Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 31 marca 2011 roku" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 21:24:39 +0200 <![CDATA[Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 31 marca 2011 roku]]> Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 31 marca 2011 roku.

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Witam wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej IV Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Przedstawię informacje z realizacji zadań w okresie od sesji zwyczajnej z dnia 24 lutego 2011 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Przedstawię najważniejsze z nich;

 

 

- w zakresie finansów

 

W okresie od 25 lutego do 25 marca 2011 roku podjąłem:

- trzy zarządzenia w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok,

jedno zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok,

jedno zarządzenie w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok, w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Powyższe decyzje spowodowały zwiększenie ogólnej wielkości planu dochodów
i wydatków budżetu Miasta o 73 966 zł.

Po zmianach budżet Miasta na 2011 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody ogółem wynoszą 368 235 966 zł.

2. Wydatki ogółem wynoszą 440 369 966 zł.

3. Przychody i rozchody nie uległy zmianie i wynoszą:

- przychody 75 034 000 zł, a rozchody 2 900 000 zł.

4. Deficyt budżetu Miasta na 2011 rok nie uległ zmianie i wynosi 72 134 000 zł,
co stanowi 19,59% dochodów ogółem.

 

 

- w zakresie polityki gospodarczej

 

25 lutego miało miejsce posiedzenie Zarządu oraz Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Porządek obrad obejmował m.in. podjęcie uchwał w sprawie składki członkowskiej oraz stwierdzenia wyboru członków organów Stowarzyszenia, a także omówienie problematyki realizowanych zadań i projektów.

 

18 marca odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Zgromadzenie Ogólne Związku Subregionu Zachodniego. Przedmiotem obrad było dokonanie zmian w Statucie Związku powołanie członków organów Związku na nową kadencję. Omówiono również perspektywę rozwoju regionalnego oraz perspektywę rozwoju transportu
w okresie programowania 2014-2020, a także postępy w realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2011 r.

 

3-4 marca odbyło się XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Podczas Zgromadzenia przyjęto sprawozdania z działalności Związku oraz podjęto uchwały m.in. w sprawie jednolitego tekstu Statutu Związku, przyjęcia Ordynacji wyborczej wyborów organów Związku i budżetu na rok 2011. Przewodniczącym Związku został ponownie Pan Ryszard Grobelny – Prezydent Miasta Poznania.

 

Rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn. „Dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój’. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Studio Siedem s.c. Grzegorz Żółkowski, Michał Biedrzycki z siedzibą w Modlnicy.

 

9 marca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia podczas którego powołano na stanowisko członka Powiatowej Rady Zatrudnia p. Romana Foksowicza i p. Andrzeja Kinasiewicza.

 

21 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli Miasta z delegacją z Mahmutlar
z Turcji, podczas którego omówiono dalsze etapy współpracy m.in. podpisanie umowy partnerskiej. Delegacja z Turcji zwiedziła Galerię Historii Miasta, budowę hali Widowiskowo-Sportowej, tereny inwestycyjne po byłej KWK Moszczenicy.

 

Rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn. „Przygotowanie i wydruk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój’. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Print Managment Wojciech Pietrzak z siedzibą w Toruniu.

 

Podpisaniem umowy o dofinansowanie rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Polsko-czeskie spotkania branżowe”. Celem projektu jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński
w szczególności na obszarze Jastrzębia-Zdroju i jego dwóch miast partnerskich: Karwiny i Hawierzowa.

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej

 

24 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego został złożony wniosek o dofinansowanie dla zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych
w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica”. Planowane dofinansowanie z Ministerstwa Turystyki i Sportu oraz
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wyniesie w sumie 666 tys. zł.

 

Nastąpiła zmiana organizacji ruchu na czas robót na odcinku od ronda Zdrojowego do ul. Leśnej. Roboty te planuje się zakończyć do 30 czerwca.

 

Trwa procedura przetargowa na zadanie pn.: „Termomodernizacja ZS nr 2 – II etap” – zakres robót obejmuje wymianę elewacji szklanych i ocieplenie.

 

Trwają remonty chodników realizowanych w ramach umów z roku ubiegłego ze środków niewygasających:

- ul. Katowicka,

- ul. Turystyczna,

- ul. Kasztanowa,

- ul. Świerczewskiego,

- ul. Poznańska - ZS nr 2,

W związku z przebudową ul. Bednorza realizowany jest pierwszy odcinek kanalizacji deszczowej od ul. Górniczej.

 

Trwają roboty ziemne na drodze Głównej Południowej.

 

1 lutego Wojewoda Śląski wydał zezwolenie na realizację Drogi Głównej Południowej Etap II, od którego odwołało się Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Czudka w temacie ochrony przyrody.

 

Trwają modernizacja Przedszkola nr 12 w Ruptawie, remont Domu Zdrojowego
i budowa boiska przy SP 5.

 

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

W lutym w ewidencji:

- znajdowało się 4034 os. bezrobotne, w tym 2541 kobiet (62,9%);

- odnotowano 521 rejestracji, dokonano 630 wyłączeń z ewidencji urzędu;

- urząd zarejestrował 123 oferty pracy;

- urząd zarejestrował w ramach sieci EURES 324 oferty pracy za granicą.

 

Stopa bezrobocia w styczniu 2011r.:

- Jastrzębie-Zdrój: 10,1%

- woj. śląskie: 10,6%

- Polska : 13,0%

Trwa realizacja projektu pn. „Staż w naszym mieście”, którego celem jest aktywizacja 30 kobiet bezrobotnych do 25. roku życia, mieszkanek miasta Jastrzębie-Zdrój, poprzez zwiększenie ich motywacji do pracy i kwalifikacji zawodowych. W marcu przeprowadzony został nabór kandydatów na stanowisko psychologa oraz rozpoczęto przygotowywanie materiałów promocyjnych o projekcie.

Okres realizacji: marzec 2011 – wrzesień 2012.

Budżet projektu: 272 620,40zł.

 

Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego na 2011r. pn. „Aktywni na rynku pracy”, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną i został zatwierdzony do realizacji. Podpisano aneks do umowy
o dofinansowanie projektu

Przewidywana jest organizacja 119 staży dla bezrobotnych mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój.

Budżet projektu w 2011r.: 821 900,00zł.

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

Ogłoszono konkursy na wyłonienie realizatorów następujących programów profilaktycznych wynikających z „Programu Zdrowotnego dla mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2011”:,

- „Profilaktyka oraz wczesna diagnostyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój”.

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanek miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie badań mammograficznych
i sonomammograficznych”.

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka narządu rodnego wśród mieszkanek miasta Jastrzębie-Zdrój

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie czerniaka skóry wśród mieszkańców miasta Jastrzębie- Zdrój ”.

- „Profilaktyka oraz wczesna diagnostyka chorób układu oddechowego wśród mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój”.

- „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego wśród mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój”.

 

Rozstrzygnięto konkurs w dziedzinie pomocy społecznej pn.: „Pozyskiwanie
i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju”. Realizatorem zadania jest Parafia św. Katarzyny.

 

Rozstrzygnięto konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Jastrzębie-Zdrój
w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rok 2011 dla organizacji pozarządowych.
W roku 2011 organizacje pozarządowe realizować będą następujące zadania:

- Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek AMAZONKI – Edukacja oraz profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi, pomoc dla kobiet z rakiem piersi i dla kobiet po mastektomii

- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „BURY MIŚ” - Kampania na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie – podnoszenie świadomości społeczeństwa poprzez edukację, pomoc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

- Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży „Sprawni Inaczej” – Kampania na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie – podnoszenie świadomości społeczeństwa poprzez edukację, pomoc dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

- Jastrzębski Klub Morsów „BIAŁY MIŚ" - Działania związane z profilaktyką wydolności układu sercowo - naczyniowego poprzez propagowanie zdrowego trybu życia.

 

 

- w zakresie edukacji

 

Zakończono pracę z rozliczeniem Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia i Bonu za 2010r. W związku z dokonanym rozliczeniem zwiększa się plany dla placówek oświatowych objętych Zarządzeniem w sprawie zasad finansowania szkół podstawowych, gimnazjalnych ponad gimnazjalnych, oraz w sprawie zasad finansowania szkolnictwa specjalnego w mieście. Rozliczenie SKUU za rok poprzedni w wysokości 182 125,00zł.

 

Rozpoczęto procedurę naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych. Zebrano i przekazano administratorowi firmy VULCAN szczegółowe dane punktów naboru oraz dane administratorów punktów naboru. Podczas rekrutacji uczniowie będą mogli korzystać z bazy danych obejmującej niemal całe województwo śląskie. 18 marca odbyło się szkolenie dla administratorów punktów naboru dot. harmonogramu naboru w 2011 r., wprowadzonych zmian w systemie Nabór Optivum oraz zasad wprowadzenia oferty edukacyjnej szkół do systemu.

 

Trwają prace nad przystąpieniem do projektu systemowego dotyczącego kształcenia zawodowego “Mam zawód mam pracę w regionie”. Obecnie Miasto Jastrzębie-Zdrój przesłało do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego list intencyjny wyrażający wolę przystąpienia do projektu.

 

 

- w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

 

1 marca wręczone zostały nagrody laureatom XIII edycji konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i innych placówek wychowawczych pod hasłem: „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”.

18 marca odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Obrony Cywilnej.
W uroczystości brały udział służby mundurowe, kombatanckie oraz dyrektorzy zakładów pracy. Uroczystość była okazją do wręczenia podziękowań i wyróżnień zasłużonym osobom oraz zakładom pracy.

25 marca pod pomnikiem poległych żołnierzy przy ul. Boża Góra Prawa odbyła się uroczystość upamiętniająca 66. rocznicę wyzwolenia Jastrzębia-Zdroju spod okupacji hitlerowskiej.

 

 

- Miejski Ośrodek Kultury

 

W kinie „Centrum”:

- 12 marca odbył się recital Michała Bajora p.t. „Piosenki Marka Grechuty i Jonasza Kofty”;

-16 marca odbyły się eliminacje miejskie 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego;

- 19 marca podczas kolejnej Śmiechoterapii wystąpił kabaret „Hrabi”;

- 20 marca w ramach cyklu Teatr Rodzinny dla najmłodszych mieszkańców miasta odbył się spektakl „Wilk i koźlęta” w wykonaniu Teatru Lalek „Bajka”
z Czeskiego Cieszyna.

8 marca w Galerii Historii Miasta obyło się spotkanie z Stanisławem Gerardem Trefoniem – właścicielem prezentowanej w Galerii Historii Miasta kolekcji sztuki nieprofesjonalnej oraz Erwinem Sówką – artystą związanym z Grupą Janowską.

11 marca odbyło się otwarcie wystawy "Skype.Noga.Neon.". Jest to wystawa druków cyfrowych i sitodruków Pavla Nogi – wykładowcy Uniwersytetu Ostrawskiego Wydziału Artystycznego oraz wystawy studentów Pracowni Grafiki Projektowej, Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie, Wydział Artystyczny p.t. „Smog”. Wystawę można zwiedzać do 31 marca.

Do dzisiaj można zwiedzać wystawę Grupy Janowskiej „Artyści Dnia Siódmego”
z kolekcji Stanisława Gerarda Trefonia.

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

17 marca w ramach projektu „Irlandzkie święto w Jastrzębiu-Zdroju” zorganizowano „Wieczór irlandzki”, podczas którego wystąpił zespół Duan z koncertem muzyki celtyckiej oraz zespół „Cailins” z pokazem tradycyjnego tańca irlandzkiego, odbyły się także finały konkursów wiedzy.

Imprezami towarzyszącymi w projekcie były:

- „Irlandia i Szkocja w fotografii” – wystawa autorstwa Elżbiety Chrzanowskiej;

- „Celtyckie motywy” – warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży;

- „W krainie druidów i misjonarzy: rozkwit wczesnośredniowiecznej kultury irlandzkiej” – wykład z cyklu „Spotkania z kulturą”;

- lekcje multimedialne dla dzieci i młodzieży.

Projekt „Irlandzkie święto w Jastrzębiu-Zdroju” realizowany był przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Od 1 do 3 marca odbył się cykl warsztatów komputerowych dla seniorów pn. „Pomyszkuj w Bibliotece” w ramach międzynarodowej akcji „Tydzień z Internetem 2011” mającej zachęcić jak największą liczbę osób do korzystania z zasobów i możliwości Internetu. Uczestnicy warsztatów poznali m.in. zasady działania komunikatorów internetowych i popularnych serwisów muzycznych. Warsztatom towarzyszyły prezentacje multimedialne oraz wykład na temat zdrowego trybu życia.

 

W ramach projektu promującego Światowy Dzień Teatru pn. „Złota Maska” od 22 do 24 marca zorganizowano: lekcje multimedialne, warsztaty teatralne dla najmłodszych, warsztaty plastyczne oraz konkursy wiedzy o teatrze.

 

Zorganizowano wystawy:

- „Kobieta w fotografii” – wystawa fotografii autorstwa Roberta Kasperczaka  i Romana Biernackiego;

- wystawę malarstwa Marty Galantowicz.

 

 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

Wśród marcowych imprez znalazł się „Turniej Czterech Ścianek dla Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnzjalnych”, który odbył się na sztucznej ściance wspinaczkowej przy Stadionie Miejskim. W zawodach wystartowało ok.40 uczestników z całego regionu, zwycięzców licznie reprezentowali zawodnicy Klubu Wysokogórskiego Jastrzębie.

 

Rozpoczęto nabór do kolejnej XIII już edycji Rambitu dla Przedszkolaków „Ole, ole przedszkole”. Do udziału w Rambicie zgłosiło się 16 jastrzębskich przedszkoli. Pierwsze wiosenne turnieje odbyły się w drugiej połowie marca w Hali Sportowej „Omega”.

 

W ostatnim tygodniu marca w „Międzyszkolnych Zawodach Pływackich Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Jastrzębie-Zdrój” na Krytej Pływalni „Laguna” wystartowali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Niebawem przed nami zawody dla uczniów szkół gimnazjalnych.

 

Niebywale trudny sezon zakończyli hokeiści JKH GKS Jastrzębie. Zawodnicy naszego klubu zajęli 4 miejsce w PLH. To największy sukces jastrzębskiego hokeja od momentu powstania tej dyscypliny w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Srebrny medal Mistrzostw Polski zdobyły zawodniczki UKH „Białe Jastrzębie”. Rywalizację o najcenniejszy medal jastrzębianki przegrały z bytomską Polonią. Warto podkreślić, iż 6 naszych hokeistek reprezentowało Jastrzębie-Zdrój w Kadrze Polski, która w historycznym występie podczas Mistrzostw Świata rozegranych w Bułgarii zajęła I miejsce i awansowała do tzw. „wyższej dywizji”.

 

Jastrzębski Węgiel zajął 4. miejsce w finałowym turnieju Ligi Mistrzów, który odbył się we włoskim Bolzano. W sobotnim meczu półfinałowym zespół
z Jastrzębia przegrał z Trentino Volley 0:3, a w spotkaniu o trzecie miejsce nasi siatkarze nie dali rady zawodnikom z Moskwy przegrywając 1:3. Obecność jastrzębian w tym elitarnym gronie okrzyknięto największą sensacją tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Triumfatorem Final Four został zespół z Włoch, Trentino Volley, pokonując w finale rosyjski Zenit Kazań 3:1.

 

 

- Jastrzębski Zakład Komunalny

 

Prowadzone są prace przy budynku „B” zaplecza technicznego i socjalnego na schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50. Budynek „B” jest pierwszym etapem rozbudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt, w którym przewidziano pomieszczenia socjalne dla personelu, kuchnię, kotłownię
i pomieszczenia biurowe.

 

Zakończono prace przy budowie placu pod kojce na schronisku dla bezdomnych zwierząt. Plac o powierzchni 295 m2 z kostki betonowej brukowej przeznaczony jest pod kojce dla zwierząt – 10 szt. Obiekt posiada kanalizację sanitarną
z odprowadzeniem do istniejącej oczyszczalni.        

 

Rozstrzygnięto postępowanie na dokumentację projektową obejmującą adaptację istniejącego budynku stacji paliw mieszczącego się przy ul. Dworcowej 17D
w Jastrzębiu-Zdroju na Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych
(GPZON).

 

W ramach współpracy z Sądem Rejonowym Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju przyjęto do pracy 14 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy społecznie użytecznej.

Rozstrzygnięto postępowanie na dostawę stalowych rur ocynkowanych.

 

Zawarto umowę ze Spółką Jawną „Ład-Komplex” na fizyczną ochronę obiektów położonych na targowisku miejskim przy ul. A. Bożka w Jastrzębiu-Zdroju.

 

 

- w zakresie zarządzania mieniem

 

Nabyto od osób fizycznych prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem pod:

- budowę gminnej drogi ul. Majowej,

- przebudowaną drogę powiatową ul. Gagarina,

- gminną drogę publiczną – odnogę ul. Spółdzielczej oraz pod poszerzenie ul. Spółdzielczej.

 

 

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej

 

Wypłacono 1 057 dodatków mieszkaniowych na kwotę 216.737,52zł.

Trwa procedura windykacyjna za 2009r. i 2010r., dotycząca osób, które zgodnie
z umowami podnajmu lokali socjalnych, zobowiązane są uiszczać czynsz do Urzędu Miasta, a nie wywiązują się z powyższego obowiązku,

Trwają roczne zebrania Wspólnot Mieszkaniowych, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Jastrzębie – Zdrój.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa (przy udziale pracownika Wydziału GM) dokonała wizji u 19 wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na rok 2010.

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości

 

Rozstrzygnięto przetargi na:

- wymianę stolarki okiennej drewnianej w mieszkaniach lokatorskich;

- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej w mieszkaniach lokatorskich;

- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Kościelnej 1A, ul. Komuny Paryskiej 14 oraz ul. Komuny Paryskiej 16;

- rozbiórkę kotłowni i garaży ul. Klubowa 4;

- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego ul. Pszczyńska 125 i do budynku użytkowego (OSP) ul. Gagarina 130

- sukcesywną dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych (2 CZĘŚCI) –Podpisano umowę na dostawę materiałów hydraulicznych, a przetarg na dostawę materiałów budowlanych unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

- sukcesywną dostawę materiałów budowlanych;

- kompleksowe ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne (2 CZĘŚCI)– Podpisano umowę na ubezpieczenie mienia, a przetarg na ubezpieczenie komunikacyjne unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;

- przegląd techniczny budynków mieszkalnych i użytkowych zawierających azbest;

- przeglądy budynków roczne, 5-letnie, instalacji elektrycznej i odgromowej oraz instalacji gazowej na budynkach mieszkalnych i użytkowych (3 CZĘŚCI). Podpisanie umów na przeglądy budynków i instalacji elektrycznej i odgromowej nastąpi po upływie 10 dni od otrzymania przez Wykonawców zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przetarg na przeglądy instalacji gazowej unieważniono, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

 

12 osób skazanych przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju zostało skierowanych do odpracowania kary w miesiącu marcu.

 

Zostało zakończone zadanie „Dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów – przejścia podziemne”.

Trwa przyjmowanie dokumentacji powykonawczej. Od 1 kwietnia będą przekazywane boksy handlowe. Akces do zawarcia umów poprzez złożone oświadczenia złożyło na 57 boksów – 49 handlowców. Przygotowane są umowy oraz protokoły zdawczo – odbiorcze.

 

 

Pragnąc uczcić VI rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, Nasze Miasto organizuje koncert poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II w wykonaniu najsłynniejszej podhalańskiej rodziny TREBUNIÓW - TUTKÓW oraz chóru ANIMATO pod kierunkiem Małgorzaty Lucjan.

Koncert odbędzie się 2 kwietnia 2011 r. (sobota) o godz. 19.00 w kościele pw. NMP Matki Kościoła przy ul. Ks. Popiełuszki 1 w Jastrzębiu - Zdroju.

Wstęp wolny.

Na koncert serdecznie zapraszam.

 

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/7311-informacja-prezydenta-miasta-na-sesje-rady-miasta-w-dniu-31-marca-2011-roku Tue, 19 Apr 2011 13:08:00 +0200