Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Przeczytaj artykuł "Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII.170.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej" opublikowany w naszym biuletynie. http://bip.jastrzebie.pl Sat, 13 Jul 2024 14:14:06 +0200 <![CDATA[Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII.170.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej]]> [start]Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1057) Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój[koniec]

]]>
http://bip.jastrzebie.pl/artykul/67744-projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xiii.170.2021-rady-miasta-jastrzebie-zdroj-z-dnia-25-listopada-2021-r.-w-sprawie-okreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-skladanej-przez-wlascicieli-nieruchomo Mon, 17 Jan 2022 13:35:21 +0100