Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 20 Apr 2024 03:43:53 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój]]> [start]Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2519), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.)[koniec]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/71024-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-miasta-jastrzebie-zdroj Fri, 13 Jan 2023 07:20:32 +0100