gminne Centrum Informacji na bieżąco informuje przedsiębiorców oraz osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą o dostępnych środkach pomocowych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

 

9. W GCI odbyły się konsultacje dla mieszkańców miasta z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Powiatowego Urzędu Pracy.

 

10. Na bieżąco osoby bezrobotne, uczniowie i studenci korzystają z usług GCI w celu m.in. poszukiwania ofert pracy, przygotowania CV i listu motywacyjnego.

 

12. Przygotowano kampanię promocyjną „Jastrzębie-Zdrój. W trzech wymiarach.” W dniach 24-27 marca w ramach zadania przedstawiciele miasta Jastrzębie-Zdrój uroczyście otworzyli wystawę w mieście partnerskim Ibbenbüren. Natomiast w dniach 7-11 kwietnia wystawa została otwarta w mieście partnerskim Tourcoing we Francji.

 

14. Trwa utrzymanie trwałości projektu „Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa  śląskiego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach zadań na bieżąco zamieszczane są zapowiedzi o wydarzeniach i imprezach mających miejsce w naszym mieście.

 

15. Trwa realizacja projektu pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. Od marca do 11 kwietnia w Jastrzębiu-Zdroju odbył się pierwszy etap rekrutacji, która docelowo wyłoni 30 gospodarstw domowych, które otrzymają bezpłatny zestaw komputerowy, dostęp do Internetu i szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera. Aktualnie odbywa się weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych 47 dokumentów rekrutacyjnych.

 

16. Trwa realizacja czterech transgranicznych projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013:

•„III pl-cz spotkania branżowe”. Partnerski projekt Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. W wyniku realizacji projektu powstanie mobilna aplikacja prezentująca tzw. euroregionalny trójkąt – trzy największe miasta Euroregionu Śląsk Cieszyński –JZ, K, H – przystosowana do korzystania w Internecie, na smartfonach i tabletach. Aplikacja przygotowana zostanie w polskiej, czeskiej i angielskiej wersji językowej, a jej pierwsza prezentacja zaplanowana jest podczas drugiego działania projektowego - polsko-czeskiej konferencji. Konferencja ma rozpocząć nowy etap współpracy tych trzech miast w aspekcie ich aspiracji względem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Głównym założeniem organizatorów konferencji jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat nowego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz wskazanie, w formie warsztatowej, obszarów wsparcia programu, a także typów projektów, które możliwe będą do realizacji.

•„Baw się i ucz”. Partnerski projekt Jastrzębia-Zdroju i Hawierzowa zakłada budowę placów zabaw dla dzieci w obu miastach oraz wydanie projektowej publikacji adresowanej do dzieci z elementami nauki języka polskiego i czeskiego, która dystrybuowana będzie m.in. w jastrzębskich szkołach. Zaplanowana w niniejszym projekcie jastrzębska inwestycja, zlokalizowana w Parku Zdrojowym, adresowana jest do dzieci starszych, w wieku szkolnym. Z przestrzennego zestawu zabawowego (m.in.: wieże z podestami, trap wejściowy, ruchome belki, tunel linowy, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, przelotnie linowe) rozwijającego sprawność dzieci i ich równowagę oraz zestawu huśtawek (w tym tzw. bocianie gniazdo) dzieci będą mogły skorzystać we wrześniu. Wtedy też zaplanowano oficjalne otwarcie inwestycji połączone z eventem dla dzieci.

•„Uczymy się języka przez zabawę”. Partnerski projekt Jastrzębia-Zdroju i Karwiny zakłada budowę placów zabaw dla dzieci w obu miastach oraz wydanie kart pexeso-memory z elementami nauki języka polskiego i czeskiego, która dystrybuowana będzie m.in. w jastrzębskich przedszkolach. Zaplanowana w niniejszym projekcie inwestycja, zlokalizowana w Parku Zdrojowym – w sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci starszych (w/w projekt JZ i H) adresowana jest do dzieci młodszych, w wieku przedszkolnym. Już we wrześniu dzieci będą mogły skorzystać z kolorowego zestawu zabawowego, tj. lokomotywy z wagonikami i zjeżdżalniami, domku zabawowego z ławeczkami i stolikiem, równoważni oraz zestawu huśtawek. Wtedy też zaplanowano oficjalne otwarcie inwestycji połączone z eventem dla dzieci.

•„Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” Partnerski projekt Jastrzębia-Zdroju i Karwiny, w wyniku którego w obu miastach powstaną nowe ścieżki rowerowe, a dodatkowo w Jastrzębiu-Zdroju zagospodarowany zostanie teren za hotelem Dąbrówka (elementy siłowni zewnętrznej, urządzenia zabawowe dla dzieci, ławeczki + oświetlenie, uporządkowanie niecek stawowych itp.).

Ponadto projekt zakłada:

- wypracowanie pięciu tematycznych tras rowerowych: sakralna, uzdrowiskowa, przyrodnicza, „węglem pisana”, obiektów turystycznych;

- wydanie pięciu dwujęzycznych pl-cz publikacji opisujących i obrazujących w/w trasy;

- wydanie mapy obrazującej w/w trasy rowerowe;

- montaż gabloty pamiątkowej z wypracowaną w projekcie mapą;

- otwarcie inwestycji połączone z organizacją rajdu rowerowego dla pl i cz rowerzystów;

- organizacja konferencji dla pl-cz mediów w JZ.

W sprawie projektów 3 kwietnia w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się spotkanie pl-cz zespołów projektowych (z JZ, K i H).

17. Trwają zintensyfikowane prace nad wprowadzeniem na listę projektów flagowych/kluczowych do nowego POWT RCZ-RP 2014-2020 projektu drogowego (modernizacja ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju oraz ul. Mickiewicza w Karwinie). Na bieżąco uzupełniane oraz doprecyzowywane są  dane dotyczące obu inwestycji.

 

18. W zakresie koncepcji „Odtworzenia pasażerskiej komunikacji kolejowej na linii Jastrzębie- Zdrój - Pawłowice - Żory w kierunku Katowic” podpisano porozumienie dotyczące wspólnego (Jastrzębie-Zdrój, Żory, Pawłowice) występowania w tej sprawie. Wystosowano również pisma zwracające uwagę na problem wykluczenia z pasażerskiej komunikacji kolejowej miast i gmin naszego regionu do:

- Elżbiety Bieńkowskiej - Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju

- Mirosława Sekuły - Marszałeka Województwa Śląskiego

- Krzysztofa Gadowskiego - Posła na Sejm RP

- Grzegorza Matusiaka – Posła na Sejm RP

 

 

w zakresie mienia

 

 

Wydział Mienia

- przyjął w formie darowizny nieruchomości gruntowe położone przy ul. Pieszej i ul. Widokowej o łącznej pow. 0,1244 ha przeznaczone pod drogę publiczną,

 

- sprzedał w drodze przetargu nieruchomość gruntową położoną przy ul. Reymonta o pow. 0,0457 ha przeznaczoną na cele usługowe,

 

- sprzedał w drodze przetargu nieruchomość gruntową położoną przy ul. Rostków o pow. 0,0461 ha przeznaczoną na cele mieszkaniowe.

 

 

w zakresie edukacji

 

 

Ruszył nowy program edukacyjny „Erasmus +” wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Etap składania wniosków dla akcji 2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” w formie elektronicznej upływa 30 kwietnia. Do projektów  przystąpiły następujące placówki:

            - Publiczne Przedszkole Nr 17,

            - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5,

            -  Gimnazjum Nr 8.

 

Sporządzono comiesięczne sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. W marcu szkoły wykazały 62 714,40 zł zrealizowanych wydatków.

 

Miasto otrzymało zgodę na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach zadania pn: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014”. Kwota przyznanej dotacji wynosi 95 240,00 zł.

 

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie edukacji na rok 2014, do którego mogły przystąpić: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 10 450,00 zł. Termin składania ofert upływa 6 maja.

 

Dokonano wypłat dla 13 pracodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 141 688,04 zł. Środki pochodziły z dotacji, którą miasto otrzymało z Funduszu Pracy za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

Decyzją Wojewody Śląskiego przyznano miastu dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 233 000,00 zł.

 

Do 10 kwietnia do Wydziału Edukacji wpłynęły 53 wnioski o dofinansowanie do czesnego dla dokształcających się nauczycieli na semestr letni 2013/2014. Spośród tych wniosków 44 spełniało wymagania określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta z 7 maja 2003 r. i Uchwale Rady Miasta Nr III.11.2014 z 27 lutego br. Dofinansowanie pozostało na poziomie z 2012 r., tj. w kwocie 800 zł na semestr.

 

Rozpoczęto procedurę konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W bieżącym roku kończy się okres powierzenia stanowiska dyrektorów Publicznego Przedszkola Nr 7 i 13; Szkoły Podstawowej Nr 5, 12 i 17, Zespołu Szkół Nr 4, 8, 11, 13 i Mistrzostwa Sportowego oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Przeprowadzenie konkursów planowane jest od 1 do 3 lipca.

 

Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na realizację w ramach projektu systemowego „Mam zawód - mam pracę w regionie” kursów spawania, operatora koparko-ładowarki, operatora wózków jezdniowych oraz eksploatacji instalacji elektrycznych do 1kV.

 

Zakończyły się zajęcia z doradcami zawodowymi dla uczniów uczestniczących w projekcie, którzy w ciągu najbliższych kilku miesięcy przejdą szereg kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych dodatkowych uzupełniających wiedzę związaną z kierunkiem kształcenia w szkołach zawodowych i technikach.

 

Trwa procedura podpisywania z Wojewodą Śląskim umowy o dofinansowanie budowy szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”. Plac zabaw powstanie przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Henryka Jordana w Zespole Szkół nr 11.

 

Opublikowano listę inwestycji związanych z ochroną atmosfery przewidzianych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. Na liście znalazły się między innymi: „Termomodernizacja 2 budynków oświatowych w Jastrzębiu-Zdroju (Publiczne Przedszkole nr 17, ulica Miodowa 6 oraz Publiczne Przedszkole nr 19, ulica Turystyczna 49)” oraz „Modernizacja źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Piastów 15”. Kwoty dofinansowania dla przedszkoli wynoszą: pożyczka -  240 306 zł., dotacja – 139 062 zł., dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego: pożyczka – 194 715 zł., dotacja – 146 868 zł.

 

Zebrano dane do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej – stan na 31 marca 2014 r. Baza obejmuje dane ze 146 jednostek - przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych (ogólna liczba uczniów – 16 710, ogólna liczba oddziałów – 751, ogólna liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć – 1241, ogólna liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć – 785, liczba pracowników niebędących pracownikami pedagogicznymi – 560).

 

11 kwietnia w kinie Centrum odbył się - objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta - III Miejski Konkurs Profilaktyczny dla Przedszkoli: „Jestem bezpieczny i dbam o swoje zdrowie” organizowany przez Wydział Edukacji i Straż Miejską przy współpracy Publicznego Przedszkola nr 11. Zwycięskie puchary otrzymały: I miejsce PP11, II miejsce PP18, III miejsce PP23.

 

 

w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

 

 

1. 7 kwietnia przeprowadzone zostało szkolenie z powszechnej samoobrony ludności dla dyrektorów oraz koordynatorów do spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego placówek oświatowych z terenu miasta.

 

2. 14 kwietnia zakończyła działalność Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Jastrzębie-Zdrój. Do kwalifikacji wojskowej wzywani byli mężczyźni rocznika 1995 r.

 

3. 28 i 29 kwietnia przeprowadzone zostanie szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne zaświadczenia.

 

4. 30 kwietnia przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego dla członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

5. 3 maja odbędą się uroczystości związane z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem w Jastrzębiu Bziu. Następnie uroczystości zostaną przeniesione do kościoła „na górce”, gdzie o godzinie 11.00 odbędzie się msza w intencji Ojczyzny, potem nastąpi  złożenie kwiatów pod pomnikiem Solidarności.

 

6. 8 maja odbędą się uroczystości z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. Uczestnicy przejdą trasą od ronda Zdrojowego do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie zostanie odprawiona Msza św. w intencji kombatantów. Po niej odbędzie się spotkanie w Domu Zdrojowym.

 

 

  

 

Powiatowy Urząd Pracy

 

 

1. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

 

W lutym 2014 roku:

- stopa bezrobocia w Polsce: 13,9%

- stopa bezrobocia woj. śląskie: 11,7%

- stopa bezrobocia  Jastrzębiu-Zdroju: 9,5%

 

W marcu 2014 roku:

- w ewidencji znajdowało się 3917 osób bezrobotnych, w tym 2293 kobiety (58,54%),

- zarejestrowano 457 bezrobotnych, dokonano 228 wyłączeń z ewidencji urzędu,

- podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym: 63,

- urząd zarejestrował 181 ofert pracy,

- w ramach sieci EURES: 428 ofert pracy za granicą.

 

2. Pośrednictwo pracy

 

- liczba osób, które zgłosiły się do pośrednictwa pracy : 3506,

w tym wizyty w wyznaczonych terminach: 2392,

- liczba wydanych skierowań: 369,

w tym do prac subsydiowanych: 241,

- Indywidualne Plany Działań: 83,

- liczba wizyt w zakładach pracy: 45,

- liczba wizyt w Zakładzie Karnym 1.

 

Spotkania informacyjne:

dla osób nowo zarejestrowanych: 5 spotkań dla 49 osób,

 

3. Instrumenty rynku pracy

 

- zawarto 70 umów o odbywanie stażu dla 85 osób bezrobotnych,

- zawarto 5 umów o organizację prac interwencyjnych dla 5 osób.

- zawarto 4 umowy o wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla 6 osób.

 

4. Poradnictwo zawodowe

 

Działania realizowane przez doradców zawodowych:

- porady indywidualne - 184 osób (43 rozmowy wstępne, przeprowadzono 47 porad indywidualnych oraz 94 rozmowy doradcze), w tym Indywidualne Plany Działania,

- informacje zawodowe indywidualne – 67 osób,

- informacja zawodowa szkół – 4 dla 55 osób.

 

5. Klub pracy

 

Działania realizowane przez liderki Klubu Pracy:

- zajęcia aktywizacyjne – 1 spotkanie dla 7 osób,

- indywidualne konsultacje – 73,

- Indywidualne Plany Działania – 3.

 

6. Szkolenia

 

Działania realizowane przez specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

 

- Wpłynęły ogółem 3 karty kandydata na szkolenie grupowe z zakresu „Umiejętności aktywnego poszukiwania pracy”.

 

- Wpłynęły ogółem 2 karty kandydata na szkolenie grupowe z zakresu:

Fryzjer

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy

 

- Wpłynęły ogółem 2 wnioski na szkolenia indywidualne z zakresu:

Pracownik ochrony fizycznej

Operator koparek jednonaczyniowych od 0,8m3 kl. III

 

- Skierowano w trybie szkoleń grupowych 26 osób:

Księgowość dla MŚP z wykorzystaniem komputera – 5

Operator obrabiarek CNC – 5

Spawacz elektryczno-gazowy – 5

Pracownik ochrony fizycznej – 11

 

- Skierowano w trybie szkoleń indywidualnych 2 osoby:

Podstawowy kurs specjalistyczny techniki strzałowej w zakresie metod strzelania

Spawanie MIG i TIG

 

- Wpłynęły ogółem 2 wnioski na szkolenia indywidualne finansowane z PFRON z zakresu:

Podstawy obsługi komputera

Obsługa kas fiskalnych

 

- Wpłynął ogółem 1 wniosek na studia podyplomowe finansowane z PFRON z zakresu:

Administracja - Zarządzanie i Organizacja

 

7. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Realizowane są projekty:

„Staż na dobry początek”, projekt konkursowy realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL,

„Profesjonalny urząd III” projekt konkursowy w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL,

„Aktywni na rynku pracy” projekt systemowy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL,

„Kierunek przedsiębiorczość”, projekt systemowy w ramach Działania 6.2 PO KL,

„Study circle – szwedzkie koło zamachowe” projekt konkursowy innowacyjny testujący w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL,

„Śląskie wyzwania” projekt systemowy innowacyjny testujący w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL.

 

  

 

 

Jastrzębski Zakład Komunalny

 

 

I. Inwestycje i remonty

 

1. Kontynuowano prace związane z realizacją I etapu projektu pt. „Rozbudowa i zagospodarowanie fragmentu cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei'” polegające na niwelacji terenu i kształtowaniu skarp.

 

II. Działalność bieżąca:

 

1. Targowiska miejskie:

a) zebrano opłatę targową w wysokości 16 684,38 zł,

b) zebrano opłatę z tytułu rezerwacji stałych miejsc handlowych w wysokości 17 864,39 zł,

c) zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu na targowiskach w wysokości  53 804,12 zł.

 

2. Cmentarze komunalne

a) zebrano opłaty cmentarne w łącznej kwocie 51 188,00 zł,

b) zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy gruntu w wysokości 1 479,37 zł,

c) zebrano opłatę z tytułu poboru dzierżawy lokali użytkowych w wysokości 1 938,15 zł,

 

3. Płatne parkingi i strefa płatnego parkowania:

a) zebrano opłatę parkingową z tytułu parkowania w pasie drogowym w wysokości 9 299,70 zł (w tym 1 921,40 zł opłaty dodatkowe i koszty upomnień),

b) zebrano opłatę parkingową na parkingach miejskich przy ul. Arki Bożka, Podhalańskiej, Podhalańskiej - Młyńskiej oraz Al. Piłsudskiego (UM) w łącznej wysokości 21 070 zł.

 

4. Schronisko dla bezdomnych zwierząt:

a) przyjęto od mieszkańców miasta do schroniska 7 psów,

b) przyjęto od firm wynajmujących kojce 10 psów,

c) wyłapano z terenu miasta 23 psy,

d) wydano ze schroniska 36 psów,

e) odłowiono z terenu miasta 3 dzikie zwierzęta.

 

5. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przyjął ok 3280 kg odpadów, w tym;

a) odpady wielkogabarytowe w ilości ok. 1400 kg

b) urządzenia elektryczne, elektroniczne i AGD w ilości ok. 770 kg

c) farby w ilości 100 kg

d) zużyte opony w ilości 710 kg

pozostałe odpady typu: leki, opakowania, rozpuszczalniki, oleje, baterie, nośniki magnetyczne itp. w ilości ok 302 kg.

 

6. Utrzymanie czystości w gminie:

a) zebrano 17 szt. padłych zwierząt z dróg publicznych,

b) przyjęto do utylizacji 12 szt. padłych zwierząt od mieszkańców Jastrzębia-Zdroju,

c) usunięto 10 dzikich wysypisk zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II, ul. Katowickiej, ul. Podhalańskiej, ul. Małopolskiej, ul. Jagiełły, ul. Cieszyńskiej, ul. Krakowskiej. Łącznie zebrano i wywieziono 4,92 Mg nieczystości,

d) wykonano prace związane z przygotowaniem do uroczystości na cmentarzu wojennym, pomniku żołnierzy Armii Krajowej i Armii Czechosłowackiej, którzy zginęli w walce o wyzwolenie ziemi jastrzębskiej.

 

7. Utrzymanie oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnych:

a) oznakowanie pionowe:

- poprawiono znaków - 46 szt.

- usunięto znaków - 5 szt.

- ustawiono znaków - 106 szt.

- wymieniono znaków - 4 szt.

 

b) sygnalizacja świetlna

- dokonano łącznie 11 napraw sygnalizatorów i przejść dla pieszych: (A. Bożka - Harcerska – Mazurska, A. Bożka – Podhalańska, Al. Piłsudskiego - Harcerska - Katowicka, Al. Piłsudskiego - Warszawska - Mazowiecka, Sygnalizacja Carrefour, Al. Piłsudskiego - Pszczyńska - Rybnicka, przejście dla pieszych ul. Bogoczowiec)

 

8. W ramach współpracy z Sądem Rejonowym Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju przyjęto do pracy 13 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

 

9. W ramach prac społecznie użytecznych prace wykonywało 13 osób.

 

10. Zawarto 3 umowy dzierżawy terenu z przeznaczeniem na ekspozycję reklamy.

 

III Zamówienia publiczne poniżej progu obowiązywania ustawy prawo zamówień publicznych:

 

1. Zawarto umowy na dostawę pionowych znaków drogowych o łącznej wartości 47 500,00 zł brutto.

2.Zawarto umowę na dostawę piasku płukanego przeznaczonego do wymiany na placach zabaw i w piaskownicach na kwotę 22721,54 zł brutto.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

1. 23 i 25 kwietnia OPS jak co roku organizuje Śniadania Wielkanocne dla klientów Ośrodka. W spotkaniach będzie uczestniczyło 100 osób, wśród nich osoby samotne i bezdomne.

 

2. OPS w drodze przetargu nieograniczonego wybrał organizatora wypoczynku letniego dla dzieci klientów Ośrodka. Kolonie zorganizuje firma „Lutur” z Lublina. Dzieci wyjadą w II turnusach w liczbie 88 dzieci, w lipcu i sierpniu, koszt jednego skierowania wynosi 1049,00.

 

 

 

 

 

 

Miejski Zarząd Nieruchomości

 

 

I. Liczba osób zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w związku z podpisanymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy oraz skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Sąd Rejonowy w celu odpracowania zobowiązań w marcu 2014r.:

 

1. Liczba zatrudnionych osób w ramach robót publicznych - 5

2. Liczba osób odbywających staż dla bezrobotnych - 3

3. Liczba skazanych skierowanych do odbycia kary ograniczenia wolności/prac społecznie użytecznych w MZN - 20

4. Liczba skazanych skierowanych, którzy zgłosili się do odbycia kary ograniczenia wolności/prac społecznie – użytecznych w marcu - 10

 

II. Postępowania przetargowe od 19 marca do 14 kwietnia.

 

Postępowania zakończone

 

Usługi:

 

1. „Dzierżawa, utrzymanie czystości, dezynfekcja i konserwacja pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych” - ZP-3/DL/2014

termin składania ofert do 4 kwietnia

postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Postępowania ogłoszone

 

Roboty budowlane:

1. „Wymiana stolarki okiennej drewnianej i pcw w lokalach mieszkalnych” - ZP-1/DL/2014

Termin składania i otwarcia ofert: 28 kwietnia.

 

III. Działalność bieżąca – zadania w toku do 15 kwietnia.

 

1. Zestawienie robót remontowych wykonywanych w budynkach administrowanych przez MZN

 

Inwestycje:

 

- Wykonanie zagospodarowania na terenie gminnym przy ul. Moniuszki 1-3 i Moniuszki 5-7 (na etapie procedury przetargowej).

- Termomodernizacja budynków ul. Żeromskiego 7, Wyspiańskiego 2, 4 / na etapie procedury przetargowej.

- Szkolna 5 – w trakcie realizacji / opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku.

- Sz. Szeregów 1-3-5 – opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych przy na lokale mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych / na etapie procedury przetargowej.

- Pszczyńska 140 – w trakcie realizacji / Wykonawca jest na etapie składania dokumentacji projektowej, kosztorysów oraz specyfikacji, w toku jest również aktualizacja umów przyłączeniowych gazu i energii elektrycznej.

- Pszczyńska 292, 294 – aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie budowy placu zabaw wraz z odprowadzaniem wody deszczowej, zakupem i montażem urządzeń zabawowych.

- Cieszyńska 101 – wykonanie przesuwnych plandek do wiaty przy Domu Sołeckim.

 

Remonty:

 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wykonywane są w 4 budynkach mieszkalnych oraz  w 1 budynku użytkowym.

Roboty w zakresie instalacji wodnych i kanalizacji sanitarnej wykonywane są w 3 budynkach mieszkalnych i w 1 budynku użytkowym.

Roboty w zakresie ogólnobudowlanym wykonywane są w 4 budynkach mieszkalnych oraz na terenie przyległym do 1 budynku mieszkalnego i 1 użytkowego.

W przygotowaniu są 4 dokumentacje projektowe.

 

2. Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne prowadzone przez wykonawców zewnętrznych w zakresie.

 

Roboty zrealizowane:

 

A. Krajowej 92/3a, Pszczyńska 294/31 – montaż nowego osprzętu elektrycznego;

Pszczyńska 294/10 – wymiana instalacji elektrycznej (pustostan);

Pszczyńska 294/307 – wymiana części instalacji elektrycznej i montaż osprzętu elektrycznego;

Pszczyńska 292 – usunięcie usterek po zalaniu świetlicy – skucie luźnych tynków, malowanie;

Pszczyńska 292/10 – wymiana instalacji elektrycznej;

Pszczyńska 292/307 – montaż osprzętu elektrycznego;

Pszczyńska 292 – montaż nagrzewnicy;

K. Miarki 3/1 – wymiana WLZ i tablicy licznikowej;

Broniewskiego 18/5 – remont instalacji elektrycznej w przedpokoju;

Broniewskiego 18/3 – naprawa instalacji elektrycznej;

Morcinka 2/12 – wymiana instalacji elektrycznej;

1000-lecia 15C/4, 15D/3 – montaż wentylatora;

Miodowa 1-3 – wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych;

Zielona 16A – montaż oprawy oświetlenia ulicznego;

Zielona 20A – wymiana oświetlenia szyldu USC;

Wrzosowa 4A-8A-12A – remont instalacji elektrycznej;

Wrzosowa 4A – wymiana stalowej stolarki wejściowej;

1 Maja 55 – wymiana osprzętu elektrycznego i opraw świetlówkowych;

1 Maja 61 - wymiana opraw oświetleniowych oraz naprawa instalacji antenowej;

1 Maja 39-41 – wymiana i przeniesienie układu pomiarowego;

Sybiraków 2 – wykonanie instalacji zasilającej automat podawczy;

Dworcowa 17 A – remont instalacji elektrycznej i odgromowej;

Kaszubska 2 – wymiana automatu zmierzchowego.

 

 

W trakcie realizacji:

 

1000-lecia 15D/14 –  wymiana wentylatora kanałowego;

Broniewskiego 12-14 - wymiana poziomów instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w piwnicach;

Broniewskiego 2-4-6 - wymiana poziomów instalacji wod-kan;

Brzechwy 6-8 - wymiana stalowych poziomów instalacji wodnej na instalacje z rur PP;

H. Sawickiej 10-12 – remont klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do piwnic;

Moniuszki 1-3 – remont schodów terenowych;

Gagarina 116 – remont schodów do sklepu;

Stodoły 54/3 – remont lokalu socjalnego, części korytarza i wymiana instalacji elektrycznej;

Pszczyńska 294 – oświetlenie korytarza;

Żeromskiego 7 –  remont klatki schodowej i instalacji elektrycznej;

Turystyczna 5 A – wymiana grzejników;

1 Maja 55 - demontaż starej i montaż nowej rozdzielnicy;

K. Miarki 3 – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kominów.

 

 

3. Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne prowadzone przez grupę remontową i konserwatorów w zakresie:

 

roboty zrealizowane:

 

H. Sawickiej 5/3 – wymiana wykładziny w całym lokalu

Os. Przyjaźń – czyszczenie gajgerów (czyszczaków)  instalacji odprowadzenia wód deszczowych;

Wyspiańskiego 14/4 – wymiana wykładziny w całym lokalu

Os. Przyjaźń – inwentaryzacja pomieszczeń piwnicznych oraz ich oznakowanie;

1 Maja 55 – malowanie pomieszczenia przeznaczonego dla administratora lokali użytkowych;

Wyspiańskiego 12/7 – wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej;

Sz. Szeregów 21/5 – remont pionu kanalizacyjnego;

PPH A – remont instalacji wodnej w pomieszczeniu wc.;

Brzechwy 1/6 – remont instalacji gazowej;

Broniewskiego 14/3 – remont instalacji gazowej;

Żeromskiego 7 – wykonanie i montaż drabinki wyłazowej na dach;

Sz. Szeregów 23/3 – remont kanalizacji;

K. Miarki 2/29 i 25 – wymiana pionu wod – kan;

A. Krajowej 94 – remont kanalizacji w piwnicy;

Mieszkania nowozasiedlone – kontrola instalacji gazowej;

K. Paryskiej 14 – obsługa kotłowni;

Wykonanie punktów czerapalnych ujęć wody dla sprzątaczek – 1000 lecia 15; Kościuszki 5-7-9;

K. Miarki 2; 1 Maja 41; Piastów 8-10; Piastów 5.

 

 

w trakcie realizacji

 

Os. Zdrój – czyszczenie gajgerów (czyszczaków)  instalacji odprowadzenia wód deszczowych;

Pszczyńska 294 – remont tynków po pożarze;

Pszczyńska 294/19, Gagarina 108/44 – remont pustostanu;

Os. Zdrój – inwentaryzacja pomieszczeń piwnicznych oraz ich oznakowanie.

 

 

4. Czynności bieżące w zakresie administrowania od 20 marca do 14 kwietnia:

 

Uprzątnięcie pomieszczeń wspólnych piwnic oraz korytarzy piwnicznych ze zużytych sprzętów gospodarstwa domowego i innych przedmiotów wielkogabarytowych na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

Bieżąca obsługa lokatorów, sporządzanie i zawieranie umów najmu lokali z czynszem regulowanym, czynszem socjalnym na podstawie skierowań z Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta.

Bieżąca obsługa najemców i dzierżawców lokali użytkowych.

Zawieranie i rozliczanie umów najmu sal w Domach Sołeckich.

Wypełnianie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i o nabycie lokali mieszkalnych na własność.

Przygotowywanie dokumentacji związanej ze zamianą i przyznaniem lokali mieszkalnych na własność.

Bieżąca kontrola terenów sprzątanych przez sprzątaczki oraz terenów utrzymywanych przez najemców lokali użytkowych, a także firm, którym zlecono obsługę budynków mieszkalnych i socjalnych bądź obiektów użytkowych.

Cotygodniowa kontrola zmian w ewidencji ludności.

Sporządzanie i zawieranie umów najmu dla nieruchomości użytkowych.

Czynności przyjmowania i przekazywania lokali użytkowych bądź ich części w związku ze zmieniającymi się albo kończącymi się lub rozpoczynającymi umowami zobowiązaniowymi.,

Zasiedlono 2 lokale socjalne, 10 lokali mieszkalnych, przyjęto do MZN 4 lokale socjalne, 3 lokale mieszkalne.

Aktualizacja danych osobowych najemców/lokatorów w programie WinSarcz.

Przygotowywanie danych do sprawozdania G02-b.

Prowadzenie prac pielęgnacyjnych zieleni: wycinanie odrostów, wycinka drzew owocowych, formowanie krzewów na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

Kontrola opróżniania i wywozu odpadów komunalnych na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

Sporządzanie aneksów dla najemców/dzierżawców lokali użytkowych związku ze zmianą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozliczenie uchybów wody w budynkach na zasobach administrowanych i zarządzanych przez MZN.

Rozliczenie wody i ścieków za I kwartał 2014r.

Rozliczanie c.o. za 2014r. dla budynków rozliczanych wg podzielników kosztów.

Wykonanie następujących zadań mających na celu windykację należności w marcu:

- na lokale mieszkalne: 10 zawiadomień o posiadaniu zaległości, 28 wypowiedzeń umowy najmu lokalu, 1 wezwanie do niezwłocznego uiszczenia zaległości, 53 przedsądowych wezwań do zapłaty – ostatecznych, 2 wezwania do zapłaty i opróżnienia lokalu, 30 wniosków o wszczęcie postępowania o egzekucję należności, 8 pozwów o zapłatę należności, 12 pozwów o eksmisję do zajmowanego lokalu, 32 wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, 7 wniosków o wydanie wyroku/nakazu zapłaty, 1 wniosek do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, 10 podań o rozłożenie zaległości czynszowych i odsetkowych na raty, przedłużenie terminu płatności, umorzenie zaległości czynszowych i odsetkowych, rozłożenie na raty niedopłaty z c.o. za 2013 r.

- na lokale użytkowe: 4 wezwania do zapłaty, 2 wypowiedzenia umowy najmu/dzierżawy, 11 przedsądowych wezwań do zapłaty – ostatecznych, 8 not odsetkowych, 1 podanie o rozłożenie zaległości czynszowych i odsetkowych na raty, przedłużenie terminu płatności, umorzenie zaległości czynszowych i odsetkowych.

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna

 

 

Ważniejsze przedsięwzięcia realizowane w kwietniu przez bibliotekę:

Spotkanie z pisarką Katarzyną Enerlich;

 

„Media internetowe” – warsztaty posługiwania się mediami internetowymi w ramach cyklu Surfujący senior;

 

Wystawa prac Katarzyny Jurzak-Szczyrby w Galerii „Pod Sową”;

 

„Jedno niebo, dwa żywioły” - wystawa fotografii KPT Żeglugi Wielkiej Andrzeja Ziarkowskiego w Galerii „Da Vinci”.

 

Dla dzieci i młodzieży:

„Roztańczona Noc z Andresenem” – nocna impreza w Bibliotece dla dzieci, obfitująca w liczne atrakcje: spotkanie autorskie z Izabellą Klebańską, czytanie bajek przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, warsztaty taneczne prowadzone przez instruktorów szkoły tańca Dance Passion, warsztaty artystyczne, animacje i zabawy.

 

 

Miejski Ośrodek Kultury

 

 

30 marca w kinie „Centrum” w ramach cyklu Teatr Rodzinny dla najmłodszych mieszkańców miasta wystawiono sztukę ,,Niesamowita przygoda…” w wykonaniu  Teatru Moich Marzeń.

 

7 kwietnia na hali widowiskowo-sportowej zorganizowany został „Dzień Ziemi 2014 – Zmieniaj nawyki, nie klimat”. Podczas imprezy odbyły się konkursy z nagrodami na temat klimatu i postępowania z odpadami, występy zespołu tanecznego „Szok” oraz Rewii tanecznej „Klips”, wspólny taniec w rytmie „ZUMBY”, występ Dawida Kwiatkowskiego z zespołem, pokaz trików piłkarskich w wykonaniu Dawida Krzyżowskiego. Ponadto prowadzona była zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za sadzonkę lub żarówkę energooszczędną.

 

12 kwietnia w kinie „Centrum” odbył się koncert upamiętniający postać Henryka Sławika pt. „Muzyczna podróż szlakiem przyjaźni polski-węgierskiej” w wykonaniu zespołu „Hungarian FolkEmbassy”. Imprezie towarzyszył wykład nt. stosunków polsko-węgierskich na przestrzeni XX wieku, wystawa „W jak Węgry, w jak wino” oraz „Weekend kina węgierskiego” – projekcje krótkometrażowych filmów twórców węgierskich.

 

Wystawy

 

Galeria Epicentrum

Do końca marca można było zwiedzać wystawy ,,Zawsze myślę oczami” oraz „Teatr może zaistnieć wszędzie. Teatr w przestrzeniach miasta”. ,,Zawsze myślę oczami” - wystawa prezentowała wyjątkowy dorobek twórczy Jerzego Moskala, scenografa teatralnego filmowego, plastyka, innowatora w zakresie nowoczesnej ekspozycji muzealnej i wystawiennictwa.

„Teatr może zaistnieć wszędzie. Teatr w przestrzeniach miasta” - wystawa ukazywała związek teatru z przestrzenią wykraczającą poza tradycyjnie rozumiane pudło sceny oraz kierunek rozwoju sztuki, w którym zmienia codzienność egzystencji człowieka.

 

Galeria Historii Miasta

8 kwietnia odbył się wernisaż wystawy „Droga na szczyt. Jastrzębska siatkówka od rozgrywek gminnych do Ligi Mistrzów”. Ponad 60 lat temu na boisku przy basenie w Zdroju rozpoczęła się historia jastrzębskiej siatkówki. Na wystawie w Galerii Historii Miasta można zobaczyć archiwalne oraz współczesne zdjęcia klubu, pamiątki, medale, koszulki i puchary. Wystawę można zwiedzać do 27 czerwca.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/7342-informacja-prezydenta-miasta-na-sesje-rady-miasta-w-dniu-24-kwietnia-2014-roku Wed, 30 Apr 2014 07:18:00 +0200