Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 28 grudnia 2010 roku" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 22 Jul 2024 22:24:23 +0200 <![CDATA[Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 28 grudnia 2010 roku]]>  Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 28 grudnia 2010 roku.

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Witam wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej III Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i pragnę przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od sesji zwyczajnej z dnia 28 października 2010 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Przedstawię najważniejsze z nich;

 

 

- w zakresie finansów

- w okresie od 22 października do 20 grudnia bieżącego roku podjąłem 12 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Miasta na 2010 rok, 13 zarządzeń w sprawie planu finansowego na 2010 rok, 12 zarządzeń w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok, 7 zarządzeń w sprawie zmiany planu finansowego w zakresie zadań administracji rządowej, 6 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Miasta w zakresie zadań administracji rządowej, 2 zarządzenia w sprawie zmiany planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 1 zarządzenie w sprawie zmiany planu wydatków w rachunku dochodów własnych oraz 2 zarządzenia w sprawie planu finansowego do uchwał w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2010 rok podjętych w miesiącu październiku i grudniu.

- budżet Miasta w tym okresie kształtował się następująco:

- ogólna kwota dochodów budżetu zwiększyła się o 5 394 255 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 6 931 114 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o 1 536 859 zł.

- ogólna kwota wydatków budżetu zwiększyła się o 4 952 947 zł, w tym:

  a) wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 5 640 782 zł,

  b) wydatki majątkowe zmniejszyły się o 687 835 zł.

- przychody budżetu Miasta, tj. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zmniejszyła się o kwotę 441 308 zł.

 

 

- w zakresie polityki gospodarczej

 

-podpisano umowę dotyczącą projektu pn. „Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego", który znalazł się wśród projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego i uzyskał dofinansowanie w wysokości 6 493953,25 zł, tj. 85% całkowitych kosztów,

-wyprodukowano osiem spotów promocyjnych nt. gospodarki, kultury, sportu, górnictwa, przyrody, zabytków oraz wykorzystania środków z Unii Europejskiej,

 

-zakończono dystrybucję publikacji „Informator Gospodarczy Jastrzębie Zdrój”,

 

-na dzień 29 października zwołano Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. Porządek obrad obejmował m.in. pojęcie uchwały w kwestii wniesienia dopłat na pokrycie kosztów związanych z planowaną inwestycją pn. „Pilotażowa instalacja pozyskania metanu z pokładów węgla z pola Moszczenica KWK „Jas-Mos” i ogrzewania szkoły nr 16 w Jastrzębiu Zdroju”,

 

-16 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Porządek obrad Zgromadzenia obejmował m.in. przyjęcie planu finansowego oraz projektu ramowego planu działalności Związku na 2011 r.,

 

-17 listopada w kancelarii notarialnej w Rybniku została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Spółka Obrotu Energią Sp. z o.o. Spółka tworzona jest w celu organizacji i koordynacji działań w zakresie zaopatrzenia podmiotów komunalnych w energię oraz reprezentowania zbiorowych interesów odbiorców. Gmina Jastrzębie–Zdrój obejmie 500 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy o łącznej wartości 50.000, pokrywając je wkładem pieniężnym. Aktualnie trwają procedury organizacyjne,

 

-19 listopada miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. Podczas Zgromadzenia podjęto uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki. Wprowadzone zmiany miały na celu ujednolicenie zapisów oraz systematyki umowy Spółki,

 

-24 listopada odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.. Przedmiotem Zgromadzenia było podjęcie uchwał umożliwiających rozporządzenie gruntami w celu wypełnienia zadań statutowych,

 

-16 grudnia odbyło się VI posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego dla Funduszu Mikroprojektów POWT RCz– RP 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński. EKS składa się z 14 członków z prawem głosu, z czego 10 to przedstawiciele samorządów członkowskich oraz innych instytucji z obszaru Euroregionu,

 

-złożono raport końcowy z wnioskiem o płatność projektu pn. „Spotkajmy się po drugiej stronie granicy” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013,

 

-rozstrzygnięto przetarg na doradcę technologicznego do projektu pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu-Zdroju”. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działania 2.2 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”,

 

-zakończona została ewaluacja wskaźników projektu pn. „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia-Zdroju” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej

 

- zakończono remonty nawierzchni ul. Prusa, ul. Świerczewskiego, ul. Fredry, uzupełnienie poboczy ul. Podhalańskiej , ul. Witczaka i ul. Powstańców Śląskich,

-warunki atmosferyczne spowodowały wstrzymanie robót na remontach chodników
ul. Katowicka, ul. Turystyczna, ul. Pszczyńska, ul. Poznańska,

-zakończono budowę kanalizacji deszczowej w ul. Skrzyszowskiej i Szotkowickiej.

- zakończono remont dachów w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 19, Zespole Szkół nr 3, Zespole Szkół Zawodowych, natomiast na Gimnazjum nr 8 oraz Zespole Szkół nr 2 warunki atmosferyczne (opady śniegu) spowodowały wstrzymanie robót związanych z remontem dachów,

- w ramach budowy Drogi Głównej Południowej trwają prace związane ze zdjęciem humusu, wycinką drzew, przebudową urządzeń teletechnicznych i energetycznych oraz roboty ziemne w zakresie wykopów w obrębie wiaduktów kolejowych,

- w ramach modernizacji DW 937 ukończono przebudowę ul. 11 Listopada na odcinku od ronda Sikorskiego do ul. Leśnej. Po zimowej przerwie nastąpi przebudowa dalszego odcinka ul. 11 Listopada do Ronda Zdrojowego oraz zostanie wykonana nakładka bitumiczna na ul. Leśnej,

- wyłoniono wykonawcę przebudowy boiska przy SP nr 5 i podpisano umowę, termin realizacji do końca maja 2011 r., koszt 890.000 zł,

- zakończono prace przy budowie boiska sportowego przy ul. Kościelnej oraz Zespole Szkół Zawodowych przy ul. 11 Listopada,

- trwają prace przy remoncie Domu Zdrojowego oraz rozbudowie Przedszkola nr 12.

 

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- w listopadzie 2010 roku w ewidencji znajdowało się 3192 os. bezrobotne, w tym 2054 kobiety (64,3%), odnotowano 647 rejestracji, dokonano 607 wyłączeń z ewidencji urzędu, urząd zarejestrował 258 ofert pracy, a w ramach sieci EURES - 1031 ofert pracy za granicą,

-stopa bezrobocia w październiku wyniosła w Jastrzębiu-Zdroju 8%, w województwie śląskim - 9,6%, a w Polsce -11,5%,

-wydano 309 skierowań do pracy, w wyniku czego pracę podjęło 137 osób,

-w ramach utrzymania kontaktu z bezrobotnym, zgodnie ze standardami usług rynku pracy odbyło się 5300 wizyt,

-zawarto 22 umowy na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla 40 osób,

-udzielono 27 dotacji na otworzenie działalności gospodarczej,

- w ramach robót publicznych zawarto 9 umów dla 52 osób,

- w trybie szkoleń grupowych skierowano 188 osób, a szkoleń indywidualnych 22 osoby,

 

 

- w zakresie edukacji

 

-26 października przeprowadzono konkursy na stanowiska dyrektorów Publicznego Przedszkola nr 5 i Publicznego Przedszkola Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju. Z dniem 1 grudnia stanowiska powierzono: Halinie Zawadzkiej (PP nr 5) i Halinie Smaroń (PP nr 17),

-przyznano dofinansowanie do czesnego dla dokształcających się nauczycieli na semestr zimowy 2010/2011,

-rozpoczęto procedurę postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego dla 14 nauczycieli. Decyzje o nadaniu stopnia zostaną wydane do dnia 31 grudnia 2010 r,

-w dniu 23 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych wyróżniającym się nauczycielom. Odznaczenia te przyznane zostały na wniosek dyrektorów placówek oświatowych (dla nauczycieli) i Prezydenta Miasta (dla dyrektorów). Z terenu Jastrzębia-Zdroju jeden nauczyciel otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a pięciu nauczycieli (w tym trzech dyrektorów) Brązowe Krzyże Zasługi,

-dokonano analizy wynagrodzenia nauczycieli za 11 miesięcy br. Wydatki poniesione na wynagrodzenie nauczycieli w rozbiciu na poszczególne stopnie awansu zawodowego za okres od stycznia od listopada 2010 r. w mieście Jastrzębie-Zdrój plasują się na wyższym poziomie niż zakładane przez MEN minimalne wydatki, jakie powinny być poniesione na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

-dokonano rozliczenia dotacji dla 2 szkół publicznych prowadzonych przez Siostry Salezjanki oraz 27 szkół i placówek niepublicznych na łączną kwotę 641.207,26 zł,

-dokonano przeliczenia kwot dotacji zgodnie z Zarządzeniem nr Or.IV.0151-361/2010 z dnia 04.08.2010 r. Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia zasad finansowania szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w Mieście Jastrzębie-Zdrój oraz wypłacono wraz z wyrównaniem od miesiąca września 2010 r. dotacje dla 2 szkół publicznych i 27 szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój na łączną kwotę 1.062.545,13 zł,

-ogłoszono zamówienie publiczne na dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta do Przedszkola Specjalnego przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym oraz do Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju,

-podpisano umowę z Jastrzębskimi Zakładami Remontowymi „Dźwigi” na wykonanie zadania: Dostawa i montaż czterech dźwigów towarowych o nośności 100 kg do publicznych przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju,

-podpisano umowę na zadanie: Dostawa i montaż kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe do SP nr 1 oraz SP nr 17 w Jastrzębiu- Zdroju”,

-zakończyła się budowa szkolnego placu zabaw realizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach rządowego programu “Radosna Szkoła”. Trwa rozliczenie dotacji z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach,

-trwa wypłata oraz rozliczanie pierwszej transzy pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. Wydano 435 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 280 098 zł. Do końca br. przekazano szkołom dofinansowanie w wysokości 112 000zł,

-dokonano rozliczenia dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty zasiłku powodziowego na cele edukacyjne. Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 99 230 zł, z czego wykorzystano 53 880,12 zł. pozostała kwota została zwrócona na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

-dokonano rozliczenia zadań w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie- Zdrój w dziedzinie edukacji następujących stowarzyszeń:

     -Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców „Tęcza”- 2 449,33 zł,

     -Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej- 3 000,00 zł,

-przekazano do Urzędu Marszałkowskiego listę potencjalnych stypendystów w ramach II edycji projektu systemowego PO KL „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”,

- udzielono dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - wydano 26 decyzji na łączną kwotę 148 318zł,

- w dniach od 15 grudnia do 17 grudnia odbyła się w Wydziale Edukacji kontrola prawidłowości realizacji zakończonego w dniu 2 sierpnia 2010r. projektu POKL.09.01.01-24-033/08 pn. „Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach,

 

 

            - w zakresie ochrony środowiska

 

- w roku 2010, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, osoby fizyczne otrzymywały dotacje na zadania proekologiczne. Zawarto 1594 umowy, z czego 294 dotyczyły: urządzeń grzewczych, kolektorów słonecznych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest, natomiast pozostałe 1300 to umowy zawarte na udzielenie dotacji na wykonanie przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej,

- przystąpiono do ogólnopolskiego programu edukacyjnego pn. „Kochasz dzieci nie pal śmieci”. Placówkom oświatowym, instytucjom, zarządom osiedli oraz sołectwom przekazanych zostało około 200 szt. plakatów i 5000 szt. ulotek,

-jak co roku zakupiona została karma dla ptaków dziko żyjących, którą sukcesywnie przekazujemy placówkom oświatowym,

 

 

- w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

 

- 11 listopada pod pomnikiem w Jastrzębiu Bziu odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości,

- 17 listopada na cmentarzu wojennym na Bożej Górze odbył się pochówek odnalezionych w Gminie Lyski szczątków żołnierza Armii Czerwonej, poległego w walkach z okupantem niemieckim w czasie II wojny światowej. W uroczystości brały udział władze miasta, służby mundurowe, związki kombatanckie, posłowie, Konsul Generalny Rosji oraz Wojewoda Śląski,

- na mocy Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października br. miasto Jastrzębie-Zdrój udzieliło pomocy finansowej w wysokości 20 tys. zł Miastu i Gminie Bogatynia poszkodowanej w wyniku powodzi w dniu 7 sierpnia 2010 r. ,

-19 listopada odbyło się szkolenie z tematyki obronnej dla naczelników oraz pracowników Urzędu Miasta. Głównym tematem szkolenia była rola i zadania głównego stanowiska kierowania w procesie uruchamiania i realizacji zadań operacyjnych w wyższych stanach gotowości obronnej, odbył się także instruktaż do miejskiego jednoszczeblowego ćwiczenia obronnego nt. „Kierowanie uruchamianiem zadań operacyjnych z wykorzystaniem systemu stałych dyżurów w stanie gotowości obronnej czasu kryzysu”, które zostało przeprowadzone w dniu 30 listopada,

-10 grudnia przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu akcji kurierskiej dla pracowników Urzędu Miasta, którzy wyznaczeni są do prowadzenia i realizacja akcji kurierskiej,

- w ramach systemu alarmowania w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych zamontowano system alarmowania i powiadamiana osób za pomocą odbiorników indywidualnych (sms) za pośrednictwem stacji bazowej, którą zamontowano w Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju,

- w ramach systemu alarmowania i powiadamiania ludności miasta włączono dwie kolejne syreny elektroniczne z możliwością przekazywania komunikatów głosowych na osiedlu Pionierów oraz w sołectwie Borynia,

-stosownie do brzmienia § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 01.06.2010 r. w sprawie podmiotów w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna pragnę poinformować, że na potrzeby Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie wykonywania pracy przez skazanych wyznaczono JZK, JZWiK S.A., MZN obarczone do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną orzeczoną w zamian grzywny. Przewidywana liczba osób skazanych zobowiązanych do wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej na rok 2011 wyniesie 300 osób, a liczba godzin w przeliczeniu n jednego skazanego 150.

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

-17 listopada odbył się finał VIII Miejskiego Turnieju Wiedzy o Zdrowiu zorganizowanego w ramach XII Jastrzębskich Dni Promocji Zdrowia.

-natomiast w dniach: 17, 18, 26, 29 listopada oraz 1 grudnia w ramach XII Jastrzębskich Dni Promocji Zdrowia, odbyły się zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej dla dzieci i młodzieży z jastrzębskich szkół. Z wykładów korzystało ponad 1000 uczniów,

-19 listopada przekazano na użytek Oddziału Urologii WSS nr 2, urządzenie medycznego tj.: resektoskop wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem, tj.: dwiema pompami infuzyjnymi i trzema koszyczkami moczowodowymi. Cena zestawu to: 25 594,85 zł,

- Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował w grudniu Wigilie dla osób starszych, samotnych oraz sfinansował Wigilię dla osób, które korzystają z gorącego posiłku - ogółem dla ok. 130 osób,

- w grudniu wydano paczki chemiczne dla 250 osób, a w okresie przedświątecznym paczki żywnościowe dla 200 osób,

 

- wspólnie ze Strażą Miejską pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco odwiedzają miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku osoby te zostaną zaopatrzone w jednodaniowy posiłek,

 

 

- w zakresie architektury

 

-zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przydrożnego krzyża męki Pańskiej położonego w pasie drogowy ul. Pszczyńskiej w rejonie posesji nr 279. Ponadczterometrowej rzeźbie datowanej na 1906r. przywrócono pierwotną kolorystykę kamienia. Koszt prac konserwatorskich wyniósł 34.600zł.

w zakresie kultury i sportu

- przyjmowano rozliczenia dotacji dla klubów sportowych wykonujących zadania publiczne na organizację imprez sportowych i kulturalnych. Wpływają również sprawozdania z wykorzystania dotacji na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przeprowadzonych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, na które Miasto przeznaczyło środki finansowe,

- trwają prace związane z przygotowaniem zasad i warunków na przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów, osiągających wysokie wyniki w sporcie oraz warunków i zasad o udzielenie stypendium w dziedzinie sportu,

- ogłoszony został konkurs ofert na wspieranie w 2011 r. zadań publicznych w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa. Oferty przyjmowano do 8 grudnia,      

 

 

- Miejski Ośrodek Kultury

 

-23 października w kinie „Centrum” oraz galerii „Magazyn 22” odbył się X Festiwal Sztuk Wszelkich „Zderzenia Działań Wrażliwych”. W programie tegorocznego festiwalu były m.in.: bajka dla dzieci i dorosłych „Punch i Judy” w wykonaniu aktorów teatru „A3 Teatr”; spektakle teatrów: „Tetraedr”, „Wahadło” i „Teatr Sztuki Mariana Bednarka”; performance teatru „Monitoring”; wernisaż wystawy rysunków Małgorzaty Drużyńskiej-Domino; koncerty zespołów: Nun’s Chaostry, „1984” oraz Pink Freud

-4 listopada w małej sali kina „Centrum” wyświetlony został film „15 Fotografii” w reż. Franciszka Dzidy z udziałem Piotra Machalicy. Przed filmem odbyło się spotkanie z producentem Rafałem Cymorkiem,

-11 listopada z okazji Święta Niepodległości w kinie „Centrum” Teatr Muzyczny „Hals” wystąpił ze spektaklem „A piosenka z wojskiem szła” ,

-13 listopada odbył się w kinie „Centrum” spektakl „Klimakterium… i już” w wykonaniu Krystyny Sienkiewicz, Elżbiety Jarosik, Grażyny Zielińskiej i Elżbiety Jodłowskiej,

-27 listopada również w kinie „Centrum” odbyły się przesłuchania oraz finał
XVIII Konkursu Piosenki Poetyckiej „Jastrzębskie śpiewania”. Wzięło w nim udział 24 wykonawców z naszego regionu . Laureatkami tegorocznej edycji zostały: Joanna Możdżan z Woli oraz Karolina Micor z Gilowic. Gwiazdą „Jastrzębskich śpiewań” był Mietek Szcześniak,

-6 grudnia dla najmłodszych mieszkańców miasta aktorzy Teatru Lalek „Bajka”
z Czech wykonali w kinie „Centrum” mikołajkowy spektakl pt. „Kot w butach”. Podczas imprezy odbył się również pokaz tańca w wykonaniu Rewii Tanecznej „Klips” – grupa „Cylindry” oraz malowanie twarzy. Po spektaklu dzieci miały okazję spotkać się z Mikołajem,

-9 grudnia w małej sali kina „Centrum”, w ramach cyklu „Przerwa… na kino” odbyła się projekcja filmu „Błękitna nuta” w reż. Andrzeja Żuławskiego. Film został wyświetlony w ramach obchodów Roku Chopinowskiego,

-12 grudnia w kinie „Centrum” odbył się koncert Grażyny Brodzińskiej z repertuarem operetkowym, operowym i musicalowym,

 

-18 grudnia również w kinie „Centrum” wystąpił Sidney Polak,

-26 października w Galerii Epicentrum odbył się finisaż wystawy fotografii Cieszyńskiej Grupy Fotograficznej „Format 4”,

-17 grudnia również w Galerii Epicentrum odbył się wernisaż wystawy „ZOO” – plakaty Sebastiana Kubicy – wykładowcy Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie,

-9 listopada nastąpiło otwarcie nowej siedziby Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka 4. Galeria zajęła budynek po dawnych Łazienkach Kąpielowych, wchodzących w skład kompleksu uzdrowiskowego. Otwarcie połączone było z wernisażem wystawy plakatów p.t. „Polsko – jaruzelska wojna plakatowa”. Ekspozycję można zwiedzać do 31 grudnia 2010 r.,

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

- w listopadzie zorganizowano wernisaż wystawy (Karwina 05.11) oraz konferencję prasową podsumowująca projekt (Karwina 30.11) „BezGRAnicznie GRAfficzni, polsko-czeskie artystyczne spotkania młodzieży”. Projekt obejmował realizację warsztatów graffiti, fotograficznych, graficznych i komputerowych. W projekcie uczestniczyła młodzież z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny,

 

- 17 grudnia odbyło się spotkanie w ramach projektu czesko-polskiego projektu „Česko-polské setkávání seniorů – moudré a radostné” / „Czesko-polskie spotkania seniorów – mądre i radosne”„Skoro zapómiane” – prelekcja o gwarze na Śląsku Cieszyńskim,

 

- zorganizowano wykłady, spotkania i warsztaty:

- „Żeby ujrzeć coś wyraźnie, wystarczy często zmiana punktu widzenia” – wykład z cyklu „Salon pisarzy” (17.11);

- „Seriale wszechczasów” – wykład z cyklu „Spotkania z kulturą” (23.11);

- Wieczór poezji Zofii Kiepury w Kawiarence „Pod Sową” (18.11);

- „Niech mnie diabli porwą” – warsztaty z cyklu „W kręgu motywów dzieł sztuki”             (30.11);

- „Gwiazdy, idole, bożyszcze – wszystko o celebrytach” – wykład z cyklu „Spotkania z kulturą” (08.12),

 

- przygotowano wystawy:

- „Dwie przestrzenie” – wystawa fotografii Wiktora Bednarczuka w Galerii „Pod Sową” (02-30.11.2010r.);

- „Zapałczane pasje – modele kościółków” – wystawa prac Włodzimierza Buraka w galerii „Da Vinci” (02-30.11.2010r.);

- „Anioł z czterech stron świata” – wystawa pokonkursowa w Galerii „Pod Sową” (06-31.12.2010r.);

 - „Ludowe inspiracje” – wystawa twórczości Małgorzaty i Jerzego Soremskich w Galerii „Pod Sową” (08-31.12.2010r.);

- „Najpiękniejsze ozdoby choinkowe” – wystawa pokonkursowa w Galerii „Da Vinci” (13-30.12.2010r.),

 

Dla najmłodszych mieszkańców miasta biblioteka zorganizowała:

- warsztaty i spotkania propagujące zdrowy tryb życia „W zdrowym ciele zdrowy duch” (15-19.11);

- „Andrzejki w Bibliotece” – wieczór wróżb i czarów (30.11);

- spotkanie z Mikołajem – „Koncert Świętych Mikołajów” oraz rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu plastycznego „Anioł z czterech stron świata” (06.12),

 

 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

- w listopadzie w Hali „OMEGA" rozpoczęły się VII Mistrzostwa Jastrzębia-Zdroju Szkół w Piłce Halowej. Najlepsi w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rozegrają finały po feriach w przyszłym roku,

 

- w listopadzie i grudniu na Lodowisku „Jastor" KS Jastrzębski Węgiel rozegrał spotkania w ramach Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu uległ Słoweńskiemu ACH V Olley BLED 1:3, a w drugim meczu pokonał BUDVANSKA RIVIERA BUDVA z Czarnogóry bez straty seta,

 

- w zakończonym w połowie listopada sezonie piłkarska drużyna GKS 1962 Jastrzębie po 15 kolejkach zajmuje I miejsce w tabeli z 38 punktami Ligi Okręgowej grupy III,

 

- okresie jesienno-zimowym mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z obiektów zamkniętych. Dużą frekwencją cieszy Kryta Pływalnia „Laguna" zwłaszcza wśród kobiet, które regularnie korzystają z zajęć rekreacyjnych w wodzie, ale najwięcej uczestników możemy zobaczyć podczas ogólnodostępnych ślizgawek na Lodowisku „Jastor". Tak było właśnie 5 grudnia, gdy na Lodowisko „JASTOR" przybyli najmłodsi mieszkańcy miasta wraz z rodzicami , aby bawić się podczas imprezy pt. „Mikołaj na Lodzie”,

 

-w grudniu zakończyły się 3-miesięczne zajęcia dla pań - „Gimnastyka z elementami samoobrony", które były organizowane wraz z Judo KOKA i KMP w Jastrzębiu-Zdroju,

 

- dobrze radzą sobie hokeiści JKH GKS Jastrzębie. Po rozegraniu połowy meczy rundy zasadniczej, plasują się na 5. pozycji ekstraligowej tabeli,

 

- 19 grudnia w SP nr 5 odbyło się uroczyste zakończenie XIV Edycji Euroregionalnej Indywidualnej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów, zawodnicy grali w dwóch ligach, najlepsi drugoligowcy walczą o awans do I ligi,

 

 

- Jastrzębski Zakład Komunalny

 

-zakończono prace przy adaptacji budynku garaży na zaplecze socjalne oraz warsztat ślusarski przy ul. Dworcowej 17D. Łączny koszt wyniósł 253 814,25 zł,

-zakończono prace przy budowie dwóch napisów z nazwami osiedli „Gwarków” i „Staszica”. Łączny koszt wyniósł 218 614,18 zł brutto,

-prowadzone są prace przy budowie budynku „B” zaplecza technicznego i socjalnego na schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50,

-prowadzone są prace przy budowie placu pod kojce na schronisku dla bezdomnych zwierząt,

-wykonano remont ogrodzenia na targowisku miejskim przy ul. A. Bożka oraz remont ogrodzenia i wiaty na targowisku miejskim na osiedlu 1000- lecia - łączny koszt 25 979,73 zł brutto,

- zakupiono 26 szt. przęseł ogrodzenia z siatki zgrzewanej w celu wymiany zdewastowanych fragmentów ogrodzenia – koszt zakupu 3 418,54 zł,

- usunięto 8 dzikich wysypisk zlokalizowanych przy ul. Malinowej, Węglowej, Zamkowej, Sportowej, Dębina, Chlebowej, Korfantego i Popiełuszki. Łącznie wywieziono 4,7 t nieczystości,

-w ramach współpracy z Sądem Rejonowym Sądem Grodzkim w Jastrzębiu Zdroju przyjęto do pracy 19 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne,

-w ramach zorganizowanych przez Miasto prac społecznie użytecznych w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym pracowało 15 osób,

-w trybie przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia publicznego na wykonanie usługi z zakresu sprzątania targowisk miejskich i szaletów publicznych w miesiącu grudniu 2010 r. na kwotę 8 560,00 zł brutto,

- rozstrzygnięto postępowanie na zakup miniciągnika na kwotę 56 700 zł brutto,

- rozstrzygnięto postępowanie na zakup stolarki drzwiowej budynku zaplecza socjalnego na schronisku dla bezdomnych zwierząt na kwotę 21 569,60 zł brutto,

- rozstrzygnięto postępowanie na zakup stolarki okiennej budynku zaplecza socjalnego na schronisku dla bezdomnych zwierząt na kwotę 6 258,60 zł brutto,

-rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie dachu na budynku schroniska dla bezdomnych zwierzą na kwotę 42 316,29 zł,

w zakresie gospodarki mieszkaniowej

- wypłacono 2 078 dodatków mieszkaniowych, na kwotę 426.324,58zł,

- wydano 252 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego,

- trwa procedura windykacyjna za 2009r., dotycząca osób, które zgodnie z umowami podnajmu lokali socjalnych, zobowiązane są uiszczać czynsz do Urzędu Miasta, a nie wywiązują się z powyższego obowiązku,

- wystawiono 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych dla osób z orzeczoną eksmisją i przyznanym prawem do lokalu socjalnego,

- przygotowywane są umowy najmu lokali socjalnych dla SM „Jas-Mos”, „NOWA”, GSM i GSBM na 2011r.

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości

 

-ogłoszono przetargi na następujące zadania

- Usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych wod.-kan., c.o., gaz wynikających z przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych i użytkowych – przetarg w dniu 03.01.2011 r.

 

-Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych – przetarg w dniu 23.12.2010 r.

rozstrzygnięto przetarg na zadanie Remonty bieżące związane z eksploatacją instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz całodobowa obsługa i utrzymanie instalacji elektrycznej – przetarg w dniu 13.12.2010 r. Wyniki przetargu ogłoszono w dniu 17.12.2010 r.

 

-zawarto umowy na realizację następujących zadań:

- Remont mieszkań (pustostanów);

- Termomodernizacja budynku użytkowego ul. Dworcowa 17 A (Policja);

- Modernizacja budynku ul. Gajowa 11a w zakresie wykonania parkingu, chodników i elementów małej architektury oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

- Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2 w zakresie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku;

- Dostosowanie obiektów Przejść Podziemnych do obowiązujących przepisów (Pasaż „A” i „B”);

- Remont budynku w zakresie robót ogólnobudowlanych i wymiany instalacji c.o. ul. Dworcowa 17A ;

- Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla budynków użytkowych przy ul. 1 Maja 61, ul. Szkolnej 5 oraz ul. Sybiraków 2;

- Dostawa paliw;

- Kompleksowa dostawa energii elektrycznej;

- Naprawa i konserwacja pokrycia dachu z blachy ocynkowanej ul. Witczaka 4;

 

-nie rozstrzygnięto przetargu na zadanie Ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, ochrona i monitoring ul. Sybiraków 2 (Dworzec Autobusowy), ul. 1 Maja 61 (AGH), monitoring obiektów ul. 1 Maja 55, ul. Dworcowa 17E, ul. Szkolna 5, ul. Zdrojowa 5, konwój gotówki z kasy MZN do banku – przetarg w dniu 03.l2.2010 r. – przetarg unieważniono w dniu 17.12.2010 r. ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

Ponadto informuję, że

-przy ul. Dębowej oddano do użytkowania dwie nowe placówki medyczne posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2011 rok. Są to:

-NZOZ „MEDICUS” Centrum Medyczne, który świadczy usługi medyczne w zakresie: chirurgii, laryngologii oraz ginekologii krótkoterminowej oraz

-NSZOZ „NEURO-MED” (przeniesiony z ulicy 1 Maja 20), świadczy usługi medyczne w następujących poradniach: leczenia nerwic, zdrowia psychicznego dla dzieci, terapii uzależnienia od alkoholu i wspołuzależnienia oraz uzależnień od środków psychoaktywnych innych niż alkohol.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/7309-informacja-prezydenta-miasta-na-sesje-rady-miasta-w-dniu-28-grudnia-2010-roku Tue, 19 Apr 2011 12:47:00 +0200