Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Mon, 17 Jun 2024 19:22:52 +0200 <![CDATA[Nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym]]> Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100, fax. +48 32 4717 070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 17:00
piątek od 7:00 do 14:00

Data aktualizacji
16-03-2022

Karta informacyjna nr Ob-19-01

Nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.: Dz.U. z 2022r. poz.583)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz.735 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty
1.  Wniosek o nadanie numeru PESEL (do pobrania poniżej)
2.  Dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (także nieważny), a w przypadku osób do 18 roku życia, również dokument potwierdzający urodzenie
3. 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami (jak do paszportu lub dowodu osobistego)

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, wypełnionym w alfabecie łacińskim przez  wnioskodawcę albo przez pracownika organu gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.  W imieniu małoletniego wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie > Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany - usługa dla obywateli Ukrainy na stronie gov.pl   

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, Referat Ewidencji Ludności 

Miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy złożyć osobiście pod adresem: 

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60, 
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 
Referat Ewidencji Ludności, pokój 153B

tel.: 32 47 85 257, 32 47 85 289, 32 47 85 243

Opłaty
Brak

Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie po złożeniu wniosku

Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie nadania numeru PESEL nie służy odwołanie

Uwagi
Obywatel Ukrainy może złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy

Mimo że Ukraina leży poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i nie stosuje się w niej Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wobec każdej osoby, która przekracza granicę polską, stosowane są polskie i europejskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną, w której znajdziesz informację o tym, jakie dane osobowe obywateli Ukrainy będą przetwarzane w związku z nadaniem numeru PESEL oraz zarejestrowaniem w rejestrze obywateli Ukrainy (podstawa prawna: Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Czym jest numer PESEL

To jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje osobę fizyczną. Numer PESEL zawiera:

·  datę urodzenia, 
·  numer porządkowy, 
·  oznaczenie płci 
·  liczbę kontrolną. 

Numer ten identyfikuje osobę fizyczną np. w systemach informatycznych: ochrony zdrowia, ubezpieczeniowych i oświatowych.

Czym jest rejestr obywateli Ukrainy

Jest to rejestr prowadzony przez ministra właściwego ds. informatyzacji. Zarejestrowani są 
w nim obywatele Ukrainy: 

·  którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium drugiego z tych państw, 

·  którym nadano numer PESEL na ich wniosek.


Kim jest administrator danych
Administratorami są:

· Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60 – w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL
· Minister Cyfryzacji, z siedzibą w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskie 1/3: 
· odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru PESEL, 
·  prowadzi rejestr obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL.
·  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitych zasad postępowania w kraju w ramach ewidencji ludności. 

Kontakt z administratorem

Z administratorem – prezydentem miasta Jastrzębie-Zdrój możesz się skontaktować: 
· pisemnie na adres siedziby administratora: Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
· mailowo na adres: miasto@um.jastrzebie.pl
· telefonicznie: 32 47 85 100

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji możesz się skontaktować: 
· mailowo na adres: sekretariat.dzs@mc.gov.pl,
· pisemnie na adres siedziby administratora: Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa,
· na adres korespondencyjny: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować:
· mailowo na adres: iod@mswia.gov.pl, 
· przez formularz kontaktowy,
· pisemnie na adres siedziby administratora: ul Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Kontakt z inspektorem ochrony danych

1.  Administrator –prezydent miasta wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez następujący sposób:

·   pisemnie na adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
·   mailowo na adres: iod@um.jastrzebie.pl

2.  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: 

· pisemnie na adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, 
· mailowo na adres: iod@mc.gov.pl.

3.   Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować: 

·  pisemnie na adres: ul Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, 
·  mailowo na adres: iod@mswia.gov.pl.

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

Cel przetwarzania i podstawa prawna 

Celem przetwarzania danych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jest:
·  wprowadzenie twoich danych do rejestru PESEL,

·  udostępnianie ich w ramach tego rejestru.

Celem przetwarzania danych przez Ministra Cyfryzacji jest:

·  utrzymanie i rozwój rejestru PESEL, 
·  prowadzenie rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL, 
·  udostępnianie danych w ramach tego rejestru.

Celem przetwarzania danych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest:
·  sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z przepisem szczególnym ustawy.

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych zgromadzonych w rejestrze PESEL są: 

1. Centralny Ośrodek Informatyki – na podstawie powierzenia przez Ministra Cyfryzacji;
2. Podmioty:
· służby; organy administracji publicznej; sądy i prokuratura; komornicy sądowi; państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; 
· osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
· osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania twojej zgody;
· jednostki organizacyjne, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli dane po wykorzystaniu zostaną przez te jednostki tak zmienione, że nie będzie możliwe ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;
· osoby i jednostki organizacyjne, jeżeli wykażą, że dane posłużą do weryfikacji danych adresowych i/albo zgonu;
· podmioty odpowiedzialne za system identyfikacji elektronicznej oraz wydające środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej ‒ w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej (czyli narzędzia, którym możesz potwierdzić swoją tożsamość w Internecie);
· kwalifikowani dostawcy usług zaufania, świadczący kwalifikowane usługi podpisu elektronicznego wpisani do rejestru.

Dane powyższym podmiotom udostępniają:
· wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 
· Minister Cyfryzacji,
· Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z ich właściwością.

Dane osobowe zgromadzone w rejestrze obywateli Ukrainy udostępniane są:

·  Policji, 
·  Straży Granicznej,  
·  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  
·  Agencji Wywiadu,  
·  Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,  
·  Służbie Wywiadu Wojskowego,  
·  Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 
·  Służbie Ochrony Państwa, 
·  Urzędowi do spraw Cudzoziemców,
·  ministrowi właściwemu do spraw pracy, 
·  ministrowi właściwemu do spraw rodziny, 
·  Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, 
·  organowi właściwemu w sprawie świadczeń rodzinnych.

Jak długo będą przechowywane dane
Dane z rejestru PESEL, jak i z rejestru obywateli Ukrainy, nie będą usuwane. 

Jakie masz prawa
Przysługuje ci prawo do:
· dostępu do twoich danych oraz danych osób, nad którymi sprawujesz opiekę prawną (np. dzieci),
·  żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane do rejestru PESEL wprowadza organ gminy.
Dane do rejestru obywateli Ukrainy wprowadza organ gminy. 


Obowiązek podania danych 
Podanie danych jest obowiązkiem, który wynika z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/68485-nadanie-numeru-pesel-dla-obywatela-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym Fri, 18 Mar 2022 09:07:00 +0100